Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМітоз. Лабораторна робота № Мітотичний поділ клітин

Скачати 427.97 Kb.

Мітоз. Лабораторна робота № Мітотичний поділ клітин
Скачати 427.97 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації07.06.2017
Розмір427.97 Kb.
  1   2   3   4

10-А

Біологія

Підготувати доповіді про клітину як цілісний організм.


Опорний конспект

Тема: мітоз. Лабораторна робота № 9. Мітотичний поділ клітин.
По́діл кліти́ни - процес, у якому клітина, що називається материнською клітиною, ділиться на дві нові клітини, що називаються дочірніми клітинами. Поділ клітини - зазвичай обов'язковий етап клітинного циклу.
 

Мета:ознайомити учнів із клітинними циклом поділу клітин; розвивати вміння вести спостереження, робити порівняння й узагальнення, висновки; виховувати та сприяти формуванню основних світоглядних ідей

Обладнання: таблиці, зошит для лабораторних робіт, підручник.

Суди про людину за її питаннями, а не за її відповідями.

ВольтерХід уроку

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

1.Питання для бесіди

1. Яку будову має хромосома?

2. Що таке каріотип?

3. Що таке політенні хромосоми?

4. З яких компонентів складається ядро клітини?

Політенія - наявність у ядрі деяких соматичних клітин або одноклітинних організмів гігантських багатониткових (політенних) хромосом, які за розмірами можуть бути у сотні разів більше за звичайні хромосоми.
У клітинній біології, ядро (лат. nucleus) - клітинна органела, знайдена у більшості клітин еукаріотів і містить ядерні гени, які складають більшу частину генетичного матеріалу. Ядро має дві первинні функції: керування хімічними реакціями в межах цитоплазми і збереження інформації, потрібної для поділу клітини.

5. Які функції виконує цитоскелет?2. Виконання тестів

3. Обговорюємо разом

Відомі деякі спадкові хвороби, пов'язані з порушенням кількості хромосом генотипу. Наприклад, причина синдрому Дауна.

Спадко́ві хворо́би - захворювання, обумовлені порушеннями в процесах збереження, передачі та реалізації генетичної інформації. З розвитком генетики людини, у тому числі й генетики медичної, встановлена спадкова природа багатьох захворювань і синдромів, що вважалися раніше хворобами з невстановленою етіологією.
Синдро́м Да́уна - трисомія за 21 хромосомою - генетична аномалія, яку спричинює присутність додаткової хромосоми у 21 парі.
—зайва, третя, хромосома у 21-й парі. Неправильний розподіл хромосом під час поділу клітини нерідко призводить до загибелі ембріонів (третя, зайва, хромосома потрапляє в 1-8-у пари хромосом). • Який механізм поділу клітини забезпечує правильний розподіл хромосом?

 • Які причини й наслідки порушення розподілу хромосом? На ді запитання вчитель пропонує відповісти в кінці уроку. Учитель пропонує учням скласти запитання за темою урокуй у такий спосіб визначити його завдання.

 • Приклади запитань:

 • 3 яких етапівскладається клітинний цикл?
  Клітинний цикл - це проміжок часу від моменту виникнення ядерної клітини до її загибелі або до наступного поділу, тобто серія подій між одним поділом клітини і наступним. Це процес, завдяки якому одна клітина (така як запліднена яйцеклітина) розвивається у сформований організм, і процес, завдяки якому відновлюються волосся, шкіра, клітини крові, а також деякі внутрішні органи.


 • Що таке мітоз?

 • Яке значення мітозу?

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

Мітоз — це непрямий поділ, основний спосіб поділу еукаріо- тичних клітин. У 1874 р. І. Д. Чистяков описав фази мітозу в спорах плаунів. Докладніше мітоз досліджували Е. Страсбургер на рослинах (1876-1879) і В. Флеммінг на тваринах (1882).

Тривалість мітозу становить 1—2 години.

У процесі мітозу умовно виокремлюють кілька стадій, які повільно переходять одна в одну. Тривалість стадій залежить від типу тканини, фізіологічного стану організму, зовнішніх факторів.

Стадії мітозу 1. Профаза. Конденсація хромосом, розпад ядерець і початок формування веретена поділу, зниження транскрипції; припинення синтезу РНК. Веретено поділу утворюється за участю клітинного центру (У клітинах тварин і деяких нижчих рослин) або без центріолей (у клітинах вищих рослин і деяких найпростіших).
  Ни́жчі росли́ни, або сла́неві росли́ни (Thallobionta, або Thallophyta) - за прийнятою раніше класифікацією одне з двох підцарств рослинного світу. Включає одно- та багатоклітинні організми, тіло яких, так звана слань, або талом, на відміну від вищих рослин, не поділене на корінь, стебло і листки, має просту будову.
  Цитоскелет - це клітинний каркас або скелет, що знаходиться в цитоплазмі живої клітини. Він присутній у всіх клітинах, як еукаріот (тварин, рослин, грибів та найпростіших), так і прокаріот. Це динамічна структура, що постійно змінюється, до функцій якої входить підтримка і адаптація форми клітки до зовнішніх дій, екзо- і ендоцитоз, забезпечення руху клітини як цілого, активний внутрішньоклітинний транспорт і клітинне ділення. Цитоскелет утворений білками. У цитоскелеті виділяють декілька основних систем, званих або за основними структурними елементами, помітними при електронно-мікроскопічних дослідженнях (мікрофіламенти, проміжні філаменти, мікротрубочки), або за основними білками, що входять в їхній склад (актин-міозинова система, кератинова система, тубулін-дінеїнова система).
  Зеле́ні росли́ни - царство живих організмів. Назва була запропонована у 1981 році, щоб відрізнити представників царства від попереднього визначення рослин, які до того не створювали монофілетичну групу.
  ;

 2. Метафаза. Завершується формування веретена поділу, ядерна оболонка розкрита, хромосоми вишиковуються вздовж екватора клітини, утворюють метафазну пластинку, ніби готуються до «танцю».
  Я́дерна мембра́на (або нуклеолема) - подвійна мембрана клітинного ядра, котра огортає генетичний матеріал клітин еукаріотичних організмів та відмежовує його від цитоплазми.
  На цій стадії мітозу клітини найбільш чутливі до холоду, впливу хімічних, радіаційних факторів, які можуть порушити веретено поділу й призвести до припинення поділу клітини. При низьких дозах факторів, що ушкоджують веретено поділу, мітоз може відновитися за кілька годин. Високі дози призводять до загибелі клітини або до її поліплоїдизації.

 3. Анафаза. Найкоротша фаза поділу. Завдяки скороченню мікротрубочок веретена поділу, прикріплених до центромер, хромосоми направляються до полюсів клітини. В анафазі хромосоми розходяться від екватора клітини до полюсів. Хромосоми повернені до полюсів, кінці спрямовані до центру. Швидкість їхнього руху — 0,2-0,5 мкм/хв.

 4. Телофаза. Деспіралізація й активація хромосом, утворення ядерної оболонки, формування ядерець, порушення веретена поділу. Клітина ділиться на дві клітини, що мають набір хромосом, ідентичний материнській Клітині.

5. Інтерфаза. Накопичення речовин у результаті синтезу, ріст, розвиток клітини, синтез ДНК, РНК, синтез білка.
Біоси́нтез (або просто синтез) білкі́в - процес, за допомогою якого клітини будують білки. Термін іноді використовується для посилання виключно на процес трансляції, але частіше означає багатокроковий процес, що включає біосинтез амінокислот, транскрипцію, процесинг (включаючи сплайсинг), трансляцію та посттрансляційну модифікацію білків.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів1.Робота з зошитом. Укажіть правильні твердження

 1. В інтерфазі акумулюється енергія, необхідна для наступного поділу.

 2. У телофазі мітозу хромосоми подвоєні. •

 3. У метафазі хромосоми вишиковуються вздовж екватора клітини, подвоєні хромосоми утворюють метафазну пластинку.

 4. В анафазі хроматиди немов за командою розходяться до полюсів клітини.

 5. Під час мітозу кількість хромосом зменшується вдвічі.

 6. У профазі мітозу утворюються оболонки клітин, ядер, центріолі.

 7. Завдяки мітозу підтримується постійний видовий склад хромосом індивідуума.

 8. Завдяки мітозу після запліднення зигота має диплоїднйй набір хромосом.

 9. Подвоєння ДНК, хромосом, набуття розмірів материнської клітини відбувається в профазі мітозу.

 10. Формування веретена поділу клітини й конденсація хромосом відбуваються в профазі мітозу.
  Веретено поділу (син.: ахроматинове веретено) - система мікротрубок у клітині, яка ділиться. Забезпечує розходження хромосом у мітозі і мейозі.


 11. Деконденсація хромосом відбувається в телофазі мітозу.

2. Виконання лабораторної роботи № 9. Мітотичний поділ клітин

3.Фронтальне опитування

- Чи завжди клітинний цикл завершується поділом?

- Чим відрізняється метафазна хромосома від інтерфазної?

- Яке значення має подвоєння хромосом під час мітозу?

- Охарактеризуйте біологічне значення мітозу.

V. Домашнє завдання

Опрацювати § 28. Завд. на ст. 159
Завдання для самоперевірки
Біологія 10 клас Закінчіть думку.


 1. Генетика –це наука про…

 2. Алельні гени розташовані на…

 3. Метод складання й аналізу родоводів….

 4. Автор хромосомної теорії спадковості…

 5. Геном – це сукупність генів, що локалізовані в …

2. Виконати тести.

1. Хто з учених запропонував назву «генетика»?

А) Г. Мендель; В) Е. Чермак;

Б) К. Корренс; Г) Т.Х.Морган.

2. Хромосомну теорію спадковості сформулював:

А) Г. Мендель; В) Е. Чермак;

Б) К. Корренс; Г) Т.Х.Морган.

3. Фенотип – це сукупність у організмі:

А) генів; В) хромосом;

Б) ознак; Г) алелей.

4. Встановити відповідність.

А – місце розташування гена в хромосомі;

Б – сукупність усіх генів у клітині;

В – ознаки організму, які ми виявляємо;

Г – один із пари генів, розміщених навпроти один одного які є в

гомологічних хромосомах;

Д – сукупність генів, які є в галоїдному наборі хромосом


 1. Локус

 2. Алель

 3. Генотип

 4. Геном

 5. Фенотип

 6. Ген

3. Дати визначення термінам.

1. Спадковість – це…

2. Кросинговер – це…

4. Дати відповідь на запитання.

- Охарактеризуйте другий закон Г. Менделя.Географія

Проектна робота по країнах Європи (Франція, Велика Британія)


Опорні конспекти з географії

Урок Велика Британія

Мета: формувати в учнів систему знань про особливості географічного положення, населення та господарства Великої Британії; удосконалювати навички складання комплексної економіко-географічної характеристики країни за допомогою карт атласа, підручника та інших джерел географічних знань; розвивати аналітичне мислення та навички системного аналізу на основі порівняння економіко-географічних характеристик країн; виховувати творчий підхід, уміння поводитися в нестандартній ситуації.

Обладнання: політична та фізична карти Європи, атласи, підручники, схеми, таблиці, діаграми, зображення прапора та краєвидів Великої Британії.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок

1. Прийом «Географічна розминка»

Учитель нашвидку показує країни на політичній карті світу, учні називають їх разом зі столицями.

2. Запитання

Які загальні економіко-географічні характеристики притаманні більшості країн Європи?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Сьогодні на уроці мова йтиме про європейську країну, дуже добре знайому вам з уроків історії, світової літератури, англійської мови. Ця країна дала світу Вільяма Шекспіра та Чарльза Діккенса, легендарних Робіна Гуда та Шерлока Холмса, загадковий Стоунхендж та прославлений «Бітлз».

Світова́ літерату́ра- сукупність літератур усіх народів світу від давнини до сьогодення. Зародження літератури в кожній країні пов’язане з виникненням писемності і художньої творчості в царині мистецтва слова, що відбувалося неодночасно в різних регіонах, державах тощо.
Європа є однією з частин світу, що обіймає частину материка Євразія. Площа Європи становить понад 10,5 млн км², населення - близько 730 млн осіб.
Ча́рлз Ді́ккенс (англ. Charles Dickens; 7 лютого 1812, Лендпорт, Англія - 9 червня 1870, Гайем, Англія) - англійський письменник, один із найпопулярніших романістів вікторіанської епохи, відомий політичний агітатор.
Робін Гуд (англ. Rob in Hood - Роб у каптурі) - герой середньовічних англійських народних балад, ватажок лісових розбійників, який за переказами діяв зі своєю ватагою в Шервудському лісі біля Ноттінгема і боровся за справедливість - грабував багатих лицарів і священиків, віддаючи здобич біднякам.
Ві́льям Шекспі́р (англ. William Shakespeare /ˈʃeɪkspɪə/, точна дата народження невідома, хрещений 26 квітня 1564, Стретфорд-на-Ейвоні - 23 квітня (3 травня) 1616, Стретфорд-на-Ейвоні) - англійський драматург Єлизаветинської епохи, актор і поет.

Як ви вже здогадалися, наш урок присвячений Великій Британії.

Перед очима мандрівників Велика Британія піднімається з морських хвиль, ніби вкрита загадковим серпанком блідо-зелена лінія на горизонті. Такою вона колись постала перед завойовниками. Саме крейдяні урвища спонукали легіонерів Юлія Цезаря дати острову назву Альбіон, тобто Білий. Римлян, які прийшли з півдня, вразила щедрість рослинного світу острова, й пізніше вони дали йому ще одну назву — «країна зелених луків».

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. «Візитна картка»

Офіційна назва — Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії.

Ірла́ндія (ірл. Éire - МФА: [ˈeːrʲə], англ. Ireland), Республіка Ірландія (ірл. Poblacht na hÉireann, англ. Republic of Ireland) - держава в північно-західній Європі на 5/6 території о. Ірландія, що був поділений 1921 року.
Сполу́чене Королі́вство Вели́кої Брита́нії та Півні́чної Ірла́ндії (англ. the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), відоме також під такими короткими назвами, як Вели́ка Брита́нія (англ. Great Britain)

Площа — 244,1 тис.км2.

Населення — 61,6 млн осіб (2009 р.).

Столиця — Лондон.

Тип країни — економічно високорозвинена держава, країна «Великої сімки».

Державний устрій — конституційна монархія, унітарна держава.

Конституційна монархія - монархія, при якій влада монарха обмежена так, що в деяких, або у всіх сферах державної влади вона не володіє верховними повноваженнями. Правові обмеження на владу монарха можуть бути закріплені у вищих законах, таких, як конституція або статути, або в прецедентних рішеннях, винесених верховними судовими інстанціями.

2. ЕГП


Завдання 1. Враховуючи, що ви вже маєте досвід виконання такого виду роботи, завдання ускладнюється. Зараз ви почуєте характеристику географічного положення Великої Британії мовою жителів цієї країни.
Географі́чне поло́ження - геопросторове відношення певного об'єкта до зовнішнього середовища, елементи якого мають або можуть мати на нього істотний вплив.
Вам необхідно не просто зрозуміти почуте, але й оцінити, виокремивши позитивні та негативні ознаки ЕГП, що мають вплив на економічний розвиток країни. Результати запишіть у зошити. (Виступають двоє учнів, що одержали випереджальне завдання.)

Позитивні ознаки:

• острівне розташування сприяє розвиту міжнародних торговельно-економічних зв’язків, оскільки тут перетинаються міжнародні морські та повітряні шляхи;

• високий економічний рівень розвитку сусідських держав, які є партнерами по ЄС;

• наближення до важливих мінерально-сировинних баз Європи: залізорудних басейнів Швеції, родовищ природного газу Норвеґії, нафти в Північному морі, джерел лісу в Скандинавських країнах;

• наявність тісного зв’язку з материковою частиною Європи не лише морським, а й залізничним і автомобільним транспортом (через підводний тунель);

• налагоджені зв’язки з країнами Британської Співдружності націй.

Співдру́жність на́цій (англ. Commonwealth of Nations), раніше відома як Брита́нська Співдру́жність (англ. British Commonwealth) - асоціація незалежних держав, що раніше входили в Британську імперію, які визнають британського монарха як символ вільного єднання.

Негативні ознаки:

• природно-географічні: близькість до океану обумовлює вологий та відносно прохолодний клімат, що обмежує сільськогосподарські можливості;

• політико-географічні: проблеми Ольстеру (Північної Ірландії).

3. Природні умови та ресурси

Завдання 2. Використовуючи карти атласа, охарактеризуйте природно-ресурсний потенціал Великої Британії.

Приро́дно-ресу́рсний потенціа́л (ПРП) - сукупність природних ресурсів, що використовуються (фактично або потенційно) в господарстві. Сума потенціалів окремих видів ресурсів.

Природні умови Великої Британії в цілому сприятливі для розвитку господарства. На південному сході переважають рівнини (Лондонська, Мідленд), на північному заході — старі зруйновані гори (Північно-Шотландське нагір’я, Пеннінські та Кембрійські гори).

Ліси займають близько 8 % території країни.поширені лісові й паркові штучні насадження. Клімат м’який, вологий, океанічний.

Велика Британія багата на водні ресурси. Більшість річок є судноплавними та з’єднані системою каналів. Серед найбільших — Темза, Северн, Трент. Естуарії найбільших річок — це широкі, штучно поглиблені й випрямлені бухти. У них розміщуються найбільші морські порти.

Во́дні ресу́рси (англ. water resources, water supply; нім. Wasserreserven f pl) - всі води гідросфери, тобто води рік, озер, каналів, водосховищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, вода (льоди) гірських і полярних льодовиків, водяна пара атмосфери.
Кембрі́йські го́ри (англ. Cambrian Mountains) - кілька гірських пасм у Великобританії, що відокремлюють Уельс від Англії і вкривають більшу частину півострова Уельс. Вища точка - гора Сноудон.
Порт (від лат. portus - сховище, притулок, гавань, гирло) - ділянка берега моря, річки або озера з прилеглою акваторією, захищена від негоди захисними гідротехнічними спорудами, на якій розміщується комплекс будівель та пристроїв для завантаження і розвантаження суден та їх обслуговування.
На півночі багато озер.

Ґрунти — бурі лісові, підзолисті, не дуже родючі, але за умов продуманої меліорації дають високі врожаї.

Основними мінеральними ресурсами є нафта та природний газ Північного моря. Видобуток залізної руди та кам’яного вугілля поступово втрачає своє значення. Досить істотними є запаси нерудних корисних копалин — кухонної та калійної солей, каоліну.

4. Населення

Завдання 3. За картами атласа, діаграмами, підручником, таблицями визначте головні характеристики населення Великої Британії.

Велика Британія — одна з найбільш густонаселених і високо урбанізованих (89 %) країн світу.

Калійні солі (англ. potash salts, potassium salts; нім. Kalisalze n pl) - група генетично пов'язаних легкорозчинних у воді калієвих і калієво-магнієвих мінералів та порід, у хім. складі яких осн. роль відіграють катіони К+, Mg2+ і аніони Cl-, SO42-.
Ко́рисні копáлини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. За В .С .Білецьким та В. О. Смирновим, корисними копалинами називають природні мінеральні речовини, які за сучасного рівня розвитку техніки можна з достатньою ефективністю використовувати у господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.
Залізняк (рос. железняк, англ. iron ore, нім. Eisenerz n) - загальна назва оксидів заліза.
Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.
По території країни населення розміщується дуже нерівномірно. Основна частина жителів Великої Британії сконцентрована в Англії, яка має найзручніше географічне положення, сприятливі природні умови й відіграє провідну економічну роль протягом усієї історії Британських островів.

Незважаючи на низьку народжуваність (1,3 ‰), населення країни повільно збільшується за рахунок позитивного сальдо міграції.

Велика Британія — багатонаціональна країна, населення складається з англійців (81 %), шотландців (15 %), валлійців та ірландців (4,6 %), а також арабів, китайців, індусів, африканців.

Загалом у Великій Британії налічується близько тисячі міст. Найбільшими міськими аґломераціями є Великий Лондон (13,9 млн осіб), Бірмінґем (2,6 млн осіб), Ґлазґо (2 млн осіб). Близько половини жителів країни сконцентровано в Англійському мегаполісі.

5. Господарство

Велика Британія — високорозвинена постіндустріальна країна, її економічна роль в сучасному світі визначається промисловою, банківською, страховою, судофрахтовою та іншою комерційною діяльністю. Близько 28 % її валового національного продукту складає промисловість, 70 % — сфера обслуговування;

Вели́кий Ло́ндон (англ. Greater London) - регіон та графство в Англії. До Великого Лондона належить столиця Сполученого королівства місто Лондон.
Валовий національний продукт (ВНП) - сукупність усіх вироблених у країні товарів та наданих послуг за рік незалежно від розташування національних підприємств. Цей показник стали використовувати в колишньому СРСР, у тому числі в Україні, з 1987 року.
2 % — сільське господарство.

За обсягом промислового виробництва країна входить до першої десятки у світі.

Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
Промисловість використовує в основному привізну сировину й усе більше орієнтується на зовнішній ринок.

Завдання 4. Проаналізуйте економічну карту Великої Британії, випишіть у зошити галузі промисловості, виділіть, на вашу думку, провідні, нові й традиційні.

Головною галуззю британської промисловості є машинобудування, де зайнято 1/4 усіх працюючих в обробній промисловості. Переважає транспортне (літакобудування, ракетобудування, автомобілебудування) й точне машинобудування. Основні центри: Бірмінґем, Великий Лондон, Ковентрі, Брістоль, Дербі. Важливу роль відіграє верстатобудування.

В електроенергетиці провідну роль відіграють ТЕС, значна частина яких працює на природному газі (76 % виробленої енергії), АЕС дають 23 % електроенергії.

Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).
Приро́дний газ (англ. gas; нім. Gas n, Erdgas n) - суміш газів, що утворилася в надрах землі при анаеробному розкладанні органічних речовин. Як правило, це суміш газоподібних вуглеводнів (метану, етану, пропану, бутану тощо), що утворюється в земній корі та широко використовується як високоекономічне паливо на електростанціях, у чорній та кольоровій металургії, цементовій та скляній промисловості, у процесі виробництва будматеріалів та для комунально-побутових потреб, а також як сировина для отримання багатьох органічних сполук.
Країна повністю забезпечує себе електроенергією.

Велика Британія входить у десятку країн світу — лідерів із виплавлення чавуну й сталі. Основні центри чорної металургії зосереджені в прибережних районах (Кардіфф, Ньюпорт, Мідлсбро).

Чо́рна металургі́я - одна з найважливіших галузей важкої промисловості, яка охоплює виробництво чорних металів та спорідненої сировини і напівфабрикатів.
Британська кольорова металургія — одна з найпотужніших галузейу Європі. Вона працює майже повністю на привізній сировині, тому теж тяжіє до портових міст. До галузей, які швидко розвиваються, належать також новітні виробництва хімічної промисловості.
Кольоро́ва металу́ргія (рос. цветная металлургия, англ. non-ferrous metallurgy; нім. NE-Metallurgie f, Buntmetallurgie f, Metallhüttenwesen n, Nichteisenhüttenwesen n, Nichteisenmetallurgie f) - галузь важкої промисловості, підприємства якої видобувають і збагачують руди, виробляють та обробляють кольорові метали, рідкісні й дорогоцінні метали та їх сплави, видобувають природні алмази та іншу мінеральну сировину. До кольорової металургії належать також заготівля й переробка вторинних кольорових металів. Основні види продукції кольорової металургії - руди, концентрати, метали і сплави кольорових металів, порошки, хім. сполуки кольорових металів, вироби з кольорових металів і сплавів тощо; попутна продукція - мінеральні добрива, будівельні матеріали та інш.
Хімічна промисло́вість - це галузь важкої промисловості, до якої належить продукція мінеральних добрив, пластмас і хім. композитів, штучного і синтетичного волокна й текстилю, органічних і неорганічних хімікатів, гербіцидів, хімікатів для презервування продуктів харчової промисловості, фото- і кіноплівки та реактивів для упакування, штучної гуми, засобів для миття та дезинфектантів, отрутохімікатів воєнного призначення, а також деяких експозитів.
Найстаріша традиційна галузь Великої Британії — текстильна промисловість. Країна — другий у світі постачальник і експортер каоліну (білої глини, із якої виготовляють порцеляну).

Завдання 5. Прочитайте текст параграфа, пов’язаний із сільським господарством, та визначте особливості сільського господарства Великої Британії та їх причини.

У сільському господарстві Великої Британії зайнято лише близько 2 % працюючого населення країни. У країні виробляється більше половини сільськогосподарських продуктів, які споживає її населення. Основна галузь — тваринництво (70 %). Розводять переважно велику рогату худобу молочного напряму.

Сільське́ господа́рство (с.-г.) - галузь економіки, що призначена для забезпечення населення продовольством і отримання сировини для промисловості. Галузь представлена практично у всіх країнах. У світовому сільському господарстві зайнято близько 1,1 млрд економічно активного населення.
Велика рогата худоба - узагальнена назва всіх порід сільськогосподарських тварин виду Bos taurus (бик свійський) з родини бикових (Bovidae), найважливіші свійські тварини, що постачають молоко, м'ясо, шкіру, органічні добрива, а також робочу тяглову силу (перев. воли)
Розвинуто також свинарство, птахівництво та традиційне вівчарство. У рослинництві вирощують здебільшого кормові культури (2/3 посівних площ) і картоплю. Із зернових культивують ячмінь, пшеницю, овес, з технічних — цукровий буряк.
Посівна́ пло́ща - площа (в гектарах), зайнята посівами сільськогосподарських культур.
Кормові́ культу́ри - рослини (одно і багаторічні), що вирощуються на корм сільськогосподарським тваринам: кормові трави, коренеплоди і бульби, зернофуражні, баштанові, силосні та інші культури.
Цукро́вий буря́к (Beta vulgaris saccharifera) - найважливіша в Україні технічна рослина, сировинна база цукрової промисловості; різновид буряка звичайного.
Розвинуто садівництво та овочівництво. Сільське господарство повністю забезпечує потреби країни в ячмені, вівсі, картоплі, домашній птиці, свинині, яйцях і свіжому молоці.

Завдання 6. Визначте національні особливості транспортної системи та економічних зв’язків Великої Британії.

Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.

Оскільки Велика Британія — держава острівна, усі її зовнішні перевезення й торгівля пов’язані з морським і повітряним транспортом. Близько 9/10 загального вантажообігу припадає на морський транспорт, у тому числі 1/4 — на каботаж.

Велика Британія активно підтримує всі форми зовнішніх економічних зв’язків з багатьма країнами світу. Основними торговельними партнерами є члени ЄС (54 %) та США. Країна експортує машини і устаткування, нафту і нафтопродукти, автомобілі, озброєння, хімічні продукти, медичні препарати, продовольство. Водночас ввозяться мінеральна сировина, ліс, машини і устаткування, продукти харчування.

Ліка́рські за́соби (лікувальні препарати, ліки, медикаменти) - речовини або суміші речовин, що вживають для профілактики, діагностики, лікування захворювань, запобігання вагітності, усунення болю; отримані з крові, плазми крові, органів і тканин людини або тварин, рослин, мінералів, хімічного синтезу (фармацевтичні засоби, ліки або медикаменти) або із застосуванням біотехнологій (вакцини).
Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримання життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з довкілля, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок

Завдання 7 (виконується за варіантами)

Виокремити в економіко-географічних характеристиках Німеччини та Великої Британії спільне (І варіант) та відмінне (ІІ варіант).

VІ. Підсумок уроку

• Особливості острівного положення Великої Британії з давніх часів були вигідними й впливали на розселення й міграцію, збройні завоювання й політичні союзи. Вони також визначили територіальну структуру галузей промисловості, транспортних систем і комунікацій.

• Велика Британія — високорозвинена постіндустріальна держава Європи. Головними галузями її економіки є сфера послуг та промисловість.

Транспортна система - це система взаємопов’язаних складових (людей, які задіяні в транспортному процесі; інфраструктури; транспортних засобів тощо), яка призначена для транспортування будь-кого (будь-чого).
Трети́нний се́ктор еконо́міки або сфера послуг - один із трьох секторів економіки в рамках гіпотези трьох секторів, який включає економічну діяльність, пов'язану з послугами.
Провідне місце серед галузей промисловості посідають машинобудування, електроенергетика, хімічна. Сільське господарство частково забезпечує потреби країни.

VІI. Домашнє завдання

1. Підручник, опрацювати §__

2. Скласти в зошитах схему зовнішніх економічних зв’язків Великої Британії:Імпорт

Експорт

 

⇒ Велика Британія ⇒

 

  1   2   3   4


Скачати 427.97 Kb.

 • Обладнання
 • III . Вивчення нового матеріалу Розповідь учителя з елементами бесіди Мітоз
 • Стадії мітозу Профаза
 • Веретено поділу
 • Метафаза
 • 5. Інтерфаза.
 • IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів
 • V. Домашнє завдання
 • 3. Дати визначення термінам.
 • Географія
 • Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії
 • Британської Співдружності націй