Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаН. Каразіна особливості розвитку машинобудівного комплексу луганської області

Скачати 30.32 Kb.

Н. Каразіна особливості розвитку машинобудівного комплексу луганської області
Скачати 30.32 Kb.
Дата конвертації28.04.2017
Розмір30.32 Kb.

УДК 911.3 Телебєнєва Є. Ю.

Науковий керівник –д. геогр. н., професор Нємець Л. М.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Луганська область має значний економічний потенціал і входить у п’ятірку найбільш розвинутих промислових регіонів України.

Україна - унітарна держава, регіонами якої є 24 області, 1 автономна республіка (АР Крим) і 2 міста зі спеціальним статусом: Київ і Севастополь.
Економічний потенціал - це сукупність наявних та придатних до мобілізації основних джерел, засобів країни, елементів потенціалу цілісної економічної системи, що використовуються і можуть бути використані для економічного зростання й соціально-економічного прогресу.
Частка області в загальноукраїнському обсязі валової доданої вартості складає 4,5 %. На її території зосереджено близько 4,6 % основних фондів України та реалізується 5 % трудових ресурсів.

Вигідне географічне положення, близькість до джерел сировини і ринків збуту продукції, багатогалузева промисловість, розвинена мережа транспортних комунікацій, висока густота населення додають Луганській області незаперечні переваги соціально-економічного розвитку перед іншими регіонами країни [4].

Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
Географі́чне поло́ження - геопросторове відношення певного об'єкта до зовнішнього середовища, елементи якого мають або можуть мати на нього істотний вплив.
Трудові́ ресу́рси (або також трудові резерви) - поняття «марксистсько-ленінської» (комуністичної, сталінської або так званої «лагерної») політичної економії.
Густота населення Густота́ насе́лення - рівень заселеності певної території; кількість постійного населення, що проживає на одиниці площі (як правило, в розрахунку на один квадратний кілометр). При обчисленні щільності населення інколи виключається незаселена територія, а також великі внутрішні водні простори.

За підсумками 2011 року виробництво промислової продукції склало 93,52 млрд.

Промисловість Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
грн., а у 2010 році цей показник був на рівні 71,57 млрд. грн., що на 21,95 млрд. грн. більше. За цим показником область стабільно посідає 3 місце серед регіонів України.

У галузевій структурі реалізованої промислової продукції Луганській області машинобудування займає – 37 %. Враховуючи спеціалізацію та особливості розвитку машинобудівних підприємств у Луганській області сформувалися три великі машинобудівні вузли:


 1. Луганський машинобудівний вузол включає в себе Луганськ, Краснодон, Свердловськ.
  Машинобудівний завод - підприємство, яке спеціалізується на виготовленні (збиранні) машин.
  Цей вузол має повну галузеву номенклатуру машинобудівних підприємств: підприємства важкого машинобудування (ВАТ ДХК «Луганськтепловоз», ЗАТ «Луганський машинобудівний завод ім. Пархоменко» та ін.), середнього машинобудування (Луганський автозбірочний завод «Горизонт», «Донець» та ін.), загального машинобудування (ЗАТ «Краснодонський завод «Автоагрегат», ВАТ «Свердловський машинобудівний завод» та ін.) і точного машинобудування (ПАО «Луганський электроапаратный завод»).

 2. Алчевсько-Стаханівський машинобудівний вузол включає в себе Алчевськ, Брянка, Стаханов, Кіровськ, Первомайськ). Цей вузол визначають підприємства важкого машинобудування (ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод», ВАТ «ККЗ Центрокуз», ЗАТ «Первомайський механічний завод», ВАТ «Брянківський завод бурового обладнання») і також ВАТ «Алчевський металургійний комбінат, який є сировинною базою для машинобудування Луганської області.

 3. Лисичанськo-Рубіжансько-Сєвєродонецький машинобудівний вузол включає в себе Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк. Цей вузол визначають підприємства важкого машинобудування (ЗАТ «Лисичанський машинобудівний завод», РКХЗ "Зоря" та ін.)[2].

Обсяги реалізації машинобудівної промисловості Луганської області у 2011 році склали 4,56 млрд. грн. Найбільші обсяги реалізації машинобудівної промисловості спостерігалися у таких містах: Стаханов, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Первомайськ та Свердловськ (рис. 1)[3].

Рис.1. Обсяги реалізації продукції машинобудівної промисловості Луганської області по містах у 2011 році, млн. грн. (побудовано автором за даними [3])

Враховуючи сучасні особливості функціонування економічної системи сучасний машинобудівний комплекс Луганської області має ряд проблем, які безпосередньо пов’язані зі стратегією соціально-економічного розвитку як регіону так країни в цілому.

Економічна система Економі́чна систе́ма - сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованої на

Слід звернути увагу на удосконалення структури машинобудівного виробництва, розширення асортименту продукції, модернізацію і реконструкцію підприємств машинобудування враховуючи екологічні нормативи тощо[1].Зусилля науковців та місцевих органів державної влади повинні концентруватися на введенні дієвих стимулів щодо створення робочих місць у галузі машинобудування, створення ефективної зайнятості в процесі реструктуризації підприємств, підвищення гнучкості ринку праці в секторі машинобудівного комплексу.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.


Список використаних джерел: 1. Арапова О. А. Луганщина – край турботи та надії. Луганське Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області, 2007. - 138с. 2. Офіційний сайт Луганської обласної державної адміністрації.
Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.
Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
Луганська обласна державна адміністрація - місцева державна адміністрація Луганської області, розташована за адресою пр-т. Радянський (тепер «Центральний»), 59, м. Сєвєродонецьк, 93405.
Режим доступу:
http://loga.gov.ua. 3. Офіційний сайт головного управління статистики у Луганській області. Режим доступу: http://www.lugastat.lg.ua. 4. Ткаченко В.Г. Історія міст і сіл Луганської області. – К.: 1968.- 939с.


Скачати 30.32 Kb.

 • ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 • ім. Пархоменко»
 • Список використаних джерел
 • Офіційний сайт Луганської обласної державної адміністрації