Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМолодих вчених

Молодих вчених
Сторінка1/16
Дата конвертації19.04.2017
Розмір2.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ,

АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ

У двох частинах

Частина 1

Тези доповідей


6 – 8 листопада 2012 року, м. Київ

Київ 2012

УДК 378.14Відповідальний за випуск П.П. Лізунов, професор
Редакційна колегія: Ю.О. Баранов, доцент

А.О. Білощицький, доцент

І.П. Бойко, професор

В.Ф. Деревінський, доцент

М.М. Дьомін, професор

Г.Ю. Ковальчук, канд. техн. наук

П.П. Лізунов, професор

Л.І. Мазуренко, професор

М.В. Малашевський, доцент

Д.В. Михайловський, доцент

С.О. Пискунов, доцент

А.Л. Скрипник, доцент

М.В. Степанов, доцент

В.О. Тімохін, професор

А.В. Шпаков, доцент

Р.В. Шульц, доцент
Рекомендовано до видання Оргкомітетом наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, протокол №1 від 8 листопада 2012 року.

Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів тези доповідей. – у 2-х частинах. – Ч.1. – К.: КНУБА, 2012. – 184 с.

УДК 378.14

© КНУБА, 2012

ЗМІСТ
Пленарне засідання 4

Секція 1. Соціально-політичний розвиток суспільства 11

Секція 2. Будівельна механіка 39

Секція 3. Будівельні конструкції 53

Секція 4. Основи і фундаменти 68

Секція 5. Будівельні машини та обладнання 77

Секція 6. Автоматизовані, електромеханічні системи та

вимірювальні комплекси 130

Секція 7. Інформаційні технології 143

Секція 8. Використання водних, теплових та енергетичних

ресурсів 157Пленарне засідання

УДК 69:334.72А. В. Шпаков,

канд. техн. наук, доцент


Формування функціонально-орієнтованих оргструктур комплексних будівельних організацій на проектно-логістичних принципах

В управлінні будівельним виробництвом на сучасному рівні розвитку ринкових відносин актуальною проблемою є питання дотримання строків реалізації інвестиційно-будівельних проектів та ефективного використання наявних ресурсів учасників інвестиційного процесу. Існують економічні, технологічні та організаційні аспекти покращення параметрів діяльності учасників будівельного проекту. Зосередимося на організаційно-комунікаційних методах вирішення цих актуальних питань сучасними підрядними будівельними організаціями.

Основними постулатами ефективного функціонування підрядної будівельної організації, на думку експертів, є:


 • формування відносин з фірмами-постачальниками будівельних матеріалів і конструкцій не на принципах конкуренції (зниження вартості постачання), а на принципах партнерства;

 • формування спеціальних бригад робочих високої кваліфікації для усунення форс-мажорних обставин та використання форм організації тимчасових бригад для «пікових» періодів будівництва (можливим є використання запланованого тимчасового субпідряду асоційованих фірм-партнерів);

 • широке використання різних групових та колективних форм організації роботи, в тому числі бригадні, спрямовані на виконання закінченого комплексу або етапу робіт.

Використання цих принципів на практиці є неможливим без внесення змін в традиційні організаційні структури управління комплексними будівельними підрядними організаціями з використанням проектних та адаптивних принципів їх побудови.

Пропонується створення в оргструктурі організації спеціалізованих поліфункціональних кластерів, які здатні вирішувати весь спектр організаційних, технологічних і проектних питань, що виникають при виконанні окремих комплексів та етапів будівельних робіт (рисунок)Рисунок. Місце та структура спеціалізованих організаційних кластерів у ОСУ підрядної будівельної організації.


Перевагою спеціалізованих кластерів є їх адаптивність до змін у завданнях замовника, незалежність від централізованої системи постачання, наближення центру керівництва основними процесами авторського нагляду, проектування, виробництва, контролю та постачання до місця виконання робіт, що впливає на якість виконання робіт. Наступним етапом є створення математичної моделі цього типу організаційної структури для порівняння з традиційними.
УДК 624.15

О. О. Арешкович,

доцент
Стабілізація зсувонебезпечної території при реконструкції НСК «Олімпійський» до ЄВРО 2012 у м. Києві

НСК «Олімпійський» розташований біля підніжжя Черепанової гори з перепадом висот більше 50 м, що створювало ряд проблемних геотехнічних задач. За проектом реконструкції до проведення ЄВРО 2012 було передбачено влаштування утримувальних конструкцій з метою розширення зони його обслуговування.

Ґрунтовий масив має неоднорідну будову, а в деяких місцях залишки стародавнього яру. За результатами проведених спеціальних досліджень виявлено, що бурі глини знаходяться у перевідкладеному стані, а під впливом гідрогеологічної ситуації та звітрювання відбулася зміна структурних зв’язків цієї глини. В умовах водонасичення відбувалося лавинне руйнування структури бурої глини. На цій ділянці проявлялися активні зсувні процеси в період реконструкції стадіону кілька разів.

Для стабілізації схилу було запропоновано виконати його терасування шляхом влаштування підпірних стін з буронабивних паль з анкерною системою та тяжами у верхній частині.

Досліджено зміну напружено-деформованого стану ґрунтового середовища на різних етапах навантаження схилу, пов’язаного зі зміною гідрогеологічної ситуації. Визначено розподіл зусиль між анкерною системою та підпірною стіною.

Розроблені інженерні захисні заходи забезпечили стабілізацію ґрунтових мас проблемної ділянки зсувонебезпечної території.
Ключові слова: зсувонебезпечний схил, бура глина, структурні зв’язки, підпірна стіна, анкер, дренаж, напружено-деформований стан, ґрунтовий масив

УДК 515.2О. А. Бондар,

доцент
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРИКЛАДНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ПРИ ВИРІШЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ

Управління та економіка є взаємозалежними паралельно спрямованими напрямами розвитку функціонування і прогнозування підприємств галузей народного та світового господарства, в цілому, на основі ресурсної складової процесів.

Вирішення будь-якої економічної проблеми пов’язане з управлінням, насамперед процесом пошуку шляхів вирішення. Управлінська проблема напряму пов’язана з економікою, адже передбачає обов’язкове акумулювання певної сукупності ресурсів. Оскільки проблематика задач, які вирішуються, є різнорідною та змішаною, виникає потреба формування інструментарію, що в свою чергу породила виникнення певної групи наук, які в сукупності об’єднуються процесом моделювання (інтерпретування).

Моделювання виступає практично єдиним інструментом дослідження складних економічних систем. Аналітичні методи для вивчення реальних складних систем малоефективні, оскільки із збільшенням складності системи виникає різке збільшення складності застосування таких методів. Традиційний підхід підбору найбільш адекватного математичного опису об’єкту і побудови на його основі моделюючого алгоритму неефективний для складних систем, оскільки: складні системи, як правило, складаються із різнорідних елементів, які можуть бути описані різнорідними математичними формалізмами; необхідно вміло описати механізм взаємодії елементів, що ускладнюється вказаною різнорідністю моделей цих елементів. Така складність згладжується в класі агрегатних систем, запропонованих Н.Г. Бусленко і І.Н. Коваленко, де задається універсальна схема опису складних систем замість множини типових схем.

Прикладна геометрія, інтерпретації якої поєднують конструктивність, високі обчислювальні якості та наочність, - має стати важливим об’єднуючим фактором вирішення економічних задач та управління ними.

Більш складним та неоднозначним є процес геометричного дослідження і структурування економетричних методів та моделей з метою визначення локальних теоретичних конструкцій на основі інваріантних геометричних моделей.
УДК 519.2

Ю. І. Мінаєва,

доцент
Інтелектуальні інформаційні технології в задачах формування портфеля цінних паперів

Сучасний стан економіки, головним чином, залежить від тієї інформаційної підтримки, яку має економічна система, незалежно від її обсягу і розташування. Роль інформаційних технологій (ІТ) в розв’язанні задач управління економікою в таких умовах є винятково важливою, тому що значну частину рішень доводиться приймати в умовах невизначеності.

Взагалі вся інформація в економічних системах є суперечливою, невизначеною і дуже часто напряму використовуватись не може. Але, як показує досвід, сучасні інформаційні системи і технології у переважній більшості обробляють явну інформацію, в той час як задача повинна стосуватись обробки прихованої інформації.

Слід зазначити також, що криза в економіці у великій мірі посилена кризою в економічній теорії, сучасний стан якої не дозволив передбачити і пояснити причини багатьох економічних трансформацій останніх років.

Класична теорія управління портфелем цінних паперів (ПЦП) спирається на постулат про ефективність ринку, однак ні вітчизняний, ні світовий ринок не можуть відповідати цій вимозі, що практично виключає можливість застосування універсальних рекомендацій.

Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.
Необхідні нові науково-практичні підходи, методи і моделі керування ПЦП в конкретних умовах сучасної України, дуже далеких від ідеальних.

Люди, які вважають себе експертами, дуже часто діють всупереч принципам ринкових відносин і отримують зиск саме в цьому випадку. Отже, коли ПЦП в певний спосіб сформований, то неминуче постає проблема управління портфелем. Навіть найобережніша стратегія роботи на ринку вимагає врахування ситуації на ринку.

Що означає врахування ситуації на ринку? Це означає, що стан ПЦП визначений в координатах «вартість-прибуток-ризик» повинен відповідати в певній мірі стану ринку, обчисленому в тих же координатах, на момент моніторингу ринку. Іншими словами, власник портфеля має чітко знати, чи відповідає його ПЦП тенденції на ринку, і мати можливість визначати у найближчий момент зміну тенденції.

Потрібно чітко усвідомити, що намагання спрогнозувати стан ринку, використовуючи загальновідомі дані і принципи роботи з цими загальними даними, абсолютно нереально. Однак, деякі висновки нобелевських лауреатів в галузі економіки довели, що, якщо на ринку не можна гарантовано виграти, то можна гарантовано не програти або програти мінімум. Зазначимо, що і відомий трейдер Б. Вільямс, і нобелевський лауреат Г. Саймон єдині в одному – для успішної роботи на ринку треба, щоб ПЦП був структурно близьким до ринку. Саме тому виникає потреба в такій інформаційній технології, яка дозволить «витягати» і обробляти приховану інформацію, та визначати структуру ринку і портфеля.

Запропонована інтелектуальна ІТ, орієнтована на вибір і управління ПЦП, яка полягає у визначенні структурного співпадіння ринку і ПЦП. При цьому у разі неспівпадіння задачею розробленої ІТ є вироблення рекомендацій з метою усуненніянеспівпадіння.

В даному випадку приховану інформацію про структуру ринку запропоновано визначати за допомогою інтелектуальних інформаційних технологій, зокрема, інтелектуального аналізу даних, заснованому на методах та моделях ієрархічної кластеризації. Показано, що визначення факту початку зміни тренду можливе шляхом обчислення параметрів, які характеризують структуру ПЦП – фрактальну вимірність та бінарне дерево структури. Проведені дослідження підтвердили ефективність запропонованої моделі.
УДК 624.15: 624.042.7

В. О. Сахаров,

доцент
Дослідження розподілу зусиль в палях при сейсмічних навантаженнях з урахуванням згасання коливань

Складність архітектурних рішень конструкцій вимагає використовувати найсучасніші засоби проектування, особливо, якщо будівлі зводяться або реконструюються в сейсмічнонебезпечних районах. Останні результати по сейсморайонуванню, що відображені в нормах призводять до підвищення сейсмічності територій та існуючих будівель і споруд.

На етапі проектування та розрахунку конструкцій в значній мірі має прийняття адекватної розрахункової схеми, моделей середовища та відповідних вихідних даних. У випадку сейсмічно-небезпечних районів особливе значення має розрахункове сейсмічне навантаження, яке в більшості випадків приймається не за результатами геофізичних досліджень будівельного майданчика, а за рекомендаціями норм у вигляді синтезованих акселерограм. Слід зауважити, що для задач даного класу складність узгодження прийнятої розрахункової схеми, сейсмічного навантаження, моделей середовищ із відповідними параметрами та використаної методики розрахунку може призводити до серйозних «прорахунків» проектного рішення, особливо у фундаментних конструкціях.

В роботі представлені результати аналізу розподілу напружено-деформованого стану фундаментних конструкцій багатоповерхової будівлі під впливом статичних та сейсмічних навантажень, як системи «основа – фундамент – надземні конструкції». Для забезпечення проведення детального аналізу результатів розрахунки проводились АСНД «VESNA» за методом скінченних елементів у тривимірній постановці.

Метод скінчених елементів (МСЕ) - числова техніка знаходження розв'язків інтегральних та диференціальних рівнянь у частинних похідних (ДРЧП). Процес розв'язання побудований або на повному усуненні диференціального рівняння для стаціонарних задач, або на розкладі ДРЧП в апроксимуючу систему звичайних диференціальних рівнянь, які потім розв'язуються використанням якої-небудь стандартної техніки, такої як метод Ейлера, Рунге-Кутти тощо.
Представлено порівняння результатів, отриманих за інженерними та науковими методами розрахунку. На базі чисельних експериментів показаний вплив довжини паль на характер розподілу зусиль в елементах фундаменту, розташованих в багатошаровій ґрунтовій основі. При цьому максимальні зусилля в палях можуть виникати нижче голови паль.


Секція 1. Соціально-політичний розвиток суспільства

УДК 330


М. О. Авраменко,

студент
ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ. ЇХ ВПЛИВ НА ЦІНОУТВОРЕННЯПопит визначає сукупну суспільну чи ринкову потребу в товарах (послугах), яка зумовлена платоспроможністю і виражена в грошовій формі. Попит завжди конкретно визначений, має властивість динамічно змінюватись під впливом ряду факторів.

Пропозиція представлена результатами господарської діяльності (виробництва), що набувають товарного вигляду і можуть бути доставлені на ринок у певному обсязі і в певний час. Як функція і результат товарного виробництва пропозиція представлена відповідними суб’єктами – продавцями. Еволюція товарного виробництва і розвиток суспільного поділу праці зумовили переміщення функції реалізації товарів та послуг на ринку від безпосереднього виробництва до торгівлі.
По́діл пра́ці - диференціація, спеціалізація трудової діяльності. При вертикальному поділі праці відбувається розподіл за рівнями, наприклад, розмежовується виробництво і управління підприємством. При горизонтальному поділі праці розподіляються види робіт в межах одного рівня, наприклад, виділяються виготовлення, обробка деталей виробу і збір виробу з цих деталей.

Діалектика взаємозалежності попиту та пропозиції залежно від точки зору характеризує макро- чи мікроекономічні процеси. На макроекономічному рівні розглядається співвідношення сукупних попиту та пропозиції, які є характеристиками суспільного процесу відтворення в цілому. Мікроекономічною характеристикою є співвідношення ринкового попиту та ринкової пропозиції

Кон’юнктура ринку характеризується попитом та пропозицією. При великих темпах росту попиту та відставанням у виробництві, а як наслідок і пропозиції, утворюється дефіцитний ринок. Додатковим джерелом задоволення сукупного попиту є імпорт продукції. За наявності надвеликої пропозиції утворюється кон’юнктура надлишкового ринку, що призводить до знецінення товарів. Ідеальною системою ринкового господарювання є рівновага попиту та пропозиції.

Коливання ринкового попиту та пропозиції зумовлюються багатьма факторами. Класифікація їх дає змогу не тільки проаналізувати причини змін залежно від пануючих тенденцій. Систематизація факторів створює теоретичні передумови для свідомого управління динамікою попиту і пропозиції.

Ринкову рівновагу як бажаний стан кон’юнктури неможливо зафіксувати на тривалий термін. Це суперечило б дії рухливих факторів попиту та пропозиції. Суперечність між потребою у збалансованості попиту і пропозиції та об’єктивно обмеженими можливостями їх підтримання є основою в системі причин неефективності централізованого директивного планування виробництва.
УДК 330.1

Д. М. Бабошкін,

аспірант
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

Персонал об’єднує складові частини трудового колективу підприємства, об’єднуючи всіх працівників, що виконують виробничі або управлінські операції та зайняті переробкою предметів праці з використанням засобів праці.

Персонал підприємства включає в себе особовий склад усіх зайнятих на ньому працівників: робочих, керівників і фахівців, як тих, котрі працюють за наймом, так і власників, що працюють.

Терміни «кадри» і «персонал» розглядаються як синоніми, хоча у ряді країн, наприклад, у Франції, до кадрів традиційно відносять інженерно-технічний або керівний склад підприємства.

Подвійна природа персоналу дозволяє розглядати його одночасно і як суб’єкт, і як об’єкт управління. Об’єкт – це окремий працівник або якась їх сукупність, а в якості суб’єкта персонал виконує певні управлінські функції.

Управління персоналом – це система взаємопов’язаних організаційно-економічних і соціальних заходів по створенню умов для нормального функціонування, розвитку й ефективного використання потенціалу робочої сили на рівні організації. Також управління персоналом можна визначити як діяльність, що спрямована на досягнення найбільш ефективного використання працівників для досягнення цілей підприємства та особистісних цілей.

Управління людськими ресурсами – головна функція будь-якої організації, адже персонал – найбільш складний об’єкт управління в організації.

Основною метою процесу управління персоналом на сучасному етапі є формування, розвиток та реалізація з найбільшою ефективністю кадрового потенціалу підприємства. Це означає покращення роботи кожного працівника з тим, щоб він найбільш оптимальним шляхом використовував свій власний трудовий та творчий потенціал та завдяки цьому сприяв досягненню підприємством власних цілей.

Для досягнення основної мети процесу управління персоналом підприємством необхідно досягти виконання трьох головних цілей: стабілізації кадрового потенціалу, навчання персоналу, розвитку кадрового потенціалу.


УДК 330

Н. А. Білощицька,

студентка


ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ

I. Тіньова економіка сучасного світу

1.1. Поняття тіньової економіки

Тіньова економіка – це економічна діяльність, яка суперечить даному законодавству і представляє собою сукупність незаконних господарчих дій, які тягнуть за собою кримінальні злочини різного ступеня тяжкості. Згідно зі ще однією думкою, під поняттям тіньової економіки розуміються не враховані в офіціальній статистиці і неконтрольовані суспільством виробництво, використання, обмін та розподіл матеріальних благ (це твердження основне для економістів).1.2. Види тіньової економіки

 • Неофіціальна економіка («вторая» чи «беловоротничковая»)

 • Фіктивна економіка («сіра»)

 • Підпільна економіка(«чорна»)

1.3. Закономірності розвитку різних видів тіньової економіки

 • Основні закономірності розвитку «второй» тіньової економіки

 • Основні закономірності розвитку «сірої» тіньової економіки

 • Основні закономірності розвитку «чорної» тіньової економіки

  1. Причини виникнення та розвитку тіньової економіки

 • Економічні фактори

 • Соціальні фактори

 • Правові фактори

II. Тіньовий розділ економіки в Україні

2.1. Формування тіньової економіки в Україні

2.2. Особливості тіньової економіки в України

2.3. Методи боротьби з тіньовою економікою

УДК 330


О. І. Іщенко,

студент
Причини та наслідки економічної кризи 2008-2009 рр. в Україні

Передумовами фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. в Україні являються, насамперед, зовнішні та внутрішні фактори, що сформували критичну ситуацію в країні, а саме лобіювання інтересів закордонних компаній та холдингів, що стало однією з головних причин значного негативного сальдо в зовнішній торгівлі, а згодом і платіжного балансу. Своє місце в даній ситуації має і погіршення стосунків з Росією безпосередньо з поставками природного газу. Також у зв’язку з «помаранчевою революцією» в України збільшився зовнішній борг і за зимовими підсумками 2008 року – значно зросла тіньова економіка.

Першими вісниками кризи, за повідомленнями ЗМІ, стало істотне скорочення попиту на залізо та сталь, що призвело до зменшення обсягів експорту та надходження валюти до Української економіки. Восени та на початку зими ціни на нерухомість різко впали, а також більше половини будівельних проектів було заморожено. Відповідно до загальної тенденції ціни на землю також впали.

Основним наслідком кризи стали, по-перше, девальвація гривні щодо долара США, що спричинила пониження рівня життя населення та збільшення безробіття. По-друге, політична нестабільність призвела до «газового» конфлікту України безпосередньо з Росією. Щодо банківського сектору, то влітку 2009 урядом було націоналізовано три «проблемні» банки: «Укргазбанк», «Родовід Банк» та «Київ».

Висновки з фінансової кризи 2008 року, головним чином, стосуються можливих засобів запобігання потенційній фінансовій кризі. Основними засобами запобігання системному послабленню банківської системи та можливій кризі є втілення таких заходів:

- зниження ризиків у банківській системі;

- девалютизація (дедоларизація);

- інституційна консолідація банківської системи та підвищення довіри до банків (з метою більш ефективного використання капіталу та посилення стабільності банківської системи).

Крім того, доцільним є обмеження кредитування в іноземній валюті, особливо фізичних осіб, які не мають доходів в іноземній валюті.

УДК 330

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16 • МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ У двох частинах Частина 1 Тези доповідей
 • Наукова
 • Пленарне засідання УДК 69:334.72 А. В. Шпаков
 • О. О. Арешкович
 • О. А. Бондар
 • Ю. І. Мінаєва
 • В. О. Сахаров
 • Секція 1. Соціально-політичний розвиток суспільства УДК 330 М. О. Авраменко
 • Д. М. Бабошкін
 • Н. А. Білощицька
 • II. Тіньовий розділ економіки в Україні
 • О. І. Іщенко