Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ВИМІРУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ВИМІРУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ
Сторінка77/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   144

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ВИМІРУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

Гавриш О. А., д.т.н., професор

Савченко С. М., старший викладач
Актуальність досліджень та моделювання економічного виміру сталого розвитку визначається нерівномірністю соціально-економічного розвитку регіонів та областей України, що викликане історично набутим розподілом факторів виробництва; необхідністю у розвитку взаємовигідних економічних зв'язків між регіонами і областями України та іншими країнами світу; взаємоузгодженням потреб у внутрішніх і централізованих ресурсах області та регіону; потребою органів державної влади та місцевого самоврядування у науково-методичному інструментарію забезпечення процесу прийняття управлінських рішень.

Економічна складова сталого розвитку полягає в оптимальному використанні обмежених ресурсів і застосуванні природо-, енерго- та матеріалозберігаючих технологій для створення потоку сукупного доходу, який би забезпечував принаймні збереження (не зменшення) сукупного капіталу (фізичного природного, або людського), з використанням якого цей сукупний дохід створюється [1]. Методичні підходи засад сталого розвитку можуть бути використані для моделювання економічного виміру сталого розвитку областей та регіонів України. Методологія розрахунків індексів економічного виміру та підходи до сталого розвитку є певним чином розробленими [1; 2; 3]. Проте важливим є трансформація існуючих методик розрахунку показників сталого розвитку на рівні країн у методику, яка враховує розвиток окремих регіонів і областей країни.

Теоретичну основу дослідження складає системний підхід до аналізу економічних процесів на рівні адміністративно-територіальних одиниць. Методологічну основу становлять методи системного та компаративного аналізу, метрика для вимірювання процесів сталого розвитку. Також використовуються статистичні дослідження, елементи прогнозування, логічного узагальнення. У процесі моделювання використовується інформаційна база Держкомстату України [4; 5], регіональних статистичних агенцій. Інструментарій дослідження базуватиметься на методиках Інституту прикладного системного аналізу Національної академії наук України [3].

Нан (фр. Nans) - муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Ду. Населення - 90 осіб (2011).

Процес моделювання здійснюється за методом інтегрування окремих наборів даних, індикаторів, категорій політики і, на останньому етапів, індексів. Для рейтингування адміністративно-територіальних одиниць використовується рівні індексів, категорій політики та індикаторів, що надає змогу зменшити обсяг інформації для обробки її керівником для прийняття відповідних управлінських рішень.

За результатами моделювання отримуємо як теоретико-методологічні, так і практичні результати. До теоретичних відносяться: теоретично-методологічні положення по моделюванню економічного виміру сталого розвитку; комплексний підхід до формування основних моделей, що відображають тенденції розвитку адміністративно-територіальної одиниці; аналітичні матеріали по існуючим моделям оцінки динамічних характеристик економічних систем; систематизація існуючих підходів до моделювання розвитку областей та регіонів України; аналіз економічних показників з врахуванням концептуальних засад сталого розвитку.

Практичне значення дослідження полягає у наступному: формування баз даних показників, індексів, категорій політики, індикаторів та наборів даних, що впливають на сталий економічний розвиток адміністративно-територіальної одиниці; комплексний аналіз показників економічного розвитку та визначення характерних рис та подібностей рейтингів за індексом економічного виміру для регіону, ступінь їх впливу на економічне зростання; визначення орієнтовного переліку особливостей регіонів та областей України за концепцією сталого розвитку.


Список використаних джерел

1. Згуровский М. З. Сталий розвиток у глобальному і регіональному вимірах: аналіз за даними 2005р. [Текст] / М.З. Згуровский. – К. : НТУУ «КПІ», ВПІ ВПК «Політехніка», 2006. – 84 с.

2. Згуровский М. З. Глобальное моделирование процессов устойчивого развития в контексте качества и безопасности жизни людей (2005-2007/2008 годы) [Текст] / М.З. Згуровский, А.Д. Гвишиани. – К.: Изд.-во «Политехника», 2008. – 331 с.

3. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: У 2 ч. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; Виконавці: А. О. Болдак, С. В. Войтко, І. М. Джигирей та інші : наук. кер. М. З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – Ч. 1. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей. – 2009. – 280 с.

4. Державний комiтет статистики України. Статистична iнформацiя: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

5. Статистичний збірник "Регіони України". 2009 [Текст] Ч.І / Держ. комітет статистики України; [за ред. О.Г. Осауленка]. – К. : Держкомстат, 2010. - 758 с.


МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Гальперіна Л.П., к.е.н., доцент

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, lp_galp@mail.ru
Нестабільність розвитку глобалізованої економіки призводить до посилення процесів кооперації та співробітництва в усіх сферах суспільного життя, а в умовах формування інформаційного суспільства особливого значення набуває розвиток соціально-трудового потенціалу. При цьому кризовість розвитку світового господарства з одного обумовлює обмеженість фінансових ресурсів на розвиток науки і техніки, а з другого посилює значення науково-технічної складової конкурентної боротьби. У свою чергу міжнародне науково-технічне співробітництво (МНТС) є фактором цього розвитку, оскільки виокремлює пріоритети освітньої, наукової та технологічної діяльності.

Тенденцією останніх років є посилення регіонального науково-технічного співробітництва України з країнами-сусідами та з інтеграційними регіональними та субрегіональними угрупованнями, такими як СНД, ОЧЕС, ЄС та ін. Як зазначає Т.Черницька «хaрaктерним проявом процесу глобaлiзaцiї нaуково-технiчного розвитку стaє формувaння регiонaльних i локaльних iнновaцiйних мереж. Їх основною рушiйною силою є спiльнi економiчнi, фiнaнсовi, соцiaльнi тa екологiчнi iнтереси регiонiв i держaв-сусiдiв. Особливо чiтко це простежується нa приклaдi крaїн Європейського Союзу, де нaуково-технiчнa кооперaцiя здiйснюється нa “бaгaтояруснiй” основi. Можнa видiлити три основних рiвнi: пaн’європейський; субрегiонaльний; локальний» [1]. При цьому, як в процесі МНТС відбувається інтеграція соціально-трудового потенціалу України в європейський та світовий економічний і технологічний простір.

Завдяки двостороннім та багатостороннім науковим контактам і кооперації у сфері використання результатів наукових досліджень українська наука виходить за національні межі і використовуючи кращі власні надбання збагачується наробками партнерів з актуальних проблем фундаментальних і прикладних наук. Науково-технологічна кооперація України з Європейським Союзом здійснюється за трьома рівнями. На пaн’європейському рівні – це участь у європейських науково-технічних програмах, а також в реалізації програм Європейського космічного агентства ESА, системи супутникової навігації GALILEO, міжнародної енергетичної агенції IEA, комісії з аеронавтичних досліджень ACARE, програми транспортних мереж ERRAC, галузевих програм наукового співробітництва COST  тощо. На субрегіональному рівні каталізатором МНТС України мають стати європейська програма регіонального розвитку ERP та  європейська трансформаційна програма ТАСІС. На локальному рівні важливим фактором розвитку соціально-трудового потенціалу україни є участь у національних програмах «Кооперація з країнами ентральної та Східної Європи в галузі інженерних наук» (фонд «Фольксваген»), програми співробітництва між міністерствами освіти та досліджень країн ЄС та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. На думку О.Васильєва «позитивна тенденція щодо розширення й поглиблення співробітництва в галузі науки і технологій з європейськими країнами, підвищення міжнародного авторитету України в цій сфері, які спостерігаються останнім часом, можуть істотно сприяти залученню інвестицій до розвитку національної науки й наукоємних технологій, збереженню та розвитку науково-технологічного потенціалу України...» [2].

Ефективність міжнародного науково-технічного співробітництва відбивається на використанні і розвитку соціально-трудового потенціалу завдяки дії таких передумов як: підвищення міжнародного авторитету України у галузі фундаментальних та прикладних досліджень; зростання міжнародної мобільності капіталу і праці; отримання грантових коштів для наукових досліджень; фінансування міжнародної інфраструктури; удосконалення національної соціальної інфраструктури; розвиток принципово нових комунікативних можливостей; наближення до світових стандартів; підготовка управлінських кадрів для інноваційного підприємництва; комерціалізація технологій; зміна напрямків та інтенсивності потоків міжнародної трудової міграції в тому числі міжнародної інтелектуальної міграції.

Значення МНТС у розвитку соціально-трудового потенціалу полягає у підвищенні наукового та освітньо-кваліфікаційнго рівня робочої сили, формуванні мотивації до мобільності та здатності до творчості персоналу у якого з'являються перспективи професійного і кар'єрного зростання, що відбиває рівень конкурентоспроможності поміж країн-учасниць.

Література:

1.Черницька Т.В. Формування макроінноваційної стратегії України у контексті інтеграції до світового науково-технічного простору / Т.В.Черницька // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики», Випуск 241, Том І. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 36-44.

2.Васильєв О. Роль вітчизняної науки та високих технологій у входженні України до європейського інтеграційного простору/ О.Васильєв // Віче. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/1593/Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   144  • МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ