Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ

Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ
Сторінка1/4
Дата конвертації09.05.2017
Розмір0.53 Mb.
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра кримінального процесуЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри

кримінального процесу

доктор юридичних наук, професор,заслужений діяч науки і техніки

полковник міліції

описание: e:\2013\підпис.jpgЛ.Д.

Кримін́ально-процесу́альне пр́аво (кримін́альне процесу́альне пр́аво) - фундаментальна галузь права (вживається також у значеннях «галузь законодавства», «наукова дисципліна», «навчальна дисципліна»), що регулює суспільні відносини, пов'язані зі здійсненням кримінального провадження.
Міністерство внутрішніх справ України Міністе́рство вну́трішніх справ Украї́ни (МВС України) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Удалова

20 травня 2015 р.
ФОНДОВА ЛЕКЦІЯ

з дисципліни

«Прокурорський нагляд»
ТЕМА № 2

Прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів у кримінальному провадженні
Навчальний час 4 години

Для студентів дистанційного навчання навчально-наукового інституту заочного навчання НАВС

Обговорена та схвалена на засіданні кафедри

____ ___________2015, протокол № ____

Київ – 2015

Вид лекції: Фондова

Дидактичні цілі:

1. Навчальні: домогтися обізнаності слухачів у теоретичних питаннях, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.

Заочне навчання - вид навчання, який поєднує в собі риси самонавчання і очного навчання.
Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.


2. Розвиваючі: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність слухачів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.

3. Виховні: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідного суворого виконання його положень.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки:

Забезпечуючі дисципліни: теорія держави та права; історія вчень про державу і право; історія держави і права; судові та правоохоронні органи України.
Науко́ва карти́на сві́ту (одне з основоположних понять в природознавстві) - особлива форма систематизації знань, якісне узагальнення і світоглядний синтез різних наукових теорій. Будучи цілісною системою уявлень про загальні властивості і закономірності об'єктивного світу, наукова картина світу існує як складна структура, що включає в себе як складові частини загальнонаукову картину світу і картини світу окремих наук (фізична картина світу, біологічна картина світу, геологічна картина світу). Картини світу окремих наук, у свою чергу, включають в себе відповідні численні концепції - певні способи розуміння і трактування будь-яких предметів, явищ і процесів об'єктивного світу, що існують у кожній окремій науці.
Правоохоро́нні о́ргани - державні органи, що на підставі законодавства держави здійснюють правоохоронну (правозастосовну та правозахисну) діяльність.


Забезпечувані дисципліни: кримінально-процесуальне право, оперативно-розшукова діяльність, цивільно-процесуальне право, господарсько-процесуальне право, адміністративна діяльність.
Господарське процесуальне право як галузь процесуального права і законодавства - сукупність правових норм, що регулюють порядок розгляду і вирішення судом господарських справ, тобто правосуддя в господарських справах.
Операти́вно-розшуко́ва дія́льність (ОРД) - вид діяльності, здійснюваний гласно і негласно оперативними підрозділами державних органів, уповноважених на те законом, в межах їх повноважень шляхом проведення оперативно-розшукових заходів (ОРЗ) з метою захисту життя, здоров'я, прав і свобод людини і громадянина, власності, забезпечення безпеки суспільства і держави від злочинних посягань.
Цивільне процесуальне право як галузь процесуального права і законодавства - сукупність правових норм, що регулюють порядок розгляду і вирішення судом цивільних справ, тобто правосуддя в цивільних справах.


Навчально-методичне забезпечення лекції:

Наочність: макети кримінальних справ, копії архівних кримінально-процесуальних документів.

Технічні засоби навчання: електронні підручники, посібники.
ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

Вступ


 1. Поняття підтримання державного обвинувачення як вид діяльності прокурора.

 2. Поняття представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом.

 3. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство.

 4. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Висновок
РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНІ АКТИ ТА ЛІТЕРАТУРА:

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.
  Судове рішення - у широкому значенні - акт судового розгляду справи будь-якого виду провадження. Це може бути як саме рішення, так і висновок (Конституційний Суд України), вирок (у кримінальному процесі), постанова, ухвала, окрема ухвала тощо (у кримінальному, адміністративному, цивільному та господарському процесах).
  Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
  Відомості Верховної Ради України Відомості Верховної Ради України - офіційне друковане видання (нормативний бюлетень) Верховної Ради України, в якому здійснюється офіційне опублікування законів України, постанов Верховної Ради України, інших офіційних актів парламенту, а також змін в адміністративно-територіальному поділі України.
  – Ст. 141.


 2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р.
  Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
  // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91).

 3. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. // Голос України. – 2014. – 25 жовтня (№ 206).

 4. Закон України «Про прокуратуру». Науково-практичний коментар [текст] Станом на 22 вересня 2015 р. / А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко та ін. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 264 с.

 5. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14 жовтня 2014 р. // Голос України. – 2014. – 25 жовтня (№ 206).

 6. Про Національну поліцію від 02 липня 2015 р. // Голос України. – 2015. – 06 серпня (№ 141-142).

 7. Про забезпечення права на справедливий суд . // Голос України. – 2015. – 26 лютого (35).

 8. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02 червня 2011 р. // Голос України. – 2011. – 08 липня (№ 122).

 9. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

 10. Постанови Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про узагальнення судової практики розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 07 лютого 2014 р.
  Судова практика - масив судових рішень, що створюється в процесі діяльності судових органів, перш за все судів вищих інстанцій. Залежно від правової системи, цей термін може позначати вторинне джерело права, пов'язане винятково з інтерпретаційно-правовою та правозастосовною судовою діяльністю (континентальна європейська традиція), або первинне джерело, що має характер судового прецеденту (англійська традиція).
  № 4 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sc.gov.ua/

 11. Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 09.11.2012 року № 1640/0/4-12 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/

 12. Про дотримання встановлених законом строків досудового слідства та тримання обвинувачених під вартою : вказівка Генеральної прокуратури України, МВС України, СБУ, ДПА України від 27 квітня 2004 р. № 04/1−229 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/

 13. Про Єдиний реєстр досудових розслідувань: Наказ Генеральної прокуратури України від 17 серпня 2012 р.
  Прокурату́ра Украї́ни - єдина централізована система органів державної влади, які відповідно до Конституції та законів України здійснюють обвинувальну, представницьку, контрольно-наглядову функції в державі.
  Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР) - це створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних про кримінальні правопорушення та хід досудового розслідування у кримінальних провадженнях.
  № 69 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/

 14. Про організацію роботи з питань статистики введення Єдиного реєстру досудових розслідувань та нагляду за обліком кримінальних правопорушень: Наказ Генеральної прокуратури України від 25 вересня 2012 р. № 15гн // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/

 15. Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини: Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я, Генеральної прокуратури від 28 листопада 2012 р. № 1095/955/119 // [Електронний ресурс].
  Зло́чин - злодіяння, злий вчинок з точки зору тієї чи іншої системи цінностей, людини, групи людей, чи людства в цілому. Людину, яка чинить злочин, називають «злочинець».
  Органи внутрішніх справ (ОВС) - у пострадянських країнах, а в Україні - до утворення Національної поліції - правозахисні органи державної виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні функцій держави, спрямованих на забезпечення законності та правопорядку, захист від протиправних посягань на життя, здоров'я, права та свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства та держави.
  – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 16. Про затвердження Порядку взаємодії Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України щодо обміну інформацією з Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційних систем органів внутрішніх справ: Наказ Генеральної прокуратури України від 17 листопада 2012 р. №115/1046 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/

 17. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні: Наказ Генеральної прокуратури України від 19 грудня 2012 р. №4гн (Із змінами, внесеними наказом Генерального прокурора України від 26.07.
  Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
  Систе́ма о́рганів - сукупність органів одного походження, які мають спільні риси будови, пов'язані анатомічно і топографічно, а також виконують однакову функцію.
  Генеральний прокурор України - посадова особа, що очолює єдину централізовану систему прокуратури України. Генеральний прокурор - найвища адміністративна посада Генеральної прокуратури України.
  2013 №4гн-1) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/

 18. Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень: Наказ Генеральної прокуратури України від 28 травня 2015 р. №6гн // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/

 19. Про особливості діяльності військових прокуратур: Наказ Генеральної прокуратури України від 29 серпня 2014 р. №12гн (Із змінами, внесеними наказом Генерального прокурора України від 20.10.2014 №12гн-1) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/

 20. Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06 серпня 2012 р. № 681 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 64. – Ст. 166.

 21. Про затвердження Положення про порядок застосування електронних засобів контролю: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09 серпня 2012 р. № 696 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/

 22. Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14 серпня 2012 р.
  Досудове розслідування - діяльність компетентних правоохоронних органів, що полягає у збиранні, дослідженні, оцінці, перевірці та використанні доказів з метою попередження, запобігання та розкриття злочинів, встановлення об'єктивної істини, забезпечення правильного застосування закону, та закінчується винесенням правозастосовного акту за її наслідками.
  № 700 // Урядовий кур'єр. – 2013. – 03 жовтня (№ 180).


Монографії, підручники, навчальні посібники, автореферати дисертацій, збірники наукових статей, тези доповідей на конференціях, круглих столах:

 1. Гаєвий В.Ф.
  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
  Наукова стаття - вид наукової публікації, який описує дослідження чи групу досліджень, пов'язаних однією темою, та виконана її науковими авторами. Наукові статті публікуються в періодичних наукових журналах або в неперіодичних збірниках наукових робіт.
  Участь прокурора у судовому кримінальному провадженні про застосування примусових заходів медичного характеру: навч.-практ. посіб. / В.Ф. Гаєвий. – К.: Національна академія прокуратури України, 2013. – 56 с. 

 2. Збірник лекцій «Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням». К. НАПУ, 2013. – 111с. 

 3. Нагляд прокурора за додержанням законів при використанні матеріалів оперативно-розшукової діяльності під час проведення досудового розслідування [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сухачова Ірина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2014. - 20 с.

 4. Підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини у сфері службової діяльності: наук.-практ. посіб / [Н.В. Лісова, М.С. Туркот, З.А. Загиней та ін.]. – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – 138 с.

 5. Підтримання прокурором державного обвинувачення в умовах дії нового Кримінального процесуального кодексу України: збірник методичних рекомендацій / За заг.
  Криміна́льний процесуа́льний ко́декс Украї́ни - кодифікований закон, що визначає порядок кримінального провадження на території України, ухвалений Верховною Радою України 13 квітня 2012 року, набрав чинності 20 листопада 2012 року.
  ред. В.П. Пшонки, Ю.М. Дьоміна. – К.: Правова єдність, 2013. – 438 с.

 6. Підтримання прокурором державного обвинувачення: підручник [для студентів вищих юридичних навчальних закладів] / Є.М. Блажівський, М.К. Якимчук, І.М. Козьяков, М.С. Туркот та ін. – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – 512 с.

 7. Поняття «державне обвинувачення» в доктрині кримінального процесу: етимологія та генеза / І. Козяков // Вісник Національної академії прокуратури України . - 2013. - Вип. 3. - С. 41-45.

 8. Поняття і місце методики підтримання державного обвинувачення в суді у системі криміналістики / І. Когутич // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична . - 2014. - Вип. 59. - С. 334-342.

 9. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами досудового розслідування: навч. посіб. / О.М. Толочко, О.В. Геселев, М.І. Бортун, Л.В. Вигівська, О.Б. Комарницька, І.Є. Мезенцева, О.І. Назарук, Є.О. Наливайко, В.Г. Неділько, С.М. Скрипниченко, Г.В. Щербакова. – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – 194 с.

 10. Прокурорский надзор за соблюдением антикоррупционного законодательства Украины и Казахстана: сб. науч. трудов. - К.: Национальная академия прокуратуры Украины, 2014. - 252 с.

 11. Процесуальне керівництво прокурором негласними слідчими (розшуковими) діями : наук.-практ. посіб. / [Є.М. Блажівський, І.М. Козьяков, В.В. Мухін, О.В. Геселев, Л.В. Вигівська, О.І. Назарук, С.М. Скрипниченко, А.П. Слободзян, А.О. Штанько]. - К. : Національна академія прокуратури України, 2014. - 304 с.

 12. Процесуальне керівництво прокурором досудовим розслідуванням: організаційно-правові та криміналістичні основи: наук.-практ. посіб. / ред. кол.: І.М. Козьяков, В.Т. Маляренко, Г.П. Середа, Є.Д. Скулиш, О.Н. Ярмиш. – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – 750 с.

 13. Сутність тактики підтримання прокурором державного обвинувачення в умовах дії нового Кримінального процесуального кодексу України / І. Козяков, Л. Хруслова // Вісник Національної академії прокуратури України . - 2013. - Вип. 2 (30). - С. 56-60.Каталог: files -> kafedru
kafedru -> План-конспект лекційного заняття з теми №3 " Культура українського модернізму та постмодернізму ХХ-ХХІ ст. "
kafedru -> Фондова лекція з "Історії держави та права зарубіжних країн" тема №3 "Держава та право Нового часу" Навчальний час годин(и)
kafedru -> Фондова лекція з "Історії держави та права зарубіжних країн" тема №4 "Історія держави та права Новітнього часу" Навчальний час годин(и)
kafedru -> Організація та поняття тактики діяльності підрозділів міліції громадської безпеки
kafedru -> Лекція з курсу " юридичне документознавство" Для напряму підготовки
kafedru -> Організація, підготовка та проведення спеціальних операцій
kafedru -> Тактика професійної діяльності. Організація несення служби підрозділами міліції громадської безпеки
kafedru -> Національна академія внутрішніх справ
  1   2   3   4 • Прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів у кримінальному провадженні
 • Вид лекції
 • 3. Виховні
 • Міжпредметні та міждисциплінарні звязки: Забезпечуючі дисципліни
 • Забезпечувані дисципліни
 • Навчально-методичне забезпечення лекції: Наочність
 • Технічні засоби навчання
 • РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНІ АКТИ
 • Генеральної прокуратури України
 • Генерального прокурора України
 • Монографії, підручники, навчальні посібники
 • Кримінального процесуального кодексу України