Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Сторінка84/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.63 Mb.
ТипПротокол
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   ...   144

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ


Заболотна В.А.

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, viktorita0901@yandex.ru

У сучасних умовах розвитку ринкових відносин підприємства машинобудівного комплексу України функціонують у складній економічній ситуації. Загострення конкуренції з боку іноземних товаровиробників та відсутність розвинутих ринків збуту позначаються на функціонуванні цих підприємств. Боротьба підприємств за ринки збуту вважається основою рушійною силою в сучасній системі господарювання, а забезпечення конкурентоспроможності підприємств на внутрішніх та зовнішніх ринках є запорукою успішної діяльності держави.

Низька конкурентоспроможність вітчизняної промислової продукції, важкий фінансовий стан, недостатній розвиток вітчизняних систем сертифікації і контролю якості експортної продукції, низька підготовка спеціалістів у сфері зовнішньоекономічної діяльності, нестабільність нормативної бази країни - є головними факторами які справляють стримуючий вплив на український експорт.

Для збільшення експорту машинобудівної продукції в межах здійснення експортоорієнтованої стратегії вітчизняних підприємств необхідно: розвивати конкурентоспроможне експортне виробництво; стримувати інфляцію; активно сприяти залученню іноземних інвестицій [4].

Особливе місце в структурі експорту машинобудівної продукції (до 60% обсягу) посідає важке, енергетичне, транспортне машинобудування та верстатоінструментальна промисловість. Вони є базовими підгалузями машинобудування, так як тут створюються засоби виробництва та визначається рівень технології самого машинобудування. Як фондоутворюючі галузі, вони забезпечують технологічну незалежність нашої країни і є експортоспроможними. Разом з тим експортне постачання продукції машинобудівної галузі України відбувалось в країни середньо- та низькоіндустріального розвитку, такі, як Росія, Білорусь, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Угорщина, Польща, Чехія, Туреччина, Індія, Китай, Лівія. Це свідчить про відносно низьку конкурентоспроможність машинобудівної продукції.

В обсязі українського експорту до країн ЄС понад 70% становить продукція з невисоким piвнем додано вартості та незначним рівнем технологічності. Водночас частка машин, устаткування, приладів в експорті України до країн ЄС становить лише 10 %. Це свідчить, насамперед, про нестабільність позицій українських експортерів на міжнародних ринках, конкурентоспроможність яких грунтується переважно на ціновій конкуренції [2].

Здійснивши аналіз сучасного стану машинобудування в Україні за 2002 - 2010 роки можна сказати, що у 2007 році збільшується загальний обсяг виробництва майже в 2 рази. При цьому зростає обсяг експорту у 2,7 рази та продуктивності праці - в 2,3 рази. Обсяг реалізації продукції за 2002 - 2007 роки збільшується майже втричі (на 42 млн. грн). Збільшення обсягу реалізації продукції на показники ефективності машинобудування практично не впливає. Рівень рентабельності машинобудівних підприємств становив 1,5 - 3,4% [1].

Основними проблемами розвитку машинобудування в Україні є:

1) застарілість основних засобів на підприємстві, що негативно впливає на конкурентоспроможність, якість та собівартість продукції;

2) недостатній рівень платоспроможності товаровиробників, що негативно впливає на фінансово-економічний стан підприємств машинобудування;

3) обмежений внутрішній попит на вітчизняну продукцію;

4) низький рівень інноваційної активності вітчизняних підприємств;

5) залежність вітчизняних підприємств від постачань вузлів, деталей та комплектуючих виробів з інших країн;

6) неефективна політика держави щодо діяльності монополістів і посередників, що призводить до підвищення вартості матеріалів, енергоресурсів

Складність проблеми машинобудівного комплексу України полягає у тому, що її необхідно інтенсивно розробляти і практично здійснювати за допомогою відповідної державної політики і запровадженням ефективних економічних стимулів активізації державної політики і запровадженням ефективних економічних стимулів активізації машинобудівного виробництва. З метою прискорення практичної реалізації експортних поставок продукції машинобудування доцільно максимально спростити процедуру оформлення документообігу до гранично необхідного рівня адміністрування відповідних операцій. Також доцільно реалізувати низку заходів щодо забезпечення експортного кредитування машинобудівної галузі. Йдеться про запровадження низки пілотних проектів з кредитування експортної діяльності машинобудівельної галузі [3].

1. Веб-сторінка Державного комітету статистики // www.ukrstat.gov.ua.

2. Данилишин Б. Машинобудування відновлює свої позиції // Урядовий кур'єр. - 2009. - №194 - с.4.

3. Петришин Н.Я. Система стратегічних показників діяльності машинобудівних підприємств //Регіональна економіка - 2008.-№4 - с.173 - 184.

4. Шагуров О.О. Стан і тенденції розвитку машинобудування в Україні // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №3. - С. 57 - 63.


ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ


Занора В.О., асистент,

Черкаський державний технологічний університет, v.zanora@ukr.net


Високий рівень інноваційної активності вітчизняних підприємств – основний напрям зміцнення конкурентоспроможності національної економіки.

Конкурентоздатність країни на світовому ринку визначається темпами впровадження новітніх науково-технічних рішень та розвитком наукоємних виробництв, ефективністю інноваційних процесів. Ефективне використання інтелектуальних ресурсів і розвиток технологічної бази є важливими загальнонаціональними завданнями.

Міжнародне науково-технічне співробітництво (МНТС) на сьогодні, в умовах глобалізації, є об`єктивною необхідністю для України та визначальним щодо розвитку інноваційної активності вітчизняних підприємств для підвищення та зміцнення конкурентоспроможності економіки країни. Адже МНТС – це спільна розробка науково-технічних проблем, взаємний обмін науковими досягненнями, виробничим досвідом та підготовка кваліфікованих кадрів.

Кінцевою метою МНТС зазвичай є створення якого-небудь продукту чи вдосконалення його для особистих потреб та реалізації на світовому ринку.

Особливої уваги в контексті міжнародного науково-технічного співробітництва заслуговує машинобудівна галузь країни.

Машинобудування на сьогодні – це основа економіки будь-якої країни світу.

Машинобудівна галузь відіграє вирішальну роль у створенні матеріально-технічної бази господарства. У сучасних умовах їй відведено винятково важливу роль у прискоренні науково-технічного прогресу. Машинобудування – провідна галузь промисловості, яка випускає найрізноманітнішу продукцію, без якої сьогодні не може обійтись жодна галузь господарського комплексу країни. Тому рівень розвитку машинобудівного комплексу значною мірою визначає економічний розвиток країни загалом.

Складна ситуація в машинобудуванні України, а саме спад обсягів виробництва, погіршення показників відновлення продукції, яка випускається підприємствами, надзвичайно низький рівень інноваційних процесів визначають її неконкурентоспроможність на світовому ринку [1-4]. Знос устаткування складає близько 70%.

Машинобудівний комплекс потребує модернізації, а саме придбання новітніх машин та обладнання для підвищення ефективності діяльності підприємств, створення умов для виробництва конкурентоспроможних видів продукції.

Тому Україна має активізувати свою діяльність в напрямі розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва для того аби залучати новітні технології з промислово розвинених країн для їх впровадження у вітчизняну промисловість з метою розвитку виробництв, які заміщають імпорт, створювати новітні продукти, які будуть конкурентоздатними на світовому ринку.

МНТС дозволить Україні:

- зберегти та нарощувати науково-технічний потенціал;

- забезпечити науково-технологічну безпеку:

- підвищити рівень конкурентоспроможності вітчизняної науки і технологій;

- вийти на світовий ринок інтелектуальних та наукоємних продуктів;

- приймати економічно ефективну участь у глобальних процесах у сфері науки та наукоємного виробництва;

- перейти на інноваційний шлях розвитку.

Розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва дозволить покращити та зміцнити конкурентоспроможність українських підприємств та їх економічну перспективу, а відповідно і конкурентоздатність національної економіки в цілому.

Література


  1. Малихіна Т.І. Управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 / Т.І. Малихіна. – Запоріжжя, 2006. – 20 с.

  2. Покатаєва К.П. Управління інвестиційною діяльністю підприємств машинобудування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 / К.П. Покатаєва. – Х., 2008. – 20 с.

  3. Пухальський В.В. Механізм управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства (на прикладі машинобудування): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 / В.В. Пухальський. – Хмельницький, 2004. – 20 с.

  4. Савицкая А.Л. Ресурсы повашения конкурентоспособности предприятия на основе патентования методов хозяйственной деятельности: дис. канд. экон. наук: спец. 08.00.05 / Савицкая Анна Леонидовна. – Москва, 2004. – 216 с.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   ...   144  • ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ