Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ
Сторінка128/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.63 Mb.
ТипПротокол
1   ...   124   125   126   127   128   129   130   131   ...   144

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Кочетков В.М, д.е.н., професор,

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”
З 1994 р. в Україні почали здійснювати свою діяльність банки з іноземним капіталом. Так, де станом на кінець 2010 р. в Україні функціонували 53 банка із іноземним капіталом [4]. Тобто частка таких банківських організацій у загальній кількості діючих українських банків становила 30,1%. У тому числі 20 банків зі 100% іноземним капіталом (частка у загальній кількості діючих банків – 11,4%) [4]. До переліку країн, що інвестують капітал у банківську систему України належать: Угорщина, США, Франція, Польща, Нідерланди, Великобританія, Кіпр, Росія, Швейцарія, Ірландія, Греція, Австрія, Туреччина, Люксембург, Швеція, Грузія [2]. За результатами 9 місяців 2010 р. часка іноземного капіталу в статутному капіталі банків збільшилася на 3,7 % і становила 39,5 % [4]. Найбільшу частку в загальній сумі іноземного капіталу становить капітал Австрії – 19 % [2]. Слід також зазначити, що міжнародні фінансові групи купують, як правило, розгалужені та фінансово стійкі банки [3], що становлять основу банківської системи України.

Функціонування іноземних банків в Україні позитивно впливає на стан і фінансову стійкість всієї банківської системи та сприяє прискоренню соціально-економічного розвитку країни. При цьому фахівці НБУ визначають такі позитивні фактори: підвищення ефективності діяльності банків, зумовлене посиленням конкуренції; надання широкого спектру банківських послуг; поліпшення корпоративної культури та прозорості діяльності; здешевлення банківських послуг; удосконалення системи управління банківськими ризиками; запровадження міжнародного досвіду фінансового оздоровлення, реорганізації та реструктуризації банків; підвищення ефективності банківського нагляду і регулювання банківської діяльності; посилення ролі національних банківських систем в розподілі іноземних інвестиційних ресурсів; підвищення кваліфікаційного рівня банківських працівників (адже вони будуть вимушені працювати за європейськими стандартами надання банківських послуг); створення нових робочих місць [2]. Разом з тим, до негативних - відносять [2]:

а) присутність іноземних банків може послабити позиції ще недостатньо розвинутої банківської системи країни;

б) місцеві банки, які не спроможні на рівних конкурувати з іноземними, можуть збанкрутувати, що, у свою чергу, може призвести до фінансової нестабільності;

в) зарубіжні банки завдяки конкурентним перевагам зможуть «відібрати» найприбутковіші вітчизняні ринки та клієнтів, залишивши місцевим обслуговування інших (більш ризикових) клієнтів, посилюючи тим самим загальний рівень ризиків їх портфелів.

Зазначимо, що банки досі не стали дійовим механізмом акумулювання заощаджень та їх трансформації в інвестиції, вкрай низька їхня роль у міжгалузевому перерозподілі капіталу. Банківська система має недостатній капітал, для того щоб надавати великі і довгострокові кредити вітчизняним підприємствам, у неї вузька і переважно короткострокова ресурсна база.


Література:

1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р., № 2121-ІІІ.

2. Банки України. Перспективи розвитку. Погляд практиків і науковців. // Вісник НБУ. – 2008. - №1. – С. 43-45.

3. Кочетков В.М. Організація управління фінансовою стійкістю банку в ринкових умовах: Монографія. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 300 с.

4. Основні показники діяльності банків України на 1 жовтня 2010 року // Вісник НБУ. – 2010. - №11. – C. 67.

ТРАНСФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Крилова К.В., студентка 2 курсу

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, k-v-k@rambler.ru
Процес становлення України як самостійної і незалежної держави збігається з її входженням до світового співтовариства і знаходження свого місця на світовій арені. Безперечно, що через поширення інновацій, активний обмін товарами, послугами та інвестиціями, глобалізація сприятиме економічному прогресу. На даний момент реалії сучасного світу просто вимагають найскорішої інтеграції вітчизняної економічної системи, в тому числі її фінансової складової, до світової економіки. До напрямів успішної інтеграції України передбачаються такі кроки: 1)зростання міжнародного товарообігу із випереджаючим зростанням обсягів експорту; 2) зростання операцій із гривнею на світовому валютному ринку; 3)мінімізація рівня залежності національної економіки від негативних тенденцій розвитку світової економіки.[1] Обсяг прямих іноземних інвестицій на 2010 рік склав 18379,3 млн. дол. США. Аналіз цієї цифри дозволяє зробити висновок про досить високий рівень торгівельної відкритості України, але в той же час про надзвичайно низькі темпи інтеграції до світового фінансового ринку. Насамперед, нас гальмують зовнішній валовий борг та борг сектору органів грошово-кредитного регулювання, які складають 104.5 млрд. дол. США та 5.8 млрд. дол. США відповідно. Обсяг інвестування з боку інших держав досить незначний, що свідчить про відсутність інтересу до вітчизняного фондового ринку.

Україна знаходиться то в умовах дефляції, то в період інфляції, то в умовах нестабільного валютного курсу і одночасно високих кредитних ставок. Тому доцільно було б вжити заходів для пожвавлення вітчизняного фінансового ринку. З цією метою необхідним є контрольоване стимулювання притоку іноземного капіталу до України, тому пропонується наступне: 1)пом’якшення умов доступу до міжнародних фінансових ринків та до ринку іноземних фінансових інституцій інвесторів та вітчизняних позичальників; 2)створення сприятливого інвестиційного клімату, де основним шляхом має стати податкова політика та політика щодо стимулювання технічної модернізації виробництва.[2]

По мірі розвитку фінансової глобалізації національні фінансові та валютні ринки все більш інтенсивно інтегруються у єдиний світовий фінансовий простір, але в той час підвищують економічну вразливість до зовнішніх «шоків». До ризиків, притаманних процесу глобалізації України, можна віднести масивний відтік науковців та кваліфікованої робочої сили, зміну структури виробництва внаслідок значних обсягів імпорту більш конкурентоспроможної продукції, втрату контролю держави над стратегічно важливими підприємствами, тобто фігурує поняття фінансової нестабільності країни. На сьогоднішній день наша держава ефективно повинна застосовувати механізми країн з перехідною економікою, що пов’язані з оптимізацією валютного курсу, особливістю застосування валютних інтервенцій за умови дії плаваючого валютного курсу, а саме: 1)переорієнтація інвестицій з розширенням виробництва і накопичення матеріальних активів на розвиток «людського капіталу»; 2)перехід від постачальницько-збутової до інвестиційно-виробничої моделі організації зовнішньоекономічних зв’язків; 3)вивільнення Україною ринків масових споживчих товарів; 4)назначити пріоритет нового самостійного стратегічного і глобального продукту – інноваційні розробки.[3]

Наша держава має всі можливості, щоб використати глобалізацію на свою користь. Наша глобальна перспектива бачиться, по-перше, в транснаціоналізації української економіки із глобальним менеджментом – створення інтернаціоналізованих відтворювальних систем, отримуючи спроможність самостійно формувати стратегії розвитку. Мова йде про створення власних ТНК (ресурсно-технологічних, методологічних та агропромислових, транспортно-інфраструктурних (нафта, газ), техніко-технологічних (приладобудування, аерокосмічна техніка, комплексів). По-друге, в політиці регіональної інтеграції з входженням в євроринок (Центральноєвропейська угода про зону вільної торгівлі, наприклад) та у формуванні інституціональної інфраструктури через взаємодію зі Світовим банком, МОП, ЮНІДО, ФАО тощо. По-третє, в забезпеченні належного рівня економічної безпеки від несприятливих змін міжнародної кон’юнктури та міжнародних фінансових криз.

За таких умов розвитку спостерігатиметься підвищення ролі України у міжнародних фінансових організаціях та посилення її позицій на світовій політичній арені.

Література:

1. Білоус О.Г. Глобальна перспектива і сталий розвиток. - К.: МАУП, 2005. - 492 с.

2. Рогач О.І., Філіпенко А.С., Шемет Т.С. Міжнародні фінанси. – К.: Либідь, 2007. - 784 с.

3.Клочко В.П. Фінансова глобалізація: позитиви і негативи для перехідної економіки /В.П.Клочко //Актуал. пробл. економіки. - 2002. - № 5. - С.43-49


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   124   125   126   127   128   129   130   131   ...   144  • ТРАНСФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ