Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаMihictepctbo промислової політики україни примірна інструкція з охорони праці

Mihictepctbo промислової політики україни примірна інструкція з охорони праці
Сторінка1/4
Дата конвертації03.06.2017
Розмір0.54 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4


MIHICTEPCTBO ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для прохідникам.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Київ


Узгоджено Затверджено

Державний комітет України Міністерство промислової

по нагляду за охороною праці політики України

__________________________ Наказ ___________________

«____»_____________200__ р. «____»____________200__ р.
Національний НДІОП
«____»_____________200__ р.
ЦК профспілки гірників і металургів
«____»_____________200__ р.

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для прохідникам. Київ

Вступ

1. Закон України «Про охорону праці», введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року зі змінами до Закону, внесеними Верховною Радою в грудні 2002 р., визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Конституці́йне пра́во - галузь права, що являє собою сукупність юридичних норм, які закріплюють основи норм права, основні права, свободи, обов'язки, форму правління і форму державного устрою, організацію, спосіб і процедуру формування, концепцію і порядок діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та інституту виборів.


2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка:

- признає пріоритет життя і здоров'я працівників;

- встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

- встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

- здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

3. Це право підтверджується тим, то при укладенні трудового договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих чинників та можливих наслідків їх впливу.

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Трудови́й догові́р - угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник - виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.


4. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

5. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці:

- безплатне лікувально-профілактичне харчування;

- оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;

- скорочення тривалості робочого часу;

- додаткову оплачувану відпустку;

- пільгову пенсію;

- оплату праці у підвищеному розмірі.

6. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючи та знешкоджуючі засоби.

Спеціальний одяг - спеціально розроблений одяг (костюм, комбінезон, халат, спідня білизна, фартухи, рукавиці тощо), покликаний захищати робітника від шкідливих впливів зовнішнього середовища і забезпечувати необхідні для роботи характеристики, такі як наприклад для лікарів - зручність, гігієнічність, антистатичність, легкість в дезінфекції.
Робочий час - це установлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов'язки.
Засоби індивідуального захисту Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) - засоби, використовувані працівником для відвертання або зменшення дії шкідливих і небезпечних виробничих чинників, а також для захисту від забруднення. Застосовуються в тих випадках, коли безпека робіт не може бути забезпечена конструкцією устаткування, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішеннями і засобами колективного захисту.


7. Відшкодування шкоди працівникові, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, під час виконання ним трудових обов'язків, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків згідно з Законом України «Про обов'язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та профзахворювання, які спричинили втрату працездатності».

8. В свою чергу працівник зобов'язаний:

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами і механізмами;

Неща́сний ви́падок (подія) - тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.
Соціа́льне страхува́ння - фундаментальна основа державної системи соціального захисту населення, що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих працездатними членами суспільства.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- додержувати зобов'язання щодо охорони праці, які передбачені колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;

- особисто вживати носильні заходи щодо усуисння будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров’ю або людям, які його оточують, і навколишньому природному середовищу;

Колекти́вний до́гові́р - угода, яка укладається між власником або уповноваженим органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим колективом.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

- при виникненні небезпечної ситуації повідомляти свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

- робітник зобов'язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства.1. Загальні вимоги
1.1. Ця примірна інструкція з охорони праці (далі Інструкція) розроблена на основі «Єдиних Правил безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ корисних копалин підземним способом», визначає загальні права і обов’язки прохідника, а також встановлює порядок виробництва і загальні вимоги безпеки виконання робіт.
Родовище Родо́вище корисних копалин (англ. mineral deposit, occurrence, field; нім. Lagerstätte f nutzbarer Mineralien n pl) - це накопичення мінеральної речовини на певній площі в земній корі, що утворилось під впливом геологічних процесів, яке в якісному та кількісному відношенні задовольняє вимогам промисловості при даному стані техніки і в даних економіко-географічних умовах.


1.2. При розробці інструкції враховані вимоги Закону України «Про охорону праці», ЄПБ при вибухових роботах, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правила внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, Типового положення про навчання з питань охорони праці (ДНАОП 0.00-4.12.
Вибухові (підривні, висаджувальні) роботи (рос. взрывные работы, англ. blasting, shotfiring; нім. Schießarbeiten, Schießen) - роботи, що виконуються за допомогою вибухових речовин ВР з метою руйнування твердих середовищ вибухом при видобуванні корисних копалин, проведенні гірничих виробок та у будівництві.
99) і інших нормативних документів.

1.3. Дія даної інструкції розповсюджується на діючі дільниці шахт, ШСУ, виконуючих роботи по розкриттю і підготовці рудних родовищ підземним способом.

1.4. Інструкція встановлює вимоги з охорони праці при проходці гірничих виробок.
Рудні родовища (рос. рудные месторождения, англ. ore deposits, metalliferous deposits; нім. Erzlagerstätten f pl, Erzvorkommen n pl) - ділянки земної кори, в надрах або на поверхні яких є рудні поклади, за своїми розмірами, якістю і умовами залягання придатні для промислової розробки.
Гірни́ча ви́робка (англ. mine working, нім. Grubenbau) - порожнина в гірському масиві після виймання корисних копалин та інших порід.


1.5. Проходку гірничих виробок прохідник виконує шляхом буріння шпурів і прибирання гірничої маси скреперними лебідками або вантажними машинами.

Робочим місцем прохідника є гірнича виробка, вказана в книзі нарядів.1.6. В обов'язки прохідника входить виконання таких процесів роботи:

1.6.1. Вибирання стін, крівлі виробок і вибою від заколів.

1.6.2. Буріння шпурів.

1.6.3. Встановлення тимчасового кріплення, а при комплексній організації праці - прибирання породи, проходка і кріплення водовідливної канавки, встановлення постійного кріплення.
Організація праці - це один з напрямів управління виробництвом, що здійснюється через систему взаємопов'язаних між собою методів залучення до праці, форм розподілу та кооперації, згідно з якою групи працівників закріплюються за певними галузями суспільно-корисної діяльності.


1.6.4. Укладання тимчасових і постійних рейкових шляхів; бетонування і армування стволів.

1.7. При виконанні робочого процесу прохідник повинен знати:

1.7.1. Основні властивості гірничих порід і характер їх залягання.

1.7.2. Способи і схеми проведення горизонтальних і вертикальних виробок, а також схеми поглиблень стволів шахт.

1.7.3. Паспорти буропідривних робіт і схеми раціонального розташування шпурів в забої, залежно від міцності і структури порід.

1.7.4. Способи виявлення і ліквідації зарядів, що відмовили.

1.7.5. Конструкцію, технічну характеристику, принцип дії і правила експлуатації основного прохідницького устаткування.

1.7.6. Види постійних і тимчасових кріплень, способи їх дії, паспорта кріплення.

1.7.7. Способи розбивки і укладання рейкових шляхів, навішування кабелів, трубопроводів, контактного дроту і вентиляційних труб.
Конта́ктна мере́жа - технічна споруда електрифікованих залізниць та інших видів транспорту (метро, трамваю, тролейбусу, фунікулера), що служить для передачі електроенергії з тягових підстанцій на рухомий склад.
Вентиляційні труби (гірництво) (рос. вентиляционные трубы, англ. air pipelines, ventubes, нім. Lüftrohre) - труби для транспортування свіжого повітря до вибою та забрудненого від вибою. Вентиляційні труби виготовляються з дерева, металу, тканини та різних штучних матеріалів.


1.7.8. Способи контролю складу рудникової атмосфери.

1.8. Прохідник під час вступу на роботу повинен бути проінформований під розписку про умови праці на підприємстві, де він працюватиме, про небезпечні і шкідливі виробничі фактори, які ще не усунені, можливі наслідки їх впливу на здоров’я і його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.
Фа́ктори виробни́цтва (англ. factors of production) - ресурси, необхідні для виробництва товарів або послуг. Класичними факторами виробництва є робоча сила (всі розумові та фізичні здібності людей), земля (природні багатства), капітал (наявні, вироблені засоби виробництва, а також фінансовий капітал).


1.9. Прохідник повинен вивчити, знати і виконувати в повному обсязі вимоги «Інструкції з охорони праці для прохідника».

1.10. Робітники під розписку повинні одержати інструкцію з охорони праці по їх професії. Ця інструкція також повинна бути на робочих або спеціально виділених місцях.

1.11. Прохідник повинен знати і виконувати загальні вимоги охорони праці для працівників підприємства і обов'язки робітника з «Положення про СУОП», правила пересування до місця роботи, інструкцію з охорони праці для прохідника, заводську інструкцію з експлуатації, технічного обслуговування і ремонту устаткування, вимоги нарядної системи, діючі на підприємстві (зокрема положення про наряд-допуск); правила технічної експлуатації і правила безпеки при експлуатації електроустановок споживачів в обсязі, необхідному для прохідника; правила пожежної безпеки; порядок надання першої медичної допомоги.
Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.
Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
Перша медична допомога Пе́рша меди́чна допомо́га - комплекс невідкладних медичних заходів, які проводяться людині, що раптово захворіла або постраждала, на місці пригоди та під час її транспортування до медичного закладу.

  1   2   3   4  • ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ
  • 1. Загальні вимоги 1.1.