Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГООЩАДНИХ ПРОЕКТІВ ТА НЕТРАДИЦІЙНИХ І ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ У ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГООЩАДНИХ ПРОЕКТІВ ТА НЕТРАДИЦІЙНИХ І ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ У ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ
Сторінка105/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   101   102   103   104   105   106   107   108   ...   144

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГООЩАДНИХ ПРОЕКТІВ ТА НЕТРАДИЦІЙНИХ І ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ У ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ


Ряузова Т.В., науковий співробітник,

Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м.Дніпропетровську


Теплоенергетичне господарство країни характеризуєтья значною часткою споживання у ньому енергії (у енергетичному балансі країни це порядку 30% загального споживання палива), а головне  високим рівнем витрат енергоресурсів на одиницю виготовленої продукції та наданих комунальних послуг (які становлять у середньому 180 кг у.п., у той час, як у розвинутих країнах – 145 ÷ 150 кг у.п.). Найбільші перевитрати природного газу мають місце при виробництві теплової енергії (у котельнях – 22% та при її транспортуванні – до 25%)10.

Вирішення проблем перевитрат природного газу та забруднення оточуючого середовища у системі теплозабезпечення, в першу чергу, лежить на шляху впровадження енергоощадних заходів при виробництві і споживанні теплової енергії та впровадження нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії (НВДЕ).

Технологічною основою цих заходів повинно стати:


 • впровадження більш ефективних котлів, маловитратна модернізація котлів;

 • застосування пальникових пристроїв;

 • обладнання котелень ефективними утилізаторами теплоти відхідних димових газів;

 • обладнання котелень газопоршневими та газотурбінними когенераційними установками;

 • модернізація теплових мереж;

 • тепловий захист будівель сучасними теплоізоляційними матеріалами;

 • обладнання індивідуальними лічильниками теплової енергії.

Модернізація комунальної теплоенергетики дасть змогу підвищити на 10-12% енергетичну ефективність галузі та знизити питомі показники використання паливно-енергетичних ресурсів у сфері надання житлово-комунальних послуг, скоротити на 30% споживання природного газу11

Досвід розвинутих країн дозволяє вибрати як організаційну форму впровадження енергоефективних проектів, так і технологічні рішення, які є найбільш прийнятними для умов українських міст.

Впровадження НВДЕ у сектор теплозабезпечення не може бути на сьогодні настільки масштабним як енергоощадження, але воно має значні перспективи у майбутньому у зв’язку із дедалі більшим загостренням у світі проблем охорони довкілля та розвитком і здешевленням технологій НВДЕ. Найбільш перспективним для теплозабезпечення є використання таких видів НВДЕ, як: низькопотенціальна енергія довкілля (повітря, грунту, водоймищ) з використанням теплових насосів, біоенергетика (пряме спалювання відходів деревини, відходів сільського господарства і твердих побутових відходів та їх піроліз, використання біогазу, паливних брикетів, тощо), сонячна енергія та альтернативні джерела енергії, в першу чергу, скидний потенціал промислового виробництва та каналізаційних стоків.

Серед першочергових завдань залучення НВДЕ до теплового балансу країни можна назвати: • розроблення та запровадження державних будівельних стандартів і типових проектних рішень щодо використання для систем опалення та гарячого водопостачання альтернативних джерел енергії та теплових насосів;

 • розширення масштабу впровадження передових закордонних проектів, зокрема щодо використання теплонасосних технологій, технологій спалювання біосировини, переробки сміття та промислових відходів;

 • підсилення ролі регіональної влади у впроваджені тих видів відновлюваної енергії, які є економічно привабливими для даної місцевості, залишаючи в регіонах фінансові ресурси для цільового використання;

 • визначення пріоритетних науково-технічних розробок і проектів використання НВДЕ та порядку їх пріоритетного фінансування (кредитування), в тому числі порядку надання державних субсидій;

 • задіяння механізмів Кіотського протоколу для фінансування впровадження відновлюваної енергетики у систему теплозабезпечення.

Для вирішення зазначених вище завдань необхідно створити відповідне законодавчо-нормативне забезпечення, а також налагодити контроль за виконанням вже прийнятих законодавчо-нормативних актів і заходів щодо енергоощадження і впровадження НВДЕ.

НАУКОВО – ТЕХНОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА – ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ


Сегеда І.В., старший викладач, Шевченко С.О., студентка гр.ТМ-71

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, dariaszeg@yahoo.com


Науково-технологічна безпека (НТБ) - одна з видів безпеки, що базується в широкому розумінні на внутрішньосистемних зв'язках науково-технічної сфери з науковою та економічною сферами, підтримуваними державною науково-технічною політикою та іншими важливими компонентами (правовою системою, підготовкою фахівців, зовнішніми зв'язками та ін.) , що дозволяють в кінцевому підсумку досягати її ефективності та конкурентоспроможності, а у вузькому сенсі забезпечують спеціальну систему захисту, що в сукупності робить можливим підтримувати її в стійкому стані і розвиватися у загальнонаціональних інтересах. Функціонування і розвиток економіки в значній мірі залежить від забезпечення НТБ, оскільки внесок науки, освіти, інновацій і нових технологій є вирішальним чинником економічного зростання держави. Саме НТБ забезпечує не тільки збільшення ВВП, але і якісну, прогресивну зміну економіки в цілому. Це в свою чергу потребує визначення: 1)  сучасного стану фундаментальних досліджень в Україні,  оцінка їх рівня і місця у світі, а також найбільш гострих і проблемних питань її розвитку; 2) напрямів фундаментальних   досліджень, які можуть справити серйозний вплив на економічний і соціальний розвиток країни як у середньостроковій (3–5 р.), і довгостроковій (15–20 р.) перспективі і які потребують особливої підтримки держави, а також  можливих варіантів  інфраструктури цієї підтримки і технічного обслуговування досліджень; 3) сформувати перелік критичних з точки зору забезпечення стабільного економічного зростання  та національної безпеки країни технологій і „проривних” – таких, які мають попит на міжнародному ринку або на основі яких можуть бути створені конкурентоспроможні на цьому ринку наукоємні товари.  Відповідно до Енергетичної Стратегії України на період до 2030 року [1] науково-технічна і інноваційна діяльність в галузях паливно-енергетичного комплексу є основою підвищення ефективності функціонування та розвитку енергетичного сектора країни. Саме тому в умовах кризи особливого значення набуває вибір оптимальних шляхів забезпечення НТБ як основи забезпечення ефективного розвитку енергетики, та підвищення конкурентоспроможності.

Під поняттям «Науково-технологічна безпека» [2], розуміють такий стан науково-технологічного та виробничого потенціалу держави, який дає змогу забезпечити належне функціонування національної економіки, достатнє для досягнення та підтримки конкурентноздатності вітчизняної продукції, а також гарантування державної незалежності за рахунок власних інтелектуальних і технологічних ресурсів.

В умовах кризи особливого значення набуває вибір оптимальних шляхів забезпечення НТБ, як передумови забезпечення сталого розвитку країни. Аналіз проблеми НТБ України та її регіонів визначається розвитком багатьох негативних факторів: спад виробництва, зниження рівня життя населення, спад престижності наукової праці, зниження конкурентоспроможності вітчизняної продукції та ін. Мета дослідження НТБ України це визначення ступеня впливу загроз безпеки на її рівень, виявлення причин їх виникнення, визначення можливостей та способів протидіяти загрозам [3].

Враховуючи все вищезазначене, можна сформувати основні заходи щодо удосконалення механізму державного регулювання в напрямку забезпечення інноваційних та науково-технологічних передумов забезпечення ефективного розвитку енергетики, та підвищення конкурентоспроможності: організація моніторингу складу і структури НТБ регіонів із використанням можливостей комп’ютерних технологій та мережі Інтернет по будь-якій області; інтеграція науково-технічної й освітньої діяльності, розвиток системи підготовки кваліфікованих наукових кадрів; створення нормативно-правової бази та фінансову підтримку інноваційної діяльності регіонам із кризовим та передкризовим станом рівня НТБ; створення сприятливих умов для розвитку інноваційної діяльності, спрямованої на докорінне оновлення виробничо-технологічної бази паливно-енергетичного комплексу, ресурсозбереження, підвищення економічності, надійності, безпеки та екологічності енергетичних установок і систем, прискорений розвиток використання поновлюваних джерел енергії та поліпшення споживчих властивостей продукції паливно- енергетичного комплексу.1. Енергетична стратегія України на період до 2030 року – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article.

2. Научно-технологическая безопасность регионов России. Методические подходы и результаты диагностирования / [Татаркин А.И., Львов Д.С., Куклин А.А., Мызин А.Л., и др.] ― Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2000. ― 416 с.

3. Караєва Н.В. Джерела формування ризиків суб’єктів енергетичного ринку України в умовах структурної перебудови світової енергетики . Проблемы развития внешнеэкономических связей и инвестиций: региональный аспект/ Караєва Н.В., Сегеда І.В. Сб. науч. трудов– Донецк -2010 г.- С. 244-247.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   101   102   103   104   105   106   107   108   ...   144