Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ

Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ
Сторінка2/5
Дата конвертації10.04.2017
Розмір1.6 Mb.
ТипВитяг
1   2   3   4   5

Усього годин


90

16

38

-

18

18Терміни вивчення дисципліни та форми проведення занять наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Курс

Напрям, підготовки (спеціальність), освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни (спецкурсу)

Семестр: 7

Кількість залікових кредитів, відповідних ECTS: 2

Кількість модулів: 1

Кількість змістових модулів: 2

Тижневих годин: 4


Напрям підготовки (спеціальність): правознавство, оперуповноважений, спеціалізація - протидія кіберзлочинністі
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Код: 8.06.030402

Тип: за вибором

Загальна кількість годин: 90

Лекції: 16

Семінарські заняття: 16

Практичні заняття: 22

Лабораторні заняття: 0

Індивідуальна робота: 18

Самостійна робота: 18

Курсова робота: 0

Підсумковий контроль: 2

Форма підсумкового контролю: залік

Дисципліна “Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” вивчається на протязі одного семестру. Передбачено вивчення 7 тем. На вивчення кожної з них (у залежності від складності та обсягу матеріалу) передбачено лекційні, семінарськи та практичні заняття.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Практи́чні заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.
Навчальний процес організовано у такій послідовності для кожної теми: лекція, семінар, практичні заняття. Заняття з викладачем поєднуються з індивідуальною та самостійною роботою курсантів.
Ле́кція (лат. lectio - читання) - основна форма проведення навчальних занять, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу.
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.

При підготовці до семінарських та практичних робіт курсанти мають керуватися дидактичними матеріалами, розробленими для викладання цієї дисципліни, зокрема, підручником, посібником, НМК та інш.
3. Навчальна програма навчальної дисципліни
Вступ

Програма вивчення навчальної дисципліни “Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму “Правознавство”.

Семінарія (від лат. seminarium - «розсадник») - навчальний заклад для підготовки християнського духівництва.
Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
Бакала́вр - рівень вищої освіти, відповідає шостому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.Предметом вивчення навчальної дисципліни є процеси, методи та засоби захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

Міждисциплінарні зв'язки: викладання дисципліни пов’язане з програмами дисциплін “Інформаційне право”, “Комп’ютерна розвідка”, “ Оперативно-розшукова діяльність” та “Спецтехніка ”

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Загальні засади захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

2. Захист інформації у спеціальних інформаційно-телекомунікаційних системах1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” є формування у майбутніх спеціалістів умінь та компетенцій для забезпечення ефективного захисту інформації, необхідних для подальшої роботи у органах внутрішніх справ за спеціалізацією, пов’язаною із боротьбою з комп’ютерною злочинністю, та навчити їх застосуванню методів та засобів захисту інформації у сучасних інформаційних системах та мережах і лініях телекомунікаційного зв’язку в умовах широкого використання сучасних інформаційних технологій.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” є в умовах зростаючої інформатизації суспільства та підвищення рівня загроз інформаційній безпеці, в тому числі і органів внутрішніх справ, теоретичне та практичне засвоєння необхідного рівня умінь та компетенцій, необхідних для подальшої роботи.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти повинні:знати:
- правову та організаційну основи забезпечення інформаційної безпеки у комп’ютерних системах і мережах, системах телекомунікаційного зв’язку та, зокрема, у системах та мережах, що використовуються у ОВС України;

- основні види загроз інформаційній безпеці в інформаційних системах і мережах та телекомунікаційних каналах зв’язку, технічні канали витоку інформації з них, методи виявлення та блокування цих каналів;

- основні види та можливості технічних та програмних методів та засобів захисту, зокрема, криптографічних і стеганографічних систем захисту інформації;

вміти:
- використовувати комп’ютерні криптографічні, стеганографічні системи, антивірусні засоби.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 2 кредити ECTS.2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні засади захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

Тема 1. Правові та організаційні засади захисту інформації в інформаційних системах

Завдання курсу.

Юриспруденція, юридична наука, правознавство (лат. Jurisprudencia - праворозсудливість, лат. juris-prudentia - правознавство, від лат. Jus - право і лат. Prudentia - передбачення, розумність, мудрість) - комплексна суспільна наука, система знань про об'єктивні закономірності (необхідності) і випадковості виникнення, розвитку і функціонування права і держави в їхній структурній єдності, їхнє місце і роль у суспільному житті. Історично як самостійна галузь суспільствознавства юриспруденція виникла в Стародавньому Римі: наприкінці IV - початку III ст. до н. е. з'явився термін «юриспруденція», а до початку I століття до н. е. відбулося її оформлення як системи володіння навичками професійно-юридичної майстерності. Наприкінці середніх віків юриспруденція розвивається вже як зведена наукова дисципліна.
Основні поняття та визначення, що використовуються у захисті інформації в інформаційних системах. Загальнодержавна правова база захисту інформації в інформаційних системах. Місце захисту інформації в інформаційних системах у загальнодержавній системі інформаційної безпеки. Основна термінологія, що використовується у захисті інформації. Організація захисту інформації в інформаційних системах ОВС України.


Тема 2. Засоби антивірусного захисту інформації у телекомунікаційних мережах

Класифікація типів комп’ютерних вірусів.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Те́рмін (від лат. terminus - межа, кордон) - слово або словосполучення, застосоване для позначення деякого поняття.
Антивірусна програма (антивірус) - спеціалізована програма для знаходження комп'ютерних вірусів, а також небажаних (шкідливих) програм загалом та відновлення заражених (модифікованих) такими програмами файлів, а також для профілактики - запобігання зараження (модифікації) файлів чи операційної системи шкідливим кодом.
Використання мережевих екранів для захисту інформації.
Міжмережевий екран, Мережевий екран, Фаєрво́л, файрво́л англ. Firewall, буквально «вогняна стіна» - пристрій або набір пристроїв, сконфігурованих, щоб допускати, відмовляти, шифрувати, пропускати через проксі весь комп'ютерний трафік між областями різної безпеки згідно з набором правил та інших критеріїв.
Програми антивірусного захисту. Методи захисту інформації в мережі Internet. Практичне вивчення переваг та недоліків різних типів антивірусних програм, побудованих на різних принципах роботи. Практичне вивчення особливостей застосування антивірусних програм різних типів. Практичне вивчення методів та засобів антивірусного захисту інформації у мережі Internet.


Тема 3. Програмні методи та засоби захисту інформації у телекомунікаційних системах

Поняття операційної безпеки та програмні шляхи її забезпечення. Поняття програмної аутентифікації та верифікації. Цифрові водяні знаки.

Особливість, або сингулярність в математиці - це точка, в якій математичний об'єкт (зазвичай функція) не визначений або має нерегулярну поведінку (наприклад, точка, в якій функція недиференційована).
Автентифікáція (з грец. αυθεντικός ; реальний або істинний) - процедура встановлення належності користувачеві інформації в системі пред'явленого ним ідентифікатора. .
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Водяний знак, англ. watermark , (також філігрань) - видиме зображення або малюнок на папері, який виглядає світліше при перегляді на просвіт (або темніше при перегляді у відбитому світлі на темному фоні).
Розмежування доступу до інформації. Використання паролів. Програмні методи розмежування доступу в залежності від повноважень користувача. Поняття віддаленого доступу та забезпечення його програмними методами. Програмна аутентифікація користувачів. Цифровий підпис.
Пароль (фр. parole - слово) - секретне слово або певна послідовність символів, призначена для підтвердження особи або її прав. Паролі використовують для захисту інформації від несанкціонованого доступу.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.
Розмежування доступу (англ. access mediation) - сукупність процедур, що реалізують перевірку запитів на доступ і оцінку на підставі Правил розмежування доступу можливості надання доступу.
Програ́ми відда́леного адмініструва́ння (Програ́ми дистанці́йного адмініструва́ння) - програми або функції операційних систем, що дозволяють отримати віддалений доступ до комп'ютера через Інтернет або ЛОМ і здійснювати управління та адміністрування віддаленого комп'ютера в реальному часі.
Електро́нний цифрови́й пі́дпис (ЕЦП) (англ. digital signature) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.
Вибір програм розмежування доступу до інформації. Практичне засвоєння методів та засобів програмного розмежування доступу до інформації в залежності від повноважень користувача.Тема 4. Апаратні та апаратно-програмні методи та засоби захисту інформації у телекомунікаційних системах

Апаратні методи та засоби фізичного розмежування доступу та їх особливості.

Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами; це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.
Апаратно-програмні методи та засоби захисту інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах. Апаратні ключі. Апаратно-програмні методи та засоби біометрічної аутентифікації особи. Голосові ключі, ідентифікація за відбитками пальців та райдужної рогівки ока.
Ідентифіка́ція: (лат. identifico - ототожнювати) - ототожнення, прирівнювання, уподібнення, розпізнавання. Наприклад, ідентифікація мінералів (англ. mineral identification).
Переваги та вади апаратно-програмних методів розмежування доступу до інформації. Побудова, вибір та застосування апаратних методів та засобів розмежування доступу. Побудова, вибір та застосування апаратно-програмних методів та засобів захисту інформації. Побудова, вибір та застосування апаратно-програмних методів та засобів біометрічної аутентифікації особи.


Змістовий модуль 2. Захист інформації у спеціальних інформаційно-телекомунікаційних системах

Тема 5. Технічний захист інформації в спеціальних ІТС

Технічні канали витоку інформації з систем автоматизованої обробки інформації та телекомунікаційних мереж.

Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням
Техні́чний за́хист інформа́ції (ТЗІ) - діяльність, спрямована на забезпечення інженерно-технічними заходами конфіденційності, цілісності та доступності інформації.
Способи використання технічних каналів витоку для зняття інформації з систем автоматизованої обробки інформації та телекомунікаційних мереж. Методи та засоби блокування каналів високочастотного нав’язування. Методи та засоби блокування витоку інформації з каналів паразитних випромінювань та наводок.
Радіохви́лі - діапазон електромагнітних хвиль з довжиною хвилі від 10−5 до 1010 метра.
Паразитизм - це вид взаємозв'язків між різними видами, за якого один з них (паразит) певний час використовує іншого (хазяїна) як джерело живлення та середовище існування, частково чи повністю покладає на нього регуляцію своїх взаємовідносин з довкіллям.
Методи та засоби блокування витоку інформації з оптоелектронних ліній зв’язку.
Оптоелектрóніка - розділ фізики та техніки, пов'язаний з перетворенням світлового випромінювання в електричний струм і навпаки.
Практичне вивчення технічних каналів витоку інформації з систем автоматизованої обробки інформації та телекомунікаційних мереж. Практичне вивчення способів використання технічних каналів витоку для зняття інформації з систем автоматизованої обробки інформації та телекомунікаційних мереж. Практичне вивчення методів та засобів блокування каналів високочастотного нав’язування. Практичне вивчення методів та засобів блокування витоку інформації з каналів паразитних випромінювань та наводок. Практичне вивчення методів та засобів блокування витоку інформації з оптоелектронних ліній зв’язку.


Тема 6. Криптографічні методи захисту інформації при її передаванні у телекомунікаційних мережах

Історичний розвиток криптографії та криптоаналітики.

Криптоаналіз - розділ криптології, що займається математичними методами порушення конфіденційності і цілісності інформації без знання ключа.
Криптогра́фія (від грецького kryptós - прихований і gráphein - писати) - наука про математичні методи забезпечення конфіденційності, цілісності і автентичності інформації. Розвинулась з практичної потреби передавати важливі відомості найнадійнішим чином.
Поняття шифру та коду. Код Навахо. Методи шифрування повідомлень та їх історичний розвиток. Основні правила шифрування. Поняття стійкості шифру, незламного шифру, разового шифроблокноту. Сучасні методи шифрування. Комп’ютерне шифрування. Шифрування з відкритим ключем.
Асиметричні криптосистеми - ефективні системи криптографічного захисту даних, які також називають криптосистемами з відкритим ключем. В таких системах для зашифровування даних використовують один ключ, а для розшифровування - інший (звідси і назва - асиметричні).
Практичне ознайомлення з методами криптографічного захисту інформації, що використовувалися до появи квадрату Віженера. Отримання практичних навичок ручного шифрування методами перестановки та заміни. Практичне ознайомлення з методом шифрування повідомлень та практичних програм з використанням емуляторів електромеханічних шифрувальних машин. Отримання практичних навичок шифрування з використанням емулятора шифрувальної машини “Енігма”. Практичне ознайомлення з методами та програмами шифрування повідомлень з використанням методів DES, RSA та PGP. Отримання практичних навичок автоматизованого шифрування інформації методом з відкритим ключем.
Емуляція (англ. emulation) - відтворення програмними або апаратними засобами або їх комбінацією роботи інших програм або пристроїв. Слово також має загальне поняття суперництва, бажання перевершити в чомусь один одного.
Електромеханіка - фундаментальна наука, що вивчає електромеханічне перетворення енергії. Технічне застосування електромеханіки базується на глибоких знаннях фізики й математики,електротехніки й електроніки, механіки та матеріалознавства, кібернетики й обчислювальної техніки та наочно виявляється в таких складних і екологічно чистих електромеханічних перетворювачах, як електричні машини.
Шифрува́ння - оборотне перетворення даних, з метою приховання інформації. Шифрування з'явилось близько 4 тис. років назад. Першим відомим зразком шифру вважається єгипетський текст, створений приблизно в 1900 р.


Тема 7. Стеганографічні методи захисту інформації при її передаванні у телекомунікаційних мережах

Поняття стеганографічного захисту інформації. Класифікація стеганографічних методів захисту інформації. Сучасні системи стеганографічного захисту письмової інформації, що передається у відкритих телекомунікаційних мережах.

Стеганогра́фія - (з грец. στεγανός - прихований + γράφω - пишу) - тайнопис, при якому повідомлення, закодоване таким чином, що не виглядає як повідомлення - на відміну від криптографії. Таким чином непосвячена людина принципово не може розшифрувати повідомлення - бо не знає про факт його існування.
Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).
Поняття стійкості стеганоповідомлень. Ознайомлення з методами та практичними програмами стеганографічного захисту інформації з використанням звукових файлів для завантаження інформації у контейнер.
Конте́йнер (англ. container) - багатооборотний засіб, призначений для зберігання або перевезення будь-чого. Може бути зроблений з різних матеріалів і мати різноманітні форми. На транспорті найбільше застосування отримали так звані універсальні контейнери.
Отримання практичних навичок користування програмами стеганографічного захисту інформації з використанням звукових файлів для передавання та розшифрування інформації. Практичне ознайомлення з методами та засобами створення, передавання та отримання зашифрованих стеганоповідомлень. Практичне ознайомлення з методами перевірки стійкості стеганографічних повідомлень шляхом атаки на контейнер.


3. Рекомендована література

Основні законодавчі та нормативно-правові акти
1. Конституція України // Урядовий кур’єр, 13 липня 1996 р.

2. Закон України “Про основи національної безпеки України”//

Урядовий кур’єр, 30 липня 2003 р.

3. Закон України “Про державну таємницю” від 21.01.1994 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 16.

Верифіка́ція (пізньолат. verificatia - підтвердження; лат. verus - істинний, facio - роблю) - доказ того, що вірогідний факт або твердження є істинним. Термін використовується в залежності від того, як обґрунтовується істина: базується вона на приведенні одного доказу або аргументу - чи вона повинна підтверджуватися можливістю багаторазового відтворювання, тобто перевірятися практикою.
Зако́нода́вство - система усіх правових норм , якими регулюються суспільні відносини в державі.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Державна безпека - стан захищеності державної влади, суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності, спокою людей (народу), громадської злагоди, довкілля, національної і релігійної рівності.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Відомості Верховної Ради України Відомості Верховної Ради України - офіційне друковане видання (нормативний бюлетень) Верховної Ради України, в якому здійснюється офіційне опублікування законів України, постанов Верховної Ради України, інших офіційних актів парламенту, а також змін в адміністративно-територіальному поділі України.
– Ст. 93.

4. Закон України “Про інформацію” // Відомості Верховної Ради, 1992, № 48. – Ст. 650 – 651.

5. Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” від 05.07.1994 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 31. – Ст. 286, із змінами 2005 р.

6. Закон України “Про телекомунікації” від 18.11.2003 // Відомості Верховної Ради України, 2004, № 12. – Ст. 155, із змінами 2004 р.

7. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції технічного захисту інформації в Україні” від 08.10.1997 р.

Конце́пція (лат. conceptio - розуміння) - система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про технічний захист інформації в Україні” від 09.09.1994 р.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

9. Постанова Кабінету міністрів України “Про затвердження Концепції технічного захисту інформації в Україні” № 1126 від 08.11.1997 р.

10. Наказ МВС України від 14.07.1998 р. “Про організацію і виконання робіт з технічного захисту інформації з обмеженим доступом в системі МВС України”. – К., 1998.

11. Наказ МВС України № 059 від 14.06.98 р. “Про організацію та виконання робіт з технічного захисту інформації з обмеженим доступом в системі МВС України”.


Базова
1. Рибальський О.В.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Риба́льство - приватна або промислова ловля риби та інших водних тварин. Під рибальством також розуміють полювання інших водних тварин - молюсків, кальмарів, восьминогів, морських черепах, жаб, ракоподібних.
Основи інформаційної безпеки. Підручник для курсантів ВНЗ МВС України / Рибальський О.В., Смаглюк В.М., Хахановський В.Г. – К.: НАВС, 2013. – 255 с.

2. Поповский В.В. Защита информации в телекоммуникационных системах: Учебник в 2-х т. / В.В. Поповский, А.В. Персиков. – Харьков: ООО «Компания СМИТ», 2006. – 238 с. [1]. – 292 c. [2].

3. Рибальський О.В. Інформаційна безпека правоохоронних органів. Курс лекцій / О.В. Рибальський, В.Г. Хахановський, В.В. Шорошев, О.І. Грищенко, С.В. Сторожев, М.В. Кобець. – К.: НАВСУ, 2003. – 160 с.
Допоміжна
1. Конахович Г.Ф. Компьютерная стеганография. Теория и практика / Г.Ф. Конахович, А.Ю. Пузыренко – К.: МК–Пресс", 2006. – 283 с.

2. С. Синх. Книга кодов. Тайная история кодов и их "взлома" / С. Синх. – М.: ООО "Издательство Астель", 2007. – 447 с.

3. Браіловський М.М. Захист інформації у банківській діяльності / М.М.

Ба́нк (від італ. banco - лавка або стіл) - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.
Браіловський, Г.П. Лазарєв, В.О. Хорошко. – К.: ТОВ “ПоліграфКонсалтинг”, 2004. – 216 с.

4. Конахович Г.Ф. Защита информации в телекоммуникационных системах / Г.Ф. Конахович, В.П. Климчук, С.М. Паук, В.Г. Потапов.– К.: “МК–Пресс”, 2005. – 288 с.

5. Ленков С.В. Методы и средства защиты информации. В 2–х томах / С.В. Ленков, Д.А. Перегудов, В.А. Хорошко.– Под ред. В.А. Хорошко.–К.: Арий, 2008. – Том 1. Несанкционированное получение информации. – 464 с.

6. Ленков С.В. Методы и средства защиты информации. В 2–х томах / С.В. Ленков, Д.А. Перегудов, В.А. Хорошко. – Под ред. В.А. Хорошко. – К.: Арий, 2008. – Том 2. Информационная безопасность. – 344 с.

7. Русин Б.П. Біометрична аутентифікація та криптографічний захист / Б.П. Русин, Я.Ю. Варецький. – Львів: «Коло», 2007. – 287 с.

8. Хорошко В.О. Основи комп’ютерної стеганографії / В.О. Хорошко, О.Д. Азаров, М.Є. Шелест, Ю.Є. Яремчук. – Вінниця.: ВДТУ, 2003. – 142 с.

9. Коваленко М.М. Комп’ютерні віруси і захист інформації. Навчальний посібник / М.М.

Ковале́нко - найрозповсюдженіше українське прізвище на -ко, походить від коваль.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Коваленко. – К.: Наукова думка, 1999. – 268 с.

10. Каторин О.Ф. Большая энциклопедия промышленного шпионажа / О.Ф. Каторин, Е.В. Куренков, А.В. Лысов, А.Н. Остапенко. – С.Пб.: ООО "Издательство Полигон", 2000. – 896 с.

11. Коженевський С.Р. Термінологічний довідник з питань захисту інформації / С.Р. Коженевський, Г.В. Кузнецов, В.О. Хорошко, Д.В. Чирков. – К.: ДУІКТ, 2007. – 382 с.

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування при проведенні занять, тестування

4.

Діагно́стика (з грец. diagnosis = dia+gnosis = «роз+пізнання») (англ. diagnostics; нім. Diagnostik; фр. le diagnostic) - галузь знань, що вивчає теорію і методи організації процесів постановки діагнозу, а також принципи побудови засобів діагностування.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
з дисципліни «Захист інформації в ІТС» кафедри інформаційних технологій

7 семестр 2011/2012 навчальний рік (набір 2008 року) (1 група)

курсантів ННІПККМ, спеціалізації «Протидія кіберзлочинності»

складений згідно з навчальною програмою, схваленою Вченою радою НАВС „__”_____________2011 року

розглянутий і схвалений на засіданні кафедри від „05травня 2011 року, протокол № 21

розглянутий і схвалений на засіданні методичної ради від „___”_________2011 року, протокол № ___Назви тем

Нормативний обсяг годин


з них:Прізвище та ініціали науково-педагогічного працівника

Технічні засоби

/Дидактичні засоби

Взаємозв’язок тем, що вивчаються, з іншими темами й дисциплінами (назва дисципліни, номер теми й вид заняття)

Примітка

Всього годин з викладачем

з них

Самостійна та індивідуальна робота

з них

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Модульна контрольна робота

Самостійна робота

Індивідуальна робота
Змістовий модуль І. Загальні засади захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах
1.

Тема 1. Правові та організаційні засади захисту інформації в інформаційних системах

8


4

2

2

-


-


4


2


2


Л. 1 – к.ю.н., професор Хахановський В.Г.

С. 1/1, 1/2 – к.ю.н., проф. Хахановський В.Г.1, 2 / 2 –

Л. 1


Правова інформатика

Тема 2. Засоби антивірусного захисту інформації у телекомунікаційних мережах

12

8

2

2

4

-

4

2


2Л.2 – к.т.н., доц. Смаглюк В.М.

С.2 – к.т.н., доц. Смаглюк В.М.

П.2/1-2/3 – к.т.н., доц. Смаглюк В.М., викладач Ігнатушко Ю.І.


1, 2/2 –

Л. 2.


0, 1/0 - П. 2/1 – 2/3.

Оперативно-розшукова діяльністьТема 3. Програмні методи та засоби захисту інформації у телекомунікаційних системах

10

6

2

2

2

-

4

2

2


Л.3 – к.т.н., доц. Смаглюк В.М.

С.3 – к.т.н., доц. Смаглюк В.М.

П.3 – к.т.н., доц. Смаглюк В.М., викладач Ігнатушко Ю.І.


1, 2/2 –

Л. 3.


0, 1/0 - П.–3.

Оперативно-розшукова діяльність
2.

Тема 4. Апаратні та апаратно-програмні методи та засоби захисту інформації у телекомунікаційних системах

10

6

2


2

2

-

4

2

2


Л.4 – к.т.н., доц. Смаглюк В.М.

С.4 – к.т.н., доц. Смаглюк В.М.

П.4 – к.т.н., доц. Смаглюк В.М., викладач Ігнатушко Ю.І.


1, 2/2 –

Л. 4.


0, 1/0 - П.–4.

Оперативно-розшукова діяльністьЗмістовий

модуль ІІ. Захист інформації у спеціальних інформаційно-телекомунікаційних системах


1.

Тема 5. Технічний захист інформації в спеціальних ІТС

12

8

2

2

4

-

4

2

2


Л.5 – д.т.н., проф. Рибальський О.В.

С.5 – д.т.н., проф. Рибальський О.В.

П.5 – д.т.н., проф. Рибальський О.В., к.т.н., доц. Смаглюк В.М.


1, 2/2 –

Л. 2/1, 2/2

0,1/0 – П.5.


Оперативно-розшукова діяльність

Практичні заняття – виїздні.

2.

Тема 6. Криптографічні методи захисту інформації при її передаванні у телекомунікаційних мережах

2614

4

4

6


-

12

6


6

Л.6/1-6/2 – д.т.н., проф. Рибальський О.В.

С.6/1,6/2 – д.т.н., проф. Рибальський О.В.

П.6/1-6/4 – д.т.н., проф. Рибальський О.В., к.т.н., доц. Смаглюк В.М.


1, 2/2 –

Л. 6/1, 6/2.

0, 1/0 – П. 6/1 – 6/4


Оперативно-розшукова діяльність
3.

Тема 7. Стеганографічні методи захисту інформації при її передаванні у телекомунікаційних мережах

12

8

2

2

4

-

4

2

2

Л.7 – д.т.н., проф. Рибальський О.В.

С.7 – д.т.н., проф. Рибальський О.В.

П.7/1-7/2 – д.т.н., проф. Рибальський О.В., к.т.н., доц. Смаглюк В.М.


1, 2/2 –

Л. 7.


0, 1/0 – П. 7/1 – 7/2.

Оперативно-розшукова діяльністьВсього годин

90

54

16

16

22

-

36

18

18


Підсумковий контроль – залік. д.т.н., проф. Рибальський О.В., к.т.н., доц. Смаглюк В.М.

Начальник кафедри інформаційних технологій В.А.Кудінов
5. Робоча навчальна програму навчальної дисципліни

Робоча програма Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” для курсантів


за напрямом підготовки Правознавство
„___” ________, 2012 року- 13 с.

________________________________________________________

Розробники:

Рибальський О.В., професор кафедри інформаційних технологій д.т.н., професор;

Кудінов В.А. начальник кафедри інформаційних технологій, к.ф.-м.н., доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри інформаційних технологій


Протокол від. “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри інформаційних технологій
полковник міліції _______________________ В.А. Кудінов

(підпис)

“_____”___________________ 20___ року
Схвалено методичною комісією Національної академії внутрішніх справ

Протокол від. “____”________________20___ року № ___


“_____”________________20__ року Голова _______________ (Чернєй В.В.)

(підпис)

Рибальський О.В., 2013 рік

 Кудінов В.А., 2013 рік
1   2   3   4   5