Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ ТПП

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ ТПП
Сторінка14/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.63 Mb.
ТипПротокол
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   144

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ ТПП

Любимова К. О., співробітник кафедри міжнародної економіки,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», strkl@yahoo.com
В Україні торгово-промислові палати (ТПП) – це недержавні неприбуткові самоврядні організації, які об’єднують на добровільних засадах юридичних осіб, що створені і діють відповідно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як підприємці, та їх об’єднання. Серед завдань ТПП, згідно Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» [1], є участь в організації професійного навчання і стажування фахівців - громадян України, в Україні та за кордоном, з питань підприємництва і «розвитку конкуренції», а також у розробленні та реалізації державних і міждержавних програм у цій сфері. Приймаючи участь в організації професійного навчання, Київська ТПП є однією з 27 регіональних палат, об’єднаних ТПП України. В структурі членської бази Київської ТПП домінують підприємства, що представляють за сферами діяльності – машинобудування і приладобудування (19.75%), оптову й роздрібну торгівлю (16.28%), будівництво (12.71%).

Згідно Концепції розвитку Київської ТПП на 2000 – 2005 роки, одним з її ключових моментів було удосконалення роботи з членами Палати, обрано девіз «глобально мислити та регіонально діяти», задля чого запропоновано ґрунтовно вивчати передовий досвід діяльності торгово-промислових палат інших країн світу, впроваджувати його у свою повсякденну роботу та поширювати серед регіональних палат України [2, с. 4]. Як результат, за цей період кількість членів збільшилася в 1.75 рази. При цьому, Київська ТПП протягом 2005-2007 років приймала участь у реалізації проекту міжнародного науково-технічного співробітництва «Партнерство ТПП Ліона та Києва» в рамках Програми створення інституційного партнерства, що проводилася за фінансової підтримки Європейської Комісії. Завдяки даному проекту, було зафіксовано збільшення попиту на семінари, що проводить Київська ТПП, зокрема, протягом 06.2006-05.2007 в порівнянні з 07.2004-06.2005 кількість семінарів збільшилася майже вдвічі, а кількість учасників, що їх відвідали, в 1.8 рази.

В Концепції розвитку Київської ТПП на 2006 – 2010 роки увага зосереджувалася на середньому бізнесі як пріоритетній цільовій групі в системі ТПП України, діяльність орієнтувалася на підтримку малого та середнього підприємництва, для чого було заплановано щорічно проводити опитування бізнес структур по актуальних питаннях економіки та для виявлення потреб у нових формах обслуговування, щорічно проводити семінари та щоквартально надавати консультації з питань підприємництва [3, с. 2]. Як результат, Київська ТПП протягом 2008-2009 років приймала участь у реалізації проекту «Трансфер успішної фламандської концепції менторства / коучинга малих та середніх підприємств для організацій з підтримки українського бізнесу та місцевих підприємств» спільно з ТПП Антверпен-Ваасланд в рамках Програми співробітництва між Фландрією та Центрально-Східною Європою, що проводилася за фінансової підтримки Фламандського уряду. Вклад проекту в результати діяльності власних підприємств учасники оцінили як позитивний в комбінації з іншими факторами, висловивши інтерес до встановлення контактів з компаніями в Фландрії та Європі. Успіх в створенні мереж, розвиток (на регулярній основі) обміну ідеями та зміни в способі роботи були зафіксовані у 42% учасників проекту. З 2010 року Київська ТПП приймає участь у реалізації проекту «Просування трикутника знань шляхом побудови інноваційних офісів у ВНЗ України» спільно з Університетом м. Аліканте та консорціумом, до якого входять провідні установи і ВНЗ України та ЄС, в рамках TEMPUS програми, що проводиться за фінансової підтримки Європейської Комісії. Перший рік імплементації проекту характеризувався навчальною складовою та передачею/акумулюванням європейського досвіду у створенні інноваційних офісів на базі освітньо-академічних структур.

В проекті Концепції розвитку Київської ТПП на 2011 – 2015 роки посилюється значення соціально-економічного розвитку Київського регіону, зокрема підкреслюється роль малого та середнього бізнесу, впровадження інновацій та проведення професійного навчання. З цією метою Київська ТПП входить до складу консорціуму під егідою Eurochambres, членами якого є понад 80 партнерів, задля формування сталої та легітимної мережі «Східний Альянс» (6 країн східного партнерства та 21 країна ЄС і Туреччина) в рамках проекту «East-Invest».

Література:

1. Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні»: за станом на 23 лип. 2010 р. [Електронний ресурс] / Президент України, м. Київ, 2 груд. 1997 р., № 671/97 – ВР. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua .

2. Концепція розвитку Київської торгово-промислової палати на 2000-2005 роки // Київська ТПП, 2000. – 16 с.

3. Концепція розвитку Київської торгово-промислової палати на 2006-2010 роки // Київська ТПП, 2006. – 16 с.


ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА – ШЛЯХ ДО ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Маслікевич М. Р., студентка

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», sunflower2808@i.ua
Сьогодні наслідки світової економічної кризи спостерігається у ряді галузей народного господарства. Внаслідок падіння виробничих показників, зменшення кількості нових підприємств та організацій, акціонерних товариств, відтік іноземних інвестицій, забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств відіграє важливу роль.

Одним із найважливіших факторів забезпечення конкурентоспроможності в наш час виступають інновації, особливо продуктові, технологічні та організаційні, які створюють конкурентні переваги господарюючому суб’єкту як на світовому ринку так і всередині країни. Серед робіт, присвячених окремим питанням аналізу та розвитку інноваційного потенціалу підприємства, слід відзначити праці А.І. Амоши, Ю.М. Бажала, Є.С. Галушко, Н.Г. Чумаченько та ін.[1]. Серед закордонних учених вагомий внесок у розвиток даного напряму належить С.Л. Дорогунцеву, А.К. Казанцеві, Е. Менсфілду, Б. Санто тощо [2, c. 6].

Існує прямий взаємозв’язок між розвитком інноваційного потенціалу та конкурентоспроможності підприємства. Рівень розвитку інноваційного потенціалу підприємства залежить від його інноваційних можливостей, передових підходів, що впливає на «інноваційність» продукції та прогресивність технологій. Таким чином формується певний рівень конкурентних переваг суб’єкта виробничої діяльності, який визначає конкурентні можливості та їх реалізацію, тобто рівень конкурентоспроможності підприємства [3].

Інноваційна політика підприємства будується на використанні переваг перспективного запасу ідей, розробок, технологій, відповідних умовам споживання або лідерства на ринку. Вона спрямовується на розвиток інноваційної активності персоналу: інтелектуальних здібностей, трудової активності, творчих прагнень, інформаційної забезпеченості працівників на основі вдосконалення освітньо-професійного розвитку, засвоєння новітніх знань та досягнень. Це забезпечує прискорення нововведень, оновлення та розширення асортименту, поліпшення споживчих властивостей, підвищення ефективності виробництва і створює можливість зростання конкурентоспроможності підприємства [4].

Інноваційний процес в України проявляється в обмеженому попиті вітчизняних підприємств на результати наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ та НДІ, недостатньому бюджетному фінансуванні наукових досліджень і розробок; низькій соціально-економічній привабливості роботи науковців у державних закладах, у фізичному і моральному старіння переважної частини матеріально-технічної бази наукових установ. За останні 10 років чисельність фахівців, які виконували наукові та науково-технічні роботи у вузівському секторі, скоротилася більш, ніж на 60 % і прийняла загрозливий характер для інноваційного розвитку країни та її економічної незалежності. Тому головним завданням держави повинно бути створення умов для економічної і моральної мотивації праці творчої людини, забезпечення економічної зацікавленості наукових інвесторів і підприємців у впровадженні новітніх технологій. Підприємствам необхідно орієнтуватись на використання інтелектуальних ресурсів та розвиток нової продукції, яка була б конкурентоспроможною на світовому ринку, створити умови для неперервного оновлення технологій, удосконалення управління підприємством, використовуючи нові наукові знання.

Підвищення конкурентоспроможності на інноваційних засадах сприятиме збалансованому розвитку підприємства, формуванню потужного інноваційного потенціалу, підвищенню вартості підприємства та його ефективності.


Література

1. Ілляшенко С. Інноваційний розвиток можливостей вітчизняних підприємств в умовах перехідного періоду // Економіка. Фінанси. Право. – 1999. - № 9. – С. 4-5.

2. Рудика О.В. Розвиток інноваційного потенціалу підприємства у трансформаційній економіці: Автореф. дис. ... канд.. ек. наук: 08.06.01 / ХНЕУ. – Х., 2006. – 21 с.

3. Чукіна І.М. Удосконалення організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_25/chuchina.htm

4. Смірнов О. Інноваційна активність персоналу як джерело зростання конкурентних переваг підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - №11. – С. 116-125.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   144  • ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА – ШЛЯХ ДО ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ