Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету

Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Сторінка9/34
Дата конвертації10.03.2017
Розмір6.61 Mb.
ТипПротокол
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   34

АНАЛІЗ НЕДОЛІКІВ ЗАСТОСУВАННЯ БАЗ ДАНИХ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Актуальність. Інформаційне суспільство ставить перед людством принципово нове комплексне завдання – автоматизувати процеси, що забезпечують інформаційні потреби особистості, на основі раціонального використання технічних досягнень; звільнити людину від рутинної роботи, пов'язаної з передаванням, збиранням, перетворенням і зберіганням інформації; створити умови для глобального доступу до інформаційних ресурсів людства; забезпечити раціональне використання накопичених знань як основи розв'язання соціальних проблем.

Широке впровадження комп'ютерної техніки в усі сфери людської життєдіяльності відповідним чином відбивається і у сфері освіти. На сучасному етапі стає необхідністю використання комп’ютерних технологій в освітній діяльності. Розвиток Інтернет і сучасних технологій відкривають перед навчальними закладами новий рівень можливостей виходу на “відкритий інформаційний простір” і створення власного іміджу. Невід’ємним стає використання інформаційних технологій під час проведення вступної компанії до вищих навчальних закладів.

Щорічно близько 75% випускників середніх навчальних закладів намагаються вступити до ВУЗів. Для кожного із вступників потрібно завести особову справу, оформити дані, прийняти всі необхідні документи. Потім справи всіх вступників розподіляються і певним чином систематизуються. В процесі роботи приймальна комісія неодноразово звертається до цих документів, що потребує великого часу.

Прийом документів від абітурієнтів під час роботи приймальної комісії ВНЗ обмежений у часі та потребує контролю роботи технічних секретарів, перевірки валідності документів абітурієнтів, своєчасної і якісної підготовки супроводжувальних документів та звітів, чіткого та прозорого виконання основної задачі – зарахування абітурієнтів до ВНЗ.

На даний момент немає такої універсальної інформаційної системи, яка б задовольнила потреби будь-якого ВНЗ. Кожен ВНЗ розробляє власні інформаційні системи для своїх конкретних цілей і реалізує лише частину можливого функціоналу. Зазначимо, що створити велику базу даних – це зовсім не значить створити якісну базу даних. Лише та база приносить користь, дані в якій достовірні й актуальні [1].

Основна частина. Метою даною роботи є аналіз існуючих інформаційних систем та визначення оптимального та доступного варіанту виправлення недоліків для налагодженої роботи баз даних приймальних комісій ВНЗ.

Одна із самих потужних інформаційних систем на даний час – це єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО) [3] – автоматизована система накопичення, обробки, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо закладів, які надають освітні послуги в Україні. ЄДЕБО введена в дію в 2012 році, і як показала вступна кампанія, має цілий ряд недоліків, які перешкоджають налагодженій роботі приймальної комісії: сервер, на якому розміщувалась єдина державна електронна база з питань освіти, працював зі збоями. Це також ускладнювало процес подачі документів, адже всю інформацію про вступника члени приймальної комісії повинні відразу ж вносити у ЄДЕБПО [3]; за таких умов функціонування ЄДЕБПО, було важко простежити кількість ВНЗ, у який вступник подав документи; не враховані особливості внесення заяв із дипломами кваліфікованого робітника (молодшого спеціаліста), переходи між статусами, особливості прийому на заочну форму навчання [2]; невідповідність балів у сертифікатах ЗНО, які подають абітурієнти, та тих, які ідентифікує ЄДЕБПО [3]; величезна кількість інструкцій та особливостей користування ЄДЕБПО; програма не є безкоштовною, при цьому додаткові робочі місця додатково оплачені.

Також на ринку баз даних приймальних комісій відома автоматизована система "Приймальна комісія" [4] – це технологічний програмний комплекс, який створено для автоматизації діяльності приймальної комісії навчального закладу, організацію роботи працівників, зменшення кількості документації на паперових носіях та для повного інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень на рівні приймальної комісії навчального закладу.

АС “Приймальна комісія” має набір функцій для підвищення оперативності та ефективності процесу прийому студентів у вищий навчальний заклад. Проте розробники такого комплексу встановили порівняно високу вартість для бюджетних ВНЗ. Придбання такого засобу не врегульовано законодавством України і, зокрема ВНЗ І-ІІ рівнів, не можуть оплатити його вартість.Висновки. Застосування комп’ютерної техніки і спеціального програмного забезпечення суттєво підвищує продуктивність роботи приймальної комісії, дозволяє автоматизувати обробку інформації і формування звітної документації, виключає дублювання даних та помилковий або не санкціонований доступ до даних.

При цьому при розробці бази даних для приймальної комісії слід відштовхуватися від основних правил прийому до ВНЗ, з тим розрахунком, що вони можуть бути скоректовані під певні умови та вимоги окремо взятого ВНЗ. Розроблена програма повинна повністю замінити паперовий аналог даної сфери діяльності. Потрібно забезпечити простоту користування інформаційною системою, повинна бути побудованою на знайомих користувачам прийомах та методах роботи з комп’ютером, мати зручний зрозумілий інтерфейс.


Література

 1. Ілюшечкін В.М. Основи проектування та використання баз даних: Навчальний посібник – К.; Вища школа –2004. – 531 с.

 2. Умови прийому до вищих навчальних закладів у 2013 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за № 1902/22214, 1903/22215.

 3. Інтернет- ресурси: www.osvita.ua; www.ndipit.com.ua.Горбачевська Олена,

студентка 6 курсу факультету освітніх

інженерно-педагогічних технологій

Науковий керівник: Н.В. Кравченко,

к.ф.-м.н., доцент (БДПУ)
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ПРАВОВИМ ОСНОВАМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
Актуальність. Інтеграція України в європейський освітній простір, необхідність конкурентоспроможності майбутніх педагогів на ринку праці вимагають від вищої школи застосування інноваційних технологій навчання, які забезпечували б підготовку ініціативних, самостійно і творчо мислячих фахівців, що відрізняються системністю знань і ефективністю дій.

Ступінь дослідження проблеми. Досвід застосування у вищих навчальних закладах інноваційних технологій навчання, різні аспекти досліджуваної проблеми розглядали вчені: П. Гальперін, В. Давидов, Л. Занков, І. Бестужев-Лада, О. Кругліков, І. Перлака, Б. Сазонов, Л. Даниленко, І. Дичківська. Одним із найефективніших способів навчання студентів навичкам рішення типових проблем є метод конкретних ситуацій, або метод case-study. Методологічні аспекти методу case-study розглянуті в роботі [1].

Метою даної роботи є проаналізувати шляхи впровадження інноваційних технологій в навчальний процес, показати можливості і ефективність використання кейс-технологій в практиці підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю навчання.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, практичний порівняльний підхід до програмних продуктів.

Сутність дослідження. Метод case-study, або метод конкретних ситуацій – метод активного проблемно–ситуаційного аналізу, заснований на навчанні шляхом вирішення конкретних задач – ситуацій (кейсів), що дозволяє підготувати професійно орієнтованого спеціаліста, здатного творчо приймати рішення. Кейс – це навчальна конкретна ситуація, спеціально розроблена на основі фактичного матеріалу з метою наступного його аналізу під час занять [2]. Навчаючись студенти повинні проаналізувати ситуацію, розібратися в суті проблем, запропонувати можливі рішення і вибрати краще з них. Кейси базуються на реальному фактичному матеріалі або ж наближені до реальної ситуації. Метод конкретних ситуацій (метод case-study) відноситься до неігрових імітаційних активних методів навчання. Впровадження методу case-study в практику вищої професійної освіти в даний час є досить актуальним.

При підготовці інженерів-педагогів комп’ютерного профілю навчання особливе значення має дисципліна “Правові основи захисту інформації”. Метою курсу є вивчення студентами юридичної бази у сфері інформаційних відносин, завдання і повноваження органів влади, котрі реалізують державну політику інформаційної безпеки.

Комплексне використання інформаційних та комунікативних можливостей Internet володіє великими потенційними можливостями у сфері правової освіти. Вони вражаючі і практично безмежні та дозволяють спланувати ефективне використання телеконікацій в навчанні, повністю інтегрувати його матеріал з навчальним курсом. Особливо це важливо в правовій освіті, тому що українське законодавство оновлюється, мало не кожні півроку. Для розробки ситуаційних задач було використано єдиний державний реєстр судових рішень [3], який дозволив розробити завдання на основі фактичного матеріалу.

Основні висновки: Використання методу case-study впливає на професіоналізацію студентів, формує інтерес і позитивну мотивацію до навчання, стимулює їх успіх. За результатом виконаної роботи було розроблено case-завдання ситуаційних задач для дисципліни “Правові основи захисту інформації”.

.

ЛІТЕРАТУРА 1. Кравченко Д.В. Сучасні технології навчання майбутніх інженерів-педагогів. / Д.В. Кравченко, Л.М. Кравченко // Наукові праці. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 8 (174) – Донецьк: ДВНЗ “ДонНТУ”. – 2010. – С.85-92.

 2. Метод кейс –решений (case – study) – создание кейсов, обсуждение кейсов, анализ, проблема: / Эл. Ресурс . – Режим доступа: http://evolkov.net/case/case.study.html

 3. Єдиний державний реєстр судових рішень / Эл. Ресурс . – Режим доступа: http://www.reyestr.court.gov.ua/Димова Ірина,

студентка 2 курсу факультету освітніх

інженерно-педагогічних технологій

Наук. керівник: І. О. Бардус,к.пед.н., ст. викладач (БДПУ)
застосовування віртуального середовища Virtual Box

при навчанні сучасним операційним системам
Актуальність. На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства стрімко зростає кількість нових операційних систем (ОС). Майбутнім інженерам-педагогам комп’ютерного профілю необхідно орієнтуватися в цьому різноманітті ОС. Проте, не завжди технічне забезпечення навчального процесу дозволяє встановлювати декілька операційних систем на одному комп’ютері. У такому випадку дуже зручно використовувати віртуальне програмне середовище. Найпоширенішим програмним продуктом віртуалізації ОС є Virtual Box. Сучасна віртуальна машина дозволяє приховати від встановленої на ній операційної системи деякі параметри фізичних пристроїв комп'ютера і тим самим забезпечити взаємну незалежність ОС та встановленого обладнання [1]. Саме тому актуальним є використання Virtual Box для вивчення студентами сучасних операційних систем.

Ступінь досліджуваності проблеми. Оскільки явище віртуалізації на науковому та методичному рівні достатньо не досліджувалося, то можна виділити тих вчених і науковців, які вивчали близькі до цієї проблеми поняття, такі як віртуальні системи та віртуалізація суспільства. Серед науковців, які досліджували проблематику глобальних систем в контексті технологічного й інформаційного розвитку, можна виділити наступних: Ф. Віола, Н. Луман, Г. Маклюен, Р. Нельсон, Д. Ходгсон, А. Гультяєв, Ю. Мєдвєдєв. Однак проблема використання Virtual Box при навчанні студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю є недостатньо вирішеною та потребує подальшого дослідження.

Мета і методи дослідження. Метою дослідження є аналіз можливостей застосування програмного продукту Virtual Box для набуття студентами практичних навичок при вивченні сучасних операційних систем.

Сутність дослідження. Технологія віртуальних машин дозволяє запускати на одному комп'ютері декілька різних ОС одночасно, або оперативно переходити від роботи в середовищі однієї системи до роботи другої без перезапуску комп'ютера. Причому, працюючи з додатковою, "гостьовою" операційною системою, неможливо побачити жодних обмежень у використанні її можливостей, отримуючи повну ілюзію роботи з реальною системою. І при цьому студенти можуть виконувати в такій системі різні маловивчені або потенційно небезпечні для неї операції, абсолютно не турбуючись про наслідки: адже система все-таки є віртуальною, і її збій означатиме лише пошкодження одного-двох файлів, відсутність яких ніяк не скажеться на роботі реальної системи. З точки зору користувача, віртуальна машина – це конкретний екземпляр певного віртуального обчислювального середовища ("віртуального комп’ютера"), створений за допомогою спеціального програмного інструменту. Зазвичай такі інструменти дозволяють створювати і запускати довільне число віртуальних машин, яке обмежується лише фізичними ресурсами реального комп'ютера. Але насправді віртуальна машина не має доступу до фізичних ресурсів реального комп'ютера. Робота з ними покладена на монітор віртуальних машин, а також на ще одну службову програму – драйвер віртуальних машин [2]. Програмний продукт Virtual Box має ряд переваг: кросплатформеність, модульність, підтримка USB 2.0, коли пристрої хост-машини стають доступними для гостьових ОС, підтримка образів жорстких дисків VMDK (VMware) і VHD (Microsoft Virtual PC), включаючи snapshots, підтримка віртуалізації аудіопристроїв (емуляція AC97 або SoundBlaster 16 або Intel HD Audio), підтримка різних видів мережевої взаємодії (NAT, Host Networking via Bridged, Internal), підтримка низки збережених станів віртуальної машини (snapshots), до яких може бути проведений "відкат" з будь-якого стану гостьової системи, підтримка Shared Folders для простого обміну файлами між хостовой і гостьової системами (для гостьових систем Windows 2000 і новіше, Linux і Solaris), підтримка інтеграції робочих столів (seamless mode) хостової й гостьової ОС, є можливість вибору мови інтерфейсу (підтримується і російськомовний інтерфейс) та інші.

Основні висновки. Отже, застосування програмного продукту Virtual Box сприяє набуттю студентами практичних навичок щодо роботи з сучасними операційними системами.

використання окрім засвоєння студентами теоретичних відомостей при вивченні сучасних операційних систем важливим фактором є набуття ними практичних навичок, які допомагає отримати дуже зручним чином саме віртуальне середовище Virtual Box.


Література

 1. Гультяев А. К. Виртуальные машины. Несколько компьютеров в одном / А. К. Гультяев. – С-Пб. : Питер, 2006. – 225 с.

 2. Диттнер Роджер. Виртуализация и Microsoft Virtual Server 2005 / Диттнер Роджер. – М. : Бином, 2008. – 432 с.Кисель Полина,

студентка 3 курса факультета коммуникаций и права

Научный руководитель: Т.В. Абарович, ассистент (Минский институт управления)
Информация как объект гражданских правоотношений
В соответствии со ст. 128 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) охраняемая информация является объектом гражданских правоотношений [1]. Данные отношения регулируются не только ГК, но и Законом Республики Беларусь “Об информации, информатизации и защите информации” от 10 ноября 2008 г. № 455-З (далее – Закон) [3].

Значимость информации подчеркивается и в Конституции Республики Беларусь, которая включает положения, регулирующие основы поиска, получения и распространения информации. Так, например, в статье 34 официально закреплено следующее: “Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды. Государственные органы, общественные объединения, должностные лица обязаны предоставить гражданину Республики Беларусь возможность ознакомиться с материалами, затрагивающими его права и законные интересы. Пользование информацией может быть ограничено законодательством в целях защиты чести, достоинства, личной и семейной жизни граждан и полного осуществления ими своих прав” [2].

Несмотря на признание информации в качестве объекта гражданского права, закрепление понятия “информация” в Законе, ГК не раскрывает ни понятия “информация”, ни тем более понятия “охраняемая информация”, что, в свою очередь, обуславливает актуальность данного исследования. В связи с этим главная цель в данной работе – выявить пробелы в гражданском законодательстве и сформулировать понятие “охраняемой информации”.

На наш взгляд, следовало бы включить в ГК нормы права, закрепляющие понятие “информация”, ее виды, их соотношение и взаимосвязь. Вместе с тем, считаем необходимым в главу 6 ГК после статьи 128 включить статью, содержащую понятие охраняемой информации и прописывающую её правовой режим, чтобы усовершенствовать гражданское законодательство нашего государства. В этой связи, предлагаем свой вариант понятия охраняемой информации: “Охраняемая информация – это особый самостоятельный объект гражданских правоотношений, означающий совокупность каких-либо сведений, разъяснений, изложений, интересующих кого-либо и представленных в различной форме, находящийся под защитой норм гражданского законодательства”.


Литература

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-З: в ред. кодекса Респ. Беларусь от 28.08.2012 г. // Консультант плюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО “ЮрСпектр”, Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.

2. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996г. и 17 октября 2004г.) – Минск: Амалфея, 2005. – 48 с.

3. Об информации, информатизации и защите информации: Закон Респ. Беларусь, 10 ноября 2008 г., № 455-З // Консультант плюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО “ЮрСпектр”, Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.Кожевін Олександр,

студент 6 курсу факультету

економіки і управління

Науковий керівник: І.С. Смоліна,

ст. викл. (БДПУ)
ЗАХИСТ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ

1С: ПІДПРИЄМСТВО”


Актуальність дослідження. Забезпечення захисту конфіденційної інформації є однією з найважливіших властивостей програмного забезпечення. 1С: Підприємство – це система, яка передбачає введення до бази даних важливих даних про співробітників і результати господарсько-фінансової діяльності організації, тому надійність збереження конфіденційних даних для цього пакету програм є особливо актуальним.

Ступінь досліджуваності проблеми. Питання захисту конфіденційної інформації у системі “1С: Підприємство” досліджували Е. Бойко, А. Габец, Д. Гончаров, М. Радченко, М. Селіщев, П. Чістов та інші.

Метою дослідження є з’ясування принципів організації захисту інформації у системі “1С: Підприємство”.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, узагальнення та систематизація інформації, індукція і дедукція.

Сутність дослідження. Базовий принцип захисту даних в клієнт-серверному варіанті полягає в тому, що користувачі не мають прямого доступу до файлів інформаційної бази. «Посередником» між клієнтами 1С: Підприємства і сервером СУБД є робочий процес rphost, який звертається із запитом до СУБД від імені свого облікового запису. Потім отриманий результат повертається до клієнта [2].

Комплексне поняття безпеки системи складається на основі її захищеності на різних ділянках. Можна виділити три основні ділянки захисту даних: “Клієнт – кластер 1С: Підприємство”, “Кластер 1С: Підприємства – СУБД”, “Користувач системи”.

Ділянка захисту даних “Клієнт – кластер 1С: Підприємство”. При підключенні до інформаційної бази користувач вказує свій логін і пароль. Якщо в системі існує обліковий запис з відповідними параметрами, то доступ дозволяється. Обліковий запис створюється для кожної інформаційної бази, що використовується користувачем. При цьому виконується запит до робочого процесу кластера, розташованому на сервері 1С: Підприємства.

Ділянка захисту даних “Кластер – СУБД” Захист даних, переданих між кластером серверів 1С: Підприємства та сервером СУБД, здійснюється засобами СУБД. MS SQL Server дозволяє організувати шифрування переданих даних за допомогою сертифікатів.

Ділянка захисту даних “Людина” (“Користувач системи”). Навіть найдосконаліший захист не може гарантувати безпеку системи, якщо до неї має доступ несумлінний або неакуратний користувач. Системний адміністратор володіє інформацією про паролі, головний бухгалтер – фінансовою інформацією компанії і т.д. Це означає, що завжди є ще одна ланка системи, яке може виявитися проблемною в захисті інформації [1].

На практиці захист конфіденційної інформації реалізується також шляхом створення автономних робочих місць, які містять у своїй базі даних тільки потрібну для роботи інформацію.

Доступу до даних можливий при використанні механізму обміну даними в 1С. Механізм обміну даними дозволяє організувати як двосторонній обмін, так і односторонній обмін даними між базами і певними видами документів. Таким способом можна створювати "дзеркальні" копії баз. З точки зору захисту комерційної таємниці механізм обміну дозволяє створювати системи баз, між якими відбувається автоматичний обмін даними із заданою періодичністю. Існує гарантія, що для заданого робочого місця є тільки необхідні для роботи дані. Реєстрація змін в документах і довідниках відбувається автоматично. Можна використовувати пріоритетність змін даних, тобто дозволити виправлення тільки тим користувачам, що мають необхідні права. Кожна база може бути розміщена на окремому сервері [3].

Висновок. Таким чином, захист конфіденційної інформації у системі “1с: Підприємство полягає у тому, що при вході в систему програма запитує пароль (не менше шести символів), прикладні рішення реєструють вхід і вихід користувача з системи, користувачі можуть створювати резервні копії баз даних і самостійно налаштовувати реєстрацію подій аутентифікації на вкладці “Захист персональних даних”. Також існує можливість створення автономних робочих місць.

ЛІТЕРАТУРА

1. Безпека в 1С Підприємство 8 Електронний ресурс] – Режим доступу: http://bankstatey.com/index.php?newsid=21265

2. Защита персональных данных в "1С: Предприятие 8.2z" [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.izcity. com/data/ security/article2431.htm.

3. Самойленко В.В. Защита коммерческой тайны в 1С Предприятии [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://1cv8.net.ua/ zaschita_ kommercheskoiy_taiyni_v_1s_predpriyatii.html.Мітєва Анастасія,

студентка 1 курсу Інституту психолого-

педагогічної освіти та мистецтв

Науковий керівник: Г. М. Алєксєєва


ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ “WINDOWS MOVIE MAKER

У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Актуальність. Сьогодні все ширше починають використовувати в навчальному процесі сучасні технічні засоби. На багатьох уроках у школах, в університетах користуються можливістю демонструвати найрізноманітніші презентації, відеоролики тощо. Такий новий, сучасний стиль навчання сприяє найбільш глибокому сприйняттю інформації, точнішому його розумінню, адже біля 80 – 90 відсотків інформації людина отримує через зір.

На сучасному етапі розвитку освіти у кожного учня є можливість створити власний аудіо – або відеофайл, користуючись досить доступними та легкими у використанні програмами. Однією із таких є програма – Windows Movie Maker. За її допомогою можна записувати відеоінформацію та аудіоматеріали на комп'ютер, імпортувати існуючі файли мультимедіа, які підтримуються цією програмою, для використання їх в проекті. Ця програма актуальна тим, що у неї є дуже багато можливостей (розділення, об’єднання, монтаж, створення відеокліпів, використання відеопереходів, відеоефектів і назв тощо) і в той самий час з нею дуже легко і комфортно працювати.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   34 • Горбачевська Олена
 • СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ПРАВОВИМ ОСНОВАМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ Актуальність.
 • Ступінь дослідження проблеми.
 • Методи дослідження
 • Димова Ірина
 • Ступінь досліджуваності проблеми.
 • Мета і методи дослідження.
 • Кисель Полина
 • Кожевін Олександр
 • Мітєва Анастасія
 • WINDOWS MOVIE MAKER ” У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Актуальність