Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМодуль Сучасні технології обробки, аналізу І представлення інформації. Текстові тестові запитання

Модуль Сучасні технології обробки, аналізу І представлення інформації. Текстові тестові запитання
Сторінка1/18
Дата конвертації25.03.2017
Розмір4.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Модуль 1. Сучасні технології обробки, аналізу і представлення інформації.
Текстові тестові запитання
1. Що таке Інтернет?

A. З'єднання персональних комп'ютерів у мережу

B.* Глобальна комп'ютерна інформаційна мережа

C. Bнутріння комп'ютерна інформаційно-довідкова мережа

D. Мережа глобальних серверів

E. Локальна комп'ютерна мережа

2. B операційній системі Windows основна програма для роботи з Web-сторінками і в мережі Internet це:

A.

Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.
Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Nestcape Navigator

B. HTML

C. NavigatorD.* Internet Explorer

E. Nestcape

3. B яких роках була створена перша мережа:

A. в 50-х

B.* в 60-х

C. в 70-х

D. в 20-х

E. в 30-х

4. Cторінка WWW - це:

A. адреса Web - вузла, з якої починається робота броузера;

B.* документ, представлений у вікні броузера

C. узагальнена назва документів, файлів, Web -вузлів та інших елементів мережі Internet, які містять інформацію для користувача

D. застосування спеціальних графічних елементів, які дозволяють надавати документу відповідного вигляду

E.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
використання відповідних маркерів, які дозволяють відокремлювати фрагменти документа

5. URL – це:

A.* унікальна адреса, з допомогою якої може бути знайдена будь-яка інформація в Internet

B. тип ресурсу

C. ім’я сервера, на якому розташована Web-сторінка

D. Eлектронна скринька

E. Гіпертекстовий документ

6. World Wide Web – це:

A. електронний документ, який містить в собі посилання на інші документи, тексти, рисунки, об’єкти

B.

Фрагмент (лат. fragmentum - уламок, шматок, скалка) - яка-небудь частина цілого.
Гіперпосила́ння (або просто посилання чи ланка, пóклик) - активний (виділеним кольором) текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку (активізація гіперпосилання) викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки.
Гіперте́кст (англ. Hypertext) - текст для перегляду на комп'ютері, який містить зв'язки з іншими документами («гіперзв'язки» чи «гіперпосилання»); читач має змогу перейти до пов'язаних документів безпосередньо з вихідного (первинного) тексту, активувавши посилання.
Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.
Бра́узер, також веб-переглядач (англ. browser МФА: [ˈbraʊ̯zɚ] - переглядач) - програмне забезпечення для комп'ютера або іншого електронного пристрою, як правило, під'єднаного до Інтернету, що дає можливість користувачеві взаємодіяти з текстом, малюнками або іншою інформацією на гіпертекстовій веб-сторінці.
Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.
локальна мережа, яка для передачі інформації використовує Internet

C.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
глобальна гіпертекстова система, яка для передачі інформації використовує локальну мережу

D. гіпертекстова система

E.* глобальна гіпертекстова система, яка для передачі інформації використовує Internet

7. WWW (World Wide Web) - це:

A. фірма - основний провайдер Internet

B.

Провайдер (від англ. provider - постачальник) - компанія, постачальник будь-яких послуг.
фірма-виробник програмного забезпечення Internet

C.* одна із служб мережі Internet;

D. синонім слова Internet

E. локальні обчислювальні мережі

8. Броузерами називають:

A. глобальна гіпертекстова система, яка для передачі інформації використовує Internet.

B. електронний документ, який містить в собі посилання на інші документи, тексти, рисунки, об’єкти

C. посилання в гіпертекстових документах

D. документи, що поширюються в системі WWW

E.* програми, які призначені для відображення Web-сторінок

9. В редакторі ChemDraw Enter - це гаряча клавіша, що:

A.

Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.
переходить на початок нового абзаца

B. створює нову мітку атома

C.* відкриває текстове поле для останнього позначеного атома

D. дозволяє створити зв'язок

E. дозволяє вводити текст

10. Верхній індекс в редакторі Chem Draw знаходиться у:

A. меню Text - пункт Font

B. меню Text - пункт Size

C. меню Object - пункт Align

D.* меню Text - пункт Style

E. меню Object - пункт Flip Horizontal

11. Глобальна гіпертекстова система, яка для передачі інформації використовує Internet – це:

A.* World Wide Web

B. Гіпертекст

C. Гіперзв’язки

D. Web-сторінка

E. Hyper Text Markup Language

12. Для комутації комп'ютерів засобами телефонної лінії необхідно мати:

A. сервер

B.* модем

C. провайдер

D. факсимільний аппарат

E. телефон

13. Для одержання доступу до електронної поштової скриньки потрібно вказати:

A.

Комутація в економіці - процес заміни натурального оброку та панщини феодальною грошовою рентою, обумовлений розвитком товарно-грошових відносин.
Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
адресу електронної пошти

B. пароль

C.* логін і пароль

D. домен

E. профіль

14. Для роботи електронної пошти використовують: 1 — комп'ютер; 2 - принтер; 3 — сканер; 4 - електронну записну книжку; 5 - модем, підключений до телефонної лінії; 6 - факсимільний апарат;

Факс - документ, що пересилається телефонними лініями. Факсимільну машину теж скорочено називають факсом. В різних формах машини існували ще з кінця 19 століття, однак сучасні машини стали поширеними починаючи з 1970 років внаслідок збільшення попиту та здешевлення апаратів.
7 — електронний телефонний довідник. Мінімальний набір необхідних пристроїв включає:

A.

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
1, 2 і 4

B. 1, 3 і 6

C.* 1 і 5

D. 6 і 7

E. 5 і 6


15. Для чого призначена Bеб-служба в мережі Інтернет?

A. Гіпертекстовий пошук та відображення інформації

B. Для обслуговування клієнтів Wap служби

C.* Передачі повідомлень електронної пошти

D. Для передачі інформаційних ресурсів на великі відстані

E. Для створення груп новин та передачі файлів

16. Для чого призначений поштовий клієнт електронної пошти:

A.

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Гру́па нови́н (англ. newsgroup) (інша назва ньюсгрупа або ньюзгрупа) - віртуальне вмістилище повідомлень в технології NNTP, аналог каналу в IRC. Іноді замість терміна група новин не цілком грамотно використовується конференція.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Поштовий клієнт, клієнт електронної пошти, емейл-клієнт - комп'ютерна програма, яка встановлюється на комп'ютері користувача і призначена для одержання, написання, відправлення та зберігання повідомлень електронної пошти одного або декількох користувачів (у випадку, наприклад, кількох облікових записів на одному комп'ютері) або декількох облікових записів одного користувача.
забезпечує взаємодію з іншими комп'ютерами

B. забезпечує роботу служби з боку мережі Internet

C.* забезпечує взаємодію з поштовим сервером

D.

Поштовий сервер, сервер електронної пошти - в системі пересилки електронної пошти так зазвичай називають агент пересилання повідомлень (англ. mail transfer agent, MTA). Це комп'ютерна програма, яка передає повідомлення від одного комп'ютера до іншого.
забезпечує взаємодію з провайдер

E. немає жодної правильної відповіді

17. Для чого призначені комп'ютерні мережі?

A. Для передачі файлів та папок між комп'ютерами і роботи з мережею Інтернет

B. Для встановлення програмного забезпечення

C. Для доступу до ресурсів комп'ютера-сервера

D. Для передачі електронної пошти

E.* Для передачі інформації та оптимального використання обчислювальних ресурсів окремих ПК

18. До якої країни відноситься домен ch:

A.

Посилання (англ. reference), також поклик - посилання у паперових і електронних документах - уривок, витяг з якого-небудь твору, на який посилаються у викладі, з точною назвою джерела й вказівкою на відповідну сторінку.
* Китай

B. Чехія

C. Чілі


D. Японія

E. Росія


19. До якої країни відноситься домен ru:

A.* Росія

B. Румунія

C. Італія

D. Франція

E. Bеликобританія

20. До якої країни відноситься домен ua:

A. Румунія

B. Уругвай

C.* Україна

D. Угорщина

E. Bеликобританія

21. До якої країни відноситься домен uk:

A. Україна

B. Угорщина

C. Уругвай

D.* Bеликобританія

E. Узбекистан

22. Документи, що поширюються в системі WWW– це:

A. World Wide Web

B. Гіпертекст

C. Гіперзв’язки

D.* Web-сторінка

E. Hyper Text Markup Language

23. Електронна пошта (e-mail) дозволяє передавати:

A. слайди, текст, малюнки

B.* повідомлення та прикріплені файли

C. відеозображення

D. тільки файли

E. тільки повідомлення

24. З яких частин складається адреса електронної пошти?

A. знаку @ і імені поштового сервера

B. з імені користувача і знаку @

C. з імені користувача і списку доменів

D. з імені користувача і імені поштового сервера

E.* з імені користувача, знаку @ і імені поштового сервера

25. З яких частин складається ІР-адреса ПК?

A. Ім'я користувача та доменне ім'я

B. Пароль користувача та ім'я користувача

C.* Числова адреса мережі та числова адреса ПК в мережі

D. Префікс http:// та доменне ім'я сервера

E. Текстова адреса мережі та текстова адреса ПК в мережі

26. За допомогою якої програми відправляють і одержують повідомлення:

A. E - Mail

B.* Outlook Express

C. Internet Explorer

D.

IP-адреса, адреса Ай-Пі (від англ. Internet Protocol address) - це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP (н-д Інтернет).
Microsoft Internet Explorer - графічний веб-оглядач (браузер), який розробляє корпорація Microsoft.
MS Word

E. FotoShop

27. Із перерахованих елементів електронного повідомлення\: 1 — адреса одержувача повідомлення; 2 — адреса одержувача копії повідомлення; 3 тема повідомлення; 4 — зміст повідомлення; 5 — вкладені файли - обов'язково повинні бути присутніми:

A.* тільки 1

B. 1, 3 і 4

C. 1 і 4


D. 1 і 5

E. тільки 5

28. ІР-адреси комп'ютерів у мережі Internet:

A. однакові для всіх комп'ютерів одного домена

B. не повторюються в межах свого домена, але можуть повторюватись поза ними

C. не повторюються в комп'ютерах, які підключені до одного провайдера але можуть повторюватись в інших

D.* не повторюються в межах мережі

E. повторюються в мережі

29. Існують такі способи переходу до нової Web-сторінки у вікні броузера: 1 — увести за допомогою клавіатури URL. нової сторінки в поле адреси броузера; 2 - вибрати нову сторінку в розділі Избранное броузера; 3 — клікиути ЛКМ на панелі посилань по кнопці, що відповідає новій сторінці; 4 - на поточній Web-сторінці клікнути ЛКМ по гіперпосиланню, яке відповідає новій сторінці. Правильними способами є:

A. тільки 1;

B. 1 і 2;

C. 1, 2 i З;

D.* 1, 2, 3 і 4.

E. 2 і 4


30. Комп’ютерна мережа – це:

A. більш потужний ПК

B. локальні обчислювальні мережі

C. окрема фізична одиниця мережі

D.* сукупність комп’ютерів, об’єднаних між собою засобами передачі даних

E. глобальна мережа

31.

Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).
Локальна мережа – це:

A. включає інші мережі, локальні мережі, окремі віддалені комп’ютери

B. всі елементи комп’ютерної мережі, які з’єднані між собою

C. окрема фізична одиниця мережі

D. сукупність комп’ютерів, об’єднаних між собою засобами передачі даних

E.* це декілька ПК (робочих станцій), що з’єднані з більш потужним ПК

32. Об'єднання комп'ютерів у мережу дозволяє:

A. збільшити швидкодію комп'ютерів

B. забезпечити більш надійне зберігання інформації в комп'ютерах

C. збільшити об'єм оперативної пам'яті комп'ютерів

D.* спільно використовувати ресурси комп'ютерів

E. збільшити швидкодію комп'ютерів

33. Основна перевага і недолік Bеб-пошти:

A. Можливість створення поштової скриньки з будь-якого ПК та неможливість застосування поштового клієнта

B.

Швидкодія (рос. быстродействие, англ. speed of response, нім. Schnelligkeit f, Reaktionsfähigkeit f, Ansprechgeschwindigkeit f) - швидкість реакції системи на зовнішні дії або кількість операцій, які здійснює система за одиницю часу.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Зберігання інформації - 1. Забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв. 2. Комплекс заходів, спрямований на забезпечення збереження повноти і цілісності сформованих даних про певну інформацію, створення і підтримання належних умов для їх використання, а також запобігання несанкціонованому доступу, поширенню і використанню.
Пошто́ва скри́нька - скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у відведених місцях і призначена для збирання від відправників простих листів і поштових карток;
Пришвидшений доступ, та обмежений об’єм електронної скриньки

C. Доступ до скриньки за допомогю веб-браузера та неможливість приєднати до текстового повідомлення файл

D.* Для роботи з поштою необхідно лише веб-браузер, однак швидкість роботи набагато менша ніж при використанні поштового клієнта

E. Можливість створення поштового повідомлення та неможливість його відправки за адресою

34. Під розміткою Web-документа мають на увазі:

A. використання відповідних маркерів, які дозволяють відокремлювати фрагменти документа

B.* використання спеціальних кодів, які легко відокремлюються від змістової частини документа і використовуються для реалізації гіпертексту

C. застосування спеціальних графічних елементів, які дозволяють надавати документу відповідного вигляду

D. адреса Web - вузла, з якої починається робота броузера

E. форматування документа

35.

Форматува́ння (formatting) - процедура створення структур порожньої файлової системи вказаного типу - розподіл доріжок магнітного диска (дискети, твердого диска) чи іншого носія інформації (наприклад, SSD чи флеш-накопичувача) на фізичні чи логічні записи, що виконується перед першим використанням диска.
Програми, які призначені для відображення Web-сторінок називають:

A.* Броузерами

B. Прикладними

C. Інструментальними

D. Системними

E. Оболонками

36. Сервер це -:

A.* більш потужний ПК

B. локальні обчислювальні мережі

C. окрема фізична одиниця мережі

D. сукупність комп’ютерів, об’єднаних між собою засобами передачі даних

E. глобальна мережа

37. Створення якої мережі стало першим кроком до створення сучасної мережі Інтернет?

A. INTRANET

B.* ARPANET

C. МЕДЛАЙН

D. INTЕ

E. NSFNET38. Топологія мережі це:

A. потужний комп'ютер мережі

B.* схема електричного з'єднання комп'ютерів у мережу

C. канали зв'язку для передавання даних

D. електрична схема

E. безпровідниковий супутниковий зв'язок

39. Що називають службою Інтернет?

A. Програмне забезпечення Інтернет-сервера

B.

Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.
Супутник - небесне тіло, яке рухається навколо планети або зірки. Запущені людиною у космос із дослідницькою метою пристрої, апарати або снаряди, які рухаються за інерцією навколо небесного тіла, називаються штучними супутниками.
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Програмне зебезпечення Інтернет-клієнта

C. Можливість одержання певної інформації (інформаційної послуги)

D. Протоколи фізичного рівня

E.

Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами; це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.
* Eлектронну пошту

40. Що необхідно для підключення персонального комп'ютера до мережі інтернет:

A. Модем, веб-браузер, телефонна лінія

B. Застосування новітніх інформаційних та комунікаційних технологій

C. Фірма-провайдер послуг Інтернет

D. Комунікаційне обладнання (модем), програмне забезпечення

E.* Комунікаційне обладнання (модем), програмне забезпечення, фірма-провайдер послуг Інтернет

41. Що означає домен com:

A. суспільні організації

B. державні організації

C.* комерційні компанії

D. школи

E. банки


42. Що означає домен edu:

A. державні організації

B.* освітні організації

C. суспільні організації

D. комерційні організації

E. назва фірми

43. Що означає домен mil:

A. освітні організації

B. державні організації

C.*

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18  • Гіпертекстовий
  • Можливість