Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПРОГНОЗУВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ ТА ОЦІНКА РЕАЛЬНОЇ ПРИБУТКОВОСТІ ДЕПОЗИТУ

ПРОГНОЗУВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ ТА ОЦІНКА РЕАЛЬНОЇ ПРИБУТКОВОСТІ ДЕПОЗИТУ
Сторінка140/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   136   137   138   139   140   141   142   143   144

ПРОГНОЗУВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ ТА ОЦІНКА РЕАЛЬНОЇ ПРИБУТКОВОСТІ ДЕПОЗИТУ

Соловей Н.В., к.е.н., доцент, Войченко Т.О. к.е.н., доцент

НАУ, КДАВТ, kovalenko_ov@ukr.net
Інфляція є одним із найтяжчих проявів макроекономічної нестабільності. У світі немає країни, яка б у другій половині XX ст. тією чи іншою мірою не зазнала б втрат від інфляції. Особливо негативно відбивається інфляція на всіх сторонах соціально-економічного життя в Україні.

Інфляційні процеси викликають стрімке зростання цін, зниження життєвого рівня населення, позбавлення підприємців стимулів, викривлення економічних орієнтирів, загострення економічних і соціальних суперечностей.

Україна пережила одну з найвищих в світовій історії інфляцій. Про її причини та закономірності досі висловлюються судження, які не відповідають дійсності. На мою думку, проблема інфляції у сьогоденні носить достатньо актуальний характер.

У ході написання даної роботи була опрацьована спеціалізована література з теми дослідження інфляції та чинників, які на неї впливають. Але найчастіше зустрічаємося з тим фактом, що інфляція – продукт взаємодії великої кількості впливаючих факторів, тому єдиної моделі прогнозування рівня інфляції немає.

Україна сьогодні не є державою зі стабільним економічним розвитком та саморегульованою економікою, що призводить до необхідності напівручного керування економікою збоку уряду та парламенту країни. В свою чергу такий режим функціонування часто призводить до нерівномірного підвищення доходів та видатків населення, тому перед населенням постає питання про збереження не тільки кількості, а й вартості власних доходів та збережень. Тому метою написання даної роботи є знаходження адаптованої до сучасних економічних умов України математичної моделі поведінки індексу інфляції в залежності від соціальної та фінансової політики з метою прогнозування показника інфляції на недалеку перспективу.

Актуальність роботи полягає в тому, що керуючись отриманою залежністю, можна оцінити ефективність вкладання коштів у економічні проекти та під відсотки в банк з урахуванням можливого знецінення коштів внаслідок появи нових державних стандартів якості життя населення.

Новизна роботи полягає в тому, що вона адаптована до умов українського сьогодення та виконана на основі реальних статистичних даних розвитку економічного сектору України протягом останнього десятиліття.
Література:

1. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія. Підручник. Київ: Знання-Прес, 2001– 581 с.

2. Баланс клуб –http://www.balance.ua/sai/sprav_info/proj_min_ru.htm

3. Державна податкова адміністрація України – http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=91387&cat_id=74364

4. Державний комітет статистики України – http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/ct/is_c/isc_u/isc2010pm_u.htm

АКТУАЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО ЛІЗИНГУ ЯК ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ


Стромило В.О.

НТУУ «КПІ», група УС-71 stromylo_v@rambler.ru

Для країн із трансформаційними економіками, до яких належить вітчизняне господарство, одною з основних проблем на шляху економічного розвитку є відсутність достатньої кількості капітальних ресурсі, необхідних для реструктуризації та інноваційного оновлення виробництва. За оцінками Світового банку потреби національної економіки в інвестиціях на початок 2010 р. складають 100 млрд. дол. США, а за даними облдержадміністрацій України до 2012 р. становитимуть більше 130 млрд. дол. США. У сучасних умовах кризи не існує реальних джерел фінансування зазначених обсягів капіталу ні за рахунок закордонних, ні вітчизняних залучених чи запозичених коштів. Підтвердженням цього є наступні рейтинги України: 141 місце (ріст на 2 позиції за рік) із 183 країн за доступністю кредитування у рейтингу Doing Business Всесвітнього Банку та Міжнародної фінансової корпорації; світова конкурентоспроможність 89 місце (падіння на 7 позицій за рік) за даними Всесвітнього економічного форуму (WEF). Вищезазначені передумови обумовили об’єктивну необхідність активізації використання альтернативних інвестиційних механізмів, основним з яких є лізинг.

Успішна практика використання лізингових механізмів економічно розвиненими країнами свідчить про потенціал та перспективи подальшого розвитку вітчизняного ринку лізингових послуг. Так частка лізингу у загальному обсязі інвестицій у США, наприклад, становить 30%, у країнах ЄС – більше 25-30%, в Україні – менше 1,8%. У країнах, що розвиваються, та з перехідною економікою 10-15% інвестицій в основний капітал здійснюються через лізинг. У США близько 50% придбаної техніки, у Чехії, Естонії, Угорщині 30-40% оновлення основних фондів підприємств фінансується за рахунок лізингу. Країни Східної Європи – Польща, Чеська республіка, Угорщина, Естонія, Словаччина, Румунія – у до кризовий період (на кінець 2008 р.) демонстрували значні темпи розвитку лізингових ринків, а відношення загального обсягу ВВП становило 2-7%, в Україні цей показник становить 0,7% [1,2].

Лізинговий ринок України знаходиться на стадії розвитку, для якої характерне переважне застосування фінансового лізингу; конкуренція між лізинговими компаніями обмежена. У до кризовий період спостерігались високі темпи розвитку у 2006 на 107%, а 2007 р. на 431%. З початком кризи відбулось зменшення об’єму лізингових операцій на 48% у 2008 р., а у 2009 р. на 75% по відношенню до попереднього року. Хоча за три квартали 2010 р. порівняно з аналогічним періодом 2009 р. об’єм лізингових операцій зріс на 40,9%. У структурі договорів фінансового лізингу переважають наступні види обладнання: транспортні засоби - 51,9%, сільськогосподарська техніка – 12,7%, комп'ютерна техніка та телекомунікаційне обладнання – 5,9% [3].

Спостерігається активне проникнення іноземних лізингових компаній на вітчизняний ринок, свідченням цього є значне переважання у загальному обсязі – близько 80%, міжнародних лізингових операцій, що є результатом активної експансії іноземних банків на вітчизняний фінансовий ринок останніми роками, яка зазвичай супроводжується паралельним відкриттям власних лізингових компаній, та підвищенням обізнаності про лізинг та його переваги. Перевагами міжнародних лізингових операцій є доступність до закордонного новітнього обладнання і техніки та вигідніші умови фінансування. Іноземні лізингові компанії мають значно більший досвід роботи, є мобільними і швидко пристосовуються до змін світового господарства, розширюють сферу застосування лізингових механізмів.

Зазначені вище цифри говорять про наявність зв’язку між економічним розвитком країни, в першу чергу її виробничого сектора, із розвитком лізингових відносин. Лізинг як інвестиційний механізм вигідний не тільки безпосереднім суб’єктам даних відносин, а й національній економіці в цілому: активізується розвиток промисловості; пришвидшується НТП; збільшуються податкові надходження у бюджет; підвищується конкурентоспроможність країни на міжнародному фінансовому ринку. Не зважаючи на переваги лізингу, в Україні існує ряд проблем, які гальмують процес його розвитку: недосконала законодавча база; висока вартість та недовго строковість кредитів; складний податковий клімат; нерозвиненість інфраструктури ринку; високі страхові тарифи; високі ризики несплати лізингових платежів в умовах фінансової кризи; девальвація національної грошової одиниці – значна курсова різниця із іноземними валютами; припинення кредитування підприємств банками.

Для вирішення зазначених проблем доцільно використати наступні заходи: удосконалення законодавчої бази, приведення її у відповідність до міжнародних норм лізингу; запровадження інвестиційних податкових пільг при імпорті високотехнологічного обладнання в Україну; створення лізингових фондів для сприяння лізингу у пріоритетних галузях промисловості.

1.Ed White White Clarke global leasing report [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.whiteclarkegroup.com/FINAL-REPORT.pdf

2.The voice of leasing and automotive rental in Europe [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.leaseurope.org/uploads/documents/stats/European Leasing Market 2009.pdf

3. Підсумки діяльності лізингодавців за 3 квартал 2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.leasing.org.ua/files//content/Zvit3q.pdf

ІРО, ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

В ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ

Тібеж Дарина Миколаївна НТУУ «КПІ», ФММ, УС-71, d.tibezh@yahoo.com


1. Одним з інструментів залучення фінансових ресурсів, можна вважати публічне розміщення акцій (ІРО). Процес ІРО сприяє оздоровленню економіки країни, розвитку промисловості, прискоренню приватизації державного майна. Компанії зацікавлені в нових довгострокових та ефективних джерелах фінансування. ІРО стимулює компанії розвиватися у напрямку світових стандартів якості та управління, будувати більш прозорий бізнес, що в свою чергу дає ряд можливостей для компанії: можливість залишатися основним власником; чітке формулювання цілей компанії та потрібних ресурсів; реструктуризація компанії та створення прозорої структури бізнесу; динамічний розвиток за рахунок залучення ресурсів; зниження вартості довгострокового фінансування (за рахунок наявності іноземних інвесторів); за рахунок досвіду роботи з іноземними інвесторами – можливість підвищити вартість компанії при наступних виходах на ринок.

2. Існує ряд бар’єрів, що стримують розвиток ІРО в Україні, а саме: висока ціна лістингу та нестабільні ціни на акції; нерозвинені стандарти корпоративного управління (розвинені стандарти корпоративного управління вимагають від компанії прозорості та публічності, тобто публічності руху грошових потоків та розкриття інформації про бізнес-процеси); відсутність в Україні достатньої кількості інвестиційних ресурсів (відсутня критична маса фондів, здатних генерувати значні інвестиційні потоки); несприятливе для проведення ІРО законодавче регулювання емісії, що не передбачає ІРО (умова випуску акцій лише в національній валюті, жорсткі обмеження на закордонну емісію); загальний негативний інвестиційний імідж країни.3. За 11 місяців 2010 року в цілому на ринку IPO було укладено 1199 угод, в результаті яких залучено 255,3 млрд. доларів США. Високі темпи росту та рекордна кількість угод зареєстрована в Азії, така динаміка, безумовно, сприяла швидкому відновленню активності в області ІРО в міжнародному масштабі.
Таблиця 1. Топ 10 бірж, по об’ємам залучення ІРО, млрд. доларів США [1]Біржа

Об’єм за 6 міс. 2010р.

Об’єм за 6 міс. 2009р.

Зміна, %

1

Shenzhen Stock Exchange (Китай)

22,6

-

-

2

Shanghai Stock Exchange (Китай)

8,9

-

-

3

BME Spainish Exchange (Іспанія)

7,4

0,3

2366

4

Korea Exchange (Корея)

7,1

0,0

-

5

London Stock Exchange (Англія)

7,0

0,4

1650

6

NYSE Euronext (США)

6,7

1,4

378

7

Hong Kong Exchanges

6,5

2,3

183

8

Australian Securities Exchange (Австралія)

4,0

0,2

1900

9

Warsaw Stock Exchange (Польща)

3,9

0,2

1850

10

BM&FBOVESPA (Бразилія)

3,8

3,7

2,7

На початок 2010 року через публічне розміщення акцій, до України було залучено більш ніж 5,27 млрд. доларів США. 80% українських компаній, що розглядають можливість ІРО – це представники аграрного і харчового секторів.

4. На даному етапі, фінансова криза змусила більшість вітчизняних компаній змінити пріоритети, щодо інструментів залучення капіталу, адже кредити в українських банках не завжди є доступними та в більшості випадків є недоцільним. За таких умов зацікавленість українських компаній до виходу на ІРО має зрости, що в свою чергу сприятиме оздоровленню економіки України. Нажаль, компаній, що відклали IPO до кращих часів, значно більше, ніж підприємств, готових розміститися вже в 2010-2011 роках.

5. Для стимулювання публічного розміщення акцій українськими компаніями необхідно: доступ до якісної правової та іншої консультативної допомоги перспективним емітентам, щоб процес виходу на IPO проходив як можна більш ефективно і в суворій відповідності з прийнятими правилами лістингу; спростити умови випуску та розміщення цінних паперів (без оподаткування емісійного доходу); підвищити ліквідність (за рахунок доступу роздрібного інвестора до первинних розміщень); спростити процедурні питання (ревізію організаційної та управлінської структур, проведення необхідних заходів, підготовку "регламентних документів" і т.д).

Література:

1. World Federation of Exchanges [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.world-exchanges.orgКаталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   136   137   138   139   140   141   142   143   144  • АКТУАЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО ЛІЗИНГУ ЯК ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ