Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМузика, народна музика, культура народів це світи, в яких я живу

Музика, народна музика, культура народів це світи, в яких я живу
Сторінка1/2
Дата конвертації07.06.2017
Розмір56 Kb.
  1   2

Надія Ганудельова, Віктор Шостак
Музика, народна музика, культура народів – це світи, в яких я живу...”

(до 70-річчя від дня народження Ігоря Мацієвського)

В ці дні відзначає свій ювілей Ігор Володимирович Мацієвський – видатний європейський етномузиколог, композитор, доктор мистецтвознавства (Dr.hab), завідуючий сектором інструментознавства Російського інституту історії мистецтв (Санкт-Петербург), професор Петрозаводської державної консерваторії ім. О.

Народна музика Наро́дна му́зика, музичний фольклор (англ. traditional folk music) - вокальна, інструментальна, вокально-інструментальна і музично-танцювальна творчість народу, основний вид і підсумок художньої творчості багатьох поколінь, який ґрунтується на історичних традиціях розвитку творчості різних груп та шарів населення.
Російський інститу́т істо́рії мисте́цтв (рос. Российский институт истории искусств (РИИИ РАН)) - російський науково-дослідний заклад Російської Академії наук, що займається вивченням історії мистецтва.
Глазунова, засл. діяч мистецтв України (1999) та Польщі (2003), академік Міжнародної Академії інформатизації ООН, чл.-кор. Російської академії природничих наук, член спілок композиторів Росії та України, заступник голови Фольклорної комісії Спілки композиторів Росії, член Міжнародної ради традиційної музики ЮНЕСКО, Петербурзької Асоціації україністів, Голова Програмової Ради народної і духовної музики Центрально-Східної Європи (Люблін).
Духовна музика або літургійна музика - вокальні або вокально-інструментальні (інколи інструментальні) твори на канонічні, релігійні за змістом тексти або сюжети. Насамперед до духовної музики відносять твори, призначені до виконання під час богослужінь, проте з поглибленням секуляризації мистецтва, чимало жанрів духовної музики трансформувалися у світські, зберігши однак релігійне спрямування.
Центральна та Східна Європа (ЦСЄ) (англ. Central and Eastern Europe (CEE)) - загальний термін для групи країн у Центральній Європі, Південно-Східній Європі та Східній Європі, зазвичай означає колишні комуністичні держави у Європі.
Спілка композиторів Росії - громадська організація, що об'єднує російських композиторів та музикознавців.
Загальноросійська громадська організація «Російська академія природничих наук» (РАПН) - російська громадська організація, громадська академія наук, створена установчим з'їздом 31 серпня 1990 року в Москві.

Все життя Ігоря Володимировича пов'язане із національною музикою багатьох народів, тому його можна і справді назвати “громадянином світу”. Сам за походженням – українець, проживає в Санкт-Петербурзі.

Народився Ігор Володимирович 28 червня 1941 року в Харкові. Батько був відомим лікарем інфекціоністом, доктором медичних наук, зав.

До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
кафедри інфекційних хвороб Медичного університету в Івано-Франківську, а мама музикантом-професіоналом.
Інфекці́йні захво́рювання / хворо́би - розлади здоров'я людей, тварин, рослин у вигляді хвороби, які спричинюють збудники - віруси, різноманітні бактерії, найпростіші, паразитичні гриби, гельмінти, продукти їх життєдіяльності (екзотоксини, ендотоксини), патогенні білки - пріони, здатні передаватися від заражених організмів здоровим і схильні до масового поширення.
Початкову музичну освіту Ігор Володимирович здобув у Івано-Франківську як піаніст і віолончеліст. Вже з шести років маленький Ігор почав імпровізувати, а записував музику з 9-10 річного віку. Композиція у Ігоря Мацієвського завжди була на першому місці. Його перший “серйозний” твір – Капричіо для віолончелі і фортепіано виник під час навчання у сьомому класі дитячої музичної школи. Як зізнається сам ювіляр, музика для нього – це самостійний паралельний світ, по якому він мандрує.
Дитяча музична школа, абревіатура - «ДМШ» - музичний навчальний заклад, у якому діти шкільного віку у вільний від уроків у загальноосвітніх школах час додатково отримують початкові музичні знання і навички.
Музи́чна осві́та - процес засвоєння знань, вмінь та навичок, необхідних для музичної діяльності, а також сукупність знань і пов'язаних з ними вмінь та навичок, отриманих у результаті навчання. Під музичною освітою нерідко розуміють і саму систему організації музичного навчання.
Паралельний світ або альтернативна реальність - автономна окрема реальність, що співіснує з нашою. Є однією з гіпотез сучасних фізики і астрофізики, а також поширеною темою фантастики.

Вищу музичну освіту І.В. Мацієвський здобув у Львівській консерваторії (нині Музична академія імені М.В.

Льві́вська націона́льна музи́чна акаде́мія і́мені Мико́ли Ли́сенка - вищий навчальний заклад у Львові, утворений 1939 р. на базі ряду музичних навчальних закладів, що існували раніше: Консерваторії Польського (раніше - Галицького) музичного товариства, Консерваторії ім. К.
Лисенка) по класу композиції проф. Адама Солтиса (1965).
Ада́м Мечисла́вович Со́лтис (Adam Sołtys) - польський композитор, диригент, педагог. Народився у м. Львів (Україна), 4 липня 1890 р. Алдам Солтис почав займатися музикою у шість років.
Інтерес до науки у Ігоря Володимировича був завжди. У цьому значну роль відіграла творчо-наукова атмосфера в домі його батьків. Перший досвід наукових виступів І. Мацієвський здобув на студентській конференції Львівської консерваторії. Тема доповіді “Перша фортепіанна рапсодія Миколи Лисенка”, а потім виступ на Республіканській студентській конференції в Києві (1965) з доповіддю про гуцульську скрипкову сюїту-поему. Великий вплив на формування наукових інтересів Ігоря Мацієвського здійснили найвидатніші етномузикологи другої половини ХХ ст. В.Л. Гошовський та Є.В. Гіппіус.

Композиторська і наукова сфери зацікавлень Ігоря Мацієвського завжди йшли паралельно. Ігор Володимирович закінчив асистентуру-стажування на кафедрі композиції Ленінградської консерваторії у проф. Ореста Євлахова1. Закінчив аспірантуру в Російському Інституті історії мистецтв (РІІМ) під керівництвом проф. І.

Санкт-Петербурзька державна консерваторія імені Миколи Римського-Корсакова (рос. Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова, з 1914 по 1924 - Петроградська консерваторія, з 1924 по 1991 Ленінградська консерваторія) - вищий музичний навчальний заклад у м.
Історія мистецтв - розділ мистецтвознавства, який вивчає процес розвитку мистецтв з часів їх появи до наших днів.
Земцовського, захистивши кандидатську дисертацію “Гуцульські скрипкові композиції”.

Починав свій трудовий шлях Ігор Володимирович як викладач композиції в Івано-Франківському музичному училищі, а з 1972 р. – займав посаду наукового співробітника РІІМ.

Вчене звання старшого наукового співробітника присвоюється докторам і кандидатам наук із стажем наукової роботи не менше трьох років, які працюють у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації або наукових установах та організаціях до них прирівняних і зараховані після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом, на посади старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідувача (начальника) та завідувача (начальника) науково-дослідного відділу (відділення, сектору, лабораторії), завідувача кафедри або призначені на посади ректора, проректора з навчальної та наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року та опублікування за останні три роки у наукових фахових виданнях України або інших держав не менше п'яти наукових праць за відповідною спеціальністю, з них дві - без співавторів.
У 80-х роках викладав у Ленінградському музичному училищі ім. М. Мусоргського, на початку 90-х років – композицію та інструментування у Львівській консерваторії (теперішня музична академія). У 1991 році захистив докторську дисертацію на тему “Народна інструментальна музика як феномен культури” та очолив сектор інструментознавства РІІМ, а з 1993 року став професором по класу композиції та курсам органології і музичної антропології Петрозаводської державної консерваторії ім. О. Глазунова.

Ігор Володимирович викладав, читав лекції і проводив майстер-класи у вищих навчальних закладах, науково-дослідних інститутах, музеях С.

Інструментальна музика - музика, що виконується на інструментах, без участі людського голосу.
Науко́во-до́слідний і́нститут (НДІ) - самостійна установа, створена організовувати наукові дослідження та провадити дослідно-конструкторські роботи, різновид інституту.
Дисерта́ція (лат. dissertatio - твір, обговорення, розсуд, доповідь) - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська дисертація).
Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.
Петербурга, Москви, Києва, Львова, Івано-Франківська, Варшави, Познані, Кракова, Любліна, Білостока, Алма-Ати, Петрозаводська, Харкова, Єкатеринбурга, Хельсінкі, Копенгагена, Відня, Єревана, Ташкента, Тбілісі, Клайпеди, Риги, Вільнюса.

Науковий доробок І.В. Мацієвського спрямований на сферу традиційної інструментальної музики слов'янських, а також угро-фінських, балтійських,

  1   2  • Ігор Володимирович Мацієвський
  • Російського інституту історії мистецтв
  • Російської академії природничих наук , член спілок композиторів Росії
  • Львівській консерваторії
  • Ленінградської консерваторії