Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ АПК ЯК СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ АПК ЯК СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Сторінка57/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.63 Mb.
ТипПротокол
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   144

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ АПК ЯК СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Кожушко Л.Ф., д.т.н., професор, Щербакова А.С., аспірант

Національний університет водного господарства та природокористування, nastyn@ukr.net
Розвиток України відбувається досить складно і суперечливо. Аналізуючи ринкові перетворення в Україні, слід зазначити, що перенесення центру ваги економічних перетворень у бік фінансової сфери відсунули на задній план вирішення такої важливої проблеми, як збереження і розвиток національної науки, яка забезпечує технологічне відновлення виробництва та випуск конкурентноспроможної продукції. Інноваційний фактор був практично виключений із процесу реформування економіки. Результатом такої політики стало руйнування науково-технічного потенціалу, загострення технологічної кризи, падіння виробництва, втрата внутрішніх і зовнішніх ринків, що призвело до зростання технологічної залежності від закордонних країн.

П.М. Музика вважає, що інноваційна активність є найбільш гнучким індикатором конкурентоспроможності [1]. Дійсно, існує закономірна стійка динаміка тісного взаємозв'язку інноваційності та конкурентоспроможності. Якщо інноваційна активність товаровиробника в умовах розвитку науково-технічного прогресу знижується, він втрачає позиції на ринку, виробничий апарат його швидко старіє, розгортається інвестиційно-технологічна та економічна кризи. З активізацією інноваційної діяльності відбувається техніко-технологічне оновлення виробництва, підвищується економічна ефективність та конкурентоспроможність.

Сприятливі екзогенні фактори та природні умови створюють унікальні можливості для розвитку вітчизняного сільського господарства. Сільське господарство з початку незалежності України було визнано пріоритетною галуззю, проте це визнання стало декларативним. Основною метою інновацій в аграрній сфері є забезпечення економічності та екологічності сільськогосподарського виробництва. Україна зможе успішно конкурувати на міжнародних ринках лише в результаті підтримки в Україні розвитку екологічного сільського господарства. Внаслідок підвищення екологічної свідомості світової спільноти та постійно зростаючого попиту на світових ринках на екологічно чисті і безпечні продукти харчування експорт даної продукції може стати новим потужним джерелом коштів, який дасть поштовх для розвитку національної економіки. Через низьку платоспроможність населення на внутрішньому ринку саме експорт сільськогосподарської продукції може стати надійним джерелом для інноваційних процесів в АПК та підвищення конкурентоспроможності продукції АПК. Більш конкурентоспроможна продукція на зовнішньому ринку дозволить отримати стабільний прибуток, сприятиме нагромадженню капіталу для розширення виробництва.

Аграрна галузь економічно розвинутих країн світу поступово перетворюється в наукомістку галузь виробництва, що робить в перспективі конкуренцію з ними вітчизняного сільськогосподарського виробництва без подальших змін практично неможливою. Слід зазначити, що Україна порівняно з розвинутими країнами програє по головних показниках ефективності виробництва: продуктивності праці, техніко-технологічній забезпеченості, енергомісткості, врожайності сільськогосподарських культур, продуктивності худоби. Тому існує лише один основний чинник, який може забезпечити успіх у конкурентній боротьбі - це новітні й ресурсозберігаючі технології [2].

Ріст конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції в США і країнах Західної Європи забезпечується за рахунок реалізації досягнень науково-технічного прогресу. Так, сукупні витрати на наукові дослідження, пов'язані з галузями сільського господарства, складають у США близько 9 млрд. дол., що становить приблизно 6,4% ВНП країни. В Україні для забезпечення розвитку аграрної науки необхідно щорічно виділяти з державного бюджету кошти в сумі не менше 1,7%, а в перспективі - 2,5-2,7% вартості продукції, виробленої в агропромисловому комплексі України. Нині цей показник не перевищує 0,5 % [3].

Таким чином, збільшення обсягів фінансування інноваційної діяльності в найближчий час, створення стабільної бази для проведення науково – технічних розробок є необхідними умовами сталого розвитку національної економіки України. Проведення державою раціональної інноваційно - інвестиційної політики дозволить: здійснити повне технічне переозброєння підприємств АПК; оновити їх морально застарілі та фізично зношені основні фонди; значно збільшить обсяги виробництва; зробить вітчизняні підприємства конкурентноспроможними на міжнародному ринку; що, в підсумку, призведе до подолання кризових явищ в економіці країни та забезпечить її продовольчу безпеку.

Література:

1. Музика П.М. Активізація інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки України / П.М. Музика // Економіка АПК. - 2005. - № 8. - С. 42-45.

2. Супіханов Б.К. Про підвищення конкурентноздатності аграрного виробництва в сучасних умовах/ Б.К.Супіханов //Економіка АПК. – 2008. - №5. – С.3-8.

3.http://ukrstat.gov.ua - Офіційний сайт Державного комітету статистики України


ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ


Колесник Я.О.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Yasunyakolesnik@mail.ru


На сьогодні розвиток національної інноваційної системи є пріоритетним, оскільки суспільство перебуває в умовах економічної глобалізації. Сучасний стан розвитку національної економіки тісно пов'язаний з підвищенням міжнародної конкурентоспроможності, ефективності виробничої сфери, європейської інтеграції, що можливо забезпечити через створення цілісної інноваційної системи.

Україна входить до «тридцятки» країн, які мають інтелектуальну спільноту і від СРСР унаслідувала науково-технічний потенціал. Україна посіла одне з перших місць, за результатами спостережень проведеними ООН, у світі за чисельністю науковців, рівень освіченості яких значно вищий ніж в країнах СНД і Східної Європи. За рівнем науково-технічної бази, яка необхідна для розвитку авіакосмічної техніки, Україна входить до «вісімки» кращих країн та належить до «десятки» країн світу, що мають розвинене суднобудування [1]. Останніми роками в країні спостерігається пожвавлення в напрямку розроблення нової моделі розвитку економіки.

Проте сучасний стан національної інноваційної системи України характеризується дисбалансом, що пов'язаний з нескоординованою діяльністю державної політики в сфері інновацій. До основних проблем на шляху створення ефективної національної інноваційної системи України вважаю необхідним віднести :

- недостатнє фінансування (інвестиції в структурі ВВП повинні складати 19-25 %, тоді як в Україні спостерігається її зменшення: 1990 р. – 18,6 %; 2009 р. – 11,7%);

- скорочення числа промислових підприємств, що впроваджують інновації (рис.1)

Рис.1. Впровадження інновацій на промислових підприємствах України, [2]


- застаріла модель інноваційного розвитку;

- недостатня забезпеченість науковими кадрами, оскільки відбувається процес «відтоку умів» в більш розвинені країни із значно вищим рівнем життя і заробітною платою;

- зростання питомої ваги низько технологічних галузей промисловості;

- низька інвестиційна привабливість країни в цілому (так у 2009 році фінансування інноваційної діяльності за рахунок власних коштів складало 5169,4 млн. грн., а за рахунок іноземних інвесторів – 1512,9 млн. грн., [2]);

- низька інноваційна активність підприємств (витрати на дослідження і розробки: 2008 р. – 1243,6 млн. грн., 2009 р. – 846,7 млн. грн.; придбання нових технологій: 2008 р. – 421,8 млн. грн., 2009 р. – 115,9 млн. грн., [2]);

- відсутність структурованої законодавчої бази та механізму реалізації окреслених державою напрямів розвитку техніки і науки.

Усунення перешкод на шляху становлення ефективної національної інноваційної системи можна досягти шляхом: сприяння інноваційної спрямованості системи освіти [3]; залучення більшої кількості іноземних інвесторів; сприяння підтримці національного виробника; створення нової або внесення змін до існуючої законодавчої бази, що стосується інноваційної діяльності; підтримання та захист інноваційного процесу з боку держави; формування інноваційної культури в населення і підприємців.

Таким чином, проаналізувавши ситуацію пов’язану з розвиток національної інноваційної системи, можна дійти висновку, що Україна зіткнулась з рядом проблем, що мають загальнодержавний характер. Однак, спостерігаються і якісні зміни, зокрема створено деякі елементи інноваційної інфраструктури, реалізовуються численні інноваційні проекти, прийнято законодавчі акти у сфері інноваційної діяльності, що сприяє становленню дієвої національної інноваційної системи.

1. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

3. Офіційний сайт Державного агентства з інвестицій та розвитку [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.in.gov.ua


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   144  • ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ