Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМіністерства економіки та з питань

Скачати 378.01 Kb.

Міністерства економіки та з питань
Скачати 378.01 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації19.03.2017
Розмір378.01 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3   4

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ


ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

КОРЮГІН АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
УДК 338.43:332.12

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

Спеціальність 08.10.

Агропромисло́вий ко́мплекс - складова частина економіки, що поєднує в собі виробництво сільськогосподарської продукції, її сільськогосподарську переробку, матеріально-технічне обслуговування села.
01 – розміщення продуктивних сил

і регіональна економіка

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ – 2005Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Хмельницькому університеті управління та права Міністерства освіти і науки України


Науковий керівникдоктор економічних наук, професор

Пила Василь Іванович,


Науково-дослідний економічний інститут (НДЕІ)

Міністерства економіки та з питань

європейської інтеграції України (м. Київ)

завідуючий відділом проблем регіональної економіки


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,

академік Академії аграрних наукПанасюк Броніслав Якович,

Київський національний економічний університет

(м.

Сільське́ господа́рство (с.-г.) - галузь народного господарства, направлена на забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості. Галузь є однією з найважливіших, представлена практично у всіх країнах.
Регіональна економіка - це галузь економічної науки, яка вивчає територіальну організацію виробництва. Вона описує економічні процеси та явища, які пов'язані з ринковим розвитком господарства різних регіонів та їх включення у єдиний економічний простір.
Європейська інтеграція - це процес політичної, юридичної, економічної (а в деяких випадках - соціальної та культурної) інтеграції європейських держав, у тому числі й частково розташованих в Європі. На даний момент європейська інтеграція досягається в основному за рахунок розширення Європейського Союзу та Ради Європи.
До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
Ки́ївський націона́льний економі́чний університе́т і́мені Вади́ма Гетьмáна (КНЕУ) - вищий навчальний заклад в Україні, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. Заснований в 1906 році як Вищі комерційні курси.
Київ), професор кафедри макроекономіки

та державного управління

кандидат економічних наук,

старший науковий співробітник

Алексійчук Володимир Миколайович,

Національний науковий центр

“Інститут аграрної економіки” (м.

Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.
Вчене звання старшого наукового співробітника присвоюється докторам і кандидатам наук із стажем наукової роботи не менше трьох років, які працюють у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації або наукових установах та організаціях до них прирівняних і зараховані після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом, на посади старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідувача (начальника) та завідувача (начальника) науково-дослідного відділу (відділення, сектору, лабораторії), завідувача кафедри або призначені на посади ректора, проректора з навчальної та наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року та опублікування за останні три роки у наукових фахових виданнях України або інших держав не менше п'яти наукових праць за відповідною спеціальністю, з них дві - без співавторів.
Київ),

заступник завідуючого відділом фінансово-кредитної

і податкової політики

Провідна установа Інститут регіональних досліджень НАН України, (м. Львів), відділ регіональної соціально-економічної політики та територіального управління
Захист відбудеться “16” червня 2005 р. о 14 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д.26.801.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук НДЕІ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України за адресою: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28, 5-й поверх, зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці НДЕІ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України за адресою: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28, перший поверх.


Автореферат розісланий “14” травня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої

ради, д. е. н. О.Ю. РудченкоЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Агропромисловий комплекс (АПК) як один з пріоритетних міжгалузевих комплексів національної економіки в умовах ринкових відносин набуває дедалі більшого значення.
Націона́льна еконо́міка - це структурно і організаційно єдина система взаємозв'язаних галузей і сфер діяльності людей, якій властива відповідна пропорційність, взаємозумовленість розміщення на території, обмеженій державними кордонами.
Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.
Його розвиток безпосередньо впливає на продовольчу безпеку і є одним з найбільш перспективних напрямів структурної перебудови національної економіки. У сучасних умовах науковий інтерес до проблем ефективного ведення агропромислового виробництва та розвитку інтеграції галузей комплексу посилюється, що зумовлюється утвердженням нових суспільних відносин та формуванням відповідних механізмів ведення господарювання.
Соціа́льні стосу́нки або суспі́льні стосу́нки - різні взаємодії та зв'язки між окремими людьми або групами людей, які встановлюються в процесі їхньої спільної практичної та духовної діяльності.


Проте питанням комплексних досліджень розвитку агропромислового виробництва регіону в умовах ринкової економіки, інтеграції галузей АПК на нових ринкових засадах і посилення його конкурентоспроможності приділено ще недостатньо уваги. Потребують опрацювання питання регіональної структури та системи управління, механізмів стимулювання розвитку АПК регіону.
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Актуальність, теоретична і практична значимість вказаних проблем, а також необхідність пошуку шляхів їх вирішення визначили вибір теми дисертаційного дослідження.


Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження пов’язане з планами наукових досліджень Хмельницького університету управління та права, зокрема темою “Проблеми трансформації регіональної економіки та механізми стимулювання сталого соціально-економічного розвитку” (№ державної реєстрації 0104U010899, 2004 р.
Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.
Дисерта́ція (лат. dissertatio - твір, обговорення, розсуд, доповідь) - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська дисертація).
), де автором розроблено методику оцінки перспектив розвитку АПК регіону. Обраний напрям досліджень також тісно пов’язаний з тематикою науково-дослідних робіт Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, зокрема темою фундаментальних досліджень “Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: методологія і практика” (№ державної реєстрації 0101
U007880, 2004 р.
Фундамента́льні науко́ві дослі́дження - наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку.
), де автором здійснено обґрунтування регіональної структури та системи управління, а також формування механізмів регулювання розвитку АПК регіону.


Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних, методичних питань і практичних рекомендацій регулювання розвитку АПК регіону.

Для досягнення поставленої мети автором були вирішені такі завдання: • розкрити в теоретичному аспекті зміст понять “агропромисловий комплекс”, “реформування регіонального агропромислового виробництва”, концептуально визначити роль АПК в становленні ринкової економіки України;

 • визначити можливості використання в Україні світового досвіду функціонування ринкових форм агропромислового виробництва;

 • обґрунтувати методологічні засади і об’єктивні передумови регулювання розвитку агропромислового виробництва;

 • розробити методичні положення та провести діагностику регіональної структури АПК;

 • опрацювати методичні положення щодо оцінки перспектив розвитку АПК регіону;

 • обґрунтувати напрями вдосконалення регулювання розвитку АПК та його інтенсифікації.

Об’єктом дослідження є агропромислове виробництво Хмельницької області, а його предметом теоретичні, методичні та практичні питання регулювання розвитку агропромислового комплексу регіону.
Хмельни́цька о́бласть (до 4 лютого 1954 року - Кам'яне́ць-Поді́льська) - область на заході України. Утворена 22 вересня 1937 року постановою ЦВК СРСР з центром у місті Кам'янці-Подільському.


Методи дослідження. При вирішенні поставлених завдань використовувались різні методи дослідження, зокрема: системно-структурний (при аналізі і оцінки трансформаційних процесів в регіональному АПК); структурно-логічного узагальнення (при вдосконаленні понятійного апарату процесів реформування та стимулювання розвитку АПК); індексного і порівняльного аналізу (при визначенні стану і ефективності функціонування АПК); статистичного аналізу (при прогнозуванні перспектив розвитку галузей АПК).

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна дослідження полягає у наступному:

вперше одержано:

 • розроблено методичні положення щодо прогнозування перспектив розвитку агропромислового комплексу регіону на основі визначення загальної стратегії розвитку регіону та місця АПК в ній, діагностики структури регіонального АПК та визначення внутрішньорегіональної спеціалізації. Це дозволяє обґрунтувати перспективні напрями розвитку АПК регіону та його місце в загальній стратегії розвитку регіону;

 • обґрунтована доцільність визначення п’ятисферної функціональної структури АПК регіону (забезпечення засобами виробництва сфер АПК;
  За́соби виробни́цтва (англ. Means of production) - сукупність предметів та засобів праці, які використовуються людьми в процесі виробництва матеріальних благ і послуг. До засобів виробництва належать машини, знаряддя праці, фабрики, а також суспільний і природний капітал.
  сільське господарство; переробка сільськогосподарської сировини; виробниче обслуговування; наукове та соціальне обслуговування), що дозволяє здійснити збалансовану діяльність усіх ланок галузевого і територіального характеру;


удосконалено:

 • поняття “АПК регіону”, яке пропонується визначати як сукупність видів економічної діяльності, які безпосередньо технологічно пов’язані між собою і повинні забезпечувати виробництво, переробку, зберігання та реалізацію сільськогосподарської продукції, необхідної для задоволення потреб населення в продуктах та предметах споживання;

 • систему важелів регулювання розвитку АПК регіону, де основний пріоритет надано економічним методам впливу та доцільності поширення інтеграційних процесів між сферами АПК. Це дозволить сприяти оптимальному розвитку комплексу та активізувати виробничо-господарську діяльність;

дістали подальший розвиток:

 • визначення поняття “реформування регіонального агропромислового виробництва” як комплекс заходів щодо ієрархічної сукупності його підсистем і структурних одиниць, що забезпечують ефективне використання досягнень науково-технічного прогресу, наявного ресурсного потенціалу з метою задоволення потреб суспільства в продовольстві, сільськогосподарській сировині та інших видах продукції АПК;

 • систематизація передумов та чинників функціонування АПК (природно-кліматичні та соціально-економічні, зокрема клімат, земельні та трудові ресурси, транспортне забезпечення), а також система принципів, що дозволяє забезпечити комплексний розвиток АПК регіону;
  Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.
  Трудові́ ресу́рси (або також трудові резерви) - поняття «марксистсько-ленінської» (комуністичної, сталінської або так званої «лагерної») політичної економії.


 • розроблено комплекс заходів щодо підвищення ролі місцевих органів управління у розвитку АПК регіону, зміст яких полягає у створенні сприятливого економічного середовища шляхом впровадження фінансових механізмів та інформаційного забезпечення агропромислових підприємств.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати дослідження використані при розробці обласної програми соціально-економічного розвитку (довідка Головного управління економіки Хмельницької обласної державної адміністрації № 01-03/1342 від 15.12.2004).
Хмельницька обласна державна адміністрація - місцева державна адміністрація Хмельницької області.
Практична реалізація пропозицій дисертаційного дослідження дозволить підвищити економічну доцільність і обумовленість рішень, пов’язаних з реалізацією пріоритетних напрямів розвитку АПК регіону. Крім того, результати дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі при вкладенні курсів “Розміщення продуктивних сил і регіоналістика”, “Економіка галузі та міжгалузевого комплексу” (довідка Хмельницького університету управління та права № 537 від 29.03.2005).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною роботою; викладені в ній ідеї, теоретико-методологічні напрацювання та практичні розробки належать особисто автору.

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні результати дисертаційного дослідження були оприлюднені на міжнародних науково-практичних конференціях “Державна регіональна політика України в умовах проведення адміністративної реформи” (м. Хмельницький, 2000 р.), “Молодь в умовах нової соціальної перспективи”(м. Житомир, 2001 р.), “Соціально-гуманітарні науки на початку III тисячоліття: досягнення, проблеми, перспективи” (м. Хмельницький, 2002 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи в Україні” (м. Хмельницький, 2003 р.), щорічних науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу та аспірантів Хмельницького університету управління та права.

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані в 9 наукових статтях (з них 7 одноособові), в тому числі 5 - у наукових фахових виданнях.
Адміністративна реформа - вид політико-правової реформи, яка здійснюється у сфері виконавчої влади і стосується як її організаційної структури, функцій, кадрового забезпечення, так і взаємовідносин з органами місцевого самоврядування.
В Україні наукове фахове видання - це періодичне або продовжуване видання (у тому числі - електронне), внесене до затвердженого Департаментом атестації кадрів МОН України (раніше це була компетенція ВАК України) переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.
Загальний обсяг авторського матеріалу становить 2,6 друкованих аркуша.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, списку із 181 використаного літературного джерела та 2 додатків. Робота викладена на 158 сторінках комп’ютерного тексту, з них 141 сторінка основного тексту, 6 рисунків, 20 таблиць.

  1   2   3   4


Скачати 378.01 Kb.

 • АВТОРЕФЕРАТ
 • Пила Василь Іванович