Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаН. В. Валінкевич, к е. н., доцент, Житомирський державний

Скачати 33.06 Kb.

Н. В. Валінкевич, к е. н., доцент, Житомирський державний
Скачати 33.06 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір33.06 Kb.

Н.В. Валінкевич, к.е.н., доцент,

Житомирський державний

технологічний університет, Україна


Valinkevych Nataliya, PhD Ekonomics,

Zhytomyr State Technological

University, UkraineРЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В СИСТЕМІ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ


REGIONAL FEATURES OF

FUNCTIONING OF ENTERPRISES  FOOD 

INDUSTRY 

ARE IN SYSTEM OF FOOD PROVIDING OF 

POPULATION

Досліджено особливості регіонального розміщення підприємств харчової промисловості України в залежності від факторів впливу з метою ефективного продовольчого забезпечення населення. Висвітлена проблема організаційно-економічної модернізації цих підприємств.


The features of the regional allocation of the food industry in Ukraine based on impacts to effective food security of the population. The problems of organizational and economic modernization of enterprises.

Сьогодні харчова промисловість включає в себе понад 40 різноманітних галузей виробництва - це тисячі великих, середніх і малих підприємств різної форми власності. Серед них, борошномельно-круп'яна, крохмально-мелясна, спиртова, цукрова, пивоварна, хлібопекарська, кондитерська, молочна, рибна, лікеро-горілчана тощо. Підприємства харчової промисловості значно перевершують відомі компанії інших галузей промисловості за продуктивністю праці, динамікою розвитку, лише частково поступаючись їм у рентабельності виробництва.
Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.
Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).
Продуктивність праці Продукти́вність пра́ці (англ. productivity, labour productivity; нім. Arbeitsleistung f, Leistung f, Arbeitsproduktivität f) - це показник трудової діяльності працівників. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції.
Харчова промисловість Харчова промисловість - галузь переробної промисловості, сукупність виробництв харчових продуктів у готовому вигляді або у вигляді напівфабрикатів, а також тютюнових виробів, мила і миючих засобів, парфюмерно-косметичної продукції.
Галузь виробляє майже 20% від загального обсягу промислової продукції країни.

Стратегічне значення галузі підкреслюють наступні обставини: споживачем продукції є кожен громадянин країни; забезпечення продукцією харчової промисловості незалежно від імпорту –проблема, яка має статус національної безпеки; харчова промисловість у своїй діяльності співпрацює з сільським господарством, яке володіє невичерпним потенціалом.

Державна безпека - стан захищеності державної влади, суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності, спокою людей (народу), громадської злагоди, довкілля, національної і релігійної рівності.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
Сільське господарство Сільське́ господа́рство (с.-г.) - галузь народного господарства, направлена на забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості. Галузь є однією з найважливіших, представлена практично у всіх країнах.
Тому, стає зрозумілим, що частина галузей у своєму розміщенні тяжіє до сировинних районів, а інша частина до районів споживання. Підприємства в питанні розміщення розподіляються на три групи в залежності від ступеню впливу вищеназваних факторів (рис.1).Рис.1. Розміщення підприємств харчової промисловості в залежності від факторів впливуТаким чином, питання особливостей регіонального розміщення підприємств у системі продовольчого забезпечення набуває особливої актуальності. Отже, є всі підстави стверджувати, що особливостями функціонування та впровадження організаційно-економічної модернізації підприємств харчової промисловості, як провідної галузі вітчизняної економіки, ми вважаємо, є: сезонність виробництва окремих видів харчової продукції, яка може бути скоординована завдяки можливості переробки декількох видів сировини; особливості виробництва продукції на підприємствах харчової промисловості обумовлює створення спеціальних умов зберігання, переробки, транспортування до споживачів. Виникає необхідність розвитку тарного виробництва, будівництва сховищ, елеваторів, холодильників; тісний зв'язок із сільським господарством, рибним та іншими галузями; складна структура харчової промисловості України (до її складу належать галузі з багаточисельними спеціалізованими виробництвами, які мають значні відмінності у використанні сировини, характері технологій), загальна ознака якої – призначення продукції, що виробляється; з огляду на необхідність фасування товарів в маленьку та дрібну тару, що відповідає фізичним властивостям продукції.
Фіз́ичні власт́ивості - властивості будь якої речовини, які вона проявляє поза хімічною взаємодією: температура плавлення, температура кипіння, в'язкість, густина, розчинність, діелектрична проникність, теплоємність, теплопровідність, електропровідність, абсорбція, колір, концентрація, емісія, текучість, індуктивність, радіоактивність, гідрофільність і гідрофобність, теплота змочування та ін.
Тому харчова промисловість є одним з великих споживачів скляної, паперової, полімерної тари; характеризується наближенням розташування підприємств до місць споживання готової продукції, яке обґрунтовується масовістю використання, відносно низькою транспортабельністю продукції та досить невеликими граничними термінами її споживання.
Гото́ва проду́кція - продукція (товар), вироблена з використанням давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для проведення розрахунків за її переробку) і визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем.
З огляду на реальне виконання політики модернізації, ми вважаємо, що вона залежить від вирішення проблем відтворення капіталу на основі ефективної взаємодії підприємств, держави та бізнесу, висуваючи її в пріоритетні задачі політики уряду. Необхідно розуміти, що сучасна модернізація є засобом зниження та запобігання збитковості, неплатоспроможності та банкрутства, а в умовах зростаючої конкурентної боротьби є інструментом виживання, що дедалі позиціонується на ринку як домінуюча форма господарювання підприємств галузі. Проведені дослідження ще раз підтверджують, що динаміка економічного розвитку підприємств харчової промисловості характеризується позитивним вектором розвитку.
Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.
Тому, вважаємо концептуальним шляхом для стабілізації та посилення забезпечення їх ефективної діяльності, а також поштовхом для подальшого зростання економічного розвитку є впровадження організаційно-економічної модернізації, яка органічно враховує взаємозв’язок і зацікавленість в результаті на всіх рівнях функціонування та стадіях життєвого циклу підприємства.


Скачати 33.06 Kb.

  • РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В СИСТЕМІ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ REGIONAL FEATURES OF
  • FUNCTIONING OF ENTERPRISES FOOD
  • Підприємства харчової промисловості