Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Сторінка132/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.63 Mb.
ТипПротокол
1   ...   128   129   130   131   132   133   134   135   ...   144

ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Мельник Ярослава УС-01 Науковий керівник: Мицик Ольга Олександрівна

НТУУ “КПИ”, ФММ marina_yasya@mail.ru
За оцінками міжнародних організацій, Україна вже багато років посідає останні місця в світі щодо умов ведення бізнесу. За оцінками МВФ Україна посідає 177 місце з 181 країни за загальною кількістю та складністю адміністрування податків [2, с. 24]. У нинішніх умовах господарство України переживає тривалу економічну кризу, що негативно впливає і на стан зовнішньої торгівлі. Обсяг експорту не відповідає можливостям наших товаровиробників і не забезпечує потреб держави у валютних надходженнях, необхідних для стабілізації економіки.

За даними Міністерства статистики України, експорт в останні роки постійно скорочується. Крім того, неефективною є структура експорту: майже 90 % його становлять сировина, матеріали, товари народного споживання. Вивозяться також гостродефіцитні ресурси і продаються на світовому ринку за демпінговими цінами. Зовнішньо-економічна діяльність України потребує докорінної перебудови — йдеться про зміну сировинного спрямування експорту, підвищення в ньому частки продукції обробних галузей, удосконалення структури імпорту. Отже, перебудова зовнішньоекономічної діяльності України значною мірою сприятиме її просуванню на світовий ринок та інтегруванню у міжнародну економіку. Тому на нашу думку слід визначити пріоритетні напрями розвитку експортної спеціалізації, переорієнтуватися на виробництво наукомісткої продукції і ресурсозберігаючих технологій у сфері верстатобудування, літакобудування, в ракетно-космічній техніці та створенні надтвердих матеріалів.

Сприятливе географічне розташування, значний потенціал об­робної промисловості й перспективний експорт сільськогосподар­ської продукції слід враховувати під час розробки програми стабі­лізації та розвитку міжнародної спеціалізації України. Слід враховувати такі тенденції: торгівлю готовою продукцією на світовому ринку витісняє обмін науково-технічними досягненнями; частка взаємного обміну деталями, компонентами, вузлами у міжнародній торгівлі зростає; матеріально-технічне забезпечення виробництва не обмежується національним ринком, Отже, одним із стра­тегічних напрямів доцільно передбачити пріоритетне залучення іноземного капіталу до науково-технічної та виробничої коопера­ції, взаємовигідного обміну на ліцензійній основі винаходами, розробками, ноу-хау, промисловими зразками. В Україні необхідно налагодити виробництво імпортозамінної продукції, зокрема такої, як зернові, кормо і картоплезбиральні комбайни, тролейбуси, автобуси, холодильники, автомобілі та ін. Також слід заохочувати іноземних інвесторів, найважливішою умовою цього є стабільність чинного законодавства у зов­нішньоекономічній діяльності. Нині Україна, згідно з оцінкою міжнародних експертів, за створенням надійного інвестиційного клімату посідає лише 130 місце в світі [5,с. 83].

Актуальним є здійснення переговорів з метою вироблення власної чіткої позиції у МВФ, МБРР, ГУТТ та МОП, адже ці чотири організації є ключовими в міжнародному фінансовому, торговельному і соціальному регулюванні. Ефективна участь в них збільшить можливості України щодо залучення іноземного капіталу, фінансових ресурсів, отримання певних торговельних пільг, збереження тарифних засобів захисту національної індустрії та сільського господарства.


Література:

1. Дахно І.І. Міжнародна економіка -3-е вид., стер.-К.:МАУП, 2007.-243 с.

2. Реутов В. Е., Горда О. С. Международная инвестиционная деятельность. – Симферополь;

Феникс, 2008.-335 с.

3. Придко В.В. Проблеми і перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції та світової фінансово-економічної кризи .-Чернівці, 2009-407 с.

4. Філіпенко А. С., Бураковський І. В., Будкін В. С. Міжнародні економічні відносини: система

регулювання міжнародних економічних відносин /. — К.: Либідь, 2008. — 254 с.

5.Чирков В. М. Розвиток економіки України в умовах світової кризи: матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф. «Цивілізаційний вимір енергетичної дипломатії та еколого-економічної безпеки України» .-К. Вид. «Персонал», 2009-255 с.

ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В ПРОЦЕСІ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ


Мороз І.В., к.п.н., доцент КСУ , Сівак Н.Г., Осипенко І.В магістри МНТУ
Запровадження ринкових відносин в Україні зумовило поширення форм підпри­ємницької діяльності, активізувало ділову ініціативу вітчизняних виробничих підприємств. Для прийняття ефективних управлін­ських рішень необхідна достовірна інфор­мація про результати діяльності, сформова­на з урахуванням специфіки господарюван­ня цих підприємств та їх організаційної структури.

Незважаю­чи на те, що принципи, організація й мето­дика обліку, порядок формування облікової політики виробничих підприємств України відповідають міжнародним стандартам фінансової звітно­сті, все ж існує ряд невідповідностей в окремих концептуальних підходах до їх формування, обліку та контролю. Але оскільки розмір та процес формування фінансових результатів залежать від процесу функціонування підприємств, то виникає необхідність вироблення оптимальної системи управління, яку необхідно побудувати в оптимальній взаємообумовленості оперативного управління виробничим підприємством.

Таким чином, дослідження та доробки в області оперативного управління не можуть вичерпати себе і є актуальними завдяки постійному прагненню виробничих підприємств за допомогою контролю збільшувати свої фінансові результати.

Про актуальність тематики обліку і контролю фінансових результатів свідчить рівень її розгляду в наукових працях. Дослідженню теми обліку і контролю фінансових результатів присвячені численні роботи вітчизняних науковців таких, як Волинько Т., Голова С., Головка В., Загорівської О., Лебедзевич Я., Лишиленко О., Субботович Ю. та багатьох інших вчених-економістів. Саме завдяки їх доробку стає можливим використання теоретичних основ обліку та контролю фінансових результатів на практиці у застосуванні до конкретних підприємств.

Як зазначають Мироненко Ю.Д. і Тереханов А.К., система управління підприємством є комплексом взаємопов'язаних процесів оперативного управління діяльністю. Так, в умовах виробництва продукції, яке опосередковується багаточисленними факторами, а система управління характеризується великою периферійністю, оперативне управління виробництвом має особливо важливе значення, зокрема під час контролю за фінансовими результатами. Під оперативним управлінням розуміється координуючий і регулюючий вплив на керований об'єкт зі строком дії рішень, що приймаються, не більше одного місяця. Причому, оперативне управління ширше за поняття «регулювання», змістом якого є здійснення заходів з метою усунення відхилень від заданої програми. Оперативне управління передбачає здійснення по суті всіх функцій управління, пов'язаних з поточною діяльністю підприємства та його виробничих підрозділів: розробка та доведення до виконавців короткострокових (оперативних) планів та завдань; забезпечення виконавців необхідними матеріально-технічними ресурсами та розміщення їх на робочих місцях; організація взаємодії і координація діяльності керівників, спеціалістів та безпосередніх виконавців; надання їм допомоги з усунення збоїв у роботі; здійснення оперативного розпорядництва, контролю і обліку виконаних робіт

Використання розподілу фінансових резуль­татів за видами діяльності є перспективним напрямком розвитку системи бухгалтерсь­кого обліку та економічного аналізу, оск­ільки дасть змогу отримувати оперативну інформацію про активність та результа­тивність роботи підприємства під час оперативного управлінні підприємством. Підвищення ефективності оперативного управління фінансовими результатами підприємства потребує активного позиціювання бухгалтерів-аналітиків, менеджерів, створення передумов для їх безпосередньої участі у проектуванні нових задач і розвитку інтегрованої системи обліку та аналізу фінансових результатів.


Література

1. Ватник П.А. Статистические методы оперативного управления производством. – М.: Статистика, 1978. – с.240

2.Волинько Т. До міжнародних стандартів звітності, бухгалтерського обліку, фінансового моніторингу // Финансовые услуги, №5, 2006. – с.39.

3.Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. – К.: Екаунтінг, 2000. – с. 840.

4.Головко В.І., Мінченко А.В., Шарманська В.М. Фінансово-економічна діяльність підприємства: контроль, аналіз та безпека. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – с.448.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   128   129   130   131   132   133   134   135   ...   144  • ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В ПРОЦЕСІ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ