Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаН. В. Базелюк // Наука І освіта. 2012. № С. 13-16. Бібліогр.: 15 назв. Текст статті доступний також в Інтернеті, в архіві наукових публікацій бази даних „Наукова періодика України Національної бібліот

Скачати 199.59 Kb.

Н. В. Базелюк // Наука І освіта. 2012. № С. 13-16. Бібліогр.: 15 назв. Текст статті доступний також в Інтернеті, в архіві наукових публікацій бази даних „Наукова періодика України Національної бібліот
Скачати 199.59 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації19.03.2017
Розмір199.59 Kb.
  1   2   3

Державна науково-педагогічна бібліотека України

імені В. О. Сухомлинського

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
освіта фінляндії

Анотований бібліографічний список


Упорядник Демида Є. Ф.
Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
, науковий співробітник відділу наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Бібліографічний редактор Самчук Л. І., зав. відділу наукової інформаційно-бібліографічної діяльності
1. Базелюк, Н. В. Науково-дослідницька робота майбутніх учителів у системі магістерських програм університетів Фінляндії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Базелюк Наталія Валеріївна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. – К., 2013. – 285 с.

У дисертації представлено науково-організаційні підходи до магістерської підготовки у європейському освітньо-науковому просторі та розкрито особливості запровадження магістерських програм у фінській вищій школі. Охарактеризовано контекстуальні чинники розвитку професійної підготовки вчителів в останній третині XX – на початку XXI ст.
Осві́та доро́слих - це практика навчання і виховання дорослих, набуття ними нових навичок, умінь та знань пов’язана з новим працевлаштуванням чи з іншого роду зміною діяльності. Освіта дорослих являє собою цілеспрямований процес розвитку і виховання особистості реалізуючи освітні програми та послуги.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.
та визначено основні етапи становлення дослідницької педагогічної освіти у Фінляндії. Проаналізовано зміст і форми науково-дослідницької роботи в структурі курикулуму магістерської підготовки вчителя в університетах Фінляндії, розкрито особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в науково-дослідницькій роботі магістрантів-майбутніх вчителів.
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Обґрунтовано науково-методичні рекомендації щодо використання фінського досвіду науково-дослідницької роботи майбутніх учителів у підготовці українських студентів-педагогів.

2. Базелюк, Н. В. Особливості запровадження освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» у вищій освіті Фінляндії / Н. В. Базелюк // Наука і освіта. – 2012. – № 7. – С. 13–16. – Бібліогр.: 15 назв. – Текст статті доступний також в Інтернеті, в архіві наукових публікацій бази даних „Наукова періодика України” Національної бібліотеки України ім. В. І.

Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.
 Вернадського: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=NiO (дата звернення: 15.09.2014).У статті аналізується нормативно-правове забезпечення процесу переходу вищої школи Фінляндії на дворівневу систему освіти, комплексна державна організаційно-методична підтримка цього процесу. Висвітлюються два типи магістерських програм: академічні (в університетах) і професійні (у політехніках), а також магістерські програми, спрямовані на задоволення запитів ринку праці, у тому числі на міжнародному рівні.
Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.
Магі́стр - освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.

3. Базелюк, Н. В. Розвиток системи педагогічної освіти у Фінляндії в історичній перспективі / Базелюк Н. В. // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – № 37. – С. 300–306. – Бібліогр.: 17 назв. – Текст статті доступний також в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pipo_2012_37_51.pdf (дата звернення: 15.09.2014).Розглянуто розвиток системи педагогічної освіти Фінляндії у напрямку Європейської інтеграції, висвітлено основні етапи в реформуванні й модернізації системи підготовки майбутніх вчителів у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.
Європейська інтеграція Європейська інтеграція - це процес політичної, юридичної, економічної (а в деяких випадках - соціальної та культурної) інтеграції європейських держав, у тому числі й частково розташованих в Європі. На даний момент європейська інтеграція досягається в основному за рахунок розширення Європейського Союзу та Ради Європи.

4. Бонюшко, Н. А. Тенденции развития сферы высшего профессионального образования в Европейском Союзе (на примере Финляндии) / Н. А. Бонюшко, А. А. Семченко // Интеграция образования. – 2012. – № 3. – С. 14–19. – Библиогр.: 7 назв. – Текст статьи доступен также в Интернете: http://rus.neicon.ru:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9695/3_14-19.pdf?sequence=1 (дата обращения: 15.09.2014).На прикладі Фінляндії розглядаються найкращі практики розвитку системи вищої професійної освіти.
Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.
Найкра́ща пра́ктика (англ. Best Practice) - спосіб чи метод реалізації бізнес-процесів, який вважається найкращим серед усіх інших відомих методів. Згідно ідеї найкращої практики, в будь-якій діяльності існує оптимальний спосіб досягнення мети, і цей спосіб, який опинився ефективним в одному місці, може виявитися настільки ж ефективним і в іншому.
Здійснюється порівняльний аналіз фінської і російської систем вищої освіти з точки зору законодавчого розвитку.

5. Бочарова, О. А. Система роботи з обдарованими учнями в Фінляндії / Бочарова О. А.

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Обдарованість - поняття загальної психології; високий рівень задатків, схильностей. Обдарованість є результатом і свідченням високого рівня інтелектуального розвитку індивіда.
// Наук. скарбниця освіти Донеччини. – 2014. – № 1. – С. 115–119. – Бібліогр.: 8 назв.У статті розглянуто особливості шкільної освіти Фінляндії, питання розвитку та підтримки здібностей обдарованих учнів, підготовки педагогів до роботи з обдарованими дітьми.

6. Бутова, В. О. Діалог культур у мовній освіті Фінляндії / Бутова В. О. // Наук. зап. Психол.-пед. науки / Ніжин. держ. ун-т  ім. М. Гоголя. – 2011. – № 1. – С. 151–154. – Бібліогр.: 11 назв. – Текст статті доступний також в Інтернеті: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Nzspp/2011_1/vzd/vzd9.pdf (дата звернення: 15.09.2014).У статті розглядається стан мовної освіти у Фінляндії в історичному контексті та на сучасному етапі. Аналізується стан вивчення фінської, шведської, мов національних меншин та іноземних мов у країні в умовах євроінтеграції.
Націонáльні менш́ини - групи громадян певної держави, які не є представниками титульного етносу, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою.

7. Бутова, В. О. Особливості організації початкового навчання у Фінляндії / Віра Бутова // Почат. шк. – 2011. – № 11. – С. 56–58. – Бібліогр.: 9 назв.Досліджено особливості дошкільної та шкільної освіти Фінляндії, а також підготовки вчительських кадрів. Висвітлено питання організації шкільної системи в країні.

8. Бутова, В. О. Становлення системи забезпечення якості шкільної освіти у Фінляндії / В. О. Бутова // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. – 2011. – № 2. – С. 124–134. – Бібліогр.: 11 назв. – Текст статті доступний також в Інтернеті, в архіві наукових публікацій бази даних „Наукова періодика України” Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=pednauk (дата звернення: 15.09.2014).У статті проаналізовано освітню політику Фінляндії, спрямовану на забезпечення якості освіти, в різні історичні періоди: у складі
  1   2   3


Скачати 199.59 Kb.

  • Бібліографічний редактор
  • Бонюшко , Н . А.