Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ
Сторінка134/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   130   131   132   133   134   135   136   137   ...   144

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

Панасенко Я.С., гр. УС-61с

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, luaress@mail.ru

 

Перспективи економічного розвитку кожної країни залежать від її ресурсного потенціалу. Важливе місце в ньому належить фінансовим ресурсам. На даний час визначення сутності і складу фінансових ресурсів засновано переважно на розширеному їх трактуванні, що створює ілюзію наявності начебто досить значного фінансового потенціалу.Реалії сучасного світу вимагають найскорішої інтеграції вітчизняної економічної системи, в тому числі її фінансової складової, до міжнародної економіки. Без цього не є можливими ані повноцінний розвиток національного виробництва, ані задоволення потреб вітчизняних споживачів на належному рівні. Світовий глобалізаційний потік створює все більш взаємонаближеність світових держав, але разом з тим створюється все більша й більша їх взаємозалежність.

На жаль, внаслідок повільного економічного реформування Україна перебуває на узбіччі світових фінансових потоків. Тому, враховуючи специфічність впливу фінансової глобалізації на розвиток української економіки, можна визначити напрями, в яких такий вплив є найбільш вагомим:  • інтеграція України до міжнародних торгівельних відносин;

  • взаємини з міжнародними фінансово-кредитними установами;

  • інтеграція до світового фінансового ринку, залучення в Україну іноземних інвестицій та співпраця з іноземними партнерами.

Щодо кількісних показників зазначених критеріїв, то їх аналіз дозволяє зробити висновок про досить високий рівень торгівельної відкритості України, але в той же час надзвичайно низькі темпи інтеграції до світового фінансового ринку.

Для української фінансової системи світова економічна глобалізація є двостороннім явищем. З одного боку, вона є поштовхом для реформаційних зрушень у побудові ринкової економіки та інтеграції у світові економічні співтовариства. З іншого боку, слабо розвинута економічна система, нестабільна політична ситуація, низькі соціальні стандарти та гарантії, слабка нормативна база сприяють залежності України від більш розвинутих держав.

У фінансовому секторі варто відокремити небезпеку глобальних фінансових криз та небезпеку підриву суверенітету країн з невисоким рівнем розвитку через боргову та іншу фінансову залежність. При цьому рівень цієї небезпеки є тим більшим, чим нижчим є економічний розвиток країни у порівнянні із розвитком провідних держав світу.

Отже, фінансова глобалізація на певному етапі свого розвитку призводить до підвищеної нестабільності національного фінансового ринку внаслідок тісної інтеграції країни до світової економіки. Така фінансова нестабільність в першу чергу пов’язана із підвищеною мобільністю капіталів, режимом плаваючих обмінних курсів та фінансовою лібералізацією, що стало наслідком втілюваної більшістю країн світу політики у сферах макроекономіки, фінансового регулювання, оподаткування, тощо. Однак в процесі подальшого розвитку глобалізації світовий фінансовий простір стає дедалі більш однорідним.

У якості висновку можна зазначити, що сучасна фінансова система України має розглядатися як невід’ємна частка світової економічної системи. Водночас слід враховувати, що ситуація у світовій економіці стрімко змінюється, поглиблюються процеси регіоналізації і глобалізації, відбувається транснаціоналізація продуктивних сил і капіталів, утверджується інноваційна модель економічного розвитку. Однією з найскладніших проблем зовнішньоекономічної стратегії України є підтримання правильного співвідношення різних векторів міжнародного співробітництва. За цих умов Україна має усвідомлювати найголовніші чинники глобалізації та ступінь їх впливу на фінансовий ринок країни, повністю використовувати конкурентні переваги та зміцнювати позиції в міжнародному поділі праці.
Література:

1.Білоус О.Г., Мацейко Ю.М. Глобальна перспектива і сталий розвиток. - К.: МАУП, 2005. – 492

2.Михальський В.В. Про фінансовий ринок і його структуру в умовах глобалізації // Режим

доступа: www.nbuv.gov.ua/e-journals/znpnudps/2009_1/.../09mvvcog.pdf.

3.Туровцева І.Г. Стратегія виходу України на світовий фінансовий ринок

в умовах глобалізації // www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vdu/Ekon/2007_1/tom 2/636.pdf.


ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Петропавловська С.Є., доцент, к.е.н. НАУ


Процеси інтеграції та відкритості економічно розвинутих країн світу, зростання потреб в довгострокових капіталах не лише підвищують роль інвестицій, а й вимагають розроблення відповідних механізмів та форм реалізації інвестиційного процесу.

За опрацьованою мною літературою [1, 3] можемо зробити скласти таке визначення поняттю «інвестицій» - це сукупність майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті чого отримується прибуток або досягається соціальний ефект.

Згідно опрацьованого матеріалу було зроблено такий висновок щодо поняття «діагностика» (від грец. diagnostikos – здатний розпізнавати) означає розпізнавання стану об’єкта, в тому числі й економічного, що відповідає традиційній термінології економічного аналізу. Незважаючи на істотну багатоваріантність змісту терміну «діагностика», більшість авторів трактують її як розпізнавання стану об’єкта, що досліджується, як у ретроспективному, так і перспективному періодах.

Отже, з отриманих вище даних, на мою думку я можу сформулювати таке визначення поняттю «інвестиційна діагностика» - сукупність досліджень на основі оцінки та поглибленого аналізу для визначення та описання поточного та перспективного стану майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якого отримується прибуток або досягається соціальний ефект та визначаються способи досягнення позитивного результату від вкладень, виявлення проблем і варіантів їх вирішення.

Можна від слідкувати таку послідовність етапів процесу інвестиційної діагностика:

відбір усіх можливих варіантів вкладання активів, які можуть бути реалізовані інвестором;  • вибір за критерієм оцінювання відповідно до цілі інвестування;

  • визначення абсолютних оцінок ефективності кожного варіанта вкладень;

  • відбір переважних варіантів з усієї їх множини з економічного, соціального, екологічного, політичного погляду; відкинуті варіанти не беруть участі у подальшому конкурсі;

  • якщо після попередньої процедури залишився лише один варіант, його піддають абсолютно порівняльному оцінюванню; якщо оцінка буде позитивною, варіант приймається до реалізації, в іншому випадку – варіант відкидається і підприємець шукаю нові можливості для вигідного розміщення свого капіталу;

  • якщо після абсолютного оцінювання залишається кілька варіантів, то відносно кожного з них здійснюється абсолютно порівняльне діагностування за системою різних критеріїв;

  • інвестор встановлює найбільш прийнятний для нього критерій і проводить порівняльне діагностування ефективності альтернативних проектів за вибраним критерієм. Той з проектів, що найбільшою мірою відповідає цьому критерію, приймається [14].

Пріоритетною з позиції інвестора є група показників комерційної діагностики ефективності інвестицій, оскільки саме ці показники мають безпосереднє відношення до суб’єкта інвестиційної діяльності.
Література:

1.Пшик Б.І. Інвестування підприємницької діяльності. Регіональний аспект дослідження: Монографія – Львів: Львівський банківський інститут НБУ, 2005. – 275 с.

2.Пересада А.А., Майорова Т.В., Онікієнко С. В. «Інвестиційний аналіз»: Підручник – 2-ге вид., перероб. та доп.— К.: КНЕУ, 2008 рік.

3.Інвестування: теорія і практика: навч. посібник / Л. М. Борщ, С. В. Герасимова ; Київський ун-т ринкових відносин, Феодосійська фінансова-економічна академія. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2007. - 685 с. - (Вища освіта XXI століття).

4.Інвестування. Навчальний посібник / Гринькова В.М., Корда В.О., Лепейко Т.І., Корда О.П. / Під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Гринькової. – 2-ге вид., доправ. і доп. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2004 – 404 с.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   130   131   132   133   134   135   136   137   ...   144  • ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ