Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМова програмування C++ та середовище розробки

Скачати 263.19 Kb.

Мова програмування C++ та середовище розробки
Скачати 263.19 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір263.19 Kb.

Форма № Н-6.01

ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого»

(повне найменування вищого навчального закладу)

Циклова комісія математичних та природничо-наукових дисциплін

(повна назва кафедри, циклової комісії)

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ(РОБОТА)

з Системне програмування

(назва дисципліни)

на тему: Мова програмування C та середовище розробки

Microsoft Visual C

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки__________________

спеціальності_______________________

__________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____


Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

м.

Наукові ступені і вчені звання - кваліфікаційна система в науковій та науково-педагогічній діяльності, державне визнання рівня кваліфікації вченого, що є критеріями ранжування наукових і науково-педагогічних працівників.
Науковий ступінь (учений ступінь, академічний ступінь, титул) - ступінь кваліфікаційної системи в науці, що дозволяє ранжувати наукових діячів і науково-педагогічних працівників у певній галузі знання на окремих етапах академічної кар'єри.
Заліщики - 2015рік

Зміст


Загальні відомості 3

Елементи мови 3

Способи структуризації програми 5

Унікальні особливості функцій 5

Перевантаження функцій 6

Стандартні значення параметрів функцій 6

Списки аргументів змінного розміру 6

Використання посилань на аргументи функцій 6

Покажчики типу void 7

Засоби обміну даними 7

Середовище розробки microsoft visual c 8

Налагодження програм для windows за допомогою середовища програмування visual c версії 6.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
0 19

Вбудовані елементи 23

Висновок. 26

Джерела літератури 27
Загальні відомості

C був розвинутий з мови програмування c і за дуже малими виключеннями зберігає c як підмножину.

Множина́ - одне з основних понять сучасної математики. Строго воно не визначається, але може бути дано інтуїтивне визначення множини як сукупності певних і різних об'єктів довільної природи, яка розглядається як одне ціле.
Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.
Базова мова, c підмножина c , спроектована так, що існує дуже близька відповідність між його типами, операціями й операторами і комп'ютерними об'єктами, з якими безпосередньо приходиться мати справу: числами, символами й адресами [5, с. 48].

Microsoft visualc містить безліч інтегрованих засобів візуального програмування.

Опера́ція (лат. operatio - дія, вплив) - дії, заходи, що виконуються за певним планом і спрямовані на вирішення якогось завдання, досягнення якоїсь мети або належить до кола функцій даного підприємства, установи, відділу, окремого працівника, певного обладнання тощо.
Си́мвол (англ. symbol символ) - знак, сутність, яка позначає іншу сутність.
Візуа́льне програмува́ння - спосіб створення програм шляхом маніпулювання графічними об'єктами замість написання програмного коду в текстовому вигляді.
Компілятор visualc містить багато нових інструментальних засобів і поліпшених можливостей, надає величезні можливості в плані оптимізації додатків, внаслідок чого можна отримати виграш як відносно розміру програми, так і відносно швидкості її виконання, незалежно від того, що являє собою ваш додаток.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Система microsoft visualc дозволяє створювати як маленькі програми і утиліти для персонального використання, так і корпоративні системи, що працюють з базами даних на різних платформах.


Елементи мови

Таблиця 2.1 рекомендації комітету ansi розробникам компіляторів мови с.

Компілятор (англ. Compiler від англ. to compile - збирати в ціле) - комп'ютерна програма (або набір к. програм), що перетворює (компілює) вихідний код, написаний певною мовою програмування (мова джерела, англ. source language)Аспект

Запропоновані стандарти

Типи даних

Чотири: символьний, цілочисельний, з плаваючою крапкою і перелік

Коментарі

/ * — початок, * / — кінець; доданий — //: набір символів в рядку справа ігноруватиметься компілятором

Довжина ідентифікатора

31 символ; цього достатньо для забезпечення унікальності ідентифікатора

Стандартні ідентифікатори і файли

Розроблений мінімальний набір ідентифікаторів і файлів заголовків, необхідних для здійснення базових операцій, наприклад введення/виведення

Аспект

Запропоновані стандарти

Директиви препроцесора

Значку #, з якого починається директива препроцесора, може передувати відступ (будь-яка комбінація пропусків і символів табуляції), що допомагає відрізнити директиву від решти програмного коду; у деяких ранніх компіляторах існувала вимога поміщати директиви препроцесора тільки починаючи з першої позиції рядка

Запис виразів в декілька рядків

Cуміжні літерали об'єднуються; таким чином, вираз з оператором #define може бути записано в два рядки

Стандартні бібліотеки

У запропонованому стандарті ansi визначено базовий набір зовнішніх і системних функцій, таких як read() і writе()

Керування виведнням

Узгоджено набір керуючих послідовностей, включаючи символи форматування, такі як розрив рядка, розрив сторінки і символ табуляції

Ключові слова

Узгоджено мінімальний набір ключових слів, необхідних для побудови працездатних виразів на мові с

Sizeof()

Оператор sizeof () повинен повертати значення типу size_t замість системно-залежної цілочисельної змінної

Прототипи функцій

Компілятори мови с повинні підтримувати програми, які використовують, так і ті, що не використовують прототипи функцій

Аргументи командного

Рядки


Узгоджено і затверджено єдиний синтаксис використання аргументів командного рядка

Аспект

Запропоновані стандарти

Тип даних void


Ключове слово void може використовуватися у функціях, що не повертають значення; для функції, що повертає значення, результат може бути приведений до типу void: це служить вказівкою компілятору, що значення, що повертається навмисно ігнорується

Використання структур


Відмінено вимогу унікальності імен членів структур і об'єднань; структури можуть передаватися у вигляді аргументів функцій і повертатися функціями, а також привласнюватися іншим структурам того ж типу

Оголошення функцій

Оголошення функції може включати список типів аргументів, на підставі якого компілятор визначає число і тип аргументів

Шістнадцяткові числа


Шістнадцяткове число повинне починатися з позначення \х, за яким слідує декілька шістнадцяткових цифр (0-9, а-f, a-f); наприклад, десятковому числу 16 відповідає шістнадцяткове \х10 (допускається також запис 0x10)Способи структуризації програми


Мова с підтримує модульне програмування, суть якого полягає в можливості роздільної компіляції і компоновки різних частин програми. Наприклад, можна виконати компіляцію тільки тієї частини програми, яка була змінена в ході останнього сеансу редагування. Це значно прискорює процес розробки великих і навіть середнього розміру проектів, особливо якщо доводиться працювати на повільних машинах.
Розді́льна - місто у західній частині Причорноморської низовини, районний центр Роздільнянського району Одеської області; 18015 меш. (2016). Відстань до облцентру становить близько 87 км і проходить автошляхами Т 1618 та E95.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Якщо б мова с не підтримувала модульне програмування, то після внесення невеликих змін в програмний код довелося б компілювати повністю всю програму, що могло б зайняти дуже багато часу.

Найбільш істотна відмінність c від мови с полягає у використанні концепції об'єктно-орієнтованого програмування. Класи є фундаментальною концепцією об'єктно-орієнтованого програмування. Визначення класу включає оголошення всіх полів, можливо, з початковими значеннями, а також описи функцій, призначених для маніпулювання значеннями полів - методів.

Конце́пція (лат. conceptio - розуміння) - система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Об'єкти є змінними типу класу. Кожен об'єкт може містити власні набори закритих і відкритих даних [4].


Унікальні особливості функцій


Мова c дозволяє задавати імена і типи параметрів функції прямо всередині круглих дужок, що слідують за ім’ям функції. Наприклад:

Void* vfunc(void *dest, int з, unsigned count)

{...}

Транслятор мови c перевірить відповідність фактичних типів значень, переданих у функцію, формальним типам аргументів функції.

Факт (від лат. factum - зроблене) - поняття, що має виражену суб'єкт-об'єктну природу, що охоплює справжню подію або наслідок діяльності (онтологічний аспект) і, що вживається для вираження особливого різновиду емпіричного знання, яке, з одного боку, здійснює вихідні емпіричні узагальнення, будучи безпосередньою основою теорії або здогадки, а з другого боку - несе у своєму вмісті сліди семантичного впливу останніх (логіко-гносеологічний аспект).
Також буде перевірена відповідність типу значення типу змінної, якій привласнюється це значення, що повертається.


Перевантаження функцій


У c можна використовувати однакові імена для декількох функцій. Звичайно різні функції мають різні імена, але іноді вимагається, щоб одна і та ж функція виконувала схожі дії над об'єктами різних типів. В цьому випадку є зміст визначити декілька функцій з однаковим ім'ям, але різним тілом. Такі функції повинні мати відмінні набори аргументів, щоб компілятор міг розрізняти їх. Не дивлячись на те, що різні функції мають одне ім'я, по типу аргументів компілятор легко зможе визначити, яку версію функції слід викликати у кожному конкретному випадку [4, c.244].

Стандартні значення параметрів функцій


У c можна задавати параметрам функцій значення за замовчуванням. У такому випадку при виклику функції можуть бути вказані значення тільки деяких параметрів, тоді як іншим вони будуть призначені автоматично.
Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.

Списки аргументів змінного розміру


У c за допомогою трьокрапки (...) Можуть бути описані функції з невизначеним набором параметрів. Контроль за типами параметрів таких функцій не ведеться, що підвищує гнучкість їх використовування.

Використання посилань на аргументи функцій


За допомогою оператора & можна задати передачу аргументів функції по посиланню, а не по значенню. Наприклад:

Void increment(int &variable_reference)

{ variable_reference ; }

Оскільки параметр variable_reference визначений як посилання, його адреса привласнюється адресі змінної i при виклику функції increment (). Остання виконує приріст значення параметра.


Покажчики типу void


У c тип void використовується для позначення того, що функція не повертає ніяких значень. Покажчик, що має тип void, може бути привласнений будь-якому іншому покажчику базового типу.

Засоби обміну даними


C має в своєму розпорядженні свій власний файл заголовків iostream.
Заголовний файл (англ. header file) - тип файлу сирцевого коду в деяких мовах програмування, зокрема C та C++, в якому містяться декларації макросів, змінних та прототипів функцій. Заголовні файли додаються до файлу з сирцевим кодом препроцесором.
h, що містить набір засобів введення-виведення, специфічних для цієї мови. Потокове введення-виведення в c організовується за допомогою комплекту стандартних класів, що підключаються за допомогою файлу iostream.h.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
ці класи містять перевантажені оператори введення >> і виведення <<, які підтримують роботу з даними різних типів. Щоб краще зрозуміти, чому легше працювати з потоками в c , давайте пригадаємо, як взагалі в мові с реалізується введення і виведення даних. Перш за все мова с не має вбудованих засобів введення-виведення. Всі функції, такі як printf() або scanf(), надаються через зовнішні бібліотеки, хоча і вважаються стандартними, але не є частиною самої мови. У принципі, це дозволяє гнучко вирішувати проблеми, що виникають в різних додатках. Труднощі з'являються у зв'язку з тим, що подібного роду функцій дуже багато, вони по-різному повертають значення і приймають різні аргументи. Програмісти покладаються головним чином на функції введення-виведення формату printf(), scanf() і їм подібні, особливо якщо доводиться працювати з числами, а не з текстом. Ці функції достатньо універсальні, але часто, через велику кількість різних специфікаторів форматування, стають надто громіздкими і важко читаними. Мова c так само не має в своєму розпорядженні вбудованих засобів введення-виведення, але пропонує модульний підхід до рішення даної проблеми, групуючи можливості введення-виведення в двох основних потокових класах: istream - містить засоби введення, ostream - містить засоби виведення. У всіх цих класах реалізовані оператори << і >>, оптимізовані для роботи з конкретними даними. Бібліотека iostream.h містить також класи, за допомогою яких можна керувати введенням-виведенням даних з файлів: ifstream - породжений від istream і підключає до програми файл, призначений для введення даних, а ofstream - породжений від ostream і підключає до програми файл, призначений для виведення даних.

Середовище розробки microsoft visual cДля запуску середовища visual c 6.0 необхідно:
вибрати з головного меню пуск пункт програми/microsoft visual c 6.0. На екрані з'явиться вікно visual c 6.0, що зображене на рис.1.1.

Рис. 1.1. Середовище visual c 6.0
Вікно visual c 6.0 складається з:

 • Рядка-заголовка;

 • Рядка меню;

 • Панелі інструментів, що знаходиться під рядком меню. Панелі інструментів можуть бути відсутні;
  Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
  Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.


 • Рядок статусу унизу вікна, на якій знаходиться інформація про робочі режими роботи середовища

Інша область вікна займає клієнтська область, що у свою чергу може містити різні вікна (проекту, налагодження, вікна редакторів вихідних чи текстів ресурсів).

Меню середовища складається з наступних пунктів:

 • File (файл)

 • Edit (редагування)

 • Insert (вставка)

 • Project (проект)

 • Build (створення)

 • Tools (інструменти)

 • Windows (вікна)

 • Help (допомога)

У різних режимах роботи меню може змінювати свою структуру.

Меню file (файл)

У меню file зібрані всі стандартні засоби роботи з файлами.

Команда new (створити) дозволяє створювати текстові файли, проекти, опис ресурсів, шаблони ресурсів, бінарні файли, файли бітових картинок, файли піктограм і курсорів.

Піктограма (від лат. pictus - мальований і грец. γράμμα - письмовий знак, риска, лінія) - умовний малюнок із зображенням будь-яких дій, явищ, предметів і т. д. Піктограми походять із давніх часів, де вони використовувалися на письмі.
Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.
На панелі інструментів standart (стандартна) перша ліворуч кнопка, де зображен чистий лист папера, дозволяє безпосередньо виконати команду new.

Команда open (відкрити) дозволяє відкрити файл для редагування. Спроба відкрити вже відкритий файл викликає звуковий сигнал і попереджуюче повідомлення.

Звук - коливальний рух частинок пружного середовища, що поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. У вузькому значенні терміном звук визначають коливання, які сприймаються органами чуття людини.
На панелі інструментів стандартна друга кнопка, де зображена відкрита папка зі стрілкою, дозволяє безпосередньо виконати команду open.

Команда close (закрити) використовується для закриття активного (поточного) файлу.

Команда open workspace (відкрити робочу область) використовується для активізації (відкриття) раніше збереженої робочої області. Робоча область відповідає додаткам, що можна створити в пункті new.

Проект складається з одного набору вихідних файлів і набору однієї чи більш конфігурацій. Кожна конфігурація проекту разом з набором файлів однозначно визначає двійковий файл, що у результаті буде генеруватися.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Двійковий (бінарний) файл (англ. binary file) - в широкому сенсі: файл, що містить послідовність довільних байтів. Назва пов'язана з тим, що байти складаються з біт, тобто двійкових (англ. binary) цифр.

команда close workspace (закрити робочу область) закриває активну робочу область. Це дозволяє відкрити іншу робочу область і перейти до роботи над іншим додатком.

Команда save (зберегти) дозволяє записувати вміст активного вікна у відповідний файл. Якщо заголовок вікна був створений автоматично, значить зміст файлу ще жодного разу не було збережено, і йому не призначено імені файлу. При збереженні такого файлу буде викликане вікно діалогу save as.

Команда save as…(зберегти як…) дозволяє створювати копію вмісту активного вікна під іншим ім'ям.

Команда save all (зберегти все) дозволяє записувати у відповідні файли зміст всіх відкритих вікон.

Команда find in files (пошук у файлах) дозволяє знайти послідовність символів в одному чи декількох файлах.

Послідо́вність - функція визначена на множині натуральних чисел яка набуває значення на об'єктах довільної природи. f : N → X \,\rightarrow \,\!X} .

Команда page setup … (встановлення друку) використовується для встановлення параметрів друку.

Команда print … (печать…) дозволяє одержувати на папері копію вмісту активного вікна.

Команда exit (вихід) дозволяє завершувати роботу з visual c 6.0

Меню edit (редагування)

Команди меню edit (редагування) дозволяє швидко знаходити і виправляти текст в активному вікні.


Меню view (перегляд)

Меню view забезпечує доступ до команд, застосовуваним для відображення поточного проекту в різних видах. Сюди входять засобу перегляду файлів довідки й інших засобів, що полегшують налагодження додатка.


Меню insert (вставка)

Меню insert дозволяє вставляти файли (пункт file…), ресурси (пункт resource), копії ресурсів (пункт resource copy), файли в проект (пункт files snto a project…), проекти в проект (пункт project) і компоненти робочої області (пункт components).


Меню build (створення)

Меню build містить пункти меню необхідні для генерації файлу додатка, що виконується.

команда compile (компіляція) дозволяє змусити середовище компілювати текст у поточному вікні. Компіляція важливий процес, оскільки саме тут міститься файл синтаксичних помилок.

Генерація - покоління, що представлене більш чи менш одноманітними особинами, які змінюються наступним поколінням, яке при диференціації життєвого циклу може істотно відрізнятися від попереднього. Наприклад: при чергуванні поколінь (гетерогонії, метагенезі) у тлі (Aphidoidea), галиць (Cecidomyiidae) та деяких інших комах.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Си́нтаксис (дав.-гр. σύνταξις - "побудова, порядок, складання", від σύν - "з, разом" і ταξις - "впорядкування") - розділ граматики, що вивчає граматичну будову словосполучень та речень у мові.
З цієї причини існує можливість компілювати заголовні файли (*.н), не дивлячись на те, що вони можуть виповнюватися. Якщо при компіляції виявляться помилки (або попередження про можливі помилки), повідомлення про їх виводяться у вікні output.

команда build (створення) змушує середовище аналізувати всі файли проекту і потім робити компіляцію і створення проекту, причому заново компілюються і компілюються лише ті файли, що були змінені після створення файлу, що виконується.

Є одне питання, яке треба вирішити перед створенням додатку – включати в нього налагоджувальну інформацію (debug mode – налагоджувальний варіант) чи не включати (relase mode – остаточний варіант).

Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.
Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.
Переключати варіанти можна за допомогою комбінованого поля панелі інструментів стандартна. Налагоджувальний режим відрізняється небагато великим обсягом згенерованого файлу, що виконується.

Команда rebuild all (повне створення) змушує середовище скомпілювати і скомпонувати всі файли проекту незалежно від того, змінювалися вони чи ні.

Команда batch build (пакетне створення) працює аналогічно build, але може створити в одному проекті відразу декілька цільових файлів.

Команда stop build (перервати створення) зупиняє процес створення додатка.

Команда update all dependendencies (обновити всі зв'язки) обновляє зв'язки між файлами проекту для гарантованого одержання самої останньої версії виконуваного файлу при сборці проекту.

Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.
Виконуваний файл - це файл який містить зрозумілі комп'ютеру спеціальні інструкції і може бути виконаний (безпосередньо або через командний інтерпретатор операційної системи) як комп'ютерна програма.

Команда debug (налагодження) дозволяє вибрати один із трьох способів запуску інтегрованого наладчика, шляхом виконання відповідної команди підміню.

Команда execute (виконати) запускає згенерований файл на виконання.

Команда settings (параметри) служить для керування конфігурацією проекту.

Команда subprojects (підпроекти) дозволяє здійснювати доступ до підпроектів проекту.

Команда set default configurations (встановити конфігурацію за замовчуванням) дозволяє встановлювати значення параметрів, які задані на рівні або проекті файлу. Значення параметрів, встановлені на рівні проекту, використовуються для кожного файлу, якщо вони не перевизначені на рівні файлу.


Меню tools (інструменти)

Меню tools забезпечує доступ до безлічі корисних допоміжних засобів інтегрованого середовища.


Меню windows (вікна)

Меню windows дозволяє керувати відображенням різних вікон середовища, які використовуються при розробці додатка.


Меню help (допомога)

Меню help дає можливість доступу до вбудованої допомоги середовища visual c 6.0. Доступ до контекстно-залежної довідкової системи можливий за допомогою клавіші , якщо курсор у даний момент знаходиться на цікавлячому слові пункту меню. Якщо над якою-небудь кнопкою на панелі інструментів затримати курсор миші, з'явиться підказка зникаюча при пересуванні миші.

Курсо́р (англ. cursor; укр. обіжчик) - вказівник на поточну позицію
Якщо виділений який-небудь пункт меню, то на рядку статусу середовища з'явиться пояснювальний напис.


У клієнтській області середовища visual c 6.0 можуть знаходяться спеціальні вікна output (виведення), workspace (робоча область). Їхня наявність встановлюється за допомогою пунктів меню view (projec workspace, view/output і т.д.). Натискання правої кнопкою миші над будь-яку панель інструментів приведе до появи спливаючого меню, у якому можна відзначити ті спеціальні вікна, які можна побачити на екрані.

Вікно проекту (workspace) являє собою багатосторінковий блокнот, на сторінках якого показана структура ресурсів, файли проекту, зв'язку файлів проекту, імена змінних і функцій проекту. Подвійне натискання клавішею миші на кожному з об'єктів цього вікна розкриває його зміст. До цього ж ефекту приводить натискання мишею на маленькому хрестику, який символізує вузол дерева представлення об'єктів.

Вікно виведення (output) також являє собою багатосторінковий блокнот, на різні сторінки якого виводиться інформація в різних режимах роботи середовища. Результат, компіляції або компановки додатку виводяться на сторінку build, налагодження на сторінку debug, пошуку у файлах – на сторінку find in files, профілювання – на сторінку profile.
Для створення і запуску нового проекту необхідно:

виконати команду file/new у visual c 6.0 ; на екрані з'явиться new (рис.1.2)


Рис. 1.2.створення нового проекту visual c 6.0


 1. Перейти на вкладку projects і вибрати зі списку рядок win32 console application.

 2. Ввести в текстовому полі projects name ім'я проекту, а в поле location вказати каталог для проекту.

 3. Натиснути кнопку ок у діалоговому вікні new. На екрані з'явиться нове діалогове вікно з ім'ям win32 application.
  Діало́гове вікно́ - особливий тип вікна, яке задає запитання і дозволяє вибрати варіанти виконання дії, або ж інформує користувача. Діалогові вікна зазвичай відображаються тоді, коли програмі або операційній системі для подальшої роботи потрібна відповідь.


 4. Натиснути кнопку finish – visual c створить нову програму. До неї входять два важливих файли: перший з розширенням .dsw визначає параметри нової робочої області, а другий - .dsp параметри нового проекту.


Для створення і включення файлу в проект необхідно:

 1. виконати команду file/new, тільки в цей раз перейти на вкладку files (рис. 1.3).


Рис. 1.3. Створення файлу створення нового файлу програми.

 1. Вибрати зі списку рядок с source file і ввести ім'я файлу в текстовому полі file name.

 2. Повинний бути встановлений прапорець add to project і потім натиснути кнопку ок.

 3. Сторено новий файл із розширення .сср, який відкривається в середовищі visual c 6.0 (рис.1.4)

рис. 1.4. Новий файл, який відкритий в visual c 6.0


Для відкриття (завантаження) проекту необхідно:

 1. Вибрати пункт меню file / open workspace ( не open!).

 2. У діалоговому вікні, що з'явилося, вибрати файл з розширенням. Mdp

 3. Далі можна перейшовши на сторінку fileview робочої області подвійним, щигликом миші завантажити файл, який інтересує у редакторі. Той же ефект відкриття файлу досягається за допомогою пункту filе/open.

Для створення додатка (одержання файлу, що виконується,) необхідно: 1. Відкрити проект командою file / open workspace.

 2. Дозволити або заборонити включення інформації в тіло файлу, що виконується.

 3. Вибрати пункт меню build для генерації що виконується (для повного створення - команду rebuild all).

 4. Далі можна запустити отриманий файл на виконання шляхом вибору команди меню file / execute.

При створенні проекту можуть бути помилки, повідомлення про них будуть виведені на сторінку build вікна output. Подвійне натискання на клавішу миші або натискання клавіші на повідомлення про помилку приведе до того, що курсор у редакторі вихідного файлу переміститься на те місце в програм, де була виявлена помилка або попередження.

При спробі запуску не згенерованого файлу, що виконується, середовище visual c 6.0 запросить підтвердження на компіляцію не скомпільованих файлів проекту, після чого зробить компіляцію і створення проекту. Потім середовище visual c 6.0 запустить здійсненний файл на виконання.


для побудови нового проекту, що служить основою для нового додатка необхідно виконати:

 1. Вибрати пункт project workspace у списку, що з'явився при виборі пункту меню file/new.

 2. У діалоговому вікні, що з'явилося, встановити такі параметри як назва проекту (name), його розташування (location), тип (type) aplication і натиснути кнопку creative (створити).

 3. За допомогою команди меню insert/files into a project включити до складу проекту необхідні файли, що також можуть бути створені за допомогою меню file/new.


Для запуску програми на виконання необхідно:

 1. Спочатку необхідно її відкомпілювати, тобто перетворити у файлі, що виконується файл з розширенням .ехе.

 2. Виконати команду build / build. Exe і вихідний файл з розширенням. Срр буде скомпільований у файл з розширенням. Ехе.

запуск найпростішої програми. Наприклад: вивести на екран повідомлення “welcome to c ” (рис. 1.5)

рис. 1.5. Приклад програми.

так виглядає ця програма на екрані. В ній використані стандартні засоби с для виведення текстової строки “welcome to c ”.

після запуску програми отримуємо її результат (рис. 1.6)

Рис. 1.6. Запуск та результат програми

На рисунку видно повідомлення “welcome to c ” та підказка press any key to continue. Якщо нажати на будь-яку клавішу, вікно зникне з екрану монітора.

Середовище visual c 6.0 складається з трьох основних вікон: ліворуч розташовані вікно перегляду з корінцями вкладок у нижній частині (classview і fileview).

Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Ко́рінь - підземний, вегетативний орган рослини з необмеженим ростом, який забезпечує закріплення рослин у субстраті, поглинання і транспорт води та розчинених у ній мінеральних речовин та продуктів життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів і коренів інших рослин, первинний синтез органічних речовин, виділення в ґрунт продуктів обміну речовин і вегетативне розмноження.
Праворуч від нього знаходиться вікно редактора, у якому відбувається редагування документів.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Внизу розташоване вікно результатів із вкладками build, debug, find in files.

У вікні перегляду виводиться загальна структура проекту, але її конкретне представлення залежить від обраної вкладки class view або fileview.

На вкладці classview показана ієрархія класів с у робочій області.

На вкладці fileview показана ієрархія файлів у робочій області, вона складається з робочої області, проекту і файлу з розширенням .срр.

У вікні редагування відображаються відкриті документи.

У вікні результатів у нижній частині виводиться інформація про хід компіляції програм.

Налагодження програм для windows за допомогою середовища програмування visual c версії 6.0

32-разрядній компілятор visual c 6.0 для windows ввібрав в себе новітні засоби розробки для windows.

Графічне середовище windows сприяло тому, що розроблювачі створили компілятори з більш дружнім інтерфейсом, що дозволяють використовувати файли проектів, що генерують всіма стадіями побудови програми.

Фірми borland та microsoft випустили компілятори с , цілком інтегровані в середовище графічного інтерфейсу windows.

Графі́чний інтерфе́йс кори́стувача́ (ГІК, англ. GUI, Graphical user interface) - тип інтерфейсу, який дозволяє користувачам взаємодіяти з електронними пристроями через графічні зображення та візуальні вказівки, на відміну від текстових інтерфейсів, заснованих на використанні тексту, текстовому наборі команд та текстовій навігації.
Компілятори с/с дозволяють, знаходячись в цьому середовищі, написати, побудувати (скомпілювати і скомпонувати), налагодити та виконати програму.

Ключем до успіху при роботі в інтегрованому середовищі є правильна розробка і створення файлу проекту. Компілятор microsoft visual c використовує файли проекту з розширенням .dsp, а компілятор borland с - із розширенням .ide.

Наладчик доступний з меню build (створення). Вбудований наладчик дозволить виконувати програму в покроковому режимі, зчитувати і змінювати вміст перемінних.

Перед запуском вбудованого наладчика необхідно повідомити компілятору про необхідність включити в виконуючий код додаткову інформацію, необхідну для наладчика. Це можна зробити за допомогою комбінованого поля панелі інструментів стандартна (debug mode – наладочний варіант генерації коду, relese mode – варіант без включення інформації для наладчика).

Якщо програма містить синтаксичні помилки, при виконанні команд build чи rebuild автоматично відкривається вікно повідомлень, які видаються компілятором. Кожне повідомлення починається з імені вихідного файлу. Це ім'я – істотне, оскільки в звичайному режимі windows- додатку міститься багато вихідних файлів.

Відразу за ім'ям вихідного файлу випливає номер рядка, де виявлена помилка або попередження. Слідом за номером рядка йде двокрапка, потім слово error (помилка) або warning (попередження) і відповідний номер помилки.

Двокра́пка (:) - розділовий знак у вигляді двох розташованих одна над іншою крапок (:), вживаний для вказівки на те, що частина тексту після нього пов'язана причинами, поясненнями і іншими смисловими стосунками з частиною тексту перед ним.

Програму з одним попередженням можна запустити, але при наявності повідомлень, що немає помилок. У кожному рядку повідомлень міститься короткий опис виявленої синтаксичної помилки.

Попередження можуть свідчити про автоматичне виконання правил перетворення с/с .

Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.

Багато попереджень можна уникнути обійшовши діючі за замовчуванням автоматичні перетворення мови. Це можна зробити вказуючи в програмі явне перетворення типів.

Після перегляду списку повідомлень про помилки і попереджень потрібно повернутися у вікно редагування для виконання необхідних змін у програмі.

Вибрати вікно редагування можна або клацнувши мишею всередині цього вікна, або перейшовши в меню windows і клацнувши на імені необхідного файлу. Найбільш простий і доступний шлях – двічі клацнути лівою кнопкою миші на тому повідомленні про помилку компілятора, яку необхідно правити. При цьому середовище саме знайде помилковий рядок вихідної програми. Натискання на клавішу на виділеному повідомленні про помилку, попередженні приведе до аналогічного результату. При використанні будь-якого способу вікно редагування стає самим верхнім.

Команда debug (налагодження) з build (створення) запускає інтегрований наладчик. Можливі три варіанти запуску наладчика go (перейти), step into (крок всередину), run to cursor (виконати до курсору). При використанні цих команд вікно редагування виглядає інакше, ніж звичайно. При налагодженні програми в режимі step into наладчик висвічую рядок програми, що буде виконуватися наступної. Стрілка покрокового виконання розташовується поруч з функцією яка буде викликана поруч з оператором, що буде виконаний наступним.

Як тільки починається налагодження програми, основне меню build змінюється на меню debug, що представляє більш широкі можливості налагодження.Дії команд меню debug:

Команда step into – покрокове виконання програми, заходячи всередину всіх функцій програми.

Команда step over – дозволяє також покроково виконувати програму, але не заходячи всередину функцій.

Команда run to cursor – приводить до виконання програми до того рядка у вихідному тексті, де знаходиться текстовий курсор.

Команда stop debugging – перериває сеанс налагодження, повертає середовище в звичайний режим.

Команда restart – перериває поточний сеанс налагодження, не повертаючи середовище в звичайний режим. Ця команда необхідна, коли потрібно заново почати налагодження програми, при цьому губляться значення всіх змінних.

Команда quickwatch…- відкриває вікно діалогу, що дозволяє миттєво переглядати і змінювати вміст перемінних. Швидше всього можна помістити деяку перемінну у вікно quickwatch, якщо перемістити на неї курсор і натиснути комбінацію клавіш . Вікно швидкого перегляду містить різні кнопки. Команда add (додати) дозволяє додати ще одну змінну у вікно. Кнопка recalculate (перерахувати) дозволяє занести в перемінну нове її значення з поля введення expression (вираз).

Для перегляду значень перемінних під час покрокового виконання програми можна використовувати вікно перегляду перемінних variables. У вікно порядково виводяться імена перегляду перемінних (у лівій частині вікна) і значення цих змінних (праворуч). Перейшовши за допомогою миші в ліву частину порожнього рядка цього вікна і вказавши там ім'я змінної, можна відслідковувати її значення під час покрокового виконання програми. Натискання правої кнопки миші в цьому вікні приводить до появи спливаючого меню, у якому можна вказати в якій системі зчислення показувати значення перемінних – десяткової (decimal) чи шістнадцятирічної (hexadecimal).

Важливим засобом налагодження програм є точка останова (breakpoints), дозволяють виконувати програми до визначеного, зазначеного місця, тобто всі оператори до цього місця вважаються правильними і наладчик не повинний витрачати час на їхнє покрокове проходження.

Проходження (в астрономії) - видиме пересування небесного тіла на тлі видимого диска іншого.

Точку останова можна встановити за допомогою команди breakpoints меню edit (виправлення). Ця команда меню відкриває вікно діалогу breakpoints.

Команда go меню debug (налагодження) – приводить до виконання програми до точки останова, після чого можна виконувати по строчно програму.

Команду go можна виконати за допомогою самої лівої кнопки панелі інструментів debug (налагодження). Друга ліворуч кнопка встановлює точку останова в тому рядку, де знаходиться курсор. Третя кнопка забирає з рядка, у якій знаходиться курсор, точку останова. За допомогою спливаючого меню, що виникає при натискання правої кнопки миші також можна вставити (insert breakpoint), заборонити (remove breakpoint), видалити точку останова (delete breakpoint).

Точки останова можуть використовуватися для налагодження windows-додатків у такий спосіб: точка останова стає на першому операторі експортованої функції програми, виконується команда go і після останова можна покроково виконувати програму. При спробі покрокового налагодження поза межами цієї функції наладчик видасть повідомлення про неможливість робити налагодження поза кодом програми. Знову вибравши команду go, необхідно виконати команду до наступної точки останова, після чого можна продовжити покрокове налагодження програми, а потім знову потрапити на ту ж точку останова при повторному входженні в експортовану функцію.

Переключатися між вікном налагодження і програмою, яка виконується можна за допомогою комбінації клавіш .


Вбудовані елементи


Компілятор visualc містить багато нових інструментальних засобів і поліпшених можливостей для створення windows-додатків [1].

Додатки windows прості у використанні, але створювати їх досить складно. Програмістам доводиться вивчати сотні різних api-функцій. Щоб полегшити їх роботу, фахівці microsoft розробили бібліотеку microsoftfoundationclasses— mfc . Використовуючи готові класи c , можна набагато швидше і простіше вирішувати багато задач. Бібліотека mfc істотно полегшує програмування в середовищі windows. Ті, хто володіє достатнім досвідом програмування на c , можуть допрацьовувати класи або створювати нові, похідні від існуючих. Класи бібліотеки mfc використовуються як для керування об'єктами windows, так і для рішення певних загальносистемних задач. Наприклад, в бібліотеці є класи для керування файлами, рядками, часом, обробкою виключень і інші. По суті, в mfc представлені практично всі функції windowsapi. У бібліотеці є засобу обробки повідомлень, діагностики помилок і інші засоби, звичні для додатків windows.

Діагно́стика (з грец. diagnosis = dia+gnosis = «роз+пізнання») (англ. diagnostics; нім. Diagnostik; фр. le diagnostic) - галузь знань, що вивчає теорію і методи організації процесів постановки діагнозу, а також принципи побудови засобів діагностування.
Mfc володіє наступними перевагами: • Представлений набір функцій і класів відрізняється логічністю і повнотою. Бібліотека mfc відкриває доступ до всіх часто використовуваних функцій windowsapi, включаючи функції управління вікнами додатків, повідомленнями, елементами управління, меню, діалоговими вікнами, об'єктами gdi (graphicsdeviceinterface— інтерфейс графічних пристроїв), такими як шрифти, кисті, пір'я і растрові зображення, функції роботи з документами тощо.
  Прикладни́й програ́мний інтерфе́йс (інтерфейс програмування застосунків, інтерфейс прикладного програмування) (англ. Application Programming Interface, API) - набір визначень взаємодії різнотипного програмного забезпечення.
  Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
  При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.


 • функції mfc легко вивчати. Фахівці microsoft доклали всі зусилля для того, щоб імена функцій mfc і пов'язаних з ними параметрів були максимально близькі до їх еквівалентів з windowsapi. Завдяки цьому програмісти легко зможуть розібратися в їх призначенні.

 • Програмний код бібліотеки достатньо ефективний. Швидкість виконання додатків, заснованих на mfc, буде приблизно такою ж, як і швидкість виконання додатків, написаних з використанням стандартних функцій windowsapi, а додаткові витрати оперативної пам'яті будуть досить незначними.

 • Mfc містить засоби автоматичного керування повідомленнями.
  Програміст, також програмник[Джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.
  Еквівалент (рос. эквивалент, англ. equivalent, нім. Äquivalent n) - предмет або кількість, що відповідає ін. предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх.
  Автомати́чне керува́ння (англ. automatic control) - виконання без безпосередньої участі людини певних впливів на об'єкт керування, необхідних і достатніх для одержання цілеспрямованого його функціювання із заданою точністю.
  Бібліотека mfc усуває необхідність в організації циклу обробки повідомлень — поширеного джерела помилок в windows-додатках. У mfc передбачений автоматичний контроль за появою кожного повідомлення. Замість використовування стандартного блоку switch/case всі повідомлення windows зв'язуються з функціями-членами, що виконують відповідну обробку.

 • Mfc дозволяє організувати автоматичний контроль за виконанням функцій. Ця можливість реалізується за рахунок того, що можна записувати в окремий файл інформацію про різні об'єкти і контролювати значення змінних-членів об'єкту в зручному для розуміння форматі.

 • Mfc має чіткий механізм обробки виняткових ситуацій.
  Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.
  Автомати́чний контро́ль - контроль роботи машин, механізмів, апаратів та іншого устаткування за допомогою приладів і пристроїв без безпосередньої участі людини. Забезпечує швидке й точне реагування органів керування та регулювання машин і апаратів на зміну параметрів технологічних процесів.
  Обро́бка ви́нятків (також опрацьо́вування (обробля́ння) винятко́вих ситуа́цій, англ. exception handling) - механізм мов програмування, призначений для обробки помилок часу виконання і інших можливих проблем (винятків), які можуть виникнути при виконанні програми.
  Бібліотека mfc була розроблена так, щоб тримати під контролем появу таких ситуацій. Це дозволяє об'єктам мfc відновлювати роботу після появи помилок типу "outofmemory" (брак пам'яті), неправильного вибору команд меню або проблем із завантаженням файлів або ресурсів.

 • Mfc забезпечує динамічне визначення типів об'єктів. Це надзвичайно могутній програмний засіб, що дозволяє відкласти перевірку типу динамічно створеного об'єкту до моменту виконання програми. Завдяки цьому можна вільно маніпулювати об'єктами, не піклуючись про попередній опис типу даних.
  Тип даних - характеристика, яку явно чи неявно надано об'єкту (змінній, функції, полю запису, константі, масиву тощо). Тип даних визначає множину припустимих значень, формат їхнього збереження, розмір виділеної пам'яті та набір операцій, які можна робити над даними.
  Оскільки інформація про тип об'єкту повертається під час виконання програми, програміст звільняється від цілого етапу роботи, пов'язаного з типізацією об'єктів.

 • Mfc може використовуватися спільно з підпрограмами, написаними на мові с. Важлтвою особливістю бібліотеки mfc є те, що вона може "співіснувати" з додатками, заснованими на windowsapi. У одній і тій же програмі програміст може використовувати класи mfc і викликати функції windowsapi. Така прозорість середовища досягається за рахунок узгодженості програмних позначень в двох архітектурах.
  Прозорість середовища (в оптиці) - фізична властивість матеріалів пропускати світло наскрізь. Протилежною характеристикою є непрозорість. Окрім цього існує ще й напівпрозорість, особливістю якої є вибіркове поглинання променів світлового потоку із цілком певними електромагнітними характеристиками.
  Іншими словами, файли заголовків, типи і глобальні константи mfc не конфліктують з іменами з windowsapi.
  Константа (лат. constans - стала величина, інша назва - стала) - величина, що не змінює свого значення протягом певного процесу (на відміну від змінної, значення якої може змінюватись). Прикладами констант є число пі, коефіцієнти многочленів, температура під час ізотермічного процесу.
  Ще одним ключовим моментом, що забезпечує таку взаємодію, є узгодженість механізмів управління пам'яттю.

 • Mfc може бути використана для створення програм, що працюють в середовищі ms-dos. Бібліотека mfc була створена спеціально для розробки додатків в середовищі windows. В той же час багато класів надають об'єкти, часто використовувані для введення/виведення файлів і маніпулювання рядковими даними. Такі класи загального призначення можуть застосовуватися в додатках як windows, так і ms-dos [3].


Висновок.


В даній роботі, за допомогою прикладів, були розглянуті основні можливості програмування в Visual C . Microsoft Visual C дозволяє:

створювати повнофункціональні додатки для різних платформ. Він надає єдиний набір засобів для побудови програм, які можуть виконуватися під управлінням ОС Microsoft Windows NT, Windows 95, Windows РЄ та Macintosh;

Windows - узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS-DOS. На 2014 рік, за даними сайтів NetApplications та GoStats, Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу.

компілювати програми для процесорів MIPS R4000, Alpha і Power PC;

прискорити проектування баз даних за рахунок застосування візуальні інструменти для баз даних;

створювати більш ефективні і компактні 32-розрядні додатки для ОС Windows 95 і Windows NT;

проектувати СОМ-компоненти, включаючи їх візуальне редагування та мовно-незалежний перегляд;швидко створювати сервери, контейнери і об'єкти автоматизації, а також елементи управління ActiveX за допомогою бібліотеки класів Microsoft Foundation (MFC) і майстрів.


Джерела літератури

 1. Хортон а., visual c 2005: базовый курс. –с.пб.: диалектика, 2007. -1152 ст.

 2. Грегори к., использование visual c 6. Специальное издание. –м.: вильямс, 2000. -864ст.

 3. Сергеев а.п., терен а.н., программирование в microsoft visual c 2005. Самоучитель. –с.пб.: диалектика, 2006. -352 ст.

 4. Солтер н., клепер дж., c для профессионалов . –с.пб.: диалектика, 2006. -912 ст.

 5. Шилдт г. , c : базовый курс, 3-е издание . –м.: вильямс, 2005. -624 ст.

 6. Шилдт г. , справочник программиста по c/c , 3-е издание. –м.: вильямс, 2003. -432 ст.


Скачати 263.19 Kb.

 • Елементи мови
 • Способи структуризації програми
 • Унікальні особливості функцій
 • Перевантаження функцій
 • Стандартні значення параметрів функцій
 • Списки аргументів змінного розміру
 • Використання посилань на аргументи функцій
 • Покажчики типу void
 • Засоби обміну даними
 • Середовище розробки microsoft visual c
 • Налагодження програм для windows за допомогою середовища програмування visual c версії 6.0
 • Висновок.