Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ




Сторінка127/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   123   124   125   126   127   128   129   130   ...   144

ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Коротченкова Ю.О., студентка, УС-71

НТУУ “КПІ”, julia.korotchenkova@gmail.com
Нанотехнології мають величезне значення, оскільки незабаром визначатимуть економічне зростання і економічну картину світу в цілому – йдеться про нові ринки, появу товарів і послуг наступного покоління, вплив нанотехнологій на здоров'я людини й довкілля. Нанотехнології відкрили нову еру інтеграції фундаментальних та прикладних інженерних досліджень. Інвестування в цю галузь зросли у 10 разів з 1997 до 2005 р., перевищивши 4 млрд. дол. США у 2005 р. Світовий ринок нанотехнологій в цілому сягнув 700 млрд. дол. із прогнозом в один-два трильйони в 2015-му році [1].

На сьогодні, практично в усіх розвинених країнах діють національні програми в галузі нанотехнології. Вони мають довгостроковий характер, а їх фінансування здійснюється за рахунок коштів, що виділяються як з державних джерел, так і з інших фондів.

У США схвалено і діє з 2000 року програма розвитку нанотехнологічних досліджень - Національна нанотехнологічна Ініціатива. Протягом 2001-2005 р.р. витрати на цю програму тільки з боку держави перевищили 4 млрд. доларів, а число вчених перевищила 100 000 осіб, причому приватні інвестиції в нанотехнології приблизно в 10 разів перевищили урядові. У Японії з 1999 року діє японська «Національна програма робіт з нанотехнології». У Китаї п'ятирічний план 2001 - 2005 включав виділення 300 млн. доларів, дозволивши вийти на світовий рівень розробок. У Європейському Союзі програма розвитку нанотехнологій включає безліч проектів, спрямованих на встановлення лідируючих позицій на ряді критичних напрямів, починаючи з розробки мікроантенн і мікропристроїв, і закінчуючи розробкою мікророботів, здатних відновлювати хворі людські органи. У 2007 році на тематичне спрямування "Нанонауки, наноматеріали і нові технології" в ЄС виділили три з половиною мільярди євро. На розвиток нанотехнологій в Росії до 2015 р. планується направити 200 млрд. рублів бюджетних коштів [2].

Щодо України, Кабінетом Міністрів України нещодавно було затверджено державну цільову науково-технічну програму "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки. Метою програми є створення наноіндустрії шляхом забезпечення розвитку її промислово-технологічної інфраструктури, використання результатів фундаментальних та прикладних досліджень, а також підготовки висококваліфікованих наукових та інженерних кадрів. Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання програми, становить 1847,1 млн. гривень. Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел [3].

Досягнення науковців України у вивченні нанорозмірних об’єктів і систем та розробці нанотехнологій свідчить про наявність в нашій державі потужного інтелектуального потенціалу, здатного на високому рівні забезпечити, при створенні необхідних умов, фундаментальні і прикладні дослідження, технологічні і конструкторські розробки та організацію виробництва інноваційної конкурентоспроможної продукції на основі нанотехнологій.

Подальший розвиток науки про наносистеми і створення на цій основі наноіндустрії в Україні для подальшого виходу на міжнародний ринок, вимагає відповідної Національної програми розвитку нанодосліджень і нанотехнологій. Реалізація таких масштабних завдань в Україні можлива лише за умов різкого, не менше ніж десятикратного в порівнянні з сучасним, збільшення фінансування нанорозробок. Значні фінансові ресурси необхідно передбачити для закупівлі відповідного сучасного обладнання, яке в Україні не виробляється. Потрібно також розробити систему заходів для підготовки кваліфікованих кадрів, здатних ефективно розвивати нанотехнології в Україні (зокрема, передбачити створення спеціалізованих кафедр у вищих навчальних закладах і інститутах НАН України, підготовку кандидатів і докторів наук по відповідних спеціальностях).

Наша країна має всі необхідні передумови для того, щоб стати активним учасником світового процесу розвитку нанодосліджень і нанотехнологій, а тим самим – і гідним учасником нової науково-технічної революції. Без такої участі вона буде приречена на відставання в одному з найважливіших напрямів сучасного науково-технічного прогресу, не зможе впроваджувати в свою економіку цілий ряд високотехнологічних інновацій.

Література:

1. Нанотехнології: економіка майбутнього [Текст] / Коротченкова Ю.О. [та ін.] // VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво»: Тез. доп. – Київ, 2009.

2. The World Nanotechnology Market (2006) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.reportlinker.com/p045780/The-World-Nanotechnology-Market.html. – Назва з екрану.

3. Постанова «Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки» від 28 жовтня 2009 року // Кабінет Міністрів України. – 2007.

IPO ЯК МЕТОД ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНСЬКИМИ КОМПАНІЯМИ


Коршак О. А.

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, grifin15@mail.ru


Якщо перед компанією постає проблема залучення капіталу, то існує два способи її вирішення: боргові інструменти та розміщення цінних паперів, які дають право на частку в статутному капіталі. Банківський кредит найчастіше використовують, якщо підприємству не вистачає оборотних коштів. У випадках, коли компанія планує значне розiширення своєї діяльності, відкриття нових заводів чи збільшення потужностей вже існуючих виробничих ліній, слід розглянути можливість первинного розміщення акцій компанії на фондовій біржі.

IPO (Initial Public Offering) - перший публічний продаж акцій приватної компанії, в тому числі у формі продажу депозитарних розписок на акції. Продаж акцій може здійснюватися як шляхом розміщення додаткового випуску акцій через відкриту підписку, так і шляхом публічного продажу акцій існуючого випуску акціонерами приватної компанії.

Основною метою проведення IPO є отримання так званого «засновницького прибутку» — прибутку, отримуваного засновниками акціонерних товариств у вигляді різниці між сумою від продажу випущених акцій і капіталом, дійсно вкладеним ними в акціонерне підприємство.

Більшість світових бірж цінних паперів мають жорсткі вимоги до емітентів (компаній, що випускають акції), інвесторів та учасників торгів (трейдерів). Зокрема, це біржі що є найбільш привабливими для розміщення акцій українськими компаніями: Лондонська фондова біржа (LSE), Варшавська біржа (WSE) та єдина українська біржа ПФТС. Біржі з найбільшою капіталізацією, такі як Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) та Токійська фондова біржа (TSE), найчастіше висувають занадто високі вимоги до лістингу компаній на фондовій біржі.

ПФТС (Перша Фондова Торговельна Система) - найбільший торговельний майданчик цінних паперів України. Торги йдуть в електронній формі у робочі дні з 11:00 до 17:00 за київським часом (GMT 2). За результатами торгів розраховується індекс ПФТС.

Вимоги до включення та перебування цінних паперів у Списку першого рівня фондової біржі ПФТС:



 • строк існування емітента не менше 3 років;

 • чисті активи емітента не менше 100 млн. грн.;

 • річний дохід за останній фінансовий рік не менше 100 млн. грн.;

 • відсутні збитки у 2-х з 3-х останніх фінансових років;

 • кількість акціонерів не менше 500.

На відміну від інших шляхів залучення капіталу IPO має такі переваги для компанії:

 • простий та ефективний доступ до фінансових ринків;

 • покращення іміджу та отримання статусу публічної компанії;

 • підтвердження якості корпоративного управління та рівня інформаційної прозорості емітента;

 • можливість залучення значного обсягу фінансових ресурсів для подальшого розвитку компанії;

 • широке коло інвесторів;

 • підвищення капіталізації компанії;

 • видимість серед компаній сегменту. Різноманітні індекси, рейтинги, що посилюють зацікавленість інвесторів. Розвинені сегменти, що дозволяють проводити реалістичну оцінку активів;

 • зниження вартості запозичень;

 • можливість подальшого залучення коштів на світовому ринку капіталів.

Найбільш успішні IPO українських компаній (за відсотковим збільшенням ціни акцій):

 • Агропромисловий холдинг «Астарта», Варшавська фондова біржа (WSE);

 • Агропромисловий холдинг «Кернел», Лондонська фондова біржа (LSE);

 • Металургійний холдинг Ferrexpo plc., Лондонська фондова біржа (LSE);

 • «Миронівській хлібпродукт», Лондонська фондова біржа (LSE).

Отже, з вищесказаного можемо зробити висновок, що українські компанії можуть ефективно використовувати такий фінансовий інструмент, як IPO для залучення інвестиційного капіталу чи отримання засновницького прибутку. Процедура проходження IPO є досить складною, але сьогодні найбільші українські холдинги вже дійшли того етапу, коли компанії доводиться ставати публічною, щоб надалі розширювати свою діяльність. Публічність компанії є показником її відкритості для іноземних інвесторів, зокрема інституціональних (міжнародних банків, інвестиційних компаній, компаній з управління активами).

Список використаних джерел:

1. http://www.pfts.com/

2. http://finviz.com/

3. http://www.nyse.com/

4. http://www.uaib.com.ua/news/mass_media/136 82.html



Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   123   124   125   126   127   128   129   130   ...   144



 • IPO ЯК МЕТОД ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНСЬКИМИ КОМПАНІЯМИ