Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Сторінка37/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.63 Mb.
ТипПротокол
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   144

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Мельник Я., Шевченко К.А. студентки гр. УС-01, ФММ

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, fmm_us01@ukr.net
Ми можемо побачити, що економічна думка в Україні має багатовікову історію. Проте особливо виділяють економічну думку другої половини ХІХ ст. - початку XX ст., коли відбувалися величезні зрушення в економіці та соціальній структурі суспільства. Наразі вітчизняна економіка переживає період кризи та пошуку нових шляхів розвитку економічної науки у ХХІ ст. Тому, метою дослідження є вивчення досвіду як закордонних економістів, так і українських, а зокрема, процес еволюції економічної думки в Україні та її впливу на сучасну економіку нашої держави.

На думку вітчизняних економістів: «Формування економічної думки в Україні відбувалось тернистими шляхами і розцінювалось різними дослідниками у різні роки неоднозначно. Разом з тим в Україні ще в 20-ті роки і пізніше, в період політичної “відлиги” у 50-60-ті роки, був виконаний надзвичайно великий обсяг роботи по вивченню та висвітленню історії суспільно-економічної думки в Україні з кінця 16 і до початку 20ст. Проте методологія дослідження, що сформувалася в рамках офіційної ідеології тоталітаризму не могла не позначитись на характері й теоретичному рівні цих досліджень, зроблених оцінках і висновках. Значна політизованість, применшення впливу західної економічної науки або трактування цього впливу переважно з негативного боку, недооцінка національного аспекту, особливостей розвитку української економічної думки не могли не призвести до значних наукових втрат.» [2] Отже, сучасний етап розвитку економічної думки ними визначається як період від 80-х років XX ст. до сьогодення і характеризується спробами знайти шляхи та способи подолання кризового стану в економіці, формуванням нових для України методів економічної теорії та практики, адже будь-яка криза загострює суперечності, виявляє слабкі місця, потребує пошуку нових форм, створюючи можливості для глибшого пізнання сутності економічних явищ і процесів. [3]Безумовно, процес удосконалення шляхів засвоєння економічної теорії вимагає ґрунтовного вивчення таких фундаментальних категорій, як предмет, наука, логіка і структура економічної теорії. [1, c. 178]. Вивчаючи погляди провідних науковців і наслідки практичного використання теоретичних розробок різними державами, ми зможемо враховувати історичний досвід і на цій основі формувати соціально-економічну програму розвитку України. [1, c. 202].

І якщо попередній період існування економічної теорії в Україні характеризувався одноконцептуальністю теорії, яка розвивалася здебільшого ізольовано від світової економічної науки, то сучасність вимагає застосування багатоконцептуального підходу. Сьогодні в Україні центрами економічної науки переважно є державні спеціалізовані інститути економіки, економічні сектори, лабораторії, кафедри вузів різної форми власності. Координацію наукових досліджень у галузі економічних наук здійснює відділення економіки Академії наук України. Необхідність дослідити та визначити сутність і чинники трансформаційних процесів у розвитку української економічної теорії потребують збору багатопрофільної та різноманітної інформації. Саме держава відіграє головну роль у дослідженні економічної думки. А сам процес передбачає наступні кроки.По-перше, дослідження процесу набуття знань світовою наукою, особливості їх впровадження у економічну практику та теорію. В Україні вже відбувається активний процес опанування досягненнями світової економічної науки.

По-друге, поверхове вивчення лише однієї окремої економічної концепції обмежує можливості практичного застосування економічної науки, тому необхідне виділення ключових концепцій, що передають суть економічних законів, формують системи актуальних методів та, відповідно, наповнюють економічні дискусії реальним змістом.

По-третє, важливо для економічної науки здійснити адаптацію нових теоретичних економічних поглядів до реалій вітчизняної сучасності з врахуванням світових викликів.

Тому перспективним предметом розгляду стає структура та організація досліджень економічної думки як закордоном, так і в Україні.

Література

1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття і категорії. [текст] - К.: Знання, 2008. - 263 с.

2. Левицький В. Розвиток економічної теорії в сучасній Україні / Збірник тез доповідей XIV наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя «Гуманітарні, соціальні та економічні науки», 27-28 жовтня 2010 року, Тернопіль [ел. ресурс] // режим доступу http://www.tntu.edu.ua/storage/news/00000619/zbirnyk3.pdf

3. Розвиток економічної теорії в сучасній Україні [ел. ресурс] / за матеріалами сайту «Новости образования в Украине СНГ, Европе, США и мире» // режим доступу http://points.net.ua/article.php/20090411113010739

СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НА ОСНОВІ ПІДТРИМКИ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Мунтіян В.І., чл.-кореспондент НАН України д.е.н., професор,

Міністерство економіки України
Аналіз тенденцій світового розвитку показує, що існуючі на даний момент, а також потенційні виклики, ризики, загрози і небезпека можуть привести людство до глобальної кризи в сфері економіки, енергетики, екології. І наше завдання - не допустити, щоб за цю кризу розплачувалися наші країни і наші народи. Країни СНД мають найвищий індекс виживання в кризових ситуаціях. Тому необхідно визначити основні напрямки співробітництва країн Співдружності в різних сферах з метою максимізації зусиль України у пріоритетних напрямках. Враховуючи нестабільність світової економіки пошук ефективної стратегії розвитку національної економіки буде відбуватися в контексті інноваційних підходів розвитку країни. Прийняття стратегії інноваційного розвитку є для України не лише актуальним завданням, а й життєво важливим.

Вихід із кризи, перехід до нового циклу можливий тільки на основі базісних інноваційних хвиль, коли здійснюється інноваційне оновлення виробництва і структури суспільства, вимивання застарілих, становлення і розповсюдження нових елементів глобального економічного устрою.

Запізнення з усвідомленням суті змін і визначенням шляхів виходу із кризи із здійсненням радикальних інновацій які змінюють траєкторію розвитку економіки і суспільства, вибір помилкових трансформацій вкрай небезпечні і можуть призвести не лише до ще глибшої кризи а й до катастрофи. Тому стратегія інноваційного розвитку є кораблем в океані кризи, яка дає можливість своєчасно перейти з однієї спадаючої хвилю на нову – інноваційну хвилю шостого технологічного укладу.

Таким чином, вкрай важливим завданням Уряду є розробка «Стратегії інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів». І я, як керівник робочої групи по розробці «Стратегії економічного розвитку СНД на період до 2020 року» [1], хочу поінформувати, що основним інструментом реалізації стратегії економічного розвитку СНД буде міждержавна цільова програма інноваційного розвитку СНД до 2020 року. Таким чином Україна перейде від політики очікування до політики впливу по створенню інноваційного середовища на теренах Співдружності, що дасть можливість не лише відстоювати державні інтереси, а й отримати стратегічні ефекти.

З цією метою Мінекономіки розроблено проект Національної стратегії розвитку експорту України. Національна стратегія розвитку експорту України розроблена як складова Стратегії інноваційного розвитку України та Стратегії економічного розвитку СНД для визначення цілей, завдань та пріоритетів довгострокової державної політики, спрямованої на забезпечення стабільного розвитку економіки України.

Про актуальність та своєчасність розробки даної Стратегії свідчить наступне.

По-перше, сфера зовнішньоекономічної діяльності України є вагомим елементом економічного розвитку держави і стала в поточному році тим локомотивом, який дозволить нашій країні подолати негативні наслідки, що виникли в її економіці під впливом світової фінансово-економічної кризи.

По-друге, український експорт є важливим елементом у системі функціонування національної економіки. Його частка становить понад 50 відсотків валового національного продукту України. Тому є одним з найважливіших елементів державної промислової і структурної політики.

По-третє, визначені Стратегією напрями підтримки експорту вітчизняної економіки сприятимуть розширенню та закріпленню присутності українських експортерів на традиційних та нових зовнішніх ринках; створенню умов для сталого розвитку України на основі підвищення конкурентоспроможності національної економіки та ефективної участі у світовому поділі праці; розвитку сприятливого інноваційного та інвестиційного середовища; залученню інвестицій в економіку держави; інтеграції України в європейську та світову економічні системи.

Окрім того, реалізація Національної стратегії розвитку експорту України дасть змогу забезпечити стабільне зростання ВВП, збільшення валютних надходжень, а також покращити платіжний баланс з метою вчасного обслуговування зовнішніх фінансових зобов’язань.

Отже основними результатами інноваційного підходу в стратегії розвитку експортного потенціалу України шляхом впровадження Національної стратегії розвитку експорту України та Закону України «Про державну фінансову підтримку експортної діяльності» буде забезпечення збалансованого стану зовнішньої торгівлі України, зниження ризиків, пов’язаних з експортом українських товарів та послуг, покращення структури експорту стосовно збільшення експорту продукції з високою часткою доданої вартості, спрощення умов доступу національних виробників та експортерів до ринків країн світу, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, покращення міжнародного іміджу України.

Література

1. Стратегия экономического развития Содружества Независимых государств на период до 2020 года.- Минск:УП «Изд-во «БДП», 2008. – 24 с.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   144  • СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НА ОСНОВІ ПІДТРИМКИ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ