Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЕФЕКТИВНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

ЕФЕКТИВНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Сторінка107/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   103   104   105   106   107   108   109   110   ...   144

ЕФЕКТИВНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Симак А. В., к.е.н., Стельмах Х.П.

Національний університет України „Львівська політехніка”, tinastar777@mail.ru
Глобалізація ставить питання про розвиток міжнародних науково-технічних відносин. До цього призводить посилення міжнародної конкуренції, зростання циклічності і невизначеності у економічних процесах , що актуалізує проблеми забезпечення конкурентоспроможності. Світовий досвід показує, що однією з найважливіших передумов стабільного і прискореного науково-технічного розвитку є диверсифіковані міжнародні зв'язки (відносини). Таким чином, ефективність науко-технічного співробітництва спирається на диверсифікацію міжнародних зв’язків, а також невід’ємною складовою є трудові ресурси, що розкривають кваліфікованість і потенціал населення загалом, а також важливим є інвестування в стратегічні галузі, що сприяють розвитку країни загалом [1].

У «нових індустріальних країнах» пріоритетні напрямки державного фінансування стосуються підтримки технологічно передових галузей економіки, які визначають науково-технічний вектор країни. Для підвищення ефективності міжнародного науково-технічного співробітництва слід спрямувати інвестиційні ресурси на:

— розвиток комп’ютерних мереж;

— нові ліки та засоби захисту рослин;

— створення автомобілю та літака нового покоління, кардина-

льну модернізацю залізничного транспорту;

— розвиток природоохоронних технологій;

— розробку нових функціональних біоматеріалів;

— розробку нових економних джерел енергії;

Для науково-технічного прориву України є передумови, як матеріальні, інтелектуальні та виробничі ресурси, проте існує брак фінансової підтримки цих проектів з боку іноземних інвесторів на власне держави[3].

Більшість вітчизняних підприємств неспроможні виробляти високоякісну й конкурентоспроможну продукцію,адже їх розвиток проходить екстенсивним шляхом, а постійне зростання цін на паливо-мастильні матеріали, недосконала кредитно-фінансова система і законодавча база призводить до неефективних показників виробництва у загальній структурі промисловості. [2]. Загострення ці проблеми зазнали у зв'язку з набуттям Україною членства в структурах СОТ, коли наша держава стає учасником вже міжнародної конкурентної боротьби за ринок збуту продукції. Отже, постає потреба у зміні державної політики з антикризової на інноваційну.

Реалізація визначеного Президентом України у посланні до Верховної Ради стратегічного курсу „Європейський вибір. Концептуальні засади та стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки" вимагає інтеграції науки і виробництва та підвищення ефективності використання результатів наукової та науково-технічної діяльності, інформаційно-аналітичного забезпечення на всіх стадіях інноваційного процесу.Велику увагу слід приділяти моніторингу ринку на етапі конструювання і виробництва продукції [4].

Висновки: Збільшення обсягів і удосконалення структури інвестицій в основний капітал є вирішальними із найважливіших завдань економічної політики. Слід активніше використовувати нові джерела зовнішнього фінансування інвестицій: банківське інвестування, іноземне інвестування, інвестування за рахунок операцій на фондовому ринку. Без цього неможливо здійснити структурну перебудову вітчизняної економіки та виконати стратегічні завдання високотехнологічного прориву і підвищити ефективність міжнародного науко-технічного співробітництва.
Література:

1. Гунич О. В.Запровадження інноваційних технологій в підприємствах Черкаської області/Монографія 2. Чабан В. Г. Інновації як умова підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору / В. Г. Чабан // Економіка АПК. - 2006. - № 7. - С. 68-72. 3. Чабан В. Г. Інновації як умова підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору / В. Г. Чабан // Економіка АПК. - 2006. - № 7. - С. 68-72. 4. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети. Монографія / [З. С. Варналій, О. О. Бабінова, О. В. Бойко-Бойчук та ін]. - 2007. - 765 с.СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА

Скидоненко Н.В., к.е.н., доцент, Волкова О.І., магістр НАУ

Протягом індустріальної ери основою конкурентоспроможності підприємств були технології, що базувались на матеріальних затратах, та ефект, який залежав від масштабів виробництва. Основними критеріями для оцінювання ефективності діяльності компанії були фінансові показники, такі як рентабельність залученого капіталу, рентабельність активів та продукції. За допомогою цих коефіцієнтів керівники підприємств визначали найбільш ефективний напрям діяльності та проводили розподіл внутрішніх ресурсів з метою покращення фінансових результатів і підвищення вартості бізнесу.

На сьогоднішній день значно важче досягнути конкурентної переваги лише за рахунок ефективного фінансового менеджменту та інвестицій у матеріальні активи. Здатність підприємства мобілізувати і використати свої нематеріальні активи стало вагомішим фактором. Стратегія компанії стає як ніколи важливою. Саме тому побудова організації, зорієнтованої на покупця, і побудова бізнесу, зорієнтованого на стратегію, є однією із основних ініціатив, що обирають більшість динамічних і успішних компаній усього світу. В інформаційній ері в умовах жорстокої ринкової конкуренції більш пріоритетне значення має довгостроковий розвиток, основними факторами якого є грамотне стратегічне управління, ефективність бізнес процесів, капітал компанії, втілений у знання та кваліфікацію працівників, здатність організації залучати нових клієнтів, корпоративна культура, яка заохочує інновації й організаційні покращення, інвестиції та інформаційні технології.

Оцінювання ефективності реалізації корпоративної стратегії та управління нею зумовлює необхідність використання нових інструментів, одним з яких є система збалансованих показників (англ. Balanced Scorecard - BSC). Поряд з іншими традиційними системами вона включає фінансові показники як один із важливих критеріїв оцінки результатів діяльності суб’єкта господарювання. У цей же час BSC підкреслює важливість показників нефінансового характеру, які оцінюють задоволення покупців, ефективність внутрішніх бізнес процесів, потенціал працівників з метою забезпечення довгострокового фінансового успіху компанії. BSC базується на комплексному підході до оцінки як матеріальних, так і нематеріальних активів, тому вона і дістала назву «збалансованої» [1, 4].

BSC використовується як основний інструмент управління бізнесом, який уможливлює встановлення індивідуальних та загальнокорпоративних цілей, доведення їх до відома працівників та менеджерів усіх рівнів, оцінювання досягнення поставлених цілей за допомогою використання збалансованої системи вимірників ефективності, якісний зворотній зв'язок [3].

Розвинувшись із простої необхідності в більш цілісну та всеохоплюючу систему вимірювання, BSC-системи сьогодні є інтегрованим рішенням третього покоління, яке дозволяє організації швидко і з відомою точністю реалізувати стратегію і досягти відмінних результатів.

Збалансована система показників — це система стратегічного управління організацією на підставі вимірювання та оцінки ефективності її діяльності за набором показників, дібраних таким чином, щоб врахувати всі суттєві (з точки зору стратегії) аспекти діяльності організації (фінансові, маркетингові, виробничі і т. ін.). Вона трансформує місію і загальну стратегію організації у систему взаємопов'язаних показників.


Література:

1. Каплан Р., Нортон Д. П. Сбалансированная система показателей. От стратеги к действию. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. – 214с.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   103   104   105   106   107   108   109   110   ...   144  • СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА