Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Сторінка131/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   127   128   129   130   131   132   133   134   ...   144

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


Малик І.П., к.е.н.

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, imalyk@yandex.ru


Глобалізація міжнародного фінансового ринку створює передумови для інтегрування національних ринків капіталу. В сучасних умовах глобалізації фінансові ринки, а разом з ними і фондові, стають основними структуроформуючими факторами національної економіки, які забезпечують інтеграційні процеси національних економік в цілому. У сучасній ринковій економіці фондовий ринок чи ринок цінних паперів займає особливе і дуже важливе значення. Фондовий ринок це  складова частина ринку капіталів; ринок торгівлі цінними паперами, як допущеними до торгів на певній біржі, так і тими, що торгуються поза біржею.

Згідно Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» фондовий ринок (ринок цінних паперів) – сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів) [1].

Роль і значення фондового ринку в системі ринкових відносин визначаються наступними чинниками:


 • залучення вільних коштів у вигляді інвестицій для розвитку виробництва;

 • забезпечення переливу капіталу зі затухаючих галузей в швидко прогресуючі галузі;

 • залучення коштів для покриття дефіциту федерального і місцевого бюджетів;

 • можливість оцінити стан економіки за індикаторами фондового ринку;

 • вплив на зміну темпів інфляції.

В Україні позабіржовий або неорганізований ринок цінних паперів є значно більшим за організований ринок, чого немає в жодній країні Європи. Внаслідок цього відсутній механізм встановлення справжньої ціни, що дезінформує інвесторів.

Невиконання біржовим ринком своєї головної макроекономічної функції визначення справедливих цін фінансових інструментів є найбільшою проблемою українського фондового ринку. Динаміка фондового ринку не відповідає об’єктивним тенденціям розвитку і функціонування національної економіки.

Позабіржовий ринок має сприяти розвитку послуг інвестиційного консультування і управління портфелями цінних паперів, що наближає фондовий ринок до дрібного інвестора та його інтересів, забезпечуючи його динамічне зростання.

Позабіржовий ринок України має враховувати тенденції, які відбуваються у світових позабіржових системах і на основі цього розгортати свою діяльність з метою подальшого поглиблення взаємовідносин на ринку цінних паперів.

Одним з позитивних кроків, що відбувся на фондовому ринку України є введення в дію рішення ДКЦПФР на вимогу Закону України «Про акціонерні товариства» [2], згідно з яким усі акції товариств мають бути іменними та переведені у бездокументарну форму з 2011 р.

Ліквідний, надійний та прозорий ринок цінних паперів має забезпечити реалізацію національних інтересів України, сприяти зміцненню економічного суверенітету шляхом: • сприяння надходження інвестицій у реальний сектор економіки;

 • створення ефективної системи захисту прав та інтересів вітчизняних й іноземних інвесторів;

 • створення сприятливих умов для розвитку інститутів спільного інвестування;

 • розбудови сучасної надійної системи виконання угод із цінними паперами та обліку права власності на цінні папери;

 • розбудови ефективної системи організованої торгівлі, яка має визначити ринкову вартість цінних паперів вітчизняних емітентів;

 • концентрації й централізації торгівлі корпоративними цінними паперами українських емітентів на організованому ринку на засадах конструктивної конкуренції та інновацій;

 • створення умов для підвищення конкурентоспроможності ринку цінних паперів України з його подальшою цивілізованою інтеграцією в міжнародні ринки капіталу;

 • гармонізації політики держави на ринку цінних паперів з грошово-кредитною, валютною й бюджетно-податковою політикою з метою дальшого розвитку ринку цінних паперів України.

Серед інновацій, що сприятимуть розвитку фондового ринку, потрібно вирізнити податкове стимулювання його розвитку [3]. Зокрема, воно потребує включення до складу емісійного доходу емітента сум перевищення виручки від повторного розміщення цінних паперів над ціною викупу таких цінних паперів та скасування оподаткування майна та коштів, що надходять підприємству — платнику податків від інвесторів на виконання інвестиційних зобов’язань за угодами купівлі-продажу державних пакетів акцій під час приватизації такого підприємства.

1.Про цінні папери та фондовий ринок. Закон України. - Урядовий кур'єр. - № 75. – 2006.

2.Про акціонерні товариства. Закон України. - Урядовий кур'єр. - № 202. – 2008.

3.Стратегія розвитку фондового ринку України. - Матеріали сайту http://www.capitalmarkets.kiev.ua/


ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ФОНДОВОГО РИНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Мартинюк В.В. студент УС-82,

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, rasti2004@ukr.net
Сучасний розвиток економічних процесів у світі вимагає від України певної відповідності. Одним з критеріїв даної відповідності є створення сприятливих умов для вітчизняних і закордонних інвесторів, тобто поліпшення інвестиційного клімату в країні. Для створення відповідного інвестиційного клімату необхідна наявність таких факторів як політична стабільність, обґрунтована податкова система, комплексна інфраструктура фондового ринку тощо. Створення комфортних умов для розвитку інвестиційної діяльності в Україні є одним з найважливіших завдань державної політики.

Фондовий ринок – частина ринку капіталів, де здійснюються емісія, купівля і продаж цінних паперів. На фондовому ринку України діють акції, державні і муніципальні облігації внутрішньої позики, облігації підприємницьких структур, казначейські зобов'язання, ощадні сертифікати, державні і компенсаційні сертифікати, житлові чеки, інвестиційні сертифікати, облігації зовнішньої позики.

Сьогодні акції – це один з найдохідніших інструментів для вкладання коштів як для короткострокового так і для довгострокового періодів. Середньорічний приріст ПФТС за період з 1997 по 2010 рік склав 41%, а за 9 місяців 2010 року – 39%. За такими амбіційними даними є низка проблем, наприклад:


 1. Висока волотильність ринку цінних паперів. В період кризи 2008 року біржові індекси втратили більше 70% за рік,що стало найбільшим падінням в світі. Річна дохідність індекса коливалась від -74% до 135%.

 2. Відносно мала ліквідність навіть серед тих акцій які вважаються найбільш ліквідними, що не дає змогу інвесторам проводити масштабні угоди по визначеним цінам.

 3. В Україні акції є високодохідним інструментом, але тим самим і високо ризиковим. Норма акцій для портфельного інвестування складає лише 20%, при збільшенні цієї цифри значно збільшуються ризики. Для порівняння портфель інвестора в США може складатися виключно з акцій.

 4. Складна та тривала процедура IPO (процедура емісії акцій емітентом), для багатьох українських ВАТ не бачать перспектив у виході на відкритий ринок.

 5. З одного боку доступ українських інвесторів до світового ринку капіталу значно ускладнюється жорстким державним регулюванням, а також нерозвинутою депозитарною системою України, з іншого є доступ до малоліквдного українського ринку з слаборозвинутою інфраструктурою [1].

Переймаючи міжнародний досвід діяльності фондового ринку можна покращити його стан в Україні. На мою думку, за приклад слід взяти досвід США, фондовий ринок цієї країни має наступні переваги:

 • вільний доступ іноземних інвесторів та простих громадян до ринку капіталу( кожний четвертий американець інвестує свої кошти у фондовий ринок);

 • нескладна процедура IPO;

 • висока ліквідність ринку цінних паперів;

 • система регулювання фондового ринку США вважається найефективнішою в світі,що робить його прозорим і регульованим.

Також треба відмітити відкритість економіки США, що дозволяє інвесторам мати всю необхідну макроекономічну інформацію яка потрібна для раціонального інвестування[2].

З огляду на це можна зробити наступні висновки. Наявність ефективного фондового ринку є незамінною складовою економічної успішності країни. Вільний та регульований доступ до ринку капіталу дасть змогу підприємствам (ВАТ) залучати необхідні кошти для свого розвитку, а інвесторам ефективно керувати своїм капіталом. Для організації такої системи потрібно вдосконалити існуючу нормативно-правову базу, що наразі має багато невідповідностей до умов які склалися в Україні. Також необхідно підвищити капіталізацію фондових бірж України шляхом збільшення компаній, які пройшли процедури лістингу та IPO.

Література:

1. Деньги к деньгам, или финансы как инвестиции: сборник систематизированного законодательства / сост. И.А. ; учред. ЗАО ХК «Блиц-Информ». – К.: Блиц-Информ, 2010. – Вып.10. – 192 с.

2. «NYSE trader» [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.briefing.com/GeneralContent/ InPlayEq/NYSE.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   127   128   129   130   131   132   133   134   ...   144 • ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ФОНДОВОГО РИНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ