Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В НАУКОМІСТКОМУ ВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В НАУКОМІСТКОМУ ВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ
Сторінка21/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.63 Mb.
ТипПротокол
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   144

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В НАУКОМІСТКОМУ ВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ

Cидорук А.М.,

НТУУ «КПІ» anastasiasidoruk@mail.ru
Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» під інноваційною діяльністю розуміється діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг. В Концепції Верховної Ради України виголошується, що національні інтереси України вимагають негайних та ефективних заходів спрямованих на збереження її науково-технологічного потенціалу, оскільки швидко втрачається можливість розвивати наукові дослідження, впроваджувати та ефективно використовувати їх у національних інтересах.

Нажаль багато вітчизняних товарів не відповідає рівню сучасного наукового та технологічного забезпечення, що призводить до зниження їх конкурентоспроможності на вітчизняному та зовнішньому ринках. Крім того, Україна немає достатньо коштів для інноваційної трансформації відповідних галузей, а недержавні комерційні структури в цьому не зацікавленні.

За результатами, проведених досліджень можна виділити наступні напрями покращення вітчизняного науково-технологічного потенціалу до рівня стандарту розвинених країн потрібно:


 • збільшення наукоємних та технологічних факторів;

 • створення ефективного механізму використання науково-технічного потенціалу;

 • технологічне переобладнання виробництва з метою збільшення випуску товарів, або зниження її собівартості, які б були конкурентоспроможними як на внутрішньому так і на світовому ринках;

 • збільшення наукоємного експорту товарів;

 • відродження творчої діяльності винахідників.

Україна має великий науковий, виробничий та технологічний потенціал,завдяки якому вона може забезпечити вихід вітчизняної продукції на світовий ринок. Зокрема, у авіабудуванні, кораблебудуванні, аерокосмічній галузі та інших галузях. Водночас, вона повинна забезпечувати підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів та створювати умови для високопродуктивної діяльності, створення інноваційних структур та формування наукоємних виробничих процесів, технологічне і технічне оновлення обладнання, впровадження високорентабельних інноваційно-інвестиційних проектів, реалізація яких може забезпечити якнайшвидшу віддачу і започаткувати прогресивні зміни в структурі виробництва і тенденціях його розвитку.

Важливою частиною державної інноваційної політики є створення умов для розширення сфери та масштабів попиту, пропозицій і розповсюдження науково-технічних знань в країні, комерційного впровадження науково-технічних розробок у виробництво.

Законами України передбачено реалізацію наступних заходів щодо підвищення наукомісткого виробництва України:


 • підвищення частки витрат на науку в державному бюджеті, що дасть можливість підвищити рівень науково-дослідних, дослідно-конструкторських розробок;

 • розвити фундаментальні дослідження, які мають особливе значення для переходу економіки на інноваційний шлях розвитку;

 • оптимізація структури установ та господарюючих суб'єктів, що діють у науково-технічній сфері;

 • формування методів сприяння інноваціям, впровадження нових освітніх програм;

 • створення умови для розвитку науково-технічної діяльності підприємств які допомагають встановленню зв'язків між науково-дослідною сферою і виробництвом;

 • створення інноваційних структур, що сприятимуть впровадженню нових технологій у виробництво;

 • сприяння розвитку винахідництва та забезпечення надійного патентного захисту результатів робіт в державі та за кордоном.

Інтелектуальна власність є головним стратегічним ресурсом, який забезпечує конкурентоздатність національної економіки. У світі формується боротьба за виняткові права на нові ідеї та винаходи, які можливі якщо:

 • розвиток Науко-Дослідних інститутів (НДІ) та конструкторських бюро (КБ) при виробництвах

 • зробити вигідним інвестиції в НДІ (податкові канікули, державні програми, позики і т.д.)

 • розвивати НДІ на базі навчальних закладів, це дасть можливість залучати студентів до наукової роботи виховувати майбутніх науковців.

Таким чином, наукомістке виробництво є великоприбутковим, проте потребує довгострокових інвестицій. Спочатку потрібно вкласти кошти в науку, який дозволить отримати прибуток у майбутньому. Україна має дуже високий науковий потенціал, який міг би бути втілений в розробки на самому високому науковому і світовому рівні, що дозволить підняти рівень наукомісткого виробництва в Україні.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Сімченко Н.О., доцент кафедри менеджменту НТУУ «КПІ»solnce.hp@gmail.com
Трансформаційні перетворення у суспільній та економічній сферах державотворчого процесу в Україні збігаються з масштабними соціально-економічними змінами, що викликані ідейною переорієнтацією сучасного суспільства на загальнолюдські цінності, підвищення якості життя людини. Реалізація превентивних економічних реформ в Україні має супроводжуватися реалізацією соціально-економічної політики у напряму формування інноваційного суспільства з урахуванням принципів нової економіки. Нова економіка знаменувала становлення в розвинених країнах економічних і технологічних укладів, структурні елементи яких формуються під впливом розвитку інформаційних технологій. Формування нової економіки є результатом розвитку нових знань. У новій економіці знання стали не тільки самостійним чинником виробництва, а й головними в усій системі чинників. Це пов’язано з тим, що саме вони у вигляді інформації як систематизованих даних зростаючими темпами змінюють вигляд сучасного світу. Розвиток сфери інформатизації та високоінтелектуальних послуг саме і спричинений тим, що знання в новій економіці, разом з капіталом, землею і робочою силою, стали самостійним фактором виробництва; освітні послуги, програмування, комп’ютерне обслуговування та послуги у сфері управлінського консалтингу чи аудиту потребують більшою мірою високого рівня знань, аніж капітальних витрат. Враховуючи те, що в економіці знань джерелом зростання є спеціалізовані і повсякденні знання, формування інноваційної моделі розвитку має супроводжуватися нагромадженням знань та їх технологічним застосуванням. У цьому контексті в економіці знань визначальним є інтелектуальний потенціал суспільства, на який вона спирається і який становить сукупність повсякденних (буденних) і спеціалізованих (наукових) знань, які нагромаджені у свідомості людей та матеріалізовані в технологічних способах виробництва.

На тлі існуючих тенденцій розвитку цивілізаційного суспільства у контексті формування інноваційного суспільства актуалізуються проблеми досягнення збалансованості розвитку соціуму, зокрема підвищення якості життя працюючих, забезпечення узгодженості цілей підприємства з інтересами персоналу, власників, споживачів, партнерів, органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднань. Одним із засновників концепції «інноваційного суспільства» слід вважати В.І. Вернадського, який запропонував цілісну концепцію ноосфери, що являє собою результат синтезу великої кількості даних різних наук, які не втратили своєї актуальності дотепер.

Вирішальним чинником формування інноваційного суспільства в умовах розвитку нової економіки є ІТ-революція, зумовлена швидким підвищенням продуктивності новітніх цифрових технологій. Перехід до інформаційного суспільства обумовлює входження людства в еру турбулентності, що пов’язано як зі зміною соціально-економічної формації, так і зі специфікою розвитку інформаційного суспільства, що супроводжується безпрецедентними трансформаціями суспільної системи та її складових елементів. На думку відомого угорського вченого Б. Санто, важливою передумовою інноваційного розвитку країни є не тільки соціально-економічна, а й соціально-психологічна спроможність суспільства до інноваційного розвитку. Тобто, це наявність кадрового інноваційного потенціалу з особливою здатністю інтелектуального розвитку, стійкими фізичними здібностями, як наслідок, посиленою віддачею у виробничо-інвестиційній інноваційній діяльності й прагненням реалізувати свої ідеї в умовах високої відповідальності, вибагливості як на рівні держави, так і глобальному рівні. Б. Санто називає таке суспільство інноваційним або «суспільством, що рухається інноваціями» (Innovation Driven Society).

Виділимо такі соціально-економічні передумови формування інноваційного суспільства в Україні: формування інноваційної інфраструктури розвитку економіки на інноваційній основі; формування технологічного базису промисловості країни, що відповідає постіндустріальній стадії розвитку економіки; регулювання науково-технічного розвитку через примноження інтелектуального потенціалу та формування бази інноваційних знань як головного чинника формування інноваційної економіки; державне стимулювання інноваційного розвитку економіки; орієнтація на розширення складу перспективних інноваційних технологій, особливо на проміжних і кінцевих стадіях виробничо-технологічного процесу, в тому числі за посередництвом трансферу технологій як внутрішнього, так і міжнародного трансферу наукомістких технологій та ін. Заходи з реалізації стратегії формування інноваційного суспільства можуть бути диференційовані за такими основними напрямами: державна політика у сфері формування ідеології розвитку суспільства на засадах інновацій; стимулювання соціальної відповідальності бізнесу у сфері підвищення інноваційної активності суб’єктів господарювання; формування інноваційної культури підприємництва; розвиток компетенцій фахівців з питань управління інноваційним розвитком організацій тощо.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   144 • СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА