Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМова комп’ютерних користувачів як засіб міжкультурної комунікації

Скачати 30.26 Kb.

Мова комп’ютерних користувачів як засіб міжкультурної комунікації
Скачати 30.26 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір30.26 Kb.

МОВА КОМП’ЮТЕРНИХ КОРИСТУВАЧІВ ЯК ЗАСІБ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Доп. - Бурлака В., студ. гр. ПР-73,

Кириченко О.А., ст. викладач

З розвитком технічного прогресу зростає роль використання комп’ютерів і глобальної системи Інтернет.

Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.
В умовах стрімкого розвитку технологій кожне нове явище в цій області повинне одержати свою словесну номінацію. Це стало підгрунтям для виникнення великої кількості спеціальних слів та виразів, пов’язаних із комп’ютерною термінологією, почала складатися специфічна мова, якою спілкувалися комп'ютерники професіонали, а згодом цей різновид мови став актуальним для більшої частини людей – користувачів комп'ютерів.

Однією з причин виникнення такої мови вважається її виключна місткість, коли трьома-чотирма специфічними словами можна передати чималий абзац літературно опрацьованого тексту.

У процесі розвитку мови головну роль відіграє молоде покоління, комп'ютерний дискурс і можна розглядати як мовну варіацію сучасного покоління.

Комп’ютерний дискурс характеризується цілим рядом специфічних комунікативних засобів. Своєрідність мовного спілкування учасників комп’ютерної комунікації полягає у використанні професіоналізмів, жаргонізмів та арготизмів.

Професіоналізми (лат. professio – «заняття, фах») – це слова та словосполучення, властиві мовленню певної професійної групи людей.

Соціáльна грýпа - сукупність осіб, об'єднаних спільною метою, ідеєю, працею; сукупність індивідів, що взаємодіють певним чином на основі сподівань кожного члена групи, що розділяються, відносно інших.
До професіоналізмів належать:

1 група – людина, яка має відношення до світу комп'ютерів: Flamer – конфліктний користувач мережі; Administrator – адмін.

2 група – все пов'язане з Інтернетом: Surfen – шукати щось в інтернеті; download – загружати; Internet – нет, інет.

3 група – робота з комп'ютером: to print - принтувати; to click - клікати; to delete – зносити, вбивати.

4 група – невдачі при роботі з комп'ютером: ban – бан, забанити (вигнати з серверу на час або назавжди); the computer hung – комп завис.

5 група – складові частини комп'ютеру: computer – комп, video adapter – відуха, відяха (відеокарта).

6 група – назви програмних продуктів, команд, файлів: Program - прога;

Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Windows – вінда; ICQ – ася, аська.

7 група - комп'ютерні ігри: Quake (game) - квак; To play Quake - квакати; Game – гама.

Жаргон — це слова загальнонародної мови, вжиті в специфічному значенні: круте залізо – найсучасніше комп'ютерне обладнання; лопухи – великі навушники; нафарширований ("повний фарш") – комп'ютер з найсучаснішою апаратною системою та програмним забезпеченням;

Психологічною основою виникнення жаргону у певних групах носіїв мови є їх бажання бути дотепними, прагнення вразити співрозмовників свіжістю та яскравістю висловлювання, виявити зневагу або байдужість до предмета висловлювання, уникнути звичних, затертих слів і виразів.

Носій мови (англ. native speaker) - представник мовної спільноти, який володіє нормами мови, активно вживаючи цю мову (зазвичай вона є для нього рідною) у різних побутових, соціокультурних, професійних сферах спілкування.

Арго— умовна говірка певної соціальної групи з набором слів, незрозумілих для невтаємничених у справи цієї групи . Це своєрідний мовний код. Отже, арго є особливою лексично-семантично-словотвірною системою. Власне арготизми мають особливе емоційно-експресивне забарвлення і використовуються з метою ідентифікації групової належності співбесідника.

Шляхи і способи утворення комп'ютерної мови досить різноманітні, але усі вони зводяться до того, щоб пристосувати англійське слово до вітчизняної дійсності і зробити його придатним для постійного використання.

Як відомо, основних способів словотворення є два: морфологічний та неморфологічний. При цьому серед морфологічних способів словотворення виділяють афіксальні (суфіксальний, префіксальний, префіксально-суфіксальний), безафіксний, основоскладання, абревіація. До неморфологічних способів творення належать морфолого-синтаксичний (набуття нового значення при переході слова з однієї частини мови в іншу), лексико-синтаксичний (нове слово утворюється в результаті зрощення слів словосполучення в одне слово) та лексико-семантичний (метафоричне переосмислення вже існуючих у мові слів).

Части́ни мо́ви - великі за обсягом класи слів, об'єднаних спільністю загального граматичного значення і його формальних показників.Головною метою комп'ютерної жаргонної лексики є задоволення комунікативних потреб суспільства та препарація інтеракцій.

Комп'ютерна комунікація відкриває новий вимір у людському спілкуванні, даючи можливість зберігати і швидко передавати великі обсяги інформації, використовувати аудіо- і відеоканали спілкування, а також спілкуватися в режимі on-line, тобто в безпосередньому лінійному контакті з респондентом.


Скачати 30.26 Kb.