Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету

Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Сторінка13/34
Дата конвертації10.03.2017
Розмір6.61 Mb.
ТипПротокол
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   34

Основні висновки. Проаналізувавши критерії оцінювання Webometrics зробили висновки що три критерія залежать від наповнення сайту. Суттєвим недоліком сайту БДПУ є недостатня кількість англомовних сторінок. Шляхом до зростання рейтингу університету є активна публікація наукових робіт студентів та викладачів.
ЛІТЕРАТУРА

 1. Webometrics Ranking of World Universities / Эл. Ресурс. – Режим доступа:http://www.webometrics.info

 2. О.М. Карпенко, М,Д. Бершадская. Высшее образование в странах мира: анализ данных образовательной статистики и глобальных рейтингов в сфере образования. М: изд-во СГУ. – 2009. – С.96-98

 3. Консалтинг и оценка рейтинга ВУЗов / Эл. Ресурс . – Режим доступа: http://www.reitor.ru/ru/news/education_news/index.php?from11 =3&vid11= 28&id19= 1154Тюркеджи Анатолій,

студент 6 курсу факультету освітніх

інженерно-педагогічних технологій

Науковий керівник: М.В. Кудінов,

к.пед.н. (БДПУ)
аналіз та проектування системи керування автошколою за допомогою уніфікованої мови моделювання
Актуальність дослідження. Функціонування сучасного високотехнологічного середовища обумовлює підвищення вимог до створюваного програмного забезпечення, зростання його обсягів та складності з метою задоволення потреб широкого кола користувачів. Особливо актуальним є створення надійних інформаційних систем(ІС) обробки персональної, фінансової, статистичної та інших видів інформації, розробка відмовостійких систем керування й прийняття рішень тощо. Для цього початковим етапам – аналізу та проектуванню ІС приділяють якомога більше уваги, застосовують автоматизовані засоби підтримки цих етапів – структурні й об’єктно-орієнтовані нотації та комп'ютерні середовища візуального моделювання.

Метою даного дослідження є практичне застосування уніфікованої мови моделювання UML (Unified Modeling Language) на початкових етапах розробки системи керування ІС “Авто школа”.

Сутність дослідження. Розроблювана нами ІС призначена для того, щоб автоматизувати роботу закладів, що спеціалізуються на підготовці майбутніх водіїв транспортних засобів. Концептуальна модель її функціонування описана нами за допомогою діаграм варіантів використання (use case diagrams). Діаграми варіантів використання служать основою для досягнення взаєморозуміння між професіоналами, що працюють над проектом і замовниками; варіант використання є типовою функцією взаємодії користувача з ІС. У нашому випадку варіант використання створювався в процесі обговорення із користувачами тих речей, які вони хотіли б отримати від системи (користувачів також відображено на діаграмах варіантів використання). При цьому кожній окремій функції, яку вони хотіли реалізувати, надано деяке ім'я і записано її короткий текстовий опис (це все, що необхідно на етапі аналізу). Знання деяких деталей може знадобитися, якщо передбачається, що даний варіант використання містить важливі архітектурні відгалуження; більш ґрунтовно варіанти використання розкриваються під час конкретної ітерації в процесі проектування.

Для кожного варіанту використання нами були визначені:

• діаграми взаємодії об'єктів (у т.ч. діаграма послідовності – sequence diagram, та кооперативна – collaboration diagram),

• діаграма класів (class diagram),

• діаграма переходів станів (state diagram).

Ці діаграми є деталізацією тієї чи іншої функції, яку уособлює варіант використання, їх створення є наступним етапом життєвого циклу програмного засобу ІС “Авто школа” – етапом проектування. Даний етап охоплював розробку логічного рівня моделі UML, що в свою чергу, дозволяє визначити дві площини погляду на систему: статичний і динамічний підходи. Статичний підхід виражається діаграмами класів, що є основою для генерації програмного коду на обраній мові програмування. Динамічний підхід описується двома типами діаграм: діаграмами взаємодії об'єктів (діаграми послідовності та кооперативні) і діаграмами переходу станів (може бути виражена динаміка конкретного класу: кожен стан задається вершиною; визначені вхідний і вихідні стани, а також умови переходу зі стану в стан).

Фізична модель системи керування автошколою на уніфікованій мові моделювання UML представлена компонентною діаграмою (component diagram), яка описує розподіл реалізації класів за модулями, і діаграмою поставки (розміщення) (deployment diagram). Після первинної побудови статичної моделі із використанням діаграм класів можна провести генерацію коду на обраній мові програмування. На рівні коду можна ввести нові класи, змінити атрибути і методи класів моделі і потім синхронізувати код і модель, виконавши зворотне проектування, тобто за модифікованим кодом побудувати нову модель взаємозв'язків класів між собою. Повторення такої процедури кілька разів називається ітераційним моделюванням (round-trip modeling), яке становить основу поступового уточнення постановки задачі та узгодження вимог замовника з наявними ресурсами.

Висновки. У процесі практичного дослідження за допомогою уніфікованої мови моделювання UML нами проведено аналіз та проектування системи керування автошколою та створено підґрунтя для написання програмного коду у відповідності до визначених вимог та необхідної функціональності.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Кудінов М. Методичні аспекти використання CASE-середовищ як об’єктів та засобів навчання основ автоматизованого проектування складних програмних систем / М. Кудінов // Зб. наук. пр. Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2010. – №2. – С. 191-194.Узунова Юлія,

студентка 6 курсу факультету

економіки та управління

Науковий керівник: Смоліна І.С.,старший викладач
АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ

З ПРОГРАМОЮ “1С:ПІДПРИЄМСТВО”
Актуальність проблеми. В ринкових умовах господарювання автоматизація процесу обліку дає можливість економити підприємству свій час та кошти, а головне своєчасно приймати ефективні управлінські рішення. На ринку програмних продуктів представлено широкий спектр програм по автоматизації бухгалтерського обліку, найпоширенішою з яких і найбільш адаптованою до української системи ведення обліку є пакет “1С: Підприємство”.

Ступінь досліджуваності проблеми. Дослідженням проблематики цього питання вчені займаються відносно нещодавно, оскільки стрімкий розвиток комп’ютерних технологій ми спостерігаємо лише останніми десятиліттями. Проблема інформаційних технологій певним чином висвітлювалась у працях таких вчених як Ю. Атаманчук, Р. Вендровська, І. Грошев, А. Калина, Л. Котенко, В. Медведєв, В. Подольський та ін.

Мета дослідження: обґрунтувати комп’ютеризацію облікового процесу з програмою “1С:Підприємство”.

Методи дослідження: робота з першоджерелами; аналіз статей; теоретичне узагальнення.

Сутність дослідження. Програма 1С: Підприємство являє собою цілу сукупність підпрограм, компонентів, модулів настройки конфігурації. На технологічній платформі 1С: Підприємство створено цілий ряд програмних продуктів (наприклад, 1С: Заробітна плата та управління персоналом, 1С: Бухгалтерія, 1С:Франчайзінг), набір побудованих на її основі додатків для управління господарської діяльністю підприємств.

Технологічна платформа забезпечує: підтримку завдань різних систем оподаткування, кадровий облік, автоматизацію нарахування та виплати зарплати, обчислення регламентованих законодавством податків і внесків, формування цінової політики, управління оптовою та роздрібною торгівлею, управління взаєморозрахунками, планування закупівель і продаж, планування постачань та видатків грошових коштів, формування бюджету установ, контроль планових і фактичних даних бюджету, визначення фінансових результатів, підготовку регламентованої звітності [2, c.178 ].

Задачі обліку і управління можуть істотно відрізнятися залежно від роду діяльності підприємства, галузі, специфіки продукції або послуг, що надаються, розміру і структури підприємства тощо. Важко собі представити одну програму, призначену для масового використовування і задовольняючу при цьому потребам більшості підприємств. При цьому керівнику, з одного боку, необхідне рішення, відповідне специфіці саме його підприємства, але, з другого боку, він розуміє переваги вживання масового перевіреного продукту. Поєднання цих потреб і забезпечує “1С:Підприємство” як система програм. Програмні продукти системи “1С: Підприємство” можуть бути адаптовані до будь-яких особливостей обліку на конкретному підприємстві [1,c.15].

При застосуванні автоматизованого облікового продукту “1С: Підприємство” можна вирішити проблему оперативності звітних даних. Якщо при паперовій бухгалтерії операції потребують великих затрат праці та завжди пов’язані з помилками, то при застосуванні програми ці операції виконуються з мінімальною участю людини [3,c.96].

У силу наведених причин система 1С: Підприємство в теперішній час є найпопулярнішим засобом автоматизації облікового процесу на підприємствах усіх галузей і видів власності.

В Україні більш широкого розповсюдження набула програма “1С: Підприємство 7.7”. Проте сьогодні дедалі більшої популярності набуває нова версія цієї програми “1С: Підприємство 8.0” завдяки своїм новим додатковим можливостям.

Основні висновки. Система програм 1С:Підприємство призначена для вирішення широкого спектру задач автоматизації обліку, які стоять перед сучасними підприємствами, що динамічно розвиваються. Вона є системою прикладних рішень, побудованих за єдиними принципами і на єдиній технологічній платформі: 1С:Підприємство. Керівник може вибрати рішення, яке відповідає актуальним потребам підприємства і надалі розвиватиметься у міру зростання підприємства або розширення задач автоматизації.
ЛІТЕРАТУРА

 1. Буктинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник / Ф.Ф. Буктинець, С.В. Івахненков. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с.

 2. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах / В.М Гужва. – К:.КНЕУ, 2001. – 400с.

 3. Шуремов Е.Л. Автоматизированные информационные системы бухгалтерского учета, анализа, аудита / Е.Л. Шуремов. – М., 2001. − 366 с.Хазієва Лідія,

студентка 5 курсу факультету освітніх

інженерно-педагогічних технологій

Наук. керівник: С.К. Акімов,

ст. викладач (БДПУ)
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ІНТЕРНЕТ-АДИКЦІЇ

НА ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНУ СФЕРУ СТУДЕНТІВ
Актуальність дослідження. Провідною діяльністю періоду студентства є навчально-професійна діяльність. Вона своєрідна за своїми цілями і завданнями, змістом, зовнішніми і внутрішніми умовами, засобами, труднощами, особливостям перебігу психічних процесів, проявів мотивації.

Дослідженнями специфіки навчальної діяльності студентів займалися багато психологів. Зокрема, Б. Ананьєв зазначає, що позиція особистості як суб'єкта суспільної поведінки і соціальної діяльності являє складну систему відносин особистості, установок і мотивів, цілей і цінностей [2]. К.Штарк вказує, що на становлення особистості студента, його мотивації впливають такі чинники: передісторія, яка характеризує його до вступу у вуз, сьогоднішнє становище і навчальна діяльність у вузі, а також життєві плани майбутнього фахівця [3].

При цьому центральним, системоутворюючим компонентом періоду навчання у вищому навчальному закладі виступають ціннісні орієнтації. Система ціннісних орієнтацій знаходиться в центрі змістовного відношення “Я-світ” і визначає мотиваційний вектор соціальної поведінки студента.

Інтернет дозволяє підвищити інформаційні можливості для успішності навчальної діяльності студентів. Але в свою чергу він можу бути адиктивним агентом. Під час пошуку необхідної інформації студенти часто не контролюють час, проведений за комп'ютером, відволікаються на соціальні мережі, ігри, переходять від сайту до сайту та ін. З часом це може призвести до інтернет-адиктивної поведінки та негативно позначиться як на успішності та навчально-пізнавальній діяльності студентів, так і на індивідуально-психологічних властивостях особистості [1].Ступінь досліджуваності проблеми. Аналіз психологічної літератури показав, що багатьма дослідниками наголошується тісний зв'язок ціннісних орієнтацій з мотиваційною сферою особистості. Формування ціннісних орієнтацій у процесі навчання визначається розвитком і усвідомленням власних мотивів навчання, відповідних цінностей, а також особливостями змісту та організації навчального процесу [1].

Метою дослідження є емпірична оцінка впливу Інтернету як адитивного агенту на успішність навчання і ціннісно-мотиваційну сферу студентів.

Методи дослідження: теоретичні (аналіз психологічної літератури, стосовно проблеми дослідження); емпіричні (методика “Мотивація навчання у вузі” Т. Ільїної, методика Рокича для виявлення термінальних та інструментальних цінностей. Анкета на інтернет-адикції складалася з трьох тестів: шкала інтернет-залежності, тест Кулакова, тест К. Янг).

Сутність дослідження полягає у розгляді впливу інтернет-адиктивної поведінки на ціннісно-мотиваційну сферу студентів та успішність їх навчання.

Серед цінностей у інтернет-адиктивних студентів домінують високі життєві запити, матеріально забезпечене життя, суспільне визнання. Незалежним від Інтернету студентам важливі здоров'я, любов, незалежність, працьовитість, життєва мудрість і інтелектуальний розвиток.

Результати дослідження показали, що у двох групах студентів основною мотивацією навчання у вузі є отримання диплома. У незалежних студентів також важлива мотивація придбання знань, тоді як у інтернет-адиктивних студентів – мотивація оволодіння професією.

Основні висновки. Аналіз результатів дослідження ціннісно-мотиваційної сфери студентів показує тенденцію у Інтернет-адиктивних студентів до споживчої спрямованості становлення особистості.

У структурі особистості Інтернет-адиктів виражена спрямованість до зовнішньої мотивації навчання, а у незалежних від Інтернету студентів до внутрішньої [1].


ЛІТЕРАТУРА

1. Акимов С.К. Особенности влияния интернет-аддикции на ценностно-мотивационную сферу студентов // Наука і освіта. Психологія: Науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України [Тематичний спецвипуск: "Актуальні проблеми рекреаційної психології дитинства"] – Одеса: ПНЦ НАПН України, 2011. – №11., с. 9-14

2. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Борис Герасимович Ананьев. – СПб. : Питер, 2001. – 288 с. – (Серия «Мастера психологии»).

3. Штарке Курт. Студенты: Становление личности [текст] / К. Штарке ; ред. В. Т. Лисовский ; пер. с нем. С. Д. Дежурова. – М. : Прогресс, 1982. – 135 с. – (Серия : “Социализм: Опыт. Проблемы. Перспективы”).Хоменко Олександр,

студент 2 курсу факультету освітніх

інженерно-педагогічних технологій

Наук. керівник: І.О. Бардус,к.п.н., ст.викладач (БДПУ)
Огляд систем комп'ютерної математики

для операційної системі Linux
Актуальність. З сучасною тенденцією до легалізації програмного забезпечення, на перші позиції користувачів виходить операційна система Linux (ОС Linux), яка є безкоштовним програмним продуктом високої якості. Проте, разом з цим з’являється така проблема, як добір систем комп'ютерної математики та математичних пакетів, сумісних з ОС Linux, які придатні для застосування у навчальному процесі ВНЗ.

Ступінь дослідження проблеми. Дослідженням та розробкою безкоштовних аналогів систем комп'ютерної математики, сумісних з ОС Linux займались такі вчені як: Вільям Стейн, Вільям Шелтер, Олександр Бікмеєв та ін. Проте проблема використання безкоштовних СКМ для ОС Linux в навчальному процесі є нерозв’язаною.

Метою дослідження є аналіз функціональних можливостей систем комп'ютерної математики для ОС Linux для використання у навчальному процесі.

Сутність дослідження. Першою програмою яку ми оглянемо буде SciDAVis вона має простий в освоєнні і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і основною її функцією є побудова 2D i 3D графіків. Вбудовані засоби аналізу SсiDAVis включають в себе порядкову та постолбцову статистику таблиць, згортку та зворотну згортку та ін.

FreeMat є вільним програмним середовищем для швидких інженерних і наукових прототипів й обробки даних. Воно схоже на такі комерційні системи, як MATLAB і IDL.

Maxima має найширший набір засобів для проведення аналітичних обчислень, чисельних обчислень і побудови графіків. По набору можливостей система близька до таких комерційних систем як Maple і Mathematica. Крім того вона має декілька графічних інтерфейсів та налаштувань, а також може працювати в режимі командного рядка.

Scilab ця програма має сотні математичних функцій, і дає можливість додавати нові, написані на різних мовах (C, C++, Fortran). Також є різноманітні структури даних (списки, поліноми, раціональні функції, лінійні системи), інтерпретатор і мова високого рівня. Scilab був спроектований як відкрита система, і користувачі можуть додавати в нього свої типи даних і операції шляхом перевантаження. Scilab має схожу з MATLAB мову програмування. До складу пакету входить утиліта, що дозволяє конвертувати документи Matlab в Scilab. Scilab дозволяє працювати з елементарними і великим числом спеціальних функцій, має потужні засоби роботи з матрицями, поліномами (в тому числі і символьні), здійснювати чисельні обчислення (наприклад, чисельне інтегрування) і рішення задач лінійної алгебри, оптимізації та симуляції, потужні статистичні функції, а також засіб для побудови і роботи з графіками.

GNU Octave представляє інтерактивний командний інтерфейс для вирішення лінійних та нелінійних математичних задач, а також проведення інших чисельних експериментів. Крім того, Octave можна використовувати для пакетної обробки. Мова Octave оперує арифметикою дійсних і комплексних скалярів і матриць, має розширення для вирішення лінійних алгебраїчних задач, знаходження коренів систем нелінійних алгебраїчних рівнянь, роботи з поліномами, вирішення різних диференціальних рівнянь, інтегрування систем диференційних та диференційно-алгебраїчних рівнянь першого порядку, інтегрування функцій на кінцевих і нескінченних інтервалах. Цей список можна легко розширити, використовуючи мову Octave.

Sage являє собою альтернативу системам Magma, Maple, Mathematica, і MATLAB. В Sage крім основних функцій (обчислювальних и побудови графіків), взятих з різних систем програмної математики є ще інтерфейс notebook для перегляду і повторного використання введених команд і отриманих результатів, включаючи графіки і текстові анотації, доступний з більшості сучасних веб-браузерів. Sage може виконуватися як локально, так і віддалено. Можливість підготовки науково-технічної документації з використанням редактора формул та можливістю вбудовування Sage в документацію формату LaTeX.

Висновки. Всі вище перелічені програми мають ліцензію GNU General Public License, тобто безкоштовні у використанні. З цих програм ми рекомендуємо використовувати такі як Sage яка покриває багато областей математики, включаючи алгебру, комбінаторику, обчислювальну математику і матаналіз і FreeMat розширеній у побудові графіків і тривимірній візуалізації. Ці програми були зроблені вже з існуючих аналогів, завдяки чому вони є дуже функціональні використані у навчанні.
ЛІТЕРАТУРА

1. Linux. Wikipedia: [електронний ресурс]. – Джерело доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Linux.

2. Журнал Linux Format. Свободная математика: [електронний ресурс]. – Джерело доступу: http://wiki.linuxformat.ru/index.php

Чирка Анна,

студентка 5 курсу факультету освітніх

інженерно-педагогічних технологій

Наук. керівник: С.К. Акімов,

ст. викладач (БДПУ)
ЗВ'ЯЗОК ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕМПЕРАМЕНТУ

ТА ІНТЕРНЕТ-АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ
Актуальність. У сучасній психології темперамент розглядається як базовий аспект індивідуальності, обумовлений “переважно біологічними властивостями людського організму”. Разом з тим, темперамент може бути визначений і як компонент більш високоорганізованих структур інтегральної індивідуальності.

Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених властивостям темпераменту, необхідно зазначити, що вивчення зв'язку темпераменту та інтернет-адиктивної поведінки досліджено мало.

Сучасна людина все частіше використовує в повсякденному житті Інтернет як універсальний дослідницький засіб і засіб пошуку інформації. Можливості глобальної мережі настільки широкі, що часто людина не контролює час, проведений в Інтернеті, і замінює його інформативну функцію розвагами, іграми, спілкуванням у соціальних мережах. Ці дії можуть з часом призвести до інтернет-адиктивної поведінки [1; 2].

Метою дослідження є емпірична оцінка зв'язку властивостей темпераменту та інтернет-адиктивної поведінки особистості.

Серед психологічних методик дослідження було використано тест-опитувальник Я. Стреляу; методику Равена для виявлення логічності мислення; методику виявлення інтегральної самооцінки особистості. Комплекс методик на виявлення інтернет-адикції складався із трьох тестів: шкала інтернет-залежності; тест Кулакова; тест К. Янг.Сутність дослідження. Термін “інтернет-адикція” було запропоновано І. Голдбергом для опису непереборного бажання користуватися Інтернетом. Вчений стверджував, що інтернет-адикція впливає на побутову, навчальну, соціальну та психологічну сфери діяльності і позначає патологічне використання комп'ютера для залучення до соціальної взаємодії. Дж. Сулер вважає, що інтернет-адиктивна поведінка має ознаки всіх типів адиктивної поведінки та відповідає загальним для всіх адикцій критеріям. Аналіз особливостей інтернет-адикції виявляє, що її важливою складовою, порівняно з іншими адикціями, є багаторівневе включення адикта у віртуальну реальність із наростаючою ілюзорною оцінкою того, що відбувається. Адиктивна особистість використовує власну систему цінностей, особливе мислення, сприйняття та емоції [2].

Аналіз психологічної літератури свідчить, що окремі прояви інтернет-адикції пов’язані з динамічними характеристиками особистості, зокрема з темпераментом. Особливості темпераменту можуть зумовлювати схильність особистості до інтернет-адиктивної поведінки. Численні дослідження доводять, що динамічні прояви особистісних властивостей корелюють з властивостями темпераменту. У той же час, як фундамент структури індивідуальності темперамент виконує важливу адаптивну функцію. Наявність таких стійких властивостей особистості як, наприклад, активність, емоційність, дає можливість максимально оптимізувати енергетичні витрати. Темперамент сам виступає як регулятор поведінки та пов'язаних з ним внутрішніх процесів [1].

Існує необхідність визначення властивостей індивідуальності і, зокрема особливостей темпераменту, що зумовлюють стійкість особистості до деструктивних впливів інтернет-адиктивних агентів.

Результати дослідження показали, що у інтернет-адиктів всі результати за показниками шкал збудження, гальмування та рухливості нервових процесів є нижчими. Кореляційний аналіз виявив зв'язок властивостей темпераменту та інтернет-адиктивної поведінки особистості. Встановлено, що, чим вище сила та рухливість нервових процесів, тим менше ймовірність впливу Інтернету, як адиктивного агенту на особистість [1].


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   34 • Тюркеджи Анатолій
 • Узунова Юлія
 • Ступінь досліджуваності проблеми.
 • Мета дослідження
 • Хазієва Лідія
 • Метою дослідження
 • Хоменко Олександр
 • Огляд систем компютерної математики для операційної системі Linux Актуальність.
 • Ступінь дослідження проблеми.
 • Метою дослідження є аналіз
 • Чирка Анна
 • ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕМПЕРАМЕНТУ ТА ІНТЕРНЕТ - АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ Актуальність.