Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМобільний додаток для персонального фінансового обліку iOS

Мобільний додаток для персонального фінансового обліку iOS
Сторінка1/18
Дата конвертації27.12.2019
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ім. Ігоря Сікорського

факультет інформатики та обчислювальної техніки

(повна назва інституту/факультету)кафедра обчислювальної техніки

(повна назва кафедри)


«До захисту допущено» Завідувач кафедри

С.Г. Стіренко

(підпис) (ініціали, прізвище)20 р.

Дипломний проект


на здобуття ступеня бакалавра
з напряму підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»

(код і назва)


на тему: Мобільний додаток для персонального фінансового обліку iOS
Виконав: студент 4 курсу, групи ІО-52

(шифр групи)Русанов Дмитро Володимирович

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)


Керівник асистент Регіда П.Г.

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)


Консультант нормоконтроль д.т.н., проф. Сімоненко В.П.

(назва розділу) (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ініціали) (підпис)


Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) (підпис)

Засвідчую, що у цьому дипломному проекті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент Русанов Дмитро Володимирович


Київ – 2019 рокуНаціональний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського

Факультет Інформатики та обчислювальної техніки

Обчислювальної техніки Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

С.Г. Стіренко

(підпис) (ініціали, прізвище)20 р.
3АВДАННЯ

на бакалаврський дипломний проект студента


Русанов Дмитро Володимирович

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи) Мобільний додаток для персонального фінансового обліку iOS, керівник проекту (роботи) Регіда Павло Геннайдійович

асистент ,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

Затверджені наказом по університету від 20__ р. 2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи) _

3. Вихідні дані до проекту технічна документація, теоретичні та статистичні дані;


4. Зміст пояснювальної записки: опис предметної області, аналіз реалізації та

проектування додатку для персонального фінансового обліку.
5. Перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов’язкових креслеників, плакатів, презентацій тощо): схема алгоритму додатку, структурна схема, функціональна

схема.

6. Консультанти розділів проекту


Розділ


Прізвище, ініціали та посада консультанта

Підпис, дата

завдання

видав


завдання

прийняв


нормоконтроль

д.т.н., проф. Сімоненко В. П.


7. Дата видачі завдання

Календарний план

№ з/п

Назва етапів виконання дипломного проекту

Термін виконання етапів проекту

Примітки

1.

Затвердження теми роботи

10.12.2018-

18.01.2019


2.

Вивчення та аналіз завдання

15.01.2019-

15.03.2019


3.

Написання вступної частини та

огляду предметної області15.03.2019-

31.03.2019


4.

Розробка архітектури системи

01.04.2019-

10.04.2019


5.

Програмна реалізація системи

11.04.2019-

30.04.2019


6.

Виправлення помилок

01.05.2019-

10.05.2019


7.

Оформлення документації

дипломної роботи11.05.2019-

26.05.2019


8.

Передзахист

27.05.2019
9.

Захист

18.06.2019

Студент

Русанов Д.В.

(підпис) (ініціали, прізвище)Керівник проекту Регіда П.Г.

(підпис) (ініціали, прізвище)АНОТАЦІЯ

У цій роботі розглянуто різні мобільні додатки для персонального фінансового обліку для iOS. Зроблено порівняльну характеристику, і вибрано такий функціонал який найкраще підходить для облегшення ведення персонального бюджету, а також реалізовано автоматизований запис грошових операцій шляхом взаємодії додатку з Apple Pay. Було вибрано архітектуру, платформу, засоби БД для найкращої швидкодії та легкого інтерфейсу. На основі цього, було самостійно виконано програмну реалізацію додатку.


ABSTRACT

This paper examines various mobile iOS apps for personal finance. A comparative characteristic has been made, and such a feature is best suited to facilitate personal budget management, as well as an automated recording of cash transactions through the interaction of the application with Apple Pay. Architecture, platform, database tools were chosen for the best performance and lightweight interface. On the basis of this, the program implementation of the application was made on its own.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Менеджмент підприємницької діяльності
123456789 -> Використання у туризмі здобутків Сучасних інформаційних технологій на базі «Android» За багатьма сучасними оцінками операційна система, програмне забезпечення та технології
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука с. О. Карпік Сучасні системи візуалізації даних Науковий керівник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18  • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського