Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: НОВІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: НОВІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Сторінка125/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   121   122   123   124   125   126   127   128   ...   144

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: НОВІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Коваленко О.В., к.е.н., доцент НАУ,Самохвал І.С., Осипчук А.В., магістри МНТУ


Необхідність забезпечення громадян країни належним рівнем суспільних послуг вимагають побудови ефективної системи соціальних гарантій населення. Відповідно до статей 46 – 50 Конституції України [1] держава забезпечує громадян правом на соціальний захист, на житло, на достатній життєвий рівень, правом на безпечне життя і здоров'я та інші соціальні блага для усіх громадян без винятку. Існуюча за радянських часів система соціальних гарантій виявилася неприйнятною для умов ринкової економіки. Соціальні гарантії населення України забезпечуються, як правило, за рахунок коштів держави, передусім, бюджетних коштів.

У системі соціальних гарантій, акумулюванні та використанні коштів на соціальний захист та соціальне забезпечення нагромадилися сер­йозні проблеми: вимагає перегляду процес планування видатків на фінансування соціальних гарантій населення, необхідним є їх упорядкування, визначення обсягу видатків бюджету на основі мінімальних державних соціальних стандартів послуг, розв’язання суперечностей, пов’язаних із фінансуванням делегованих державою повноважень органам місцевого самоврядування у сфері надання соціальних гарантій населенню, вдосконалення системи соціальних пільг, що надаються різним категоріям населення відповідно до чинного законодавства, розв’язання проблеми оцінки ефективності та результативності фінансування окремих соціальних програм та інші.

У ході написання роботи автор використовує наступні методи дослідження: методи спостереження, логічного аналізу, історичного і ситуативного підходу – для постановки проблеми і вивчення об’єкта дослідження; статистичні методи аналізу – при оцінці бюджетного фінансування соціальних гарантій; графічний і графіко-аналітичний – для наочного зображення отриманих результатів аналізу; таксонометричний метод – для розрахунку показника якості життя населення областей.

Останнім часом в Україні питанням державного фінансування соціальних гарантій населення приділяють увагу в своїх працях Андрущенко В., Буковинський С., Василик О., Величко О, Ге- єць В., Кириленко О., Кравченко В., Опарін В. та інші вітчизняні вчені-науковці. Незважаючи на широке висвітлення в науковій літературі проблем, пов’язаних із фінансуванням соціальних гарантій населення, в Україні залишається не вирішеним питання визначення ролі держави та регіонів у забезпеченні соціальних гарантій.

Із забезпеченням державою соціальних гарантій населення невідривно пов’язана організація державних фінансів, які є важливою складовою економічної системи держави. Саме через масштаби державного втручання у соціально-економічні процеси можливо визначити обсяг прийнятих державою соціальних гарантій. Іншим важливим джерелом фінансування соціальних гарантій населення є місцеві фінанси. Джерела фінансування послуг соціального захисту та соціального забезпечення Бюджетним кодексом України визначено державний і місцеві бюджети [2, ст. 87 – 91

Література:

1. Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.96 № 254/96 – ВР // відомості ВРУ. – 1996. - № 30. – 141 с.

2. Бюджетний кодекс України від 21.06.01 № 2542 – III // Голос України. – 2001. – 24.06.01.

3. Reviewer by: Joseph J. Cordes, The Georg Washington University Howard A. Frank, Budgetary Forecasting in Local Government: New Tools and Techniques, Westport, CT: Quorum Books, 1993.; published in the International Journal of Forecasting, 14 (1998), 299 – 300.

4. Зайчикова В.В. Прогнозування доходів місцевих бюджетів у процесі між бюджетного регулювання // Фінанси України. – 2007. – №6. – С. 69-81.


ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В ПРОЦЕСІ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ


Коваленко О.В., к.е.н., доцент НАУ

Кругляк І.О., студентка 4 курсу НАУ спец. «Облік і аудит»


Вступна частина. Запровадження ринкових відносин в Україні зумовило поширення форм підпри­ємницької діяльності, активізувало ділову ініціативу вітчизняних виробничих підприємств. Для прийняття ефективних управлін­ських рішень необхідна достовірна інфор­мація про результати діяльності, сформова­на з урахуванням специфіки господарюван­ня цих підприємств та їх організаційної структури. Незважаю­чи на те, що принципи, організація й мето­дика обліку, порядок формування облікової політики виробничих підприємств України відповідають міжнародним стандартам фінансової звітно­сті, все ж існує ряд невідповідностей в окремих концептуальних підходах до їх формування, обліку та контролю. Але оскільки розмір та процес формування фінансових результатів залежать від процесу функціонування підприємств, то виникає необхідність вироблення оптимальної системи управління, яку необхідно побудувати в оптимальній взаємообумовленості оперативного управління виробничим підприємством. Таким чином, дослідження та доробки в області оперативного управління не можуть вичерпати себе і є актуальними завдяки постійному прагненню виробничих підприємств за допомогою контролю збільшувати свої фінансові результати.

У ході написання роботи використані наступні методи дослідження: системного аналізу і синтезу (для розгляду теоретико-методичних аспектів оперативного управління підприємством і обліку фінансових результатів), методи економічного, порівняльного аналізу (для комплексного дослідження чинників покращення обліку фінансових результатів), методи діалектичної і формальної логіки (для систематизації та інтерпретації результатів дослідження).

Викладення основного матеріалу. Про актуальність тематики обліку і контролю фінансових результатів свідчить рівень її розгляду в наукових працях. Дослідженню теми обліку і контролю фінансових результатів присвячені численні роботи вітчизняних науковців таких, як Волинько Т., Голова С., Головка В., Загорівської О., Лебедзевич Я., Лишиленко О., Субботович Ю. та багатьох інших вчених-економістів. Саме завдяки їх доробку стає можливим використання теоретичних основ обліку та контролю фінансових результатів на практиці у застосуванні до конкретних підприємств.

Як зазначають Мироненко Ю.Д. і Тереханов А.К., система управління підприємством є комплексом взаємопов'язаних процесів оперативного управління діяльністю. Так, в умовах виробництва продукції, яке опосередковується багаточисленними факторами, а система управління характеризується великою периферійністю, оперативне управління виробництвом має особливо важливе значення, зокрема під час контролю за фінансовими результатами. Під оперативним управлінням розуміється координуючий і регулюючий вплив на керований об'єкт зі строком дії рішень, що приймаються, не більше одного місяця. Причому, оперативне управління ширше за поняття «регулювання», змістом якого є здійснення заходів з метою усунення відхилень від заданої програми. Оперативне управління передбачає здійснення по суті всіх функцій управління, пов'язаних з поточною діяльністю підприємства та його виробничих підрозділів: розробка та доведення до виконавців короткострокових (оперативних) планів та завдань; забезпечення виконавців необхідними матеріально-технічними ресурсами та розміщення їх на робочих місцях; організація взаємодії і координація діяльності керівників, спеціалістів та безпосередніх виконавців; надання їм допомоги з усунення збоїв у роботі; здійснення оперативного розпорядництва, контролю і обліку виконаних робіт.

Рис.1. Стадії оперативного управління виробничим підприємством
Для здійснення перерахованих функцій необхідно створити відповідну до задач оперативного управління інформаційну систему, розробити оперативні плани, завдання і довести їх до виконавців, здійснити оперативний контроль за виконанням прийнятих рішень і ухвалювати рішення по виявлених відхиленнях у швидкозмінних ситуаціях.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   121   122   123   124   125   126   127   128   ...   144  • ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В ПРОЦЕСІ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ