Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМораведж Сейєд Мілад

Скачати 351.46 Kb.

Мораведж Сейєд Мілад
Скачати 351.46 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації28.05.2017
Розмір351.46 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3

НАЦІОНАЛЬНІЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Мораведж Сейєд Мілад

Іран
УДК 004.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
05Методи та засоби оцінки технічної безпеки та розрахунку параметрів ефективності тестування і реконфігурації багатопроцесорних систем управління

Спеціальність 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти


АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ – 2013

Дисертацією є рукопис.

Обслу́га - у військовій справі - група військовослужбовців, які безпосередньо обслуговують артилерійську систему, кулемет і інші види зброї і техніки; первинна (нижча) організаційна одиниця (підрозділ) у збройних силах багатьох держав.
Критика - розгляд якогось явища, предмета, особи; його аналіз та оцінка згідно з існуючими нормами, масштабами, цінностями.[Джерело?] Аналіз і оцінка когось чи чогось із метою виявлення та усунення вад, хиб.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Багатопроцесорність (англ. Multiprocessing) - це використання двох або більше центральних процесорів (CPU) в одній комп'ютерній системі. Термін також відноситься до здатності системи підтримувати більше одного процесора і/або здатність розділити завдання між ними.
Технічні науки - науки, що вивчають закономірності розвитку техніки і визначають способи найкращого її використання.


Робота виконана на кафедрі системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.
Міні́стр - член уряду і голова міністерства. Голову уряду іноді називають прем'єр-міністром, залежно від країни - формально чи неформально.
Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Систе́мне програмува́ння (або програмування систем) - це вид програмування, який полягає у розробці програм, які взаємодіють з системним програмним забезпеченням (операційною системою), або апаратним забезпеченням комп'ютера.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Романкевич Віталій Олексійович,

НТУУ «КПІ», доцент кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Дрозд Олександр Валентинович

Одеський Національний політехнічний університет,

професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних

систем та мереж


кандидат технічних наук, доцент

Селігей Олександр Минович,

Кременчуцький національний університет

ім.

Націоналі́зм (фр. nationalisme) - ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі[Джерело?].
Доце́нт (від лат. docere «навчати») - в Україні та інших країнах вчене звання викладачів вищих навчальних закладів, що виконують функцію університетських лекторів; вчене звання співробітників наукових установ; посада у вищих навчальних закладах.
До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
Михайла Остроградського,

доцент кафедри комп’ютерних та інформаційних

систем

Захист дисертації відбудеться «25» березня 2013 р. о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.02 у НТУУ «КПІ» (м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 18, ауд. 516).

Відзиви на автореферат в двох примірниках, завірені печаткою установи, просимо надсилати за адресою: 03056, м.

Автореферат (від дав.-гр. αὐτος - сам та лат. refero - доповідаю, повідомляю) - короткий виклад наукової праці, підготовлений автором та надрукований для попереднього ознайомлення з твором (наприклад, автореферат дисертації).
Київ, пр. Перемоги, 37, вченому секретарю НТУУ «КПІ».

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ, пр. Перемоги, 37).


Автореферат розісланий «23» лютого 2013 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

к.т.н., доцент М.М. ОрловаЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Багатопроцесорні системи (БС) знаходять з кожним роком все більше застосування в сфері накопичення та обробки інформації. Особливо це стосується систем управління складними та дуже складними об’єктами, такими як сучасні літаки, космічні апарати, лікарські заклади, банківські структури та ін.
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Ба́нк (від італ. banco - лавка або стіл) - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.
Лікар (англ. Medical Doctor (M.D.) - фахівець із повною вищою медичною освітою, який в установленому законом порядку постійно займається підтримкою або відновленням людського здоров'я, через запобігання (профілактика), розпізнавання (діагностика) та лікування захворювань і травм.
Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Космічний апарат (КА) - технічний пристрій, що використовується для виконання різноманітних завдань у космічному просторі, а також проведення дослідницьких та іншого роду робіт на поверхні різних небесних тіл.
Помилки в роботі подібних систем можуть привести до небажаних наслідків, пов’язаних з великими фінансовими або навіть людськими втратами, можуть привести до шкідливих екологічних наслідків (наприклад, відмови систем обслуговування ядерних реакторів).
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Причи́нність, також причи́нно-наслідко́вий зв’язо́к, причи́новість, причи́ново-наслідко́вий зв’язо́к, кауза́льність - (неформально, нестрого розуміючи) зв’язок між подією А («причиною») й іншою подією Б («наслідком»), яка необхідно настає за першою чи витікає з неї.
Тому питання досягнення високої надійності при проектуванні таких систем є важливим і актуальним.

Одним з напрямків побудування високонадійних систем є надання їм властивості відмовостійкості. Цей напрямок активно досліджується в останні десятиріччя, одержано багато теоретичних та практичних результатів, які представлені у статтях та на конференціях, у першу чергу у Європі і Сполучених Штатах Америки, опубліковано декілька монографій, у тому числі в Україні.

Конференція - заздалегідь заплановане, організоване зібрання людей для обговорення певної проблематики, яка визначена заздалегідь.
Десятилі́ття, також - десятиріччя, декада - під десятиліттям найчастіше розуміють календарне десятиліття, період часу, що включає десять років.
Наді́йність - властивість технічних об'єктів зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Проектува́ння - процес створення проекту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Моногра́фія (англ. monograph, нім. Monographie f) - наукова праця у вигляді книги з поглибленим вивченням однієї або декількох (тісно пов'язаних між собою) тем.
Я́дерний реа́ктор - пристрій для одержання енергії за рахунок керованої реакції поділу ядра.
Сполу́чені Шта́ти Аме́рики, також США, Сполу́чені Шта́ти, Шта́ти, Аме́рика (англ. United States of America, USA, U.S., the USA, the States, America) - конституційна федеративна республіка в Північній Америці, що складається з 50 штатів: Аляски, Гаваїв, 48 штатів на території між Атлантичним і Тихим океанами і між Канадою і Мексикою та федерального (столичного) округу Колумбія.
Що ж стосується відмовостійких багатопроцесорних систем, то інтенсивність досліджень тут слабша, але інтерес зростає, і тому нові результати у цій сфері є вагомими.

Відмовостійкі багатопроцесорні системи (ВБС) керування складними об’єктами мають апаратну та часову надлишковість, здатні самі себе тестувати, виявляти несправні процесори, реконфігуруватися (роботоздатні процесори починають виконувати функції тих, що відмовили) та продовжувати функціонування в повному обсязі. Якщо кількість процесорів, що вийшли з ладу, перевищує можливості системи до відновлення своєї роботоздатності, система може продовжувати роботу не в повному обсязі, тобто без виконання деяких функцій управління, а у випадку керування об’єктами критичного призначення при появі подальших відмов може перейти навіть у небезпечний стан.

Небезпе́ка - можливість виникнення обставин, за яких матерія, поле, інформація або їхнє поєднання можуть таким чином вплинути на складну систему, що призведе до погіршення або неможливості її функціонування і розвитку.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Результати досліджень, що представлені в дисертації, посвячені саме цим аспектам функціонування багатопроцесорних систем управління.

Таким чином, дослідження в області підвищення показників надійності багатопроцесорних систем є актуальними, в тому числі і для України, яка відома у світі своїми досягненнями у галузі ракето- та авіабудування, де застосування високонадійних і безпечних систем управління збільшується з кожним роком.

Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Актуа́льність (від лат. actualis - справжній, теперішній, сучасний, важливий у даний момент, злободенний, назрілий) - абстрактний іменник до прикметника «актуальний». Актуальність - важливість, значимість чого-небудь на сьогодні, сучасність, злободенність.
Авіаці́йна промисло́вість - галузь машинобудування, що виробляє літаки, вертольоти, авіаційні двигуни, прилади і устаткування для авіації.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Дисертаційні дослідження виконувалися на кафедрі системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» в рамках науково дослідних робіт:

 • «Методи та засоби оцінки надійності реконфігуровних відмовостійких багатопроцесорних систем», № держреєстрації 0107U002168 (2007–2009 рр.);

 • «Спеціалізована комп’ютерна система діагностування та розрахунку надійності реконфігуровних відмовостійких багатопроцесорних систем», № держреєстрації 0110U000262 (2010–2011 рр.).
  Діа́гноз (грец. διάγνωσις - розпізнавання) - результат постановки діагнозу, який містить оцінку стану об'єкта на момент діагностування


Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка методів та засобів, що дають змогу розробнику багатопроцесорної системи управління складними об’єктами розрахунку, оцінки та поліпшення деяких її характеристик, зокрема тестування, реконфігурування, надійності та безпеки.

Відповідно до поставленої мети основні задачі дослідження полягають у наступному: 1. Проведення аналізу методів розрахунку показників надійності багатопроцесорних систем і методів та засобів її підвищення, зокрема на шляху побудови відмовостійких систем, оптимізації взаємотестування процесорів та реконфігурування системи при появі відмов.

 2. Розробка алгоритму розподілення множини процесорів системи по групах (для кожного процесора своя група процесорів, що здатні виконати функції даного) у ВБС, визначення розміру груп і виведення співвідношень оціночного характеру з метою підвищення ефективності виконання ре- конфігурування системи при появі відмов її компонентів.
  Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.
  Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.


 3. Розробка алгоритму зменшення перебору при розподіленні функцій управління по процесорах у режимі часткової роботоздатності багатопроцесорної системи та обчислення кількості можливих варіантів розподілення з урахуванням особливостей та обмежень, що мають у ній місце, з метою скорочення часу реконфігурування.

 4. Підвищення ефективності процедури взаємотестування процесорів у багатопроцесорній системі з урахуванням можливостей виконання тестового експерименту.
  Абревіатура (лат. abbrevio - скорочую) - складноскорочені слова, похідне слово, що виникає внаслідок абревіації - утворення з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття.
  Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.
  Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.


 5. Розробка методу підвищення надійності ВБС без введення додаткових процесорів за рахунок використання внутрішніх резервів.

 6. Формалізація задачі та оцінка ймовірності переходу системи у небезпечний стан на основі аналізу поведінки багатопроцесорної системи управління об’єктом критичного призначення у потоці відмов.

 7. Розробка нових алгоритмічно-структурних засобів формування послідовностей псевдовипадкових двійкових векторів, які можуть бути використані для підвищення ефективності процедур статистичної оцінки характеристик багатопроцесорних систем, що проектуються.
  Ймові́рність (лат. probabilitas, англ. probability) - числова характеристика можливості того, що випадкова подія відбудеться в умовах, які можуть бути відтворені необмежену кількість разів. Імовірність є основним поняттям розділу математики, що називається теорія імовірностей.
  Статистичні оцінки - це статистики, що використовуються для оцінювання невідомих параметрів розподілів випадкової величини.


Об’єктом дослідження є процес функціонування багатопроцесорних систем управління (в першу чергу - відмовостійких) складними об’єктами.

Предметом дослідження є методи, алгоритми та апаратно-програмні засоби організації взаємотестування та реконфігурування у багатопроцесорних системах управління складними об’єктами, а також оцінки та підвищення її надійнісних параметрів.

Методи дослідження. При розробці методів та алгоритмів, пов’язаних з процесами тестування та реконфігурування, використовувалися положення дискретної математики, у тому числі методи теорії множин, теорії графів, булевої алгебри, а для пошуку вирішень задач оптимальних розподілень процесорів - методи диференціального числення;
О́птимум (рос. оптимум, англ. optimum, нім. Optimum n) - сукупність найсприятливіших умов для будь-чого. Найкращий варіант вирішення задачі або шлях досягнення мети за даних умов та ресурсів.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Дискре́тна матема́тика - галузь математики, що вивчає властивості будь-яких дискретних структур. Як синонім іноді вживається термін дискре́тний ана́ліз, що вивчає властивості структур скінченного характеру.
Теорія графів - розділ математики, що вивчає властивості графів. Наочно граф можна уявити як геометричну конфігурацію, яка складається з точок (вершини) сполучених лініями (ребрами). У строгому визначенні графом називається така пара множин G = (V, E), де V є підмножина будь-якої зліченної множини, а E - підмножина V × V.
Диференціальне числення - розділ математики, в якому вивчаються похідні, диференціали та їх застосування в дослідженні властивостей функцій. Формування диференціального числення пов'язано з іменами Ісаака Ньютона та Ґотфріда Лейбніца.
Тео́рія множи́н - розділ математики, в якому вивчаються загальні властивості множин (переважно нескінченних). Виділення теорії множин в самостійний розділ математики відбулося на рубежі XIX і XX століть.
для побудови рівновагового генератора використовувалися методи прикладної теорії цифрових автоматів, теорії лінійних автоматів.

Наукова новизна одержаних результатів визначається наступними положеннями:

З метою оптимізації процесу реконфігурування системи за критеріями зменшення або часових затрат на виконання функцій реконфігурування, або об’ємів блоків пам’яті процесорних елементів для збереження робочого та службового програмного забезпечення ВБС вперше запропоновано алгоритми вибору для кожного процесора множини процесорних елементів ВБС, що будуть виконувати його функції при виході його з ладу.

Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.
Алгоритми враховують топологію зв’язків.
Тополо́гія (грец. τόπος - місце, logos - наука) - розділ математики, який наближений до геометрії. У той час як алгебра починається з розглядання операцій, геометрія - фігур, а математичний аналіз - функцій; найфундаментальніше поняття топології - неперервність.Вперше запропоновано алгоритм зменшення перебору при розподіленні функцій управління по процесорах у процесі реконфігурування багатопроцесорної системи керування при її експлуатації з урахуванням реальних обмежень: продуктивність процесора, необхідні затрати продуктивності при виконанні кожної функції управління, можливість розміщення функції у тому чи іншому процесорі. Вперше запропоновано алгоритм розрахунку кількості реальних розподілень.

Запропоновано модифікацію методу Препарата-Метца-Чена тестування у багатопроцесорних системах на базі нових алгоритмів вибору множини процесорів, що тестують даний, які дозволяють оптимізувати процедуру взаємотестування процесорів за критеріями мінімізації часу взаємотестування або довжини ланцюжка передачі діагностичної інформації.Вперше запропоновано метод підвищення ймовірності безвідмовної роботи відмовостійкої багатопроцесорної системи управління складними об’єктами на етапі проектування без зміни її структури та множини процесорів. Підвищення надійності досягається за рахунок внутрішніх резервів шляхом блокування відмови системи на деякій множині векторів стану системи, що мають підвищену кратність відмов для даної ВБС.
Блокува́ння (англ. blocking, нім. blockierung, verriegelung, blockung) - фіксація робочих частин апаратів та механізмів у певному положенні, яке зберігається незалежно від того, усунено чи ні блокуючий вплив.
Множина́ - одне з основних понять сучасної математики. Строго воно не визначається, але може бути дано інтуїтивне визначення множини як сукупності певних і різних об'єктів довільної природи, яка розглядається як одне ціле.
Безвідмо́вність - властивість обладнання (виробу, системи) безупинно зберігати працездатний стан в заданих умовах експлуатації протягом деякого проміжку часу або аж до виконання певного обсягу роботи, без вимушених перерв.
Вектор стану - сукупність характеристик, що однозначно визначають стан квантової системи.
Запропоновано алгоритм реалізації методу та одержано оцінку потужності множини векторів, які можна блокувати.
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Потужність множини, або кардинальне число множини, - характеристика множин (у тому числі нескінченних), що узагальнює поняття кількості (числа) елементів скінченної множини. В основі цього поняття лежать природні уявлення про порівняння множин: Будь-які дві множини, між елементами яких може бути встановлено взаємно однозначну відповідність (бієкція), містять однакову кількість елементів (мають однакову потужність). Зворотно: множини, рівні за потужністю, мусять допускати таку взаємно однозначну відповідність. Частина множини не перевершує повної множини за потужністю (тобто за кількістю елементів).

Формалізовано задачу визначення ймовірності переходу багатопроцесорної системи управління складними об’єктами у деякий стан, що вважається небезпечним. Вперше запропоновано співвідношення для одержання відповідних статистичних оцінок, що спрощує розв’язок задачі забезпечення технічної безпеки системи. Виведено співвідношення, які дозволяють під час експлуатації системи управління переоцінити ймовірність появи небезпечного стану після виникнення деякої множини відмов компонентів.Вперше створено метод формування послідовностей багаторозрядних псевдовипадкових двійкових наборів заданої ваги на базі керування умовами генерації двійкових векторів–адрес ознак несправностей у вихідних наборах за допомогою «довгої» М-послідовності. На основі запропонованого метода розроблено відповідні спеціальні структурні засоби з використанням нових алгоритмів управління операціями зсуву в регістрових вузлах формувачів.
М-послідовності або послідовності максимальної довжини (англ. Maximum length sequence, MLS) - псевдовипадкові послідовності, що знайшли широке застосування у широкосмугових системах зв'язку. Як правило, використовуються двійкові М-послідовності, члени яких є числами 1 або 0.
Неспра́вність або неспра́вний стан - стан об'єкта, за яким він нездатний виконувати хоч би одну із заданих функцій об'єкта.
Генерація - покоління, що представлене більш чи менш одноманітними особинами, які змінюються наступним поколінням, яке при диференціації життєвого циклу може істотно відрізнятися від попереднього. Наприклад: при чергуванні поколінь (гетерогонії, метагенезі) у тлі (Aphidoidea), галиць (Cecidomyiidae) та деяких інших комах.
Опера́ція (лат. operatio - дія, вплив) - дії, заходи, що виконуються за певним планом і спрямовані на вирішення якогось завдання, досягнення якоїсь мети або належить до кола функцій даного підприємства, установи, відділу, окремого працівника, певного обладнання тощо.

Аналітично доведено, що запропоновані апаратурні формувачі відрізняються підвищеною швидкодією та меншими апаратурними витратами, за рахунок чого досягається підвищення ефективності виконання процедур статистичного моделювання багатопроцесорних систем.Каталог: files
files -> Виховна година «Майбутнє — без сніду» Обладнання: маркери, роздавальний матеріал: пам’ятки «Кроки до успіху»
files -> Економічний бюлетень Посольства України в рп квітень 2014 р. №104
files -> 1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
  1   2   3


Скачати 351.46 Kb.

 • Методи та засоби оцінки
 • Селігей Олександр Минович
 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми
 • Зв’язок роботи з науковими програмами
 • Мета і завдання дослідження.
 • Наукова новизна одержаних результатів