Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Сторінка15/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.63 Mb.
ТипПротокол
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   144

ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Мельник Я. Д., студентка групи УС-01 (ФММ)

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”,marina_yasya@mail.ru

Науковий керівник: Мицик Ольга Олександрівна


За оцінками міжнародних організацій, Україна вже багато років посідає останні місця в світі щодо умов ведення бізнесу. За оцінками МВФ Україна посідає 177 місце з 181 країни за загальною кількістю та складністю адміністрування податків [2, с. 24]. У нинішніх умовах господарство України переживає тривалу економічну кризу, що негативно впливає і на стан зовнішньої торгівлі. Обсяг експорту не відповідає можливостям наших товаровиробників і не забезпечує потреб держави у валютних надходженнях, необхідних для стабілізації економіки.
За даними Міністерства статистики України, експорт в останні роки постійно скорочується. Крім того, неефективною є структура експорту: майже 90 % його становлять сировина, матеріали, товари народного споживання. Вивозяться також гостродефіцитні ресурси і продаються на світовому ринку за демпінговими цінами. Зовнішньо-економічна діяльність України потребує докорінної перебудови — йдеться про зміну сировинного спрямування експорту, підвищення в ньому частки продукції обробних галузей, удосконалення структури імпорту. Отже, перебудова зовнішньоекономічної діяльності України значною мірою сприятиме її просуванню на світовий ринок та інтегруванню у міжнародну економіку. Тому на нашу думку слід визначити пріоритетні напрями розвитку експортної спеціалізації, переорієнтуватися на виробництво наукомісткої продукції і ресурсозберігаючих технологій у сфері верстатобудування, літакобудування, в ракетно-космічній техніці та створенні надтвердих матеріалів.

Сприятливе географічне розташування, значний потенціал об­робної промисловості й перспективний експорт сільськогосподар­ської продукції слід враховувати під час розробки програми стабі­лізації та розвитку міжнародної спеціалізації України. Слід враховувати такі тенденції: торгівлю готовою продукцією на світовому ринку витісняє обмін науково-технічними досягненнями; частка взаємного обміну деталями, компонентами, вузлами у міжнародній торгівлі зростає; матеріально-технічне забезпечення виробництва не обмежується національним ринком, Отже, одним із стра­тегічних напрямів доцільно передбачити пріоритетне залучення іноземного капіталу до науково-технічної та виробничої коопера­ції, взаємовигідного обміну на ліцензійній основі винаходами, розробками, ноу-хау, промисловими зразками. В Україні необхідно налагодити виробництво імпортозамінної продукції, зокрема такої, як зернові, кормо і картоплезбиральні комбайни, тролейбуси, автобуси, холодильники, автомобілі та ін. Також слід заохочувати іноземних інвесторів, найважливішою умовою цього є стабільність чинного законодавства у зов­нішньоекономічній діяльності. Нині Україна, згідно з оцінкою міжнародних експертів, за створенням надійного інвестиційного клімату посідає лише 130 місце в світі [5,с. 83].

Актуальним є здійснення переговорів з метою вироблення власної чіткої позиції у МВФ, МБРР, ГУТТ та МОП, адже ці чотири організації є ключовими в міжнародному фінансовому, торговельному і соціальному регулюванні. Ефективна участь в них збільшить можливості України щодо залучення іноземного капіталу, фінансових ресурсів, отримання певних торговельних пільг, збереження тарифних засобів захисту національної індустрії та сільського господарства.
Література:

1. Дахно І.І. Міжнародна економіка -3-е вид., стер.-К.:МАУП, 2007.-243 с.

2. Реутов В. Е., Горда О. С. Международная инвестиционная деятельность. – Симферополь;

Феникс, 2008.-335 с.

3. Придко В.В. Проблеми і перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції та світової фінансово-економічної кризи .-Чернівці, 2009-407 с.

4. Філіпенко А. С., Бураковський І. В., Будкін В. С. Міжнародні економічні відносини: система регулювання міжнародних економічних відносин /. — К.: Либідь, 2008. — 254 с.

5. Чирков В. М. Розвиток економіки України в умовах світової кризи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Цивілізаційний вимір енергетичної дипломатії та еколого-економічної безпеки України» .-К. Вид. «Персонал», 2009-255 с.

ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ НАУКОМІСТКИМИ ТОВАРАМИ
Модлицька Д.В., студентка групи УС-81, секція 3

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”,

dash911@bk.ru

Розглядаючи економіку України за сферами, кожна із них так чи інакше постраждала від кризи. Одним із критеріїв оцінки кризових явищ є рівень попиту на високотехнологічну наукомістку продукцію. Аналізуючи показники Державного комітету статистики України інноваційної сфери, видно, що за 7 років (2002-2008 рр.

Державна служба статистики України (Держстат України, колишній Держа́вний коміте́т стати́стики Украї́ни, Держкомстат України) - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через віце-прем'єр-міністра України.

) наукомісткість ВВП зменшилась майже в 1,5 рази, в чотири рази збільшилися витрати на виготовлення інноваційної продукції, а питома вага продукції зменшилась на 16%. Виходячи з цих даних, можна зробити такі висновки. В Україні не вистачає коштів, що призводить до поступового зменшення обсягів інноваційної продукції. Іншою проблемою є зниження попиту на наукомісткі товари. Підприємства, що використовували у своєму виробництві наукомістку продукцію, на сьогоднішній день значно зменшили свій потенціал. Порівнюючи діяльність підприємств навіть за декілька років (2007-2008 рр.), кількість придбаних нових технологій зменшилась майже вдвічі (2007 р. – 1141 од., 2008р. – 603 од.). Не знизила свої темпи використання інновацій лише 1/6 частина всіх підприємств України. Частка виділених коштів на нові технології складає 4% від повного обсягу коштів, витрачених на інноваційну діяльність [1, 3].

Якщо розглядати сфери економіки більш детально, то за приклад можна взяти одну з найбільш розвинених в Україні галузей – машинобудівну. У цій галузі великим попитом користуються такі високотехнологічні групи товарів:


  • високоточні прилади і апарати;

  • машини і механізми, електрообладнання, пристрої для запису або відтворення зображення і звуку;

  • транспортні засоби та шляхове обладнання.

Можна відзначити, що за першою групою, починаючи з 2005 року, експорт почав скорочуватись у 2-4 рази, а імпорт збільшився в 1,5-2,1 рази. Дві останні групи відзначилися у 2008 році підвищенням рівня експорту в 2,5-5 разів порівняно з попередніми роками [2]. Якщо знову вдаватися до показників держкомстату України, можна відмітити підгрупи, на які кризові явища мало вплинули і їхній коефіцієнт покриття імпорту експортом залишився більшим за 1. Ці підгрупи є складовими останньої зі списку групи товарів «Транспортні засоби та шляхове обладнання». До них належать:

  • залізничні або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання;

  • аеронавігаційні та космічні апарати;

  • морські або річкові плавучі засоби.

Та якщо зволікати у вирішенні проблем використання наукомістких товарів, це може призвести до загального погіршення зовнішньоторговельного сальдо України. Негативний характер економічних процесів з'явився не за останній рік, він є результатом багаторічної взаємодії певних економічних чинників. Тому погіршення стану галузі промислового виробництва є більше наслідком впливу політики державних органів.

Період 2005-2009 рр. як для України, так і для багатьох країн світу став кризовим. В Україні він характеризувався погіршенням зовнішньоторговельного балансу. У минулому році державні органи влади спробували зменшити ризик під час інвестування наукомістких товарів шляхом тимчасової зупинки імпорту, та, нажаль, це ніяк не позначилося на результатах використання інновацій на виробництві [4].

Альтернативним способом можливого вирішення даних проблем може бути дослідження соціально-економічних, технологічних, економічних та психологічних чинників. Необхідним є залучення вітчизняних або іноземних інвестицій в наукомістку продукцію, впровадження останньої у більшу кількість українських підприємств тощо. Це сприятиме покращенню як стану окремих галузей, так і економіки України в цілому.

Література:

1. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: Національна доповідь (за заг. ред. В.М. Гейця та ін.). – К.: НВЦ НБУВ, 2009.

2. Дані офіційного сайту Держкомстату України [Електронний ресурс] - http://www.ukrstat.gov.ua.

3. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2008 році / Держкомстат України. – К., 2009.

4. Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015: Національна доповідь (за заг. ред. В.М. Гейця та ін.). – К.: НВЦ БУВ, 2010.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   144  • ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ НАУКОМІСТКИМИ ТОВАРАМИ
  • Державного комітету статистики України