Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМонографія За редакцією доктора сільськогосподарських наук, професора, Заслуженого діяча науки І техніки України I. A. Шувара Івано-Франківськ «Симфонія форте» 2015

Скачати 55.28 Kb.

Монографія За редакцією доктора сільськогосподарських наук, професора, Заслуженого діяча науки І техніки України I. A. Шувара Івано-Франківськ «Симфонія форте» 2015
Скачати 55.28 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації10.06.2017
Розмір55.28 Kb.
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
АСОЦІАЦІЯ «БІОКОНВЕРСІЯ»

ВИРОБНИЦТВОТА ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ
Монографія
За редакцією доктора сільськогосподарських наук,

професора, Заслуженого діяча науки

і техніки України I.A.

Органічні добрива - добрива, що містять елементи живлення рослин переважно у формі органічних сполук. До них відносять гній, компости, торф, тирса, солома, зелене добриво, мул (сапропель), промислові та господарські відходи та інші.

Доктор сільськогосподарських наук - вищий науковий ступінь у галузі сільськогосподарських наук. В Україні існує два наукових ступені: «доктор наук» та «кандидат наук». Доктор наук - вищий науковий ступінь, присуджується на підставі захисту докторської дисертації, яка являє собою сукупність результатів, що розв'язують важливу наукову або науково-прикладну проблему.

Шувара

Івано-Франківськ

«Симфонія форте»

2015
УДК 631.861 631.874

ББК 40.406

В 52
Авторський колектив: Шувар І.А. - доктор сільськогосподарських наук;

Сільськогосподарські науки - це широка міждисциплінарна область, яка охоплює частини точних, природничих, економічних та суспільних наук, які використовуються в сільському господарстві.

Бунчак О.М., Сендецький В.М., Тимофійчук О.Б., Гнидюк B.C., Центило Л. В. - кандидати сільськогосподарських наук;

Сільське́ господа́рство (с.-г.) - галузь економіки, що призначена для забезпечення населення продовольством і отримання сировини для промисловості. Галузь представлена практично у всіх країнах. У світовому сільському господарстві зайнято близько 1,1 млрд економічно активного населення.

Бахмат О.М. - доктор сільськогосподарських наук; Колісник Н.М.- директор ПП «Біоконверсія»; Тимофійчук Б.В. - директор ПФ «Богдан і К» Івано-Франківської області; Лозова О.В. - економіст агрохолдингу «Авангард».


Розглянуто вченою радою Подільського ДАТУ (протокол № 6 від 26.03.2015p.)

та асоціацією «Біоконверсія» (протокол № 1 від 10.03.2015р.)
Рецензенти:

М.І. Бахмат, доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри рослинництва і кормовиробництва Подільського ДАТУ;

М. Бердніков, головний науковий співробітник ІСМАВ НААН, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН;

М.Д. Волощук, доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри агрохімії і ґрунтознавства інституту природничих наук Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника;

І.С. Кривенко, доктор біологічних наук, кандидат с.-г.

Вчене звання старшого наукового співробітника присвоюється докторам і кандидатам наук із стажем наукової роботи не менше трьох років, які працюють у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації або наукових установах та організаціях до них прирівняних і зараховані після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом, на посади старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідувача (начальника) та завідувача (начальника) науково-дослідного відділу (відділення, сектору, лабораторії), завідувача кафедри або призначені на посади ректора, проректора з навчальної та наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року та опублікування за останні три роки у наукових фахових виданнях України або інших держав не менше п'яти наукових праць за відповідною спеціальністю, з них дві - без співавторів.

Природни́чі нау́ки - галузі науки, що вивчають явища навколишнього світу в живій та неживій природі. До природничих наук не належать дослідження людського суспільства, мов і мистецтв, які заведено об'єднувати під назвою гуманітарні науки.

Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.

Доктор біологічних наук - вищий науковий ступінь у галузі біологічних наук. В Україні існує два наукових ступені: «доктор наук» та «кандидат наук». Доктор наук - вищий науковий ступінь, присуджується на підставі захисту докторської дисертації, яка являє собою сукупність результатів, що розв'язують важливу наукову або науково-прикладну проблему.

наук, віце-президент асоціації «Біоконверсія».
Виробництво та використання органічних добрив : монографія / [І.А. Шувар, О. М. Бунчак, В.М. Сендецький, О.Б. Тимофійчук, О.М. Бахмат, Н.М. Колісник, та ін.]; за заг. ред. І.А. Шувара. - Івано- Франківськ : Симфонія форте, 2015. - 596 с.

ISBN 978-966-286-054-2

Монографія написана за результатами наукових досліджень авторів, а також досліджень українських і зарубіжних вчених, досвіду передових агропідприємств і присвячена проблемі ефективного виробництва та використання органічних добрив.

Дослідження Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

У ній детально проаналізовано новітні технології виробництва та застосування органічних добрив.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Подано характеристики традиційних добрив, а також результати досліджень з виробництва і застосування органічних добрив, виготовлених із органічних відходів птахофабрик, тваринницьких комплексів, шкіряного виробництва та інших методом біологічної ферментації, вермикультивування та з використанням мікробів, виробництво і застосування рідких біостимуляторів добрив - методом кавітації, деструкція соломи сумісно з висіванням культур на сидерат.

Шкіряна́ промисло́вість - одна з галузей легкої промисловості, що полягає в механічному та фізико-хімічному гарбуванні шкіри тварин, переважно великої рогатої худоби, а також морських ссавців. Продукція її використовується у виробництві взуттєвої та інших галузей легкої промисловості.

Робота виконана в Подільському ДАТУ, Львівському НАУ, асоціації «Біоконверсія», ПФ «Богдан і К», ТЗОВ «Світ шкіри» Івано-Франківської області, ПАТ «Львівський облрибкомбінат», ТзОВ «Агрофірма «Колос»» Київської області та в інших агропідприємствах і наукових установах

Монографія призначена для наукових працівників, аспірантів, студентів та фахівців сільськогосподарського виробництва.

Сільськогоспо́дарське виробни́цтво - вид господарської діяльності з виробництва продукції, яка пов'язана з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і переробленому вигляді та для використання на нехарчові цілі.УДК 631.861 631.874

ББК 40.406

ISBN 978-966-286-054-2 ©Авторський колектив, 2015

ЗМІСТ

3.2 Виробництво органічних добрив методом пришвидшеної


3.3.5 Обґрунтування виробництва органічного добрива із збалансованим вмістом хрому тривалентного з відходів шкіряного виробництва та осаду очисних споруд методом біологічної ферментації ………………………………………………………………3563.3.

Очисні споруди Очисні́ спору́ди (рос. очистные сооружения, англ. pollution control facilities, нім. Kläranlagen f pl, Reinigungsanlagen f pl);- інженерні споруди системи каналізації для очищення, знешкодження й знезараження стічних вод.

6 Перероблення органічних відходів шкіряного виробництва методом кавітації на комплекс рідких органічних добрив «Біохром» для кореневого та позакореневого
живлення рослин……………………………………………………………………..360

3.3.7 Вплив органічних добрив «ОДУД», збалансованих за умістом тривалентного хрому, на агрохімічні показники родючості ґрунту, врожайність сільськогосподарських культур та якість продукції ..

Я́кість проду́кції - це сукупність властивостей продукції, яку обумовлюють її придатність, задовольнити певні потреби відповідно до призначення.

Сільськогосподарські культури Сільськогосподарські культури - культурні рослини, що вирощуються з метою забезпечення людства продуктами харчування, виробництва сировини для окремих галузей промисловості і кормів для сільськогосподарських тварин.

366
4.


4.5 Сучасні технології перероблення пташиного посліду на органічні добрива за допомогою штамів бактерій препарату «Віоvel-Фермер» ……………………….397


5. ВИКОРИСТАННЯ СОЛОМИ ТА СИДЕРАТІВ У СУЧАСНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ ……………………………………………………………….........................................406

5.1

7. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА І ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ, ВИГОТОВЛЕНИХ МЕТОДОМ ВЕРМИКУЛЬТИВУВАННЯ, БІОЛОГІЧНОЇ ФЕРМЕНТАЦІЇ, КАВІТАЦІЇ, ДИСТРУКЦІЄЮ СОЛОМИ ТА СИДЕРАТІВ 532

7.1

«Було би грубою помилкою вважати, що із збільшеннямвиробництва і застосування мінеральних добрив роль

гною, як одного з головних добрив, зменшується.

Ефекти́вність виробни́цтва - найважливіша якісна характеристика господарювання на всіх рівнях.

Штучні (мінеральні) добрива, - вироби однієї з галузей хімічної промисловості, що містять поживні елементи, потрібні для сільського господарства. Застосування штучних добрив сприяє збільшенню врожайності сільсько-господарських культур, покращенню якості продукції та спричиняється до підвищення стійкості рослин у несприятливих кліматичних умовах.

Навпаки,


за інтенсивної хімізації значення гною ще більше зростає»

Д. М. Прянишніков

ПЕРЕДМОВА

Органічні добрива були і є, за сумісного використання з мінеральними та біологічними добривами, невід’ємною складовою частиною науково обґрунтованої системи удобрення, спрямованої на поліпшення родючості ґрунту, збільшення врожайності сільськогосподарських культур та покращання якості продукції.

Однак, за останні 20 років в Україні унаслідок зменшення поголів’я ВРХ, свиней внесення органічних добрив катастрофічно зменшилося - від 8,6 т/га 1990 року, до 1 т/га упродовж 2013-2014 рр., а внесення мінеральних - у 7 разів, що й призвело до погіршення родючості ґрунту та його деградації. Тому впровадження новітніх технологій виробництва і ефективного застосування органічних добрив стало надзвичайно важливою проблемою в аграрному секторі економіки країни.

Асоціація «Біоконверсія» (м. Івано-Франківськ) - уперше в Україні і в колишньому СРСР ще з 1989 р. розпочала промислове вирощування червоних дощових каліфорнійських черв’яків. За технологією, розробленою фахівцями асоціації «Біоконверсія» в усіх республіках колишнього Радянського Союзу було створено 360 вермигосподарств, у тому числі в Україні понад 150.

Сільське́ господа́рство Украї́ни - одна з провідних галузей економіки України.

Сою́з Радя́нських Соціалісти́чних Респу́блік (скорочено - СРСР або Радянський Союз) - формально союз соціалістичних держав, утворених на уламках Російської імперії після революції 1917 року, наддержавне утворення, яке існувало в 1922–1991 роках у Центральній та Північній Азії, Східній Європі.

Уперше в Україні удосконалено, запатентовано та впроваджено технологію пришвидшеної біологічної ферментації в камерних біоферментаторах органічних відходів птахофабрик, тваринницьких комплексів, шкіряної промисловості, осаду очисних споруд.

Запропонована монографія - перше у вітчизняній науковій літературі видання, де узагальнено результати досліджень вчених асоціації «Біоконверсія», Подільського ДАТУ, Львівського НАУ, наукових установ України та інших країн з проблеми виробництва і застосування традиційних добрив і новітніх технологій, зокрема, виробництво органічних добрив методом вермикультивування, пришвидшеної біологічної ферментації, з допомогою мікробних асоціацій, виробництво біостимуляторів-добрив методом кавітації, сумісне застосування в агротехнологіях соломи і сидератів, підданих деструкції біопрепаратом «Вермистим-Д».

Схарактеризовано досвід виробництва органічних добрив методом біоферментації в Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Волинській та інших областях. У господарствах ПФ «Бощан і К» Івано-Франківської та ТзОВ «Агрофірма «Колос» Київської та інших областей впроваджено технологію сумісного використання сидератів і соломи на добрива деструкцією їх біопрепаратом «Вермистим-Д».

Монографія багатоаспектна - охоплює цілу низку актуальних наукових положень, упровадження найсучасніших виробничих циклів промислового продукування органічних добрив на основі безвідходних ресурсо- і енергоощадних технологій, їх застосування на полях України та за її межами.

Безперечно, монографія є актуальним та цінним виданням, яке представляє собою комплексну, систематизовану і практично завершену науково-методичну працю. Її науковий рівень і потенціал є корисним і необхідним на сучасному етапі розвитку нашої держави як в наукових колах, для навчального процесу, так і для практичного використання в різних сферах суспільного життя.

Її адресовано студентам різних напрямів підготовки і спеціальностей, аспірантам, викладачам, науковим працівникам, керівникам підприємств і організацій, вчителям, працівникам сільського і народного господарств та різних верств населення, які мають безпосередній чи опосередкований контакт з рослинним біорізноманіттям, турбуються про його екологічний стан, загальну культуру народу, екологізацію землеробства, добробут і здоров’я нації.
І.П. Мельник

Президент асоціації «Біоконверсія»,

Лауреат державної премії в галузі науки і техніки,

Заслужений працівник сільського господарства України


  1   2


Скачати 55.28 Kb.

  • ТА ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ Монографія За редакцією доктора сільськогосподарських наук
  • Авторський колектив
  • Бунчак О.М.
  • Бахмат О.М.
  • Рецензенти: М.І. Бахмат
  • УДК 631.861 631.874 ББК 40.406 ISBN 978-966-286-054-2
  • ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА