Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету

Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Сторінка12/34
Дата конвертації10.03.2017
Розмір6.61 Mb.
ТипПротокол
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   34

ЛИТЕРАТУРА

1. Говорухин, В.Н. Введение в Maple. Математический пакет для всех [Текст] / В.Н. Говорухин, В.Г. Цыбулин.– М.: Мир, 1997. – 208 с.

2. Беленкова, И.В. Методика использования математических пакетов в профессиональной подготовке студентов вуза [Текст]: Дис. канд. пед. наук / И.В. Беленкова. – Екатеринбург, 2004. – 150 c.
Солоха Ольга,

студентка 3 курсу факультету

освітніх інженерно-педагогічних технологій

Наук.керівник: Л.В.Горбатюк,

ст. викладач (БДПУ)
АНАЛІТИЧНА СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Активний розвиток інформаційно-аналітичної діяльності (ІАД) у державних і комерційних установах набув ознак однієї з істотних тенденцій останнього часу. Її актуалізація зумовлена певними об'єктивними факторами: з одного боку – це демократизація соціального життя, розвиток ринкових відносин, легітимність, бурхливий розвиток підприємницької діяльності, а з іншого – пов'язане з ними підвищення значимості інтелектуальної складової при прийнятті рішень в управлінській та інших сферах суспільного життя, а також зростаючий потік інформації, необхідний для прийняття управлінських рішень і здійснення інших видів суспільної діяльності. В останні роки набув широкого визнання соціальний статус ІАД, яке характеризується певними ознаками (інформованість суспільства про існування аналітики, визнання феномену аналітики як інструменту управління складними процесами, засоби розкриття сутності подій, що відбуваються, та в прогнозуванні їхнього подальшого розвитку, формування уявлення щодо професіонального аналітика як експерта, який має ексклюзивні знання). Відбуваються становлення професійного співтовариства аналітиків, посилення відкритості ІАД, її результатів, суттєві структурні зміни аналітики, пов'язані з посиленням її професіоналізації та спеціалізації, поглибленням поділу праці. Стрімко здійснюється всебічна технологізація аналітичної діяльності, насичення сучасним програмно-комп'ютерним забезпеченням, евристичними методами пізнання.

Сутність інформаційно-аналітичної діяльності полягає в застосуванні на стадії впорядкування (інформаційна складова) методів аналітичної обробки нформації та методів аналізу на базі інформаційних знань, підготовлених завдяки інтелектуальній обробці інформаційних масивів (аналітична складова). Це свідчить про наявність в ІАД двох аналітичних стадій оброблення: на етапі формування структурованої інформації і на етапі здійснення системного аналізу певної практичної діяльності з метою прийняття рішень. Розвиток інформаційно-аналітичного забезпечення різних видів діяльності сприяє ефективнішому використанню інформації в управлінських процесах.

До інформаційно-аналітичної інфраструктури належать як найдавніші винаходи людства (бібліотеки, архіви, бібліографічні служби), так і сучасніші реферативні служби, органи НТІ, новітні фірми, що розробляють електронні (зокрема, мережеві) інформаційні ресурси. Інформаційно- аналітичні служби (підрозділи) функціонують у структурі органів влади, міністерствах і відомствах, системі НТІ, органах ЗМІ, сфері бізнесу, при політичних партіях і рухах тощо. Загальною відмітною особливістю цих служб є їх органічна інтегрованість у відповідні сфери діяльності, функціональний і організаційний симбіоз з їх соціальними інститутами і конкретними організаціями. У діяльності зазначених аналітичних служб, покликаних здійснювати інформаційний супровід керування у відповідних сферах, найчіткіше виявляється інформаційно-допоміжна природа.

Термін “аналітика” містить два основні змісти. Це галузь діяльності, що стрімко розвивається і базується на отриманні інформації за допомогою аналітичних методів для практичної діяльності. Аналітика в цьому аспекті є діяльністю з виробництва знання про процес і в процесі вироблення, прийняття й реалізації рішень [1 c. 51]. Інший аспект трактування аналітики – це ототожнення її з прикладною управлінською дисципліною, що використовує різноманітні методи дослідження й аргументації з метою розробки принципів і методів підготовки, прийняття та реалізації рішень у проблемних ситуаціях.

З позиції діяльнісного підходу аналітику можна розглядати як специфічну діяльність певного суб'єкта в певному проблемному полі. Зокрема, аналітична діяльність в управлінні реалізується за двома класами суб'єктів: за рівнем організації та залежно від належності до сфери реалізації аналітики й використання результатів. Перший клас охоплює значний спектр суб'єктів – від спеціальних аналітичних інституцій до менеджерів організації. До аналітичної діяльності належать ті процедури й процеси інтелектуальної діяльності, які мають ознаки творчості, породжують нову інформацію, дозволяють виявляти нові проблеми або їх аспекти, пропонувати нетрадиційні способи їх вирішення [2 с. 12].

Сучасна інформаційна аналітика – складна комплексна діяльність, що основується як на природному інтелекті, так і на комп'ютерних технологіях оперування інформаційними масивами, методах математичного моделювання процесів. Інформаційна аналітика виконує, насамперед, завдання якісно-змістовного перетворення інформації, функціонально перетинаючись у цьому плані з науковою (виробництво нового знання) й управлінською (розробка варіантів рішень, сценаріїв) діяльністю.

Якщо розглядати інформаційну аналітику як діяльність, то її певною мірою можна ототожнювати з інформаційно-аналітичною діяльністю (ІАД), а з позицій процесного підходу – як сукупність спрямованих на певний предмет операцій мислення і технологічних процедур, виконання яких у певній послідовності забезпечує вирішення поставленого завдання. Водночас зазначимо, що процес ІАД складається з таких компонентів: організаційного; методичного; інформаційного; комунікаційного; формування висновків і пропозицій.

Таким чином, інформаційна аналітика як складова інформаційної діяльності, охоплює, певні процеси як аналітичної, так й інформаційної діяльності.


ЛІТЕРАТУРА

1. Бакуменко В. Аналітичне забезпечення формування державно-управлінських рішень / В. Бакуменко // Вісн. Української академії державного управління. – 2000. – № 4. – С. 50-58.

2. Бережной О. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень / О. А. Бережной // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 9 (39). – С. 1-29.

Співак Ірина,

студентка 6 курсу факультету

економіки та управління

Науковий керівник: І.С. Смоліна,

ст. викладач (БДПУ)
Комп’ютерні технології в професійній підготовці майбутніх економістів
Актуальність дослідження. В Україні, як і в сучасному світі існує глобальна проблема комп’ютерізації всіх сфер людського життя. Тому впровадження комп'ютерних технологій в освіту можна охарактеризувати як логічний і необхідний крок в розвитку сучасного інформаційного світу в цілому. На сучасному етапі розвитку дидактики набувають актуальності питання використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі як такі, що сприяють оптимізації і інтенсифікації освітнього процесу.

Аналіз досвіду підготовки економістів підтверджує актуальність використання комп’ютерних технологій при підготовці економістів є обов’язковим компонентом процесу навчання в результаті чого майбутні фахівці спроможні виконувати професійні завдання за допомогою комп’ютера без перепідготовки та тривалої адаптації.Ступінь досліджуваності проблеми. Актуальність використання комп’ютерних технологій відзначена вченими такими як: В. Дик, Б. Дмитрієвский, В. Подольский, А. Уринцов, О. Хохлов та інші.

Мета дослідження. Метою роботи є проведення порівняльної характеристики найбільш популярних програм і виявити найбільш ефективну для роботи майбутнім економістам

Методи дослідження Теоретичною та методологічною базою написання роботи є: підручники та монографії вітчизняних і зарубіжних авторів, а також дослідженні операцій в економіки, матеріали періодичної преси, методичні вказівки, ресурси глобальної мережі Internet.

Сутність дослідження. На сьогоднішній день існує широкий вибір бухгалтерських програм, для вивчення, таких як: “1С: Підприємство”, “Парус-бухгалтерія”, “Галактика”, “БЕСТ”, тощо. [2]

Система "1С: Підприємство" призначена для вирішення широкого спектру задач автоматизації обліку, які стоять перед сучасними підприємствами, що динамічно розвиваються. На сьогоднішній день система “1С: Підприємство” найпоширеніша серед економістів. Вона охоплює масштабну лінійку програм, автоматизувати облік, та дозволяє вводити операції в журнал операцій, копіювати проводки в журналі операцій, встановлювати робочий період, вести аналітичний облік, вчать настроювати параметри субконто, створювати первинні документи, отримувати звітні форми.

Система “Парус-бухгалтерія” призначена для підготовки та обліку документів фінансово-господарської діяльності підприємства, накопичення інформації про здійснені господарські операції на бухгалтерських рахунках, отримання внутрішньої і зовнішньої звітності.

Система “Галактика” – комплексна система автоматизації управління підприємством. Система володіє широкими функціональними можливостями і є основою єдиного інформаційного простору підприємства. Система орієнтована на автоматизацію вирішення завдань, що виникають на всіх стадіях управлінського циклу.

Програма “БЕСТ” призначена для автоматизації підприємств торгівлі, виробництва, сфери послуг і бюджетних організацій. До основних функцій програми відносяться: ведення Головної книги (АРМ головного бухгалтера); облік касових операцій; облік операцій з банком; облік основних засобів; облік виробничих запасів; облік товарів і готової продукції; управління продажами (реалізацією); заробітна плата.

Висновок. Аналіз характеристик бухгалтерського програмного забезпечення дає можливість зробити висновки, що для підприємств найбільш прийнятними додатками є система “1С: Підприємство”. Програма просто піддається регулюванню на поточне законодавство та конкретне підприємство, вона пристосована до потреб малого бізнесу, і підходить під будь-яку конфігурацію комп'ютера та має зв'язок з кошторисними програмами. Взагалі уподобання між інформаційними системами будуть віддаватися вже виходячи з цілей і засобів підприємств на основі аналізу позитивних і негативних сторін. У свою чергу для підприємств із специфічною формою побудови бухгалтерського обліку більш зручним буде використання програми “Парус-бухгалтерія”, так як в ній можна побудувати ту систему обліку, яка потрібна з урахуванням специфіки підприємства. А для підприємств оптової торгівлі найбільш придатною є програма “БЕСТ”.
ЛІТЕРАТУРА

1. 1С: Предприятие 7.7: Конфигурация. Бухгалтерский учет для Украины: Руководство по ведению учета (описание конфигурации). – Фирма 1С. – М., 2000.2. Матвейкин В.Г., Дмитриевский Б.С. Автоматизированный бухгалтерский учёт процессов реализации: Учеб. пособие. – Тамбов: Изд-вo Тамб. гоc. техн. ун-та, 2008, С. – 56. 

3. Хохлов А.Е. Автоматизированные системы бухгалтерского учёта: Конспект лекций. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2008. – 108 с. 

Столбченко Юрій,

студент 5 курсу факультету освітніх

інженерно-педагогічних технологій

Наук. керівник: С.К.Акімов,

ст. викладач (БДПУ)
АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ MICROSOFT WINDOWS 8
Актуальність. На сьогоднішній день інноваційні технології не стоять на місці і кожну хвилину в світі винаходять нові комп’ютерні розробки та гаджети. Це стимулює розробників ОС до нових кроків вперед, і революції в інформаційному світі. Жоден комп'ютер чи мобільний телефон не може обійтися без операційної системи для виконання свого призначення.

Мета і методи дослідження. Проаналізувати новітню операційну систему від Microsoft Windows 8 та виділити основні нововведення і характеристики даного програмного забезпечення.

Основним методом дослідження є теоретичний аналіз та опрацювання інтернет-ресурсів компанії Microsoft.Сутність дослідження. Основні нововведення Microsoft Windows 8:

 • Internet Explorer 10. В Windows 8 включений в настільному і сенсорному варіантах. Останній не підтримує плагіни або ActiveX, але включає в себе версію програвача Adobe Flash Player, який оптимізований для сенсорного управління.

 • Магазин додатків Windows Store. Windows Store – єдиний спосіб покупки і завантаження Metro-додатків, а також додатків для робочого столу в Windows RT.

 • Аутентифікація користувача. Додано два нових методи для аутентифікації користувача: картинка-пароль, яка дозволяє користувачеві увійти в систему за допомогою трьох торкань, і чотиризначний PIN-код, а також вбудована підтримка біометричних пристроїв.

 • Новий диспетчер задач. У Windows 8 диспетчер задач був повністю змінений. Додані нові графіки продуктивності, оптимізовано управління виконуються додатками, фоновими процесорами і службами на єдиній вкладці “Продуктивність”. Також в диспетчер задач було перенесено управління автозавантаженням з “Конфігурації системи”.

Windows 8 на відміну від своїх попередників – Windows 7 і Windows XP використовує новий інтерфейс під назвою Modern (раніше – Metro), створений спеціально для сенсорної взаємодії. Цей простий у використанні інтерфейс відображає важливі відомості і надає користувачеві необхідні функції контролю [1; 2].

Сенсорна навігація, а не просто навігація на сенсорному пристрої. Надаючи швидкі та гнучкі можливості сенсорної навігації, Internet Explorer 10 на нових пристроях з ОС Windows 8 концентрує увагу саме на сайтах.

У нову систему була додана підтримка USB 3.0, Bluetooth 4.0, DirectX 11.1, і NET.Framework 4.0. Система стала ще більш стабільним в порівнянні з Windows 7.

Розширення основних можливостей. Все найкраще з Windows 7, тільки ще краще. Операційна система Windows 8 створена на базі перевіреної платформи Windows 7 і включає численні вдосконалення у аспектах продуктивності, безпеки, конфіденційності та надійності системи [1].

Збереження та вдосконалення улюблених можливостей досвідчених користувачів. Для тих, кому не вистачає можливостей ПК, Windows 8 пропонує покращений диспетчер задач і провідник Windows, а також нові гнучкі можливості для установок з декількома моніторами.

Одна Windows – багато форм і розмірів. Підтримка наборів мікросхем на основі ARM, пристроїв x86 і сенсорів означає, що Windows 8 прекрасно працює з цілим рядом різних пристроїв – від 10-дюймових планшетних комп'ютерів до ноутбуків і комп'ютерів класу all-in-one (“все в одному”) з 27 – дюймові екранами з високою роздільною здатністю [2].

Основні висновки. Підводячи підсумки можна зробити висновок, що на ринку програмного забезпечення з'явився новий гравець. Windows 8. На відміну від своїх попередників – Windows 7 і Windows XP використовує новий інтерфейс під назвою Modern. Оновився браузер Internet Explorer 10. IE 10 в Windows 8 включений в настільному і сенсорному варіантах. Останній не підтримує плагіни або ActiveX, але включає в себе версію програвача Adobe Flash Player, який оптимізований для сенсорного управління.
ЛІТЕРАТУРА

1. Microsoft Україна. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.microsoft.com/uk-ua/default.aspx.

2. Windows 8 и Windows RT. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows-8/meet

Тернова Світлана,

магістрант факультету освітніх

інженерно-педагогічних технологій

Наук. керівник: В. І. Межуєв,

д.т.н., доцент
ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У наш час, разом із розвитком можливостей технологій навчання спостерігається процес реформування медичної професійної освіти. Чи не найважливішим завданням цього процесу є вдосконалення підготовки лікарів та молодшого медичного персоналу. Один із шляхів досягнення цієї мети – розробка та дослідження методик оволодіння студентами-медиками професійними знаннями та прийомами фахової розумової діяльності.

Експертні системи надають можливість вивчення принципово нових пізнавальних задач – створення баз знань у предметній галузі з медицини, які потребують досить добре розвинутих абстрактного, логічного й творчого мислення, умінь систематизувати та узагальнювати інформацію. Робота із створення баз знань створює передумови для формування професійних знань майбутніх медичних спеціалістів, адже експертні системи (ЕС) – це клас комп’ютерних програм, які пропонують рекомендації, проводять аналіз, виконують класифікацію, дають консультації і ставлять діагноз [1, с. 28-34].

Головна відмінність ЕС від інших програмних засобів – це наявність бази знань, у якій знання зберігаються у вигляді записів на деякій мові подання знань (МПЗ), що дозволяє легко змінювати та доповнювати базу знань у формі, що зрозуміла спеціалістам – розробникам ЕС. У звичайних програмах знання створені за допомогою спеціальних алгоритмів і лише програміст (автор програми) може їх корегувати. Наприклад, CLIPS, Prolog – мови програмування, що використовується для створення експертних систем [2, с. 84].

В базі знань зберігаються об'єкти пізнання, які складають сукупність знань, що об'єднані за чотирма типами концептуальних зв'язків: спільності, портативності (співвідношення цілого і частини), зіставлення, функціональної взаємозалежності [3, с. 101].

Можна навести приклади таких відомих експертних систем як Mycin – діагностика інфекційних хвороб крові та рекомендація антибіотиків. R1 (експертна система) та XCon – обробка запитів. STD Wizard – експертна система для рекомендації та вибору медичних аналізів (діагностики).

Основними особливостями та перевагами експертних систем є: • сталість: знання експертної системи зберігаються протягом довгого часу і нікуди не зникають, у той час як людська компетенція слабшає із часом, перерва у діяльності людини-експерта може серйозно відбитися на її професійних якостях, крім того, експерти-люди можуть звільнитися з роботи та ін., тобто їхні знання можуть бути втрачені;

 • легкість передавання або відтворення: передача знань від однієї людини до іншої – довгий і дорогий процес, передача штучної інформації – це лише процес копіювання програми або файлу даних;

 • доступність: експертна система – засіб масового виробництва експертних знань, що дозволяє багатьом користувачам одержати доступ до експертних знань;

 • можливість одержання й об’єднання експертних знань з багатьох джерел: за допомогою експертних систем можуть бути зібрані знання багатьох експертів і залучені до роботи над задачею, виконуваної одночасно і безупинно у будь-яку годину дня і ночі; рівень експертних знань, скомбінованих шляхом об’єднання знань декількох експертів, може перевищувати рівень знань окремо узятого експерта-людини;

 • стійкість і відтворюваність результатів: експерт-людина може приймати в тотожних ситуаціях різні рішення через емоційні фактори або втому, у той час, як результати роботи експертних систем стабільні і являють собою незмінно правильні, позбавлені емоцій і повні відповіді за будь-яких обставин;

 • низька вартість: експерти, особливо висококваліфіковані, обходяться дуже дорого, у той же час, як експертні системи, навпаки, є порівняно недорогими – їхня розробка є дорогою, але вони є дешевими в експлуатації: вартість надання експертних знань у розрахунку на окремого користувача істотно знижується;

 • швидкий відгук: експертна система може реагувати швидше і бути більш готовою до роботи, ніж експерт-людина, особливо в деяких екстрених ситуаціях, де може знадобитися більш швидка реакція, ніж у людини.

Між тим, істотним недоліком експертних систем є значні трудові витрати, необхідні для поповнення баз знань [4, с. 117]. Розробка експертних систем навчального призначення потребує спеціальних програмних оболонок, які пристосовані для того, щоб їх міг заповнювати викладач, який не є фахівцем в галузі програмування, що робить його автором автоматизованого навчального курсу і заохочує до роботи із засобами комп'ютерних технологій навчання.

Висновки. Таким чином, застосування комп’ютерних технологій дає можливість зробити процеси навчання більш ефективними та інтенсивними.

ЛІТЕРАТУРА

1. Добровська Л.М. Дидактичні умови впровадження комп'ютерних експертних систем у навчальний процес медичних вузів // Освіта і управління. – 1998. – № 4. – С.133-137.

2. Джексон П. Введение в экспертные системы. – Вильямс, 2001.

3. Уотерман Д. Руководство по экспертным системам / Д. Уотерман. – М. : Мир, 1989.

4. Экспертные системы: состояние и перспективы // Д.А. Поспелов; "Наука"; 1989.
Тюркеджи Анатолій,

студент 6 курсу факультету освітніх

інженерно-педагогічних технологій

Наук. керівник: Н.В. Кравченко,

к.фіз.-мат. н., доцент
МІЖНАРОДНИЙ РЕЙТИНГ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ
Актуальність. В умовах стрімко зростаючого глобального попиту на вищу освіту зростає актуальність рейтингів університетів світу, результати яких не тільки дозволяють оцінити якість вищої освіти, але й впливають на нього в глобальному масштабі.

Мета і методи дослідження. Мета даної роботи – дослідити та проаналізувати міжнародний рейтинг університетів України в системі webometrics.

Сутність дослідження. Серед визнаних міжнародних рейтингів особливе місце займає рейтинг Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities) [1], в якому оцінка університетів світу здійснюється на основі результатів аналізу вузівських веб-сайтів. Рейтинг проводиться з 2004 року міжнародною дослідницькою групою "Laboratorio de Internet", що займається вивченням освітньої та наукової діяльності в мережі Інтернет. Результати публікуються двічі на рік (січень, липень).

Висока оцінка університетського веб-сайту свідчить про політику заохочення нових технологій і наявності ресурсів для їх розвитку. Індикатори рейтингу вимірюють обсяг, наочність і популярність веб-сторінок університетського сайту.

Загальний показник рейтингу Webometrics визначається підсумовуванням зважених у відсотках, значень чотирьох індикаторів:

• S (Size) – кількість сторінок, що фіксується Google, Yahoo, Live Search, Exalead (коефіцієнт: 25% в 2004-2008р.р., 20% в 2009р.);

• V (Visibility) – число унікальних зовнішніх посилань від Yahoo (коефіцієнт: 50% у 2004 – 2009р.р.);

• R (Rich files) – “насичені” файли, представлені в форматах Adobe Acrobat (.Pdf), Adobe PostScript (.Ps), Microsoft Word (.Doc) та Microsoft Powerpoint (.Ppt); (коефіцієнт: 12,5 % в 2004-2008р.р., 15% в 2009 р.);

• Sc (Scholar) – наукові матеріали (документи, доповіді, публікації), що містяться в базі Google Scholar (коефіцієнт: 12,5% у 2004 – 2008р.р., 15% в 2009р.).

Інтерес вузів до рейтингу Webometrics в значній мірі обумовлений широким охопленням університетів світу. У 2010 р. ранжовано 8000 університетів, тобто більше, ніж британському (рейтинг газети «Times») і шанхайському (ARWU) рейтингах – в 40 і 16 разів, відповідно. У липні 2012 року розглянуто близько 21000 вузів із 203 країн.

В першу тисячу рейтингу входять 3 українських вузи, серед них: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", який знаходиться на 713 позиції; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, він займає 973 місце; Донецький національний технічний університет знаходиться на 982 позиції.

Серед перших п'яти тисяч знаходиться 41 вищий заклад України.

Бердянський державний педагогічний університет займає 41 позицію серед ВНЗ України, і входить до п’яти тисяч кращих ВНЗ світу.

Нижче наводяться рекомендації укладачів рейтингу, неодноразово опубліковані в роботах СГА [2] і РейтОР [3]: кожен вуз повинен вибрати унікальний домен для використання усіма сайтами вузу; постійне оновлення контенту на сайті; всі ресурси вузу повинні бути конвертовані в веб-сторінки; з урахуванням глобальної аудиторії Інтернету версії на іноземних мовах, особливо англійською, обов'язкові не тільки для головної сторінки, але і для всіх тематичних розділів, особливо для наукових матеріалів; бажано використання збагачених (“насичених”) файлів у форматах pdf та doc; важливо не тільки відстежувати число відвідувань сайту, а й аналізувати походження, розподіл і причини відвідування сторінок сайту.


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   34 • Солоха Ольга
 • АНАЛІТИЧНА СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Співак Ірина
 • Ступінь досліджуваності проблеми.
 • Мета дослідження.
 • Столбченко Юрій
 • Мета і методи дослідження .
 • Тернова Світлана
 • Висновки
 • Тюркеджи Анатолій
 • МІЖНАРОДНИЙ РЕЙТИНГ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ Актуальність.
 • Мета і методи дослідження.