Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
Сторінка60/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.63 Mb.
ТипПротокол
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   144

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ


.

Кулинич О. О., студентка 2 курсу групи УС-92

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, leno4ka_us92@mail.ru
Актуальність теми полягає в тому, що в Україні існує проблема з розвитком інноваційної діяльності, але саме інновації стають для країни саме тим фундаментом, який визначає економічну міць держави та її перспективи на міжнародному ринку. Постає потреба у створенні національної інноваційної системи (НІС) як ефективної структури управління науково-технічною сферою країни.

Під НІС мається на увазі сукупна діяльність, у межах конкретної держави, організацій (структур), зайнятих виробництвом та комерційною реалізацією наукових знань і технологій [1]. Можна виділити такі передумови створення НІС в Україні: • прийнято пакет нормативних актів щодо інноваційної діяльності;

 • наявність інтелектуального та науково-технічного потенціалу;

 • зростання попиту на продукти інноваційної діяльності;

 • сприятливі ринкові умови для інноваційної діяльності.

НІС є дуже важливою ланкою для конкурентоспроможності України на світовому ринку. Ми маємо сильний інтелектуальний потенціал, який варто розвивати. Існує ряд проблем, які потрібно вирішити уряду, а саме:

 • вдосконалити пакет нормативних актів щодо інноваційної діяльності;

 • відсутність стратегії переходу України до інноваційної моделі розвитку;

 • неефективність адміністративно-організаційної структури управління науково-технічною та інноваційною діяльністю;

 • недостатній рівень фінансового забезпечення реалізації державної науково-технічної та інноваційної політики;

 • неефективне використання наявних фінансових та інвестиційних ресурсів для реалізації державної науково-технічної та інноваційної політики;

 • невідповідність корпоративної структури, яка формується в Україні, вимогам інноваційного розвитку;

 • повільне формування в Україні сучасного і масштабного ринку інноваційної продукції, інфраструктури інноваційної діяльності [4].

Отже, якщо Україна, прагне стати одним із міжнародних лідерів, уряду потрібно знайти ефективне рішення проблем зазначених вище. Тільки за допомогою максимальних та комплексних дій можна досягти позитивного результату. Потрібно підтримувати інтелектуальні здібності молоді та надавати можливість втілювати нові ідеї в життя, цим самим створювати поштовх до нових наукових відкриттів. Україна як країна з високим рівнем технічної освіти та відносно дешевими природними та людськими ресурсами стала місцем розвитку іноземних компаній це свідчить про зацікавленість інвесторів з-за кордону. Таку діяльність можна спрямувати на розвиток економіки. Для поширення та заохочення працювати у сфері інновацій, потрібно приділити більшу увагу пропагуванню наукової інформації та її корисність у побутовому житті серед широких верств населення.
Література:

1. Загорний А. І. «Тенденції розвитку національної інноваційної системи України»: [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.rusnauka.com/11_EISN_2008/Economics/30644.doc.htm

2. Матюшенко І. Ю. «Перспективи створення національної інноваційної системи в Україні»: [Електронний ресурс] / Режим доступу: iee.org.ua/files/alushta/13-matyushenko-perspektyvy_stv.pdf

3. Хорт О. А. «Національна інноваційна система України: передумови, фактори та проблеми формування»: [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://intkonf.org/hort-oa-natsionalna-innovatsiyna-sistema-ukrayini-peredumovi-faktori-ta-problemi-formuvannya/

4. Постанова Верховної Ради України Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації": [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://patent.km.ua/ukr/articles/i1119

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ В УКРАЇНІ

Мазур О.А., к.е.н., засл. економіст України, Пустовойт С.В., к.т.н., ст. н. с.

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, svpustovoit@gmail.com
Інноваційний шлях розвитку в період переходу до економіки знань, у якій найповніше реалізуються новітні досягнення науки і високі технології, є загальновизнаним варіантом, що забезпечує дальший розвиток суспільства в цілому. Так, в країнах з розвиненою ринковою економікою інновації стали домінуючим чинником економічного зростання [1, с. 25], а інноваційна сфера економіки є пріоритетним об’єктом національної економічної політики.

В економіці України значна питома вага припадає на третій та четвертий технологічні уклади, тому інноваційний розвиток промисловості мусить стати важелем її перебудови та підвищення конкурентоспроможності. Цьому має сприяти національна інноваційна система [2, с.57], основними елементами якої є підсистеми: генерації знань, освіти та професійної підготовки, виробництва наукоємної продукції, інноваційної інфраструктури. Згідно з [3, с. 19], в Україні функціонує 16 технопарків, 20 інноваційних центрів, 24 інноваційних бізнес-інкубатора, 14 центрів комерціалізаціїї інтелектуальної власності, 15 центрів науково-технічної та економічної інформації, 15 небанкових фінансово-кредитних установ, 21 науково-впроваджувальне підприємство.

Технопарки на сьогодні – єдині інноваційні структури, що реально працюють в країні. Українські технопарки за минулий період – це: 119 інноваційних проектів; 3553 нових робочих місця; 12,577 млрд. грн. інноваційної продукції (у т.ч. 1,7 млрд. грн. – експорт); 0,924 млрд. грн. – перераховано до бюджету; 0,489 млрд. грн. – державна підтримка інноваційних проектів.

На жаль, інноваційна інфраструктура розвивається безсистемно та без дієвої державної підтримки. Як приклад можна навести законодавство про спеціальний режим інноваційної діяльності технопарків та державну підтримку їх проектів (табл. 1). Так, з моменту прийняття закону про технопарки змінами до нього постійно погіршувалися умови діяльності мережі технопаркових структур та економічна привабливість впровадження інновацій підприємствами.

Таблиця 1

Державна підтримка проектів технопарківВид підтримки

Закон України

№ 991 - XIV

від 16.07.99 р.


Закон України

№ 3333 - XIV

від 12.01.06 р.


Податковий кодекс

Пропозиції технопарків

Цільові субсидії

Звільнення від сплати:

– податку на прибуток

Діяла

Діє

Скасовується

Залишити

– ПДВ

Діяла

Скасовано

Скасовується

Запровадити

– мита

Діяла

Діє

Залишається

Залишити

– ПДВ при імпорті товарів

Діяла

Скасовано

Скасовується

Запровадити

Сплата ПДВ податковим векселем при імпорті
Дію призупинено

в 2008, 2009 рр.Скасовується

Скасувати

Фінансова підтримка проектів технопарків

– повне або часткове без-відсоткове кредитування
Не виконується

Скасовується

Забезпечити

виконання– повна або часткова ком-пенсація процентів за кредитами
Не виконується

Скасовується

Забезпечити

виконанняПрискорена амортизація

Діяла

Діє

Скасовується

Залишити

Згідно з останніми змінами у Податковому кодексі щодо державної підтримки інноваційних проектів технопарки взагалі можуть припинити свою діяльність. Тому необхідно прийняти ряд заходів для відтворення їх нормального функціонування шляхом поновлення нормативно-законодавчої бази, що діяла в 2000-2004 роках.

1. Марченко О.С. Національна інноваційна система як інтегратор знань [Текст] // Вісник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. – 2010. – №2. – С.24-34.

2. Федулова Л.І. Інноваційна економіка : підручник – К.: Либідь, 2006. – 480с.

3. Шовкалюк В.С. Развитие инновационной инфраструктуры и системы трансфера технологий: состояние и проблемы [Текст] // Международный форум «Трансфер технологий и инновации» (Сб. научно-практических материалов). – Симферополь: Колор Принт, 2010. – С.16-24.

4. Технологічні парки України в 2000 – 2009 роках (економіко-статистичний огляд) [Текст] // За ред. О.А. Мазура. – К.: ІЕЗ ім. Є.О. Патона, 2010. – 50 с.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   144 • ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ В УКРАЇНІ