Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМіжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність

Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність
Сторінка108/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   104   105   106   107   108   109   110   111   ...   144

2. Parmenter D. Key performance indicators: developing, implementing, and using winning KPIs. - New York: John Wiley & Sons, 2007. – 23 р.


3. Ділан Н. М. По ту сторону чисел. – Режим доступу: http://www.balancedscorecard.ru/bsc685.htm.

4. Коробков А. Balanced Scorecard - показатели эффективности вместо финансовых коэффициентов. – Режим доступу: http://www.balancedscorecard.ru/bsc831.htm.
УЧАСТЬ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРАХ

Склярова М.Ф., ФММ УС-61м

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, Skljarova@list.ru
На сьогоднішній день участь України у формуванні міжнародних транспортних коридорів є досить актуальним питанням, саме через низку позитивних відображень як на економічний так і на політичний стан країни. Транспортні коридори виконують роль кровоносних судин у світових інтеграційних процесах. Для більш широкого розуміння поняття «Міжнародні транспортні коридори» можна навести наступне визначення цього поняття.

Отже, Міжнародні транспортні коридори (МТК)- це так звані транспортні артерії і сукупність різних видів транспорту, що забезпечують значні перевезення вантажів і пасажирів на напрямах їх найбільшої концентрації.

В рамках Європейського співтовариства визначаються 10 Міжнародних транспортних коридорів, 4 з цих 10 Міжнародних транспортних коридорів - № 3, № 5, № 7, № 9 — проходять по території України. А саме це:

• МТК № 3: Берлін – Краків – Львів – Київ, далі через Харьків – на Казахстан і по Транссибірській магістралі – до портів Далекого Сходу;

• МТК № 5: Тріест – Любляна – Будапешт – Чоп – Львів – Київ, далі через Дніпропетровськ, Волгоград – на Астрахань і далі по маршруту коридора «Північ-Південь» в Іран та Індію;

• МТК № 7: Дунай – Чорне море – Азовське море – Дон – Волго-Донський канал – Волга – Каспійське море – Іран і далі по маршруту коридора «Північ-Південь»;

• МТК № 9: Хельсінки – Санкт-Петербург – Москва – Київ – Одеса.

На сьогоднішній день Україна веде активну політику підтримки європейських ініціатив по формуванні розробок планів та розбудові нових Міжнародних транспортних коридорів, а також пропонує свої варіанти та схеми Міжнародних транспортних коридорів Європейському співтовариству [1].

За рахунок вигідного географічного положення України і наявності розвиненої мережі автошляхів можливе сприятливе проведення політики максимального залучення міжнародних транзитних вантаже- і пасажиропотоків через її територію з метою збільшення валютних надходжень до країни та поліпшення економічного стану держави, що потребує багатьох змін: проведення гнучкої тарифної політики, створення і збільшення резервів пропускної і перевізної спроможностей діючих напрямків Міжнародних транспортних коридорів, а також визначення нових транспортних коридорів, які могли б забезпечити надійні зв'язки європейських, близькосхідних і африканських країн з Євразійським континентом [2, c. 329].

Активна участь та можливе залучення Міжнародних транзитних вантаже- і пасажиропотоків через територію України у подальшому може збільшити кількість транзитних перевезень та шляхом залучення інвестицій – здійснити масштабну розбудову соціально-економічної інфраструктури в країні під впливом розбудови нових Міжнародних транспортних коридорів.

За отриманими результатами досліджень англійського інституту «Рендел», щодо коефіцієнта транзитності, то було зроблено висновок, що Україна займає перше місце в Європі. Але паралельно з цим на сьогоднішній день ступінь використання транспортної інфраструктури України ще на досить низькому рівні. Отже, саме тому створення транспортних коридорів та входження їх до міжнародної транспортної системи визнано пріоритетним загальнодержавним напрямом розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на наступні роки [1].

Таким чином можна сказати, що територіальна цілісність та політична стабільність України позитивно сприяє подальшому формуванню та розвитку Міжнародних транспортних коридорів, що проходять через її територію, а це не тільки мільйони тон транзитних вантажів, які постійно поповнюють державну скарбницю, але й сотні тисяч нових робочих місць, які частково вирішуть проблему безробіття; та стрімкий розвиток соціально-економічної інфраструктури, за рахунок залучення інвестицій під вливом розбудови нових або вже існуючих Міжнародних транспортних коридорів України.


Література:

1. Сайт журналу "Схід": [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://vesna.org.ua/txt/index.htm

2. Зеркалов Д.В. „Транспорт України”. / Д.В. Зеркалов // довідник.- К.: Основа. - 2002р. – 416 с.

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРОЛІНГУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ЯК ФАКТОРА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


Скоробогатова Н.Є., к.е.н., старший викладач, НТУУ «КПІ», nskorobogatova@ukr.net

Шик Л.М., к.е.н., доцент, ДВНЗ «ЗНУ», shick.luda@yandex.ua

На даний час в Україні ефективність діяльності підприємства та його платоспроможність визначаються на основі розрахунку чистого прибутку за звітний період та інших похідних від нього коефіцієнтів. Для вирішення проблеми платоспроможності в економічно розвинених країнах існує інший підхід до визначення ключових показників діяльності, що свідчить про відмову від орієнтації на отриманий фінансовий результат. Інформація про отриманий прибуток є ретроспективною за своєю природою, і тому не придатна для оперативного прийняття ефективних управлінських рішень. В зв’язку з цим рентабельність діяльності підприємства, розрахована на базі фінансового прибутку, не віддзеркалює реальну ефективність діяльності. Саме тому в розвинених країнах світу головним пріоритетом понад два десятиріччя є не фінансовий прибуток, а чистий грошовий потік, на основі якого визначається платоспроможність – основна умова «існування підприємства як суспільно-економічного інституту» [1, с.76]. Така зміна пріоритетів діяльності знайшла відображення в розвитку парадигми визначення вартості та ефективності діяльності підприємства. Порівнюючи вітчизняну практику з розвитком світової економічної думки, слід констатувати, що вітчизняні підприємства діють за стандартами початку 80-х років. В цей же час увагу науковців привернув рух грошових потоків підприємства, що знайшло своє відображення у появі звіту про рух грошових коштів як форми звітності.

Для того, щоб перейти до світових стандартів ведення бізнесу, на нашу думку, на підприємствах України необхідно запровадити контролінг, під яким розуміють інформаційну систему, що відображає процес, набір дій, направлених на прийняття достатньо обґрунтованих рішень для управління платоспроможністю та економікою підприємства в цілому на базі системної інформації, що дасть можливість забезпечити конкурентоспроможність підприємства в стратегічній перспективі. Розширене трактування даної економічної категорії дає Інститут управлінських бухгалтерів США (Institute of Management Accountant - IMA). Згідно з ІМА, контролінг (управлінський облік) – це «процес, що додає цінність і полягає в безперервному удосконаленні планування, проектування, оцінки і функціонування систем фінансової та нефінансової інформації, що спрямовує дії менеджменту, мотивує поведінку, підтримує і створює культурні цінності, необхідні для досягнення стратегічних, тактичних і оперативних цілей організації» [2, с. 26]. В німецькій діловій практиці під контролінгом розуміють «концепцію, підкреслено направлену на результативне управління підприємством» шляхом інтегрування, об'єктивування і систематизації інформації про діяльність підприємства [1, с. 168].

В США контролінг зародився раніше, ніж була створена сама країна. Контролінг був запозичений з Англії як частина загальноприйнятої практики ведення бізнесу. На початку 80-х років ХХ ст. значно зріс інтерес науковців до контролінгу як до потужного інструменту антикризового управління діяльністю підприємства, що базується на принципі «управління за відхиленнями». Слід відзначити, що при організації контролінгу завдання, пов’язані з обліком, формулюються залежно від того, яка концепція контролінгу береться за основу. Згідно з американською концепцією, до сфери контролінгу (управлінського обліку) належать також завдання фінансового обліку. В центрі німецької концепції контролінгу стоїть внутрішній облік у різних формах (плановий, документальний), зовнішній облік до сфери контролінгу не належить.

Як підсистему контролінгу слід виділити контролінг грошових потоків, оскільки грошові потоки - окрема сфера діяльності підприємства, що безпосередньо впливає на всі інші сфери. Під контролінгом грошових потоків, на нашу думку, слід вважати специфічну інформаційну систему, що забезпечує контроль, регулювання і збалансування руху грошових коштів на базі принципу «управління за відхиленнями». Основним (центральним) елементом контролінгу грошових потоків є поточні бюджетні програми, в рамках яких відбувається балансування доходів і витрат підприємства з метою оптимізації прибутку. Таким чином, стратегічний контролінг грошових потоків спрямований на максимізацію чистого грошового потоку в довгостроковому періоді, тобто забезпечення фінансової рівноваги і стабільних внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування підприємства в довгостроковій перспективі. Оперативний контролінг вирішує тактичні завдання досягнення стратегічних цілей і направлений на збалансування додатних і від’ємних потоків грошових коштів, з метою забезпечення поточної платоспроможності підприємства, під якою ми вважаємо за доцільне розуміти додатне значення чистого грошового потоку, оцінка якого здійснюється за допомогою звіту про рух грошових коштів. Проблема запровадження контролінгу полягає у необхідності побудови інформаційної архітектури для формування необхідної збалансованої системи показників. З метою вирішення даної проблеми пропонуємо застосовувати систему збалансованих показників (Balanced Scorecard) для розробки стратегічних та оперативних касових бюджетів. Сутність запропонованого підходу полягає в розумінні того, що платоспроможність підприємства є результатом складної системи причинно-наслідкових процесів, грамотне управління якими забезпечить виживання і процвітання підприємства як в поточному періоді, так і в стратегічній перспективі.

1. Ширенбек Х. Экономика предпрятия: Учебник для вузов. 15-е изд. /Х. Ширенкбек; Пер. с нем. под общ. ред. И. П.Бойко, С. В. Валдайцева, К. Рихтера. – СПб.: Питер, 2005. – 848 с.

2. Аткинсон Э. Управленческий учет, 3-е издание / Э. Аткинсон, Р. Банкер, Р. Каплан, М. Янг; Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2007. - 880 с.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   104   105   106   107   108   109   110   111   ...   144  • УЧАСТЬ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРАХ
  • СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРОЛІНГУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ЯК ФАКТОРА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА