Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Сторінка103/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   99   100   101   102   103   104   105   106   ...   144

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ


Платонов Я. Р.

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут” butmocks@gmail.com


Науково-технічне співробітництво є важливою складовою всього комплексу міжнародних економічних відносин нашої держави, оскільки саме інтелектуальний потенціал суспільства дозволяє оптимізувати прийняття будь-яких державних рішень.

Енергоємність ВВП в Україні значно вища, ніж в економічно розвинених державах. Це наслідок деформованої структури виробництва та енергоспоживання, використання застарілих виробничих фондів енергетики, повільного впровадження енергозберігаючих технологій та низки інших причин [1]. На даний час структурний фактор, як складова потенціалу енергозбереження – в основному вичерпано. Для збереження існуючих темпів зниження енергоємності ВВП (4-6% щороку) необхідно невідкладно задіяти технологічний фактор потенціалу енергозбереження [2]. У разі невжиття кардинальних заходів, відставання показників енергоефективності економіки України від показників розвинутих країн, стане хронічним. Це, в свою чергу, значно ускладнить в коротко- та середньостроковій перспективі конкурентоздатність вітчизняного продукту на світових ринках.

Місце України у відновлювальній енергетиці майже невидиме. Серед ряду країн наприклад: Швеція - 31,5%, Австрія – 22,4%, Фінляндія – 20,3%, Данія – 9,9%, США – 7%, Німеччина – 6,9%, Україна – 0,8%[3]. Загальний середній потенціал відновлюваних джерел нашої країни складає 56 млн. т[3]. Метою уряду повинно стати збільшення частки відновлюваних джерел в паливному балансі України до 5%.

Енергоємність ВВП в Україні складає 0,8 кг умовного палива на 1$. Цей показник є сьогодні найбільшим серед країн Європи. Зокрема в Польщі енергоємність ВВП складає 0,34 кг у. п./1$, Угорщини —0,30, Німеччині — 0,26, Великобританії 0,23, Росії — 0,7, Білорусії — 0,5.

Виходячи з показників потрібно чітко усвідомити, що Україні необхідно робити кроки вперед. Використовуючи МНТС важливо використати досвід країн ЄС. На мою думку, слід почати вирішувати проблему енергозбереження використовуючи досвід Німеччини. Зменешення енергоємності ВВП в Німеччині було досягнуто значною мірою за рахунок ефективного використання такої інституції як енергоаудит, тобто контроль над використанням вже виробленої енергії із застосуванням методів комп'ютерної томографії для обстеження кожного будинку (система ущільнення вікон, дверей, їх якість, стан дахів і підвальних приміщень, стан водо-, тепло- і газомереж, наявність відповідних лічильників). В результаті експертних висновків у разі невідповідності обстежуваних параметрів установленим нормативам власнику будинку (споруди) пропонувалось провести модернізацію приміщень при зменшенні суми податків з його доходів, отриманні пільгових кредитів і знижок на оптове придбання будівельних матеріалів. У разі ж відмови від виконання запропонованих експертами заходів до власників застосовувались штрафні санкції та підвищені тарифи сплати за водні та енергетичні ресурси.

Наведений вище приклад є яскравим свідченням того, як інституції можуть істотно вплинути на трансформаційні витрати.

Державна політика країн ЄС щодо енергозбереження й яку доцільно використати в Україні[4]:


  • Стимулювання споживачів до енергозбереження;

  • Зацікавлення суб’єктів господарювання у посиленні енергозбереження;

  • Розвиток та підтримка інституційно-організаційних заходів;

  • Запровадження ефективної системи моніторингу реалізації енергозберігаючої політики;

  • Посилення міжнародного співробітництва та обміну кращим досвідом;

  • Ефективне використання важелів податкового регулювання;

Необхідно адаптувати застарілі положення Закону України «Про енергозбереження» до вимог законодавства ЄС.

Необхідно імплементувати принципи енергозбереження у податкову, тарифну, енергопромислову й екологічну державну політику України.

Доцільно було б зобов’язати енергопостачальні підприємства разом із постачанням енергоносіїв виконувати перфоманс-контрактинг щодо запровадження енергозберігаючих проектів споживачами енергоносіїв.

1. Чумаченко Ганна. Актуальні питання міжнародного економічного співробітництва України в науково-технічній сфері. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1303

2. Політика енергозбереження в Україні, проблеми і перспективи. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.qclub.org.ua/energy_issues/energy_saving/policy/

3. О. Паршин. Перспективи реалізації інфраструктурних енергозберігаючих проектів в Україні. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: www.ukrppp.com/present/parshin.ppt


4. Енергозбереження як фактор підвищення конкурентоспроможності господарювання та національної економіки. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.academia.org.ua/?p=330
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Побирченко В.В., к.геогр.н., доцент,

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, viktoriya_crimea@list.ru
Анализ деятельности стран, доминирующих на рынке высоких технологий, позволяет выделить закономерности технологического лидерства, которые должны быть учтены в Украине при становлении инновационной системы государства.

Закономерность первая. Наука и инновации рассматриваются государством не только как фундамент и одновременно инструмент повышения конкурентоспособности и безопасности, но и как базовый элемент общества нового типа, основанного на знаниях.

Правительствами большинства стран-лидеров технологической гонки признаны и реализуются на практике теоретические выводы концепции национальных инновационных систем, разработанной в конце 1980-х гг. группой авторитетных ученых (Б.Лудваллом, К.Фрименом, Р.Нельсоном и др.). Методологические принципы этой концепции строяться на идеях Й.Шумпетера о конкуренции на основе инноваций и о научных исследованиях в корпорациях как главных факторах экономической динамики; анализе институционального контекста инновационной деятельности как фактора, который оказывает непосредственное влияние на ее содержание и структуру, а также на признании особой роли знания в экономическом развитии.

Закономерность вторая. Корпоративные исследования и разработки, как подтверждает современная практика, имеют важное экономическое значение. Развитие научных исследований в компаниях создает, в частности, потенциал научных открытий и новых технических возможностей. Компании, ведущие научные исследования, могут реализовать эти новые возможности одними из первых. Сильные научно-исследовательские компании в стране способны обеспечить опережающее преобразование результатов научных исследований или изобретений в нововведения и таким образом создать основы долгосрочной конкурентоспособности как отдельной компании, так и страны в целом.

Отраслевые приоритеты исследований и разработок предпринимательского сектора отображаются не только в расходах, но и в их результатах, в том числе в количестве патентов. Анализ структуры патентования в ведущих развитых странах позволяет охарактеризовать американские НИОКР как преимущественно связанные с компьютерными технологиями и медициной; японские – с системами обработки информации; немецкие – с механическими системами, двигателями, тормозами и органической химией.

Закономерность третья. Накопление знаний – кумулятивный процесс. Вложение в науку и образование дают отдачу только при их стабильности и росте в долгосрочной перспективе. Прекращение финансирования исследований на каком-то этапе нельзя компенсировать даже его скачкообразным увеличением в будущем.

В рыночных условиях высокая научная активность частного сектора не гарантирует обществу оптимальный, экономически и социально приемлемый уровень научных расходов. Поэтому государства с учетом специфики научного производства и его продукции уделяют большое внимание регулированию сферы научных исследований, как самостоятельному, приоритетному направлению их экономической политики. В том числе в виде прямого участия государства в производстве знаний – организации государственных лабораторий, находящихся на бюджетном финансировании; предоставлении для проведения фундаментальных исследований субсидий ученым, которые находятся вне государственных лабораторий; предоставлении налоговых льгот и др.

Опыт развитых стран свидетельствует о том, что экономический механизм государственной научной политики носит универсальный характер и базируется на конкурсном бюджетном финансировании и методах косвенного стимулирования НИОКР.

Поддерживать НИОКР по всему спектру науки и техники не может позволить себе, никакая страна. Поэтому важно правильно выделить приоритеты научно-технического развития и сконцентрировать бюджетные средства на отдельных направлениях, которые в конечном счете будут содействовать развитию инновационной системы страны. При этом нужно учитывать, что финансирование национально-технологических приоритетов не может быть построено на принципах лишь коммерческих эффектов, поскольку они являются частью более широкой системы стратегических эффектов (где рядом с экономическими критериями стоят национально-стратегические, геоэкономические, культурологические).

Использование рыночных механизмов в сфере НИОКР и активная государственная научно-техническая политика являются надежным фундаментом для развития отраслей и секторов, основанных на знаниях, их долгосрочной конкурентоспособности в рамках национальных границ и на мировых рынках.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   99   100   101   102   103   104   105   106   ...   144  • ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН