Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету

Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Сторінка32/34
Дата конвертації10.03.2017
Розмір4.4 Mb.
ТипПротокол
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

Мета і методи дослідження. Полягають у визначенні доцільності та можливості використання мультимедійних технологій при вивченні технічних дисциплін.

Сутність дослідження. Впровадження нових інформаційних технологій у навчанні привело до появи нових освітніх технологій і форм навчання, що базуються на електронних засобах обробки й передачі інформації. 

Незважаючи на розмаїтість технічних засобів і технологій, що використовуються в навчальному процесі, слід зазначити, що якість навчання залежить, насамперед, від досконалості навчального матеріалу, форми його подання й організації навчального процесу. Тому, навіть у традиційній схемі навчання, виникає багато проблем, пов'язаних з постійно наростаючим потоком нової інформації, ускладненням знань, відсутністю ілюстративного матеріалу.

Мультимедійні технології можуть допомогти викладачеві коригувати навчальний процес, враховуючи інтереси і можливості окремих студентів, допомагають реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію навчання [1].

У освітньому процесі застосовуються мультимедійні технології як засоби для проведення різного типу занять. У процесі читання лекцій застосовуються презентації, програми що містять різні види інформації: текстову, звукову, графічну, анімації. Велику популярність набули електронні підручники, вони є одним із інструментів самостійної підготовки з предмета. На практичних заняттях – використання тестових програм для закріплення і контролю знань, електронних навчальних зошитів, інтерактивних задачників з різним рівнем складності представлення інформації, відео завдань.

Основною проблемою освоєння будь-якої технічної дисципліни для студента є необхідність освоєння пристрою, конструктивних особливостей, принципів роботи різних технічних засобів.

При відсутності сучасних технічних можливостей наочного подання матеріалу, найпростішими засобами візуального впливу на студентів є плакати, рідше матеріальні моделі.

Звичайні плакати являють собою носії, розміри й кількість яких вимушено обмежені в матеріальному плані. Прагнення зменшити кількість плакатів приводить до їх високої інформаційної насиченості. Однак при цьому пропорційно знижується наочність – оскільки площа плаката обмежена і технічно складно збільшити її більше формату «А1».

Мультимедійні засоби позбавлені подібних недоліків і дозволяють представляти матеріал максимально детально й докладно, дроблячи його на порції, що мають оптимальну інформаційну насиченість і наочність, а також сполучаючи зазначене дроблення зі структуруванням матеріалу.

При вивченні спеціальних технічних дисциплін виникають труднощі із забезпеченням і відновленням матеріальної і учбово-лабораторної бази, тому що придбання сучасного дорогого встаткування не завжди доступно, а можливість виїзду на профільні підприємства скрутна.

Тому створення й використання електронних освітніх ресурсів вирішує дану проблему [2].

В процесі читанні лекції з технічних дисциплін лектор, маючи у своєму розпорядженні обмежений об’єм часу, викладає основні понятті курсу і дає направляючі вказівки і пояснення студентам по змісту самостійно вивченого матеріалу. В умовах “дошки і крейди” , а в деяких аудиторіях і цього немає, не завжди можна досконало показати принципи роботи деяких механізмів, вирішення задач і т. п. У зв’язку з цим для підвищення якості і ефективності навчання збільшується значення візуалізації учбової інформації.

Викладач в мультимедіа лекційній аудиторії отримує замість “дошки та крейди” потужний інструмент для представлення інформації в різнорідній формі (текст, графіка, анімація, звук, цифрове відео та ін.).Мультимедійні лекції можна використовувати для викладання всіх матеріалів з вибраної теми.Основні висновки. Таким чином, використання мультимедійного супроводу істотно покращує сприйняття і осмислення питань, що розглядаються студентами, створює більш комфортні умови для аудиторної роботи студентів та викладачів. Використовуючи мультимедійні засоби, викладач інтенсифікує процес навчання, робить його більш наочним і динамічним. Ефективне використання комп’ютера на парі, уміле поєднання педагогічної майстерності та можливостей комп’ютерної техніки дає змогу педагогу підвищити якість знань студентів.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Молянинова О.Г. Мультимедиа в образовании (теоретические основы и методика использования): Монография / Молянинова О.Г. – Красноярск: Изд. КрасГУ, 2002. – 300с.

 2. Шлыкова О.В. Культурный феномен мультимедиа и его возможности для учебного курса в техническом вузе // Ученые записки Московского технического педагогического института. / Шлыкова О.В. – М., 2003. – 144-152 с.


Боровой Сергій,

студент 4 курсу Інституту фізико-математичної і технологічної освіти

Наук. керівник: Ю.Ю.Бєлова,

к.пед.н., доцент (БДПУ)
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПРИ ВИВЧЕННІТЕХНІЧНИХ ДИЦИПЛІН
Актуальність. В умовах, коли комп’ютер займає усе більш важливу й невід’ємну частину в сучасному суспільстві, використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі дозволяє забезпечити майбутнє країни грамотним поколінням, здатним розробляти й впроваджувати нові ідеї в усі сфери наук. Останнім часом у педагогіці постає питання – як використовувати комп’ютерні технології в навчанні й чи доцільно це у цьому напрямку.

З аналізу робіт науковців, що працюють над цією проблемою з’ясовано, що ІТ дозволяють реалізовувати принципи диференційованого й індивідуального підходу до навчання. Вони дають можливість реалізовувати світові тенденції у навчанні, можливості виходу в єдиний світовий інформаційний простір. Застосування ІТ дозволяє підвищити рівень самоосвіти, мотивації навчальної діяльності; дає нові можливості для творчості, знаходження й закріплення різних професійних навичок, і, звичайно, відповідає соціальному замовленню, яке пред’являє держава [3].Ступінь досліджуваності проблеми. Але сьогодні не чітко висвітленим є питання про цінність та можливості використання ІТ при вивченні студентами технічних дисциплін у педагогічному вузі.

Мета і методи дослідження: полягають у визначенні можливостей використання ІТ при вивченні технічних дисциплін.

Сутність дослідження. На сьогодні можна виділити вісім типів комп’ютерних засобів функціонального призначення, що використовуються у процесі навчання: презентації; електронні енциклопедії; дидактичні матеріали; програми-тренажери; системи віртуального експерименту; програмні системи контролю знань; електронні підручники й навчальні курс; навчальні ігри й розвиваючі програми [2].

Інформаційні технології надають можливість під час вивчення технічних дисциплін: раціонально організувати пізнавальну діяльність студентів; зробити навчання більш ефективним, залучаючи всі види почуттєвого сприйняття студента в мультимедійний контекст й озброюючи інтелект новим концептуальним інструментарієм; побудувати відкриту систему освіти, що забезпечує кожній людині власну траєкторію навчання; залучити в процес активного навчання категорії студентів, що відрізняються здатностями й стилем навчання; використовувати специфічні властивості комп’ютера, що дозволяють індивідуалізувати навчальний процес і звернутися до принципово нових пізнавальних засобів; інтенсифікувати всі рівні навчально-виховного процесу.

У навчальному процесі комп’ютер може виступати як об’єктом вивчення, так і засобом навчання, розвитку та діагностики засвоєння змісту навчання, тобто можливі два напрямки використання комп'ютерних технологій у процесі навчання. При першому – засвоєння знань, умінь і навичок веде до усвідомлення можливостей комп'ютерних технологій, до формування вмінь їх використання при розв'язанні різноманітних завдань. При другому – комп'ютерні технології є потужним засобом підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу [1].

Таким чином, при роботі з ІТ студенти із самого початку залучені в активну пізнавальну діяльність. У ході такого навчання вони вчаться не тільки здобувати й застосовувати знання, але й знаходити необхідні для них засоби навчання й джерела інформації, уміти працювати із цією інформацією.Висновки: Основна освітня цінність інформаційних технологій при вивченні технічних дисциплін полягає в тому, що вони дозволяють створити незмірно яскравіше сенсорне інтерактивне середовище навчання з необмеженими потенційними можливостями, що опиняються в розпорядженні викладача і студента. На відміну від звичайних технічних засобів навчання інформаційні технології дозволяють не лише наситити студента великою кількістю знань, але і розвинути його інтелектуальні, творчі здібності, їх уміння самостійно придбавати нові знання, працювати з різними джерелами інформації.
ЛІТЕРАТУРА

 1. Андрєєв А.А. Комп'ютерні й телекомунікаційні технології в сфері освіти. // Шкільні технології. – 2001. – №3. С.46-53.

 2. Дворецкая А.В. Основні типи комп'ютерних засобів навчання. // Шкільні технології. – 2004. – №3, С. 79-84.

 3. Сайков Б.П. Організація інформаційного простору освітньої установи: практичне керівництво. – М.: Біном. Лабораторія знань, 2005, 374с.Вергун Надія,

студентка 2 курсу Інституту фізико-

математичної і технологічної освіти

Наук. керівник: В.І. Амелькін,

к.т.н., доцент (БДПУ)
МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ У ШКОЛІ
Навчання технічній праці лежить в основі змістовного наповнення освітньої галузі “Технології”. Основна проблема уроків технологій в школах – ця одноманітність і велика кількість теоретичного матеріалу, недосконалість форм організації учбового процесу, а також необ'єктивність оцінювання знань. Негативний вплив несе брак відповідного устаткування і відсутність інтерактивних технологій у навчальних майстернях.

Відсутність підручників, великий об'єм теоретичних відомостей, з якими потрібно ознайомити учнів за короткий час, відведений для цього на уроці, формування умінь учнів на основі придбаних знань – все це вимагає від вчителів технологій значних витрат часу для підготовки демонстраційного та дидактичного матеріалу. Тому полегшенням цього положення може бути поява можливості проводити мультимедійні уроки.

Проведення уроків, підготовлених за допомогою мультимедійних і інтерактивних технологій, дає можливість вчителю урізноманітнити і зробити наочним викладання нового навчального матеріалу, використовувати різні методи для узагальнення, систематизації придбаних знань і для визначення рівня учбових досягнень учнів. Окрім цього, використання комп'ютера у навчанні викликає у учнів природний інтерес, посилює мотивацію до навчання.

Проблемами впровадження інновацій на уроках технологій займалися О. Кобернік, В. Сидоренко, В. Терещук, Є. Полат та інші.

У разі вивчення якого-небудь електричного приладу або складної за будовою деталі, за допомогою інтерактивних технологій, у учнів є можливість подивитися на об'єкт (або його окрему частину) з будь-якого ракурсу.[1]

Такий підхід до вивчення механізмів сприяє якісному формуванню знань, умінь, навичок учнів, дає їм можливість самостійно виконувати багаторазове повторення певного фрагмента матеріалу для його найретельнішого вивчення.

Враховуючи те, що комп'ютерна техніка має високу продуктивність, а презентаційне устаткування дозволяє створювати сучасні електронні матеріали і виконувати дистанційне навчання, використання інтерактивних і мультимедійних способів навчання є дуже позитивним. Але слід звернути увагу на те, що, потрібно раціонально використовувати таку форму проведення заняття, щоб не втратити ефект новизни і тим самим не знизити пізнавальний інтерес учнів.

В навчальній програмі для загальноосвітніх учбових закладів за 6 клас з предмету “Технології” у 2 розділі “Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів з конструкційних матеріалів” на 1 тему “Техніка”, після проходження якої учень повинен знати принцип роботи, призначення і будову механізмів з передачі обертального руху, призначення і будову механізмів перетворення руху, призначення і будову свердлильного верстата, а також ще виконати практичні роботи, відводиться всього 2 години. Вивчення цієї теми традиційними способами навчання не вкладається в такий короткий проміжок часу. Але якщо під час проведення занять використовуватимуться сучасні мультимедійні і інтерактивні засоби навчання, то час на викладання матеріалу буде значний скорочено, а рівень і якість знань учнів відчутно підвищиться.

Наприклад, якщо встановити інтерактивну дошку, за допомогою якої вчитель зможе легко продемонструвати і пояснити зовнішній вигляд і функції ведучих і ведених деталей, процес передачі обертального руху від електродвигуна до шпінеля і роботу механізмів перетворення руху, будову свердлильного верстата, механізми руху різання і подачі. А за допомогою відео анімації із звуковим супроводом, учні легко вивчать і запам'ятають правила безпечної роботи в майстернях.[2]

Отже використання інтерактивних засобів навчання в трудовій підготовці дає можливість: безпосередньо створювати навчальні елементи на занятті; показувати слайди, відео, робити помітки, малювати, креслити; під час демонстрації слайдів або відео робити замітки, вносити потрібні зміни; зберігати які-небудь зображення як файли для подальшого редагування; встановлювати зручну для викладача послідовність подачі матеріалу; фіксувати окремі етапи виступу і у разі потреби повертати їх на екран.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Інноваційні педагогічні технології в трудовому навчанні: навчально-методичний посібник (пробне видання). За ред. О. М. Коберника, Г. В. Терещука. – Тернополь – Умань, 2007. – 208 с.

 2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. д-ра пед. наук проф. Е.С. Полат. – М.:ACADEMA, 2003 – 236 с.


Вовк Наталія,

студентка 2 курсу Інституту фізико-

математичної і технологічної освіти

Наук. керівник: Л.А.Даннік,

к.п.н., доцент (БДПУ)
контроль навчальних досягнень УЧНІВ на уроках трудового навчання ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Актуальність дослідження. Проблема контролю за ходом та результатами навчання є однією з важливих у сучасній педагогічній практиці і методиці. Ефективне навчання неможливе без своєчасного отримання об’єктивної інформації про хід і результати навчальної діяльності учнів. У зв’язку з розвитком і реформуванням системи загальної освіти проблема контролю набула особливого значення, оскільки розглядається в якості необхідної умови управління процесом навчання [3].

Ступінь досліджуваності проблеми. Аналіз літературних джерел показав, що над розв’язанням теоретичних проблем контролю як одного із компонентів навчально-виховного процесу працювали Ш. Амонашвілі, Н. Буринська, В. Воносовича, А. Іваницького, Н. Наумов, Л. Одерій, А. Разумної, М. Ржецький, І. Солухи, В. Швеця, Г. Юзбашевої та інших.

Мета дослідження − дослідити використання новітніх інформаційних технологій під час контролю навчальних досягнень на уроках трудового навчання.

Методи дослідження – вивчення педагогічної і методичної літератури; педагогічний експеримент.Сутність дослідження. Порівняльний аналіз методів вимірювання рівня знань, які використовуються у сучасній педагогіці: усного опитування, письмової роботи, інтерв'ю, тестування (засобами інформаційних технологій) свідчить про те, що останній метод, більш ніж інші, відповідає критеріям якості при визначенні рівня теоретичних знань, умінь і навичок учнів [1].

Використання новітніх інформаційних технологій під час контролю навчальних досягнень в процесі навчальної діяльності сприяє оперативному і своєчасному надходженню інформації в єдину інформаційну комп'ютерну базу всіх результатів контролю навчально-пізнавальної діяльності кожного учня, а відповідно, і всіх школярів, що забезпечує оперативну обробку та можливість використання цієї інформації для корекції і управління процесом контролю [2].

У ході дослідження було розроблено педагогічний програмний засіб “Дошка замовлень”, методичні рекомендації до проведення уроку в 6 класі на тему: “Дріт як конструкційний матеріал” та доведено їх ефективність. Ця програма являє собою сполучення тестів та банку ідей для виробів з дроту та має на меті: перевірити знання учнів із зазначеної теми; спонукати школярів до більш усвідомленого та сумлінного виконання домашнього завдання; урізноманітнити навчально-пізнавальну діяльність шестикласників.

Розроблена комп’ютерна програма дозволяє не лише перевірити й оцінити знання, але й надає можливість учням отримати замовлення, тобто обрати об’єкт праці, який вони будуть виготовляти.Основні висновки. Використання новітніх інформаційних технологій під час контролю навчальних досягнень на уроках трудового навчання сприяє оперативному і своєчасному надходженню інформації в єдину інформаційну комп’ютерну базу всіх результатів контролю навчально-пізнавальної діяльності кожного учня, а відповідно, і всіх школярів, що забезпечує оперативну обробку та можливість використання цієї інформації для корекції і управління процесом контролю.
література

1. Дидух Н.П. Тестовый контроль на уроках // Профессиональное образование. – 2002. – № 9. – С.16-17.

2. Методичні рекомендації з організації тестового контролю освітньо-професійної підготовки вчителя. – Тернопіль: видавництво ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2004. – 100 с.

3. Оцінка знань студентів та якості підготовки фахівців (методичні та методологічні аспекти): Навч. посібник / Кол. авторів – К.: ІЗМН,1997. – 216 с.Дериведмідь Яна,

студентка 4 курсу Інституту фізико-математичної і технологічної освіти

Наук. керівник: Ю.Ю.Бєлова,

к.пед.н., доцент (БДПУ)
ФОРМУВАННЯ У УЧНІВ ІНТЕРЕСУ ДО УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Актуальність. У вихованні дитини трудові традиції, як і вся традиційна етнічна культура, грають важливу роль. Вони виховують у дітей повагу до стар­ших, до батьків, до рідного краю, збагачують світогляд, формують світосприйняття дитини, формують її духовну куль­туру.

Звичаї, обряди та свята українців – невід'ємна частина національної культури України. Серед народних традицій існує безліч трудових традицій – форм і видів трудової діяльності, що історично склалися, передаються із покоління в покоління і властиві даному народові. У народі існує повір'я, що той, хто забув звичаї своїх батьків, карається людьми і Богом. І тільки знаючи ці традиції, людина зможе передавати культурну спадщину свого народу нащадкам. Тому створення та розвиток сучасної педагогічної науки неможливі без опори на бага­товіковий фундамент народної спадщини [1, с.5].Ступінь досліджуваності проблеми. Нажаль сьогодні не у повному обсязві використовуються можливості народних трудових обрядів на уроках трудового навчання. Без уваги залишається формування у учнів інтересу до українських народних традицій.

Мета і методи дослідження: полягають у визначенні можливостей застосування в навчальному процесі, зо­крема на уроках трудового навчання, дидактичних засобів, форм і методів, зорієнтованих на широке використання на­родних трудових традицій, що сприятимуть вихованню української ментальності.

Сутність дослідження. Вміння та навички, набуті на уроці трудового навчання мають містити аналіз значення народних традицій, ремесел, мистецтва. Так уроки з української вишивки, шиття, в’язання, кулінарії мають бути спрямовані на відродження традицій українського народу, розвиток в учнів естетичних смаків, почуття гордості за свій народ. При проведенні таких занять головним завданням вчителя є викликати за допомогою словесних та наочних методів у дітей інтерес до культурно-побутових особливостей регіону, особливостей оздоблення виробів в українських національних традиціях[2, с.34-36].

Щоб досягти кращого результату, педагог має звертатися до народної творчості. Під час виконання учнями практичної роботи вчитель має проводити бесіди про національні звичаї, обряди, символіку. Також ефективним буде прослуховування народних пісень, віршів, використання прислів’їв та приказок.

При вивченні технології виготовлення одягу варто відмітити особливості найстаріших форм українського одягу, розглянути його відмінності в залежності від регіону країни. Тут учні ознайомляться із особивостями крою, шиття, зі старовинними способами обробки волокна. При виконанні практичної роботи, можна запропонувати дітям поєднати вимоги сучасної моди з елементами традиційного українського одягу.

Уроки кулінарії дають змогу ознайомити учнів з правилами приготування і подачі обрядових українських страв. Тут учні на давніх традиціях вчитимуться бути гарними господарями, тримати свій будинок в чистоті і вміти смачно готувати.

Як бачимо, українські народні трудові традиції та обряди мають неабиякий виховний потенціал, що сприятиме у учнів формуванню інтересу до української народної культури. Використання спадщини народної педагогіки на уроках з трудового навчання сприятиме вихованню української ментальності.

Основні висновки: Таким чином, використання на уроках трудового навчання засобів, форм та методів українських народних побутових традицій сприятиме формуванню у учнів інтересу до вивчення, відродження та поваги до української культуриї.
ЛІТЕРАТУРА


 1. Бєлова Ю.Ю. Формування національних цінностей у студентів – майбутніх вчителів трудового навчання в процесі художньо-трудової діяльності : автореф. дис. …. канд пед. наук :. 13.00.02 / Юлія Юріївна Бєлова. – Київ, 2004. – 24 с.

 2. Теоретичні засади виховання національної самосвідомості / Р. О. Захарченко [та ін.].- К.: ІЗМН, 2008. – 150 с.Добренко Олександр,

студент 4 курс Інституту фізико-

математичної і технологічної освіти

Наук. керівник – В.І.Амелькін,

к.т.н.,доцент (БДПУ)
АНАЛІЗ ПРОГРАМИ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
Упродовж останніх п’яти років розроблено і випробувано декілька варіантів типових програм з трудового навчання. Це означає, що пошук найбільш раціональних методів трудового навчання є актуальним завданням сучасного процесу трудової підготовки учнів.

Розробкою варіантів шкільних програм займалися вітчизняні вчені і фахівці О. Коберник, М. Корець, Д. Кільдеров, В. Мадзігон, В. Юрженко та ін.

Програма (нова редакція) розроблена відповідно до Державного стандарту освітньої галузі “Технологія”, концепції трудового навчання і креслення, базових учбових планів середніх навчальних закладів освіти, згідно яких на вивчення даного предмету відводиться по 1 годині в 5, 6, 9 класах і по 2 години – в 7 і 8 класах. Програма рекомендована Міністерством освіти і науки України ( лист від 27. 08.10 №1/11-8205). [1]

Реалізація змісту навчального предмета передбачена за трьома варіантами програми : для хлопців, для дівчат і для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат.

Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до віково-статевих особливостей учнів, їхніх інтересів, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, регіональних умов та кадрового забезпечення.

Навчальна програма побудована за модульною системою. Вона складається з інваріантних (обов’язкових), варіативних (на вибір) та базового (для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат) модулів.

Інваріантний зміст трудового навчання розрахований на засвоєння окремими групами хлопців і дівчат. Він займає приблизно половину навчального часу. Інваріантна складова вивчається у першому півріччі, варіативна – у другому. У 9-му класі спочатку вивчають варіативний модуль, потім проектують та виготовляють комплексний виріб. Навчальний заклад самостійно формує змістове наповнення варіативної складової з запропонованих варіативних модулів.

Варіативні модулі розраховані на 16 годин кожен. Розроблено окремі переліки варіативних модулів, які можуть вивчатися у 5-6 класах та у 7-9 класах. Ці модулі, з зазначеного переліку, обирає вчитель у залежності від матеріально-технічної бази, фахової підготовленості, регіональних традицій наповнюваності класів та бажання учнів. Вивчення варіативних модулів відбувається за окремо розробленими програмами до них.

Зміст трудового навчання для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат складається лише з варіативних модулів. При цьому, учні мають освоїти базовий модуль. Наскрізними лініями, що закладені у зміст базового модуля є: проектування виробів ( у 5-му класі основи художньо-конструкторської діяльності), конструкційні матеріали,основи техніки і технологій.

На освоєння навчального матеріалу передбаченого базовим модулем не відводиться окремих годин. Він вивчається інтегровано з вивченням варіативних модулів. Учителеві на початку навчального року слід спланувати перелік та послідовність вивчення варіативних модулів, а також розподілити навчальний матеріал, передбачений базовим модулем.

Трудове навчання у 5-9 класах базується на практичній діяльності учнів.

У 5-му класі учні вивчають найпростіші прийоми обробки фанери, ДВП, тканини, прийоми роботи із шаблоном, виготовляють на основі цього найпростіший виріб запропонований учителем. Після цього, під час вивчення наступного розділу, учнів навчають основам художньо-конструкторської діяльності: вибір форми конструйованого виробу із застосуванням методів проектування, обґрунтування вибору, планування відповідних операцій тощо.

У 6-9 класах учнів залучають до проектної діяльності. Так, змістом програми передбачено, що з 6-го класу учнів навчають працювати з інформаційними джерелами, знаходити інформацію, яка стосується теми проекту, відбирати та аналізувати інформацію (зразки об’єкту проектування), застосовувати методи проектної діяльності, планувати технологічний процес з виготовлення виробу та здійснювати відбір матеріалу та інструментів.

Таким чином, нова редакція програми дозволяє найбільш повно реалізувати головну мету трудового навчання – формування технологічно грамотної особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства.


1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34 • Боровой Сергій
 • ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІТЕХНІЧНИХ ДИЦИПЛІН Актуальність.
 • Ступінь досліджуваності проблеми.
 • Мета і методи дослідження
 • презентації; електронні енциклопедії; дидактичні матеріали;
 • Вергун Надія
 • Вовк Натал ія
 • Дериведмідь Яна
 • ФОРМУВАННЯ У УЧНІВ ІНТЕРЕСУ ДО УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Актуальність.
 • Добренко Олександр
 • АНАЛІЗ ПРОГРАМИ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ