Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛІЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

ЛІЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Сторінка143/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   136   137   138   139   140   141   142   143   144

ЛІЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ


Шубіна К.А.,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,katunya-shubka@ya.ru
В умовах фінансової кризи, коли більшість підприємств не в змозі здійснювати крупні капіталовкладення фінансових засобів в технічне оновлення та інтесифікацію виробництва зростає значення лізингу для суб'єктів господарювання як нового перспективного методу інвестування. Для України міжнародний лізинг важливий як один з інвестиційних каналів, засіб придбання й збуту продукції, за допомогою якого Україна могла б налагодити виробництво якісних та конкурентоспроможних не тільки на внутрішньому ринку товарів. Проблеми організації лізингових відносин та регулювання лізингу досліджували такі науковці: В.І. Артиш, Я. Білоусько, В. Васил’єва, Г. Волинський, О.А. Плаксін, А. Турило, Т. Черемисова та ін. Проте деякі аспекти названого питання ще залишаються малодослідженими, а саме проблема міжнародного лізингу. Як свідчить світова практика, одним із важливих джерел залучення нових інвестицій та розвитку міжнародного бізнесу є фінансовий лізинг. У зв'язку з цим в 1988 р. в м.Оттава було прийнято "Конвенцію про міжнародний фінансовий лізинг", після якої фінансовий лізинг вийшов на світовий ринок.

В Україні існує ряд перешкод, які гальмують розвиток лізингу:  • недосконала організаційна, фінансово-економічна, інституційна, методична та регуляторна системи лізингу в Україні;

  • нестабільність макроекономічного середовища;

  • незначні обсяги лізингових операцій;

  • збільшення фізичного та морального зносу матеріально-технічної бази;

  • незадовільні показники оновлення основних фондів вітчизняних суб'єктів господарювання.

Порівняльний аналіз економіко-правових засад становлення лізингового бізнесу в деяких країнах Центральної та Східної Європи свідчить про певну подібність нормативно-правового регулювання цих країн, що створює умови для інтеграції їх лізингових ринків. На відміну від України, в Росії з метою стимулювання розвитку міжнародного лізингу запроваджено пільговий режим оподаткування для іноземних лізингодавців. В даний час у світовій практиці лізинг розвивається надзвичайно високими темпами, особливо в США, Канаді, Західній Європі і Японії. У зазначених країнах питома вага капітальних вкладень через лізинг у загальній сумі складає 10-30%.[3] Україна має малий досвід лізингових операцій, але обсяги інвестицій в економіку країни за допомогою лізингу зростають. На сьогодні законодавчими актами, що регулюють відносини у сфері лізингу є закон України «Про лізинг», «Інструкція з бухгалтерського обліку лізингових операцій», «Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні», «Інструкція з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів», а також внесення цілого ряду поправок, що стосуються лізингу, в чинне податкове, валютне і митне законодавство.[2] Навіть при великому наборі альтернативних способів фінансування інвестицій для підприємств різних галузей, всі вони є недостатньо дієвими у зв’язку з притаманними кожній галузі об’єктивних та суб’єктивних особливостей.

Однак корисний досвід міжнародного лізингу накопичений низкою авіаційних компаній України. Зокрема, українське-ірландське спільне підприємство "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) завдяки лізингу трьох «Боїнгів» здійснює рейси більше ніж 20 міжнародними маршрутами. Сам лізинг став можливий завдяки високому авторитету партнера – ірландської компанії, що є світовим лідером у сфері послуг з лізингу літаків.

Отже, для проведення лізингових операцій в Україні існує досить широка перспектива. Для цього необхідно здійснити комплекс заходів, спрямованих на забезпечення зростання прибутковості виробників, доступності середньо- та довгострокових кредитів. Проте розвиток лізингу набуде прискорення лише за умови державної підтримки, створення належної законодавчої бази та розуміння цієї проблеми в комплексі.
Література

1.Артиш В.І. Лізинг в інвестуванні сільського господарства України // Економіка АПК. –2002. –№1. С.83-87.

2.Турило А.М., Черемисова Т.А. Оцінка ефективності інноваційного лізингу //Фінанси України. – 2005. – №1. – С. 44–48.

3.Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред. О.И. Волкова, О.В. Девяткина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 601 с.ЗМІСТ
СЕКЦІЯ 1. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ
Бичков О.О.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОCВІД 9

СТАЛИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ОБ’ЄКТИВНА УМОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ 10

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 11

НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 12

ТЕЛЕМЕДИЦИНА ЯК НАПРЯМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ 13

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ 14

ТЕНДЕНЦІЇ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 15

ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ У РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 17

АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ 18

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ 19

НЕОБХІДНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЇ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ В ІТ-СФЕРУ УКРАЇНИ 20

ВЛИТТЯ ДО МІЖНАРОДНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ: ВІД ТРАНСФЕРТУ ЗНАНЬ ДО ТРАНСФЕРТУ ТЕХНОЛОГІЙ 22

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ СВІТУ ТА НА УКРАЇНІ 23

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В СОНЯЧНУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ ЯК ФАКТОР РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 24

ІННОВАЦІЙНІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 26

ДЕТЕРМІНАНТИ ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ В МОДЕЛЯХ ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ 27

АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ СВІТОВОГО ВВП ТА ПОТРЕБ У КОСМІЧНИХ ПОСЛУГАХ 28

НЕКОТОРЫЕ АКЦЕНТЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В БОЛГАРИИ 29

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПІСЛЯКРИЗИСНИЙ ПЕРІОД 30

НЕОБХІДНІСТЬ МОДИФІКАЦІЇ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ПРИ ВИХОДІ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ФІЛКОН» 31

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ У ПЕРІОД ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 32

ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ВПЛИВУ ТЕХНОГЕННОЇ КАТАСТРОФИ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 33

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ В РАМКАХ СВІТОВОГО ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 34

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ ТПП 35

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА – ШЛЯХ ДО ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 36

ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ 37

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ КРИЗИ 39

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 40

РОЗРОБКА ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЗГІДНО ЗАЛЕЖНОСТІ ПОКАЗНИКІВ «ЦІНА-ЯКІСТЬ» (МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ) 42

РОЛЬ ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 43

АНАЛІЗ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 44

БРЕНД «УКРАИНА» И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 45

СОЦІАЛЬЛЬНА СТАБІЛЬНІСТЬ ЯК ГЛОБАЛЬНА МЕТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ З ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 46

ВЗАЄМОЗВЯЗОК ІННОВАЦІЙНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В СЬОГОДЕННІ УКРАЇНИ 47

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ НАНОТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 48

ПРОБЛЕМАТИКА ІННОВАЦІЙНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ 49

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В НАУКОМІСТКОМУ ВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ 50

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 51

FACTORS PROVIDING INNOVATIVE DIRECTION OF ENTERPRISE DEVELOPMENT 52

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НА СОЦІАЛЬНУ СТАБІЛЬНІСТЬ: 53

ЗАГАЛЬНО СВІТОВІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ 53

54

ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ РАКУРС. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ АМЕРИКАНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 55УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО: ДОСВІД, РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 56

3D TECHNOLOGIES IN FILM INDUSTRY: TENDENCIES AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT IN UKRAINE 57

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ 58

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 59

АУТСОРСИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 60

ДОСЯГЕННЯ ЦІЛЬОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ШЛЯХОМ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙ 61

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВІАБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ 62

ПРИОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ У CФЕРІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 63

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В РАМКАХ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОГО ТЕХНОПАРКУ 66

INTERNATIONAL COOPERATION AGAINST TERRORISM – ECONOMICAL NECESSITY OF THE WORLD SOCIETY 67

ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ФАРМАЦЕВТИЧНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ 68

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 69

МІСЦЕ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У НАУКОВОМУ СПІВТОВАРИСТВІ РОЗВИНУТИХ КРАЇН СВІТУ 70

УКРАЇНА – ШВЕЦІЯ: КОРИСНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ДЛЯ ОБОХ КРАЇН 71

НЕОБХІДНІСТЬ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН ДЛЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКOНОМІКИ 72

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЛИННОСТІ КАДРІВ 73

СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ІСПАНІЄЮ 74

ТРАНЗИТНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ «ПРИЕМЛЕМОГО РИСКА» 75

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 76

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 77

МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 78

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЄВРО-2012 79

МОЖЛИВІ ЕФЕКТИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МИТНИМ СОЮЗОМ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, КАЗАХСТАНУ ТА БІЛОРУСІ 80

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ФІНЛЯНДІЇ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 81

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ 82

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 83

СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НА ОСНОВІ ПІДТРИМКИ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ 85

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ НАУКОМІСТКИХ ПІДПРИЄМСТВ 86

В УМОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 86

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РЕГУЛЮВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 87

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ В СФЕРІ ОФШОРНОГО БІЗНЕСУ 88

3. Шевченко П. Відтік капіталу: офшори назавжди? / П. Шевченко // Економічна правда [Електронний ресурс] / Режим доступу до журналу: http://www.epravda.com.ua/publications/2010/06/11 88

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 89

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТОРГІВЕЛЬНО – ІНВЕСТИЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ 90

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ БРФФИ В РЕГИОНАХ И ДЛЯ РЕГИОНОВ 91

НЕДОСКОНАЛІСТЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ФАКТОР НЕСПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ 92

ПРІОРІТЕТИ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ 93

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РОЗВИТКУ МНТС З ІТАЛІЄЮ 94

РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 95

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ 96

УКРАЇНА В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБЄДНАННЯХ З КРАЇНАМИ СНД 97

ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 98

СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 99

РОЛЬ МОРСЬКИХ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ У РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 100

РОЛЬ НЕЗАЛЕЖНИХ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ПРОЦЕСІ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 102

СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 103

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 104

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ 105

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ КЛАСТЕРНИХ УТВОРЕНЬ 107

АДАПТАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ДО ВИМОГ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 108

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТЕХНОПАРКІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 109

ФАКТОР ІННОВАЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 110

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ВИКОРИСТАННЯ ВІТРОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 111

СРАВНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧИСКИХ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 112

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 113

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ КЛАСТЕРОВ 114

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ 114

INVESTMENT IN INNOVATION IN UKRAINE THE GLOBAL ECONOMY 116

ПІДХОДИ І ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ КЛАСТЕРІВ 117

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 118

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 119

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В РОЗВИТОК ТЕХНОПАРКІВ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 120

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА І НОВІ ПРІОРИТЕТИ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ 122

ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 124

ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА 125

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 126

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ АПК ЯК СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 127

ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 128

КЛАСИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 129

НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ І УКРАЇНІ 130

ЛОГІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ В ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ 131

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ПРОБЛЕМА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 132

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ 133

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ В УКРАЇНІ 134

ІННОВАЦІЇ – ГОЛОВНИЙ ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗЕЙ ТА РЕГІОНІВ 135

СТВОРЕННЯ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН НА ПРИКЛАДІ США ТА КАНАДИ 136

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 137

МЕТОДИ ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ ОЦІНКИ СПЕЦИФІЧНИХ РЕСУРСІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 138

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 139

РЕГІОНАЛЬНОЮ ІННОВАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ 139

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ 140

АУТСОРСИНГ: ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 141

ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ПІДСИСТЕМА РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 142

ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ В РАМКАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНСТРУМЕНТУ СУСПІЛЬСТВА І ПАРТНЕРСТВА 144

МІСЦЕ ЛОГІСТИКИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 145

АКТУАЛЬНІСТЬ АКТИВІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ 146

СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕХНОПАРКІВ В УКРАЇНІ 147

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 148

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 149

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ НОВОВЕДЕНЬ 150

РОЛЬ ТЕХНОПАРКІВ В ПОБУДОВІ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ 151

НАЦІОНАЛЬНІ (УКРАЇНСЬКІ) ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ В ПРОСТОРОВОМУ ТА ЧАСОВОМУ ВИМІРІ 152

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 152

ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 154

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 155

СТРУКТУРИЗАЦІЯ РИНКОВИХ СИТУАЦІЙ В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 156

СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНИЙ БІЗНЕС: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ 157

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 158

ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 160

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ 161

ВІДПОВІДНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНИХ ТА ГРАНИЧНИХ РІВНІВ ПОКАЗНИКІВ (ІНДИКАТОРІВ) ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЯВНИМ ТЕНДЕНЦІЯМ РОЗВИТКУ 162

КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ АВІБУДУВАННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО РИНКУ 163

КОНЦЕПТ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЯК НЕВДАЛА МЕТАФОРА 164

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА КНР ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 165

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ВИКОРИСТАННЯ ВІТРОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 166

СТРАТЕГІЧНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ НАФТОГАЗОВОЇВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 167

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ВИМІРУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ 168

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 169

СФЕРА ВИРОБНИЦТВА – ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИНЕНОЇ КРАЇНИ 171

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ 173

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ КРАЇНИ 174

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ІГОР В ЕКОНОМІЦІ 175

ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 176

РОЛЬ ЕНЕРГЕТИКИ У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 177

ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 178

ENERGY SECURITY AS A FACTOR THAT INCREASES THE COMPETITIVENESS OF UKRAINE IN WORLD SPACE 179

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ ЗА РАХУНОК ВНУТРІШНІХ РЕЗЕРВІВ КРАЇНИ 180

ВИКОНАВСЬКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИМ СПІВРОБІТНИЦТВОМ В УКРАЇНІ 181

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЬУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 182

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ЗАПОРУКА ІННОВАЦІЙНОГО ПРОРИВУ 183

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 184

ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 185

АКТУАЛЬНІСТЬ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ 186

СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ ЯК ФОРМА МІЖФІРМОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 187

ДЕРЖАВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ 189

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМИ 190

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ СУБ’ЄКТІВ ЕНЕРГОРИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 191

ПОШИРЕННЯ ІННОВАЦІЙ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 192

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ КОГЕНЕРАЦІЇ 193

ВЕРТИКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 194

ІНВЕСТИЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ІТАЛІЄЮ. ДВОСТОРОННІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ 195

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ 196

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ 197

МIЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНIЧНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО УКРАIНИ ТА ФРАНЦIЇ 198

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ 199

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 200

ОЦІНКА КОМЕРЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 201

ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ 202

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС 203

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ 204

СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ 205

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА АРГЕНТИНИ 206

ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ 208

СТІЙКА КОНКУРЕНТНА ПОЗИЦІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 209

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ И РОСИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 211

2. Суховей А.Ф., Голова И.М. Формирование и актуализация инновационных предпосылок развития региона // http://www.rusk.ru/st.php?idar=114529. 211

РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В ПРОЦЕСІ ТЕХНОГЛОБАЛІЗАЦІЇ 212

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ І ДАНІЇ 213

ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ ЗА РАХУНОК РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 214

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФЕКТИВНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 215

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 216

ВПЛИВ УЧАСТІ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ РАКЕТНО-КОСМІЧНИХ ПРОГРАМАХ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ 218

ІНВЕСТИЦІЇ В СТРУКТУРНУ ПЕРЕБУДОВУ ГЛОБАЛЬНИХ СИТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 219

МОДЕЛЬ ІНТЕГРАЦІЇ ВНЗ ТА ВИРОБНИЦТВА У МІЖНАРОДНОМУ АСПЕКТІ 220

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО КНИГОВИДАВНИЦТВА 221

ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЧЕРЕЗ РЕФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 222

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 223

СТРАТЕГІЇ ПОЖВАВЛЕННЯ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ В МАШИНОБУДІВНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 224

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ АВІАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 225

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 226

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 227

МІЖНАРОДНА КООПЕРАЦІЯ І СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ АВІАБУДІВНИКІВ 228

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНСЬКОЇ АВІАБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 229

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГООЩАДНИХ ПРОЕКТІВ ТА НЕТРАДИЦІЙНИХ І ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ У ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ 230

НАУКОВО – ТЕХНОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА – ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 231

ІНТЕГРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ У ТРАНСКОРДОННІ КЛАСТЕРИ 232

МОЖЛИВОСТІ ВИХОДУ НА РИНОК СТАЦІОНАРНИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ БОЛГАРІЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ 233

ЕФЕКТИВНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 234

СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА 235

2. Parmenter D. Key performance indicators: developing, implementing, and using winning KPIs. - New York: John Wiley & Sons, 2007. – 23 р. 235

УЧАСТЬ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРАХ 236

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРОЛІНГУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ЯК ФАКТОРА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 237

ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 238

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ УКРАЇНИ 240

СТВОРЕННЯ КЛАСТЕРІВ ЯК НАПРЯМ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 241

ДО ПИТАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ (НА ПРИКЛАДІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ) 242

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ 243

ІМПОРТ НАФТИ В УКРАЇНУ. ВИБІР ВЕКТОРУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АСПЕКТУ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 244

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ УКРАЇНИ 245

ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КРАЇНАМИ АЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ 246

ЗБИТКИ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ЩО ЗАВДАЮТЬСЯ ПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ: МЕТОДОЛОГІЧНІ Й МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИМІРУ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 248

ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЄВРОМАРКЕТИНГУ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ 249

ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ КОМПАНІЇ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ 249

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ В ОСНОВІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ 250

ПРАВОВА ОСНОВА МІЖДЕРЖАВНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ГАЛУЗІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ 251

ТЕХНОЛОГІЧНА СИНГУЛЯРНІСТЬ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: НОВІ СПОСОБИ АБСТРАГУВАННЯ 252


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   136   137   138   139   140   141   142   143   144