Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаН. В. Базелюк // Наука І освіта. 2012. № С. 13-16. Бібліогр.: 15 назв. Текст статті доступний також в Інтернеті, в архіві наукових публікацій бази даних „Наукова періодика України Національної бібліот

Скачати 199.59 Kb.

Н. В. Базелюк // Наука І освіта. 2012. № С. 13-16. Бібліогр.: 15 назв. Текст статті доступний також в Інтернеті, в архіві наукових публікацій бази даних „Наукова періодика України Національної бібліот
Скачати 199.59 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації19.03.2017
Розмір199.59 Kb.
1   2   3
Королівства Швеції, Російської імперії, в незалежній державі.
Росі́йська мова (рос. русский язык) - слов'янська мова, належить до групи східнослов'янських мов разом з українською та білоруською мовами; одна з шести офіційних мов ООН.
Шве́ція (швед. Sverige, [ˈsværjɛ] ( прослухати)), офіційна назва Королівство Швеція (швед.: Konungariket Sverigeопис файлу) - держава в Північній Європі на Скандинавському півострові. Межує з Норвегією та Фінляндією, також з'єднана з Данією мостом-тунелем через протоку Ересунн.
Досліджено основні реформи шкільної освіти, описано реформування підготовки педагогічних кадрів в другій половині ХХ ст. як складові системи забезпечення якості освіти.

9. Вдовина, Е. К. Психолого-педагогические исследования билингвального обучения в Финляндии / Е. К. Вдовина // Иностр. яз. в шк. – 2011. – № 1. – С. 57–61. – Библиогр.: 8 назв.У статті йдеться про психолого-педагогічні дослідження білінгвального навчання в Фінляндії. Автором зроблено висновок про те, що основним мотивом вивчення проблем білінгвального навчання є підвищення ефективності мовної та загальної освіти з метою всебічного розвитку особистості учня.

10. Вільчковський, Е. С. Фізичне виховання школярів у Фінляндії / Вільчковський Едуард Станіславович, Пасічник Володимир Романович // Фіз.

Фізи́чне вихова́ння, фізвихова́ння, фізви́х - педагогічний процес спрямований на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво важливим руховим навичкам, вмінням і зв'язаних із ними знаннями для успішної наступної професійної діяльності.
виховання в рідній шк. – 2014. – № 3. – С. 29–32. – Бібліогр.: 9 назв.Розглянуто систему фізичного виховання учнів фінських загальноосвітніх шкіл. Проаналізовано державну концепцію фізичного виховання дітей та учнівської молоді, головні завдання і зміст навчальної роботи з фізичної культури школярів.

11. Волинець, Л. Оцінювання як механізм забезпечення якості загальної середньої освіти Фінляндії / Людмила Волинець // Порівнял.

Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.
Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.
-пед. студії. – 2013. – № 4. – С. 132–138. – Бібліогр.: 25 назв. – Текст статті доступний також в Інтернеті: http://library.udpu.org.ua/library_files/poriv_ped_stydii/2013/chast-4/12.pdf (дата звернення: 15.09.2014).Стаття присвячена розгляду таких особливостей системи оцінювання якості загальної освіти Фінляндії, як відмова від високого рівня підзвітності та контролю шкіл на основі зовнішнього стандартизованого тестування; використання оцінювання для розвитку та ефективного управління; поєднання оцінювання на національному рівні та самооцінювання на місцевому рівні; уникнення рейтингування шкіл; відмова від підзвітності вчителів; надання процесу оцінювання учнів безпечного, позитивного характеру.

12. Волинець, Л. Принципи освітньої політики Фінляндії щодо забезпечення якості загальної середньої освіти / Людмила Волинець // Порівнял.

Освітня політика - діяльність держави та її інститутів, органів місцевого самоврядування із законодавчого, фінансового, організаційного забезпечення функціонування й розвитку галузі освіти.
-пед. студії. – 2013. – № 1. – С. 69–75. – Бібліогр.: 17 назв. – Текст статті доступний також в Інтернеті: http://nauka.udpu.org.ua/wp-content/uploads/2013/07/Zhurnal-12.pdf (дата звернення: 15.09.2014).Статтю присвячено розгляду принципів освітньої політики Фінляндії, які визначають розвиток системи забезпечення якості загальної середньої освіти цієї країни. Автор аналізує принципи освітньої політики Фінляндії у зіставленні з принципами глобального руху реформування освіти, який домінував у освітній політиці більшості країн світу останні два десятиліття.
Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.

13. Володин, Д. А. Ведущие педагогические концепции как основа современного развития системы школьного образования в Финляндии / Д. А. Володин // Изв. Пенз. гос. пед. ун-та им. В. Г. Белинского. – 2012. – № 28. – С. 725–729. – Библиогр.: 7 назв. – Текст статьи доступен также в Интернете: http://cyberleninka.ru/article/n/veduschie-pedagogicheskie-kontseptsii-kak-osnova-sovremennogo-razvitiya-sistemy-shkolnogo-obrazovaniya-v-finlyandii (дата обращения: 15.09.2014).У статті обґрунтовано вплив традиційних і сучасних педагогічних концепцій на розвиток освіти у Фінляндії. Серед них педагогічні погляди У. Сігнеуса, Ю. Снельмана, Х. Варіса, Е. Алларта, Ю. Літтунена, Е. Хоттунена та ін., що ґрунтуються на дослідженнях Фребеля, Гегеля, Песталоцці, Дістервега, Холла, Монтессорі, Блума. Поданий аналіз дає можливість досліджувати сучасну фінську школу в широкому педагогічному контексті.

14. Володин, Д. А. Современное школьное образование в Финляндии: национальные реформы в европейском контексте : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Володин Дмитрий Алексеевич ; [Тул. гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого]. – Тула, 2011. – 181 с. – Текст автореферата диссертации доступен в Интернете: http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-sovremennoe-shkolnoe-obrazovanie-v-finlyandii-natsionalnye-reformy-v-evropeyskom-kontekste (дата обращения: 15.09.2014).На основі всебічного комплексного аналізу еволюції системи шкільної освіти у Фінляндії виявлено національні особливості освітніх реформ в контексті сучасних тенденцій розвитку шкільної освіти в Європі для можливого використання позитивного фінського досвіду в розробці стратегій модернізації шкільної освіти в країнах Європи та Росії.
Компле́ксний ана́ліз, або тео́рія фу́нкції компле́ксної змі́нної (ТФКЗ) - розділ математики, що вивчає функції, які залежать від комплексної змінної. Використовується у багатьох розділах математики, зокрема у теорії чисел, прикладній математиці та фізиці.

15. Горбашко, Е. А. Качество высшего образования в Финляндии / Е. А. Горбашко, Н. А. Бонюшко, А. А. Семченко // Гарантии качества высшего образования в условиях международной интеграции : учеб. пособие / Е. А. Горбашко, Н. А. Бонюшко, А. А. Семченко ; М-во образования и науки РФ, [С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов]. – СПб., 2011. – С. 68–76. – Текст статьи доступен также в Интернете: http://elibrary.finec.ru/materials_files/377897739.pdf (дата обращения: 15.09.2014).Проаналізовано систему забезпечення якості вищої освіти у Фінляндії.

16. Гринюк, С. П. Професійна підготовка майбутніх вчителів іноземних мов в університетах Фінляндії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гринюк Світлана Петрівна ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2013. – 220 с.Проведено комплексне дослідження основних етапів становлення та розвитку національної системи освіти Фінляндії, структурних складових сучасної системи освіти даної країни, технології втілення іншомовної політики у Фінляндії. Здійснено науково-методичний аналіз загальноєвропейських принципів педагогічної професії та концептуальних засад педагогічної професії у Фінляндії (система відбору до професії, статус учителя у фінському суспільстві, функції сучасного учителя). Виявлено особливості організації професійної підготовки вчителів іноземних мов в університетах Фінляндії з її невід'ємними складовими (фахова підготовка, професійна практика та постійне професійне зростання). Обґрунтовано методичні рекомендації щодо адаптації кращих надбань фінського досвіду підготовки вчителів іноземних мов у систему професійної підготовки українських учителів-мовників на основі порівняльного аналізу структури, змісту й організації професійної підготовки вчителів іноземних мов в університетах Фінляндії й України.

17. Гринюк, С. П. Сумлінна праця: як фіни побудували успішну систему освіти / С. П. Гринюк // Вісн. післядиплом. освіти : зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України. – К., 2011.

Національна академія педагогічних наук України - вища галузева наукова установа.
 – Вип. 5. – С. 57–64. – Бібліогр.: 6 назв.У статті йдеться про практичні кроки щодо формування у Фінляндії ефективної системи освіти. Проаналізовано основні аспекти, які забезпечили успішність фінської системи освіти на міжнародній арені та сприяли закріпленню за Фінляндією статусу однієї з найпередовіших у міжнародному освітньому просторі.

18. Дробышевская, Т. А. Роль сектора знаний в инновационной экономике / Т. А. Дробышевская // Вестн. МГИМО Университета. – 2012. – № 4. – С. 184–189. – Примеч.: с. 189. – Текст статьи доступен также в Интернете: http://ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=123D3EF3-5201-0E0B-7094-F6316242B3CA (дата обращения: 15.09.2014).Авторка статті розглядає систему надання освітніх послуг у Фінляндії як сектор виробництва знань, що є частиною загальної інноваційної системи країни. На її думку, соціальна модель держави дозволила створити в Фінляндії сектор знань, що забезпечує високу якість освіти на всіх рівнях і підтримує культуру мережевої співпраці, поширення знань та інновацій.

19. Забезпечення якості вищої освіти: європейський досвід та реалії українського класичного університету : навч. посіб. / [уклад.: Петришин Р. І., Ушенко О. Г., Іванчук М. Г. та ін.] ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2013. – 207 с.Викладаючи європейський досвід забезпечення якості вищої освіти, автори навчального посібника належну увагу приділили аналізові системи вищої освіти та забезпечення її якості у Фінляндії.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
У посібнику подана загальна характеристика системи вищої освіти у Фінляндії, описано ступені вищої освіти, розкрито характерну рису навчання у професійних ВНЗ країни – зв’язок із виробництвом – та систему навчання у ВНЗ Фінляндії в цілому, висвітлено можливості здобуття вищої освіти для іноземних студентів, описано систему управління вищою освітою у Фінляндії та механізми забезпечення її якості.

20. Загвоздкин, В. К. Реформа школьной системы и оценка качества школ в Финляндии / В. К. Загвоздкин. – М., 2011. – 64 с. – Текст доступен также в Интернете: http://2020strategy.ru/data/2011/07/15/1214720992/7.pdf (дата обращения: 15.09.2014).Проаналізовано освітню політику Фінляндії при переході на нову модель школи, розроблену в рамках концепції держави добробуту. Показано, як принцип рівності доступу до якісної освіти конкретно реалізується в системі нової дидактики, побудованої на засадах сучасної педагогічної психології, що забезпечує високий рівень підсумкових результатів для всіх дітей.
Педагогічна психологія - галузь психологічної науки, яка досліджує психологічні проблеми виховання й навчання особистості - основних механізмів спрямованої соціалізації людини.
Рівність перед законом - одна з фундаментальних конституційних вимог, важлива умова існування правової держави. Принцип рівності є логічним продовженням принципу справедливості. Зміст 1 Загальна характеристика 2 Генезис ідеї рівності 3 Формальна рівність 4 Фактична рівність 5 Див.
Докладно висвітлена система оцінки шкіл – принцип політики довіри, формування вибірки, методологія конструювання тестових завдань.

21. Заячук, Ю. Сучасні реформи у галузі вищої освіти: досвід європейських країн / Юлія Заячук // Порівнял.

Усього на території Європи станом на 2008 рік - 45 незалежних країн та 6 залежних територій.
-пед. студії. – 2013. – № 4. – С. 109–113. – Бібліогр.: 9 назв. – Текст статті доступний також в Інтернеті: http://library.udpu.org.ua/library_files/poriv_ped_stydii/2013/chast-4/14.pdf (дата звернення: 15.09.2014).Статтю присвячено вивченню процесу сучасних європейських реформ у галузі вищої освіти. Порівняльний аналіз цих реформ та процесу їхнього упровадження різними європейськими країнами здійснюється з урахуванням історичних освітніх традицій та сучасних економічних умов на прикладі систем вищої освіти Німеччини, Фінляндії та України. У статті також проаналізовано зміни умов діяльності та «виклики» для професії університетського викладача в умовах Болонської реформи.

22. Зиновьева, В. И. Развитие системы сопровождения студентов с ограниченными возможностями здоровья в вузах Швеции и Финляндии / В. И. Зиновьева, М. В. Берсенев // Вестн. Томского гос. ун-та. История. – 2012. – № 1. – С. 176–179. – Библиогр.: 3 назв. – Текст статьи доступен также в Интернете: http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sistemy-soprovozhdeniya-studentov-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-v-vuzah-shvetsii-i-finlyandii (дата обращения: 15.09.2014).Розглядаються система супроводу студентів з обмеженими можливостями здоров'я у вишах Швеції та особливості її розвитку у вищій школі Фінляндії. Звертається увага на антидискримінаційний підхід у забезпеченні фактичної рівності всіх студентів та надання послуг студентам з різними формами інвалідності. Характеризується процес освоєння Болонської моделі освіти, мультимовність, скорочення адміністративних витрат.

23. Каланова, Ш. Участь студентів у процедурі забезпечення якості вищої освіти: досвід Європи та Казахстану / Шолпан Каланова, Мейргуль Алписбаєва // Вища освіта України. – 2014. – № 2. – С. 102–107. – Бібліогр.: 5 назв.У статті розглянуті питання участі студентів в процесах зовнішнього забезпечення якості освітнього процесу. Проаналізований досвід залучення студентів до експертної оцінки агентства із забезпечення якості освіти Німеччини, Великобританії, Норвегії, Фінляндії і Швеції. На основі проведеного дослідження авторами систематизовані критерії відбору студентів при формуванні експертних груп із проведення процедури акредитації організацій освіти і освітніх програм.

24. Карпенко, О. В. Децентралізація надання освітніх послуг школами Фінляндії / О. В. Карпенко, Є. Ф. Демида // Педагогіка і психологія. – 2014. – № 2. – С. 91–98. – Бібліогр.: 26 назв. – Текст статті доступний також в Інтернеті: http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/194218003.pdf (дата звернення: 15.09.2014).Обґрунтовано децентралізаційні тенденції сучасного розвитку європейської шкільної освіти через демократизацію управління навчальним процесом. Проаналізовано фінський досвід реформування загальноосвітніх навчальних закладів.
Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.
Рекомендовано практичне застосування в Україні позитивних здобутків в контексті децентралізації системи надання освітніх послуг фінськими школами.

25. Карпенко, О. В. Реформування системи надання освітніх послуг: досвід Фінляндії / О. В. Карпенко, Є. Ф. Демида // Педагогіка і психологія. – 2014. – № 1. – С. 88–98. – Бібліогр.: 28 назв. – Текст статті доступний також в Інтернеті: http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/365088463.pdf (дата звернення: 15.09.2014).Проаналізовано фінський досвід у сфері реформування системи надання освітніх послуг. Рекомендовано практичне застосування в Україні позитивних здобутків фінської системи освіти (застосування першого і єдиного обов’язкового екзамену, відміну від оцінювання знань учнів до 6 класу середньої школи, необов’язковість дошкільної освіти тощо).

26. Котун, К. В. Використання педагогічного портфоліо у процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи у Фінляндії / К. В.

Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.
 Котун // Порівнял. проф. педагогіка. – 2013. – Вип. 1. – С. 246–255. – Бібліогр.: 8 назв. – Текст статті доступний також в Інтернеті: http://khnu.km.ua/angl/j/issue5.pdf (дата звернення: 15.09.2014).Проаналізовано значення педагогічного портфоліо у процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи у Фінляндії. Визначено основні етапи роботи з педагогічним портфоліо, шляхи її реалізації. Зазначено кроки, яких потрібно дотримуватись у складанні персонального портфоліо. Виділено предмет педагогічного портфоліо у змісті курікулуму педагогічної освіти. Окреслено використання «системи заслуг» у педагогічному навчанні. Обґрунтовано використання розробки власних портфоліо та зразків портфоліо студентами та їх важливість протягом всього періоду педагогічного навчання.

27. Котун, К. В. Європейські підходи до реформування педагогічної освіти у Фінляндії / Кирил Котун // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2013. – № 7. – С. 342–348. – Бібліогр.: 6 назв. – Текст статті доступний також в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ppsv_2013_7_53.pdf (дата звернення: 17.09.2014).У статті розглядаються теоретичні підходи до проблем реформування педагогічної освіти Фінляндії відповідно Болонської програми підготовки. Досліджується роль університетів у підготовці педагогічних кадрів фінської системи педагогічної освіти. Аналізується модель корпоративної відповідальності в системі педагогічної освіти. Окреслюються загальнодержавні вимоги щодо майбутніх вчителів у професійній діяльності.

28. Котун, К. В. Загальна характеристика здобуття педагогічної освіти у Фінляндії / К. В. Котун // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки : [зб. наук. пр.] / Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 22, ч. 6. – С. 177–182. – Бібліогр.: 7 назв. – Текст статті доступний також в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2012_22(6)__26.pdf (дата звернення: 15.09.2014).У статті наведено аналіз сутнісних характеристик та особливостей здобуття педагогічної освіти у Фінляндії. Перераховано основні принципи педагогічної освіти Фінляндії, а також названо головні принципи фінської системи підготовки педагогічних кадрів.

29. Котун, К. В. Прогресивний розвиток фінської освітньої політики / К. В. Котун // Порівнял. проф. педагогіка. – 2013. – Вип. 2. – С. 14–22. – Бібліогр.: 8 назв. – Текст статті доступний також в Інтернеті: http://khnu.km.ua/angl/j/issue6.pdf (дата звернення: 15.09.2014).Проаналізовано прогресивний розвиток фінської освітньої політики. З’ясовано, що Фінляндія є хорошим прикладом упровадження інновацій та вдосконалень у школі. Країна демонструє високий рівень успішності учнів, навіть серед іммігрантів. Установлено, що шкільна система Фінляндії відзначається високим рівнем автономності, низьким рівнем втручання керівництва школи у її повсякденну діяльність, ефективними методами вирішення проблем учнів та професійною допомогою тим, хто цього потребує. З’ясовано, що країна побудувала продуктивну систему викладання та навчання шляхом значних інвестицій в амбітні навчальні проекти і програми з використанням стратегічних підходів до формування компетентності вчителів.

30. Кристопчук, Т. Є. Педагогічна освіта в країнах Європейського Союзу : [монографія] / Т. Є. Кристопчук ; за ред. С. О. Сисоєвої. – Рівне : Волин. обереги, 2013. – 483 с.У монографії розкрито теоретичні засади дослідження розвитку педагогічної освіти в країнах ЄС. Обґрунтовано групування споріднених країн ЄС щодо розвитку педагогічної освіти, проаналізовано розвиток педагогічної освіти у країнах Західної Європи, зокрема й у Фінляндії, а також країнах Східної Європи, Балтії та Середземномор’я.
Східна Європа - політичний та історико-географічний регіон Європи.

31. Крутова, И. Н. Финансирование образования в странах финно-угорского региона: опыт Финляндии / И. Н. Крутова // Регионология. – 2011. – № 3. – С. 209–215. – Примеч. в конце ст. – Текст статьи доступен также в Интернете: http://regionsar.ru/node/780?page=0,1 (дата обращения: 15.09.2014).Висвітлено різнобічні форми державного фінансування в процесі реалізації освітніх послуг у Фінляндії.

32. Крылова, Н. Б. Педагогика дела: продуктивное учение против аудиовизуального обучения / Ната Борисовна Крылова // Нар. образование. – 2012. – № 2. – C. 28–35. – Из содерж.: Продуктивное учение в Финляндии. – С. 31–32.Досліджено застосування продуктивного навчання в професійній підготовці у старшій школі Фінляндії.

33. Куликова, Ю. П. Инновационная политика развития сферы высшего образования в Финляндии / Ю. П. Куликова // Человек и образование. – 2012. – № 4. – С. 165–168. – Библиогр.: 4 назв. – Текст статьи доступен также в Интернете: http://obrazovanie21.narod.ru/Files/2012-4_165-168.pdf (дата обращения: 15.09.2014).У статті описано основні етапи еволюції системи вищої освіти Фінляндії, розкрито роль держави в регулюванні інноваційної діяльності, умови ефективності проведених перетворень і сучасні тенденції інноваційного розвитку вищої школи Фінляндії.

34. Ляшенко, Л. М. Реформування професійної освіти у Фінляндії в умовах глобалізаційних процесів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ляшенко Лариса Миколаївна ; Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2003. – 176 с. – Текст автореферату дисертації доступний в Інтернеті: http://avtoreferat.net/content/view/9508/52/ (дата звернення: 9.10.2014).Досліджено генезу, сутність, головні зовнішні та внутрішні чинники постійного розширення та реформування систем середньої та вищої професійної освіти розвинених країн наприкінці XX ст.
Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).
на прикладі успішного економічного й освітньо-культурного розвитку Фінляндії в 1980–2003 рр. Вперше здійснено системний аналіз досвіду реформ у Фінляндії з метою визначення міри його застосування в Україні. Розглянуто еволюцію моделей реформ і доведено високу результативність демократично-законодавчого підходу, який передбачає три стадії: обговорення планів і прийняття рамкового закону, проведення експерименту обмеженого обсягу, повномасштабну модернізацію на основі аналізу експерименту і застосування сучасних технологій. Доведено, що демократично-законодавча модель дала змогу Фінляндії перетворити недосконалу систему базової професійно-технічної освіти в сучасний сектор вищої професійної освіти європейського зразка.
Професі́йно-техні́чна осві́та - складова системи освіти України, що є комплексом педагогічних і організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури.
Внесено пропозиції щодо використання фінського досвіду під час виконання Національної доктрини розвитку освіти України в XXI ст.

35.

1   2   3


Скачати 199.59 Kb.

  • Вільчковський, Е. С. Фізичне виховання
  • Волинець, Л.
  • Гринюк, С. П.
  • Загвоздкин , В. К.
  • Заячук, Ю.
  • Котун, К. В.