Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНа схемах та планах

Скачати 201.45 Kb.

На схемах та планах
Скачати 201.45 Kb.
Дата конвертації19.03.2017
Розмір201.45 Kb.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Прое́ктна документа́ція - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.


ПРОВОДОВІ ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ.

УМОВНІ ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ

НА СХЕМАХ ТА ПЛАНАХ
ДСТУ Б А.2.4-40:2009
II

ДСТУ Б А.2.4-40:2009 ЗМІСТ

с.


 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 2

 4. Познаки та скорочення 2

 5. Загальні положення 6

Таблиця 1-Умовні графічні зображення транспортної телекомунікаційної мережі ...
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням
7
Таблиця 2 - Умовні графічні зображення телекомунікаційної мережі доступу 10

Таблиця 3 - Умовні графічні зображення цифрових систем передавання

різних технологій 14

Таблиця 4 - Умовні графічні зображення каналів електрозв'язку 18

Таблиця 5 - Умовні графічні зображення станцій та пристроїв передавання даних,
пакетних мультисервісних мереж 19

Таблиця 6 - Умовні графічні зображення станцій та пристроїв мереж

проводового мовлення та кабельного телебачення 20

Таблиця 7 - Умовні графічні зображення лінійних споруд 25

Таблиця 8 - Умовні графічні зображення мереж підтримки телекомунікаційних мереж
(технологічних мереж синхронізації, сигналізації та управління) 34

Таблиця 9 - Умовні графічні зображення елементів побудови

структурованих кабельних систем 42

Таблиця 10 - Інші умовні графічні зображення,

які застосовують на схемах та планах 43

Таблиця 11 - Умовні графічні зображення споруд та пристроїв мережних вузлів

та пунктів на первинній мережі 46

Таблиця 12-Умовні графічні зображення обладнання кінцевих

та проміжних станцій 48

Таблиця 13 - Умовні графічні зображення каналів передавання і допоміжних

пристроїв первинної мережі 50

Таблиця 14 -Умовні графічні зображення вузлів, станцій та пристроїв

вторинної телефонної мережі 53

Додаток А

Приклади застосування умовних зображень на схемах організації зв'язку

з використанням цифрових систем передавання 55

Додаток Б

Приклад застосування умовних зображень на схемах організації зв'язку

з використанням аналогових систем передавання 56

Додаток В

Приклади застосування умовних зображень на схемах синхронізації 57

Додаток Г

Приклади застосування умовних зображень на схемах архітектури

системи управління 59

Додаток Д

Абетковий покажчик умовних зображень 61

Додаток Е

Бібліографія 72

III

ДСТУ Б А.2.4-40:2009


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництваТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ.
Будівництво - галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення: готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їх комплекси.


ПРОВОДОВІ ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ.

УМОВНІ ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ НА СХЕМАХ ТА ПЛАНАХ

Система проектной документации для строительстваТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ.

ПРОВОДНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ.

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА СХЕМАХ И ПЛАНАХ

System of project documents for buildingTELECOMMUNICATIONS.

WIRE COMMUNICATION FACILITES.

GRAPHICAL SYMBOLS ON DIAGRAMS AND LAYOUTS

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює основні умовні графічні зображення проводових засобів зв'язку, що застосовують на схемах та планах розвитку і побудови телекомунікаційних мереж.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2615-94 Електрозв'язок.

Нормати́в (рос. норматив, англ. standard, norm, нім. Normative n) - показник норм, згідно з якими проводиться певна робота або здійснюється що-небудь.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Зв'язок цифровий та системи передачі цифрові. Терміни та визна­чення

ДСТУ 2616-94 Електрозв'язок. Апаратура передавання дискретних сигналів вторинних мереж бага­токанальна.

Апаратура (рос. аппаратура, англ. apparatus, нім. Apparatur) - сукупність функціонально різноманітних вимірювальних приладів і допоміжних пристроїв та пристосувань, спеціально підібраних для виконання певної технічної задачі.
Терміни та визначення

ДСТУ 2617-94 Електрозв'язок. Мережі та канали передавання даних. Терміни та визначення

ДСТУ 2621-94 Зв'язок телефонний. Загальні поняття. Телефонні мережі. Терміни та визначення

ДСТУ 2624-94 Зв'язок телефонний. Системи сигналізації. Терміни та визначення

ДСТУ 3256-95 Системи передавання волоконно-оптичні. Терміни та визначення

ДСТУ 3257-95 Системи передавання волоконно-оптичні. Класифікація та умовні позначення

ДСТУ 3773-98 Мережа зв'язку цифрова первинна. Терміни та визначення

ДСТУ 3774-98 Система зв'язку національна єдина.Терміни та визначення

ДСТУ 4382:2005 Мережі електрозв'язку цифрові. Мережі синхронізації. Терміни та визначення понять

ДСТУ Б.А.2.4-7:2009:СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень

ГСТУ 45.011-98 Системи передавання волоконно-оптичні. Лінійні тракти. Норми на показники якості

1

ДСТУ Б А.2.4-40:2009ГСТУ 45.017-2001 Системи передавання волоконно-оптичні. Системи зі спектральним розділенням каналів та оптичними підсилювачами.
Підси́лювач (англ. amplifier, нім. Verstärker m) - пристрій, в якому здійснюється збільшення потужності вхідного сигналу за рахунок енергії допоміжного джерела живлення. За видом використовуваної енергії розрізняють П.
В оптиці спе́ктром (лат. spectrum - привид) називається сукупність монохроматичних випромінювань, що належать до складу складного випромінювання. Спектр випромінювання може описуватися графічною, аналітичною або табличною залежністю.
О́птика (англ. optics) - розділ фізики, в межах якого вивчається природа оптичного випромінювання (світла), досліджуються процеси випромінювання світла, його поширення в різноманітних середовищах і взаємодії з речовиною.
Терміни та визначення

ГСТУ 45.023-2001 Цифрові мережі телекомунікацій. Фізичні і електричні характеристики інтер­фейсів

ГСТУ 45.031:2006 Мережі синхронізації. Канали та стики синхронізації. Вимоги щодо надання ка­налів та стиків синхронізації операторам телекомунікацій

ВБН В.2.2-33-2007 Відомчі будівельні норми України. Проектування телекомунікацій. Споруди станційні місцевих телефонних мереж

ГОСТ 2.739-68 ЕСКД Обозначения условные графические в схемах. Аппараты, коммутаторы и станции коммутационные телефонные (ЄСКД. Позначення умовні графічні в схемах. Апарати, комутатори і станції комутаційні телефонні)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Терміни, які застосовані у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять наведені відповідно до Закону України "Про телекомунікації";

Телефо́нний зв'язо́к - галузь зв'язку, електрозв'язку, телекомунікацій; передача на відстань мовної інформації, здійснюваної електричними сигналами телефонною мережею загального користування (ТМЗК) або радіосигналами.
Будіве́льні но́рми - затверджений суб'єктом нормування нормативно-правовий акт, який містить обов'язкові вимоги у сфері будівництва, містобудування та архітектури.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
ДСТУ 2615; ДСТУ 2616; ДСТУ 2617; ДСТУ 2621; ДСТУ 2624; ДСТУ 3256; ДСТУ 3773; ДСТУ 3774; ДСТУ 4382; ГСТУ 45.017, а також відповідно до ре­комендацій міжнародного союзу електрозв'язку ITU-T: G.811; G.812; G.813.4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

АРМ - автоматизоване робоче місце

АРП - автоматичне регулювання підсилення

АСП - аналогова система передавання

AT - автотрансформатор

АТС - автоматична телефонна станція

АТСДК - автоматична телефонна станція декадно-крокова

АТСК - автоматична телефонна станція координатна

АТСКЕ - автоматична телефонна станція квазіелектронна

АЦСП - абонентська цифрова система передачі

БЗС - блок забезпечення синхронізації

БС - базова станція

БлС - блок-станція проводового мовлення

ВАМ - виносний абонентский модуль

ВВВхС - вузол вихідних/вхідних сполучень

ВВС - вузол вихідних сполучень

ВВхС - вузол вхідних сполучень

ВВхСМ - вузол вхідних сполучень міжміських

ВЗЗЛ - вузол замовно-з'єднувальних ліній

ВЗЛ - вузол з'єднувальних ліній

ВЗПМ - внутрішньозонова первинна мережа

ВКМ - виносний комутаційний модуль

ВоПС - виокремлений пристрій синхронізації

ВОСП - волоконно-оптична система передавання

ВПС - вбудований пристрій синхронізації

ВС - вузлова станція сільської телефонної мерержі

ВСП - вузол сільсько-приміський

ВСС - вузол спецслужб

ВУВТС - вузол установсько-виробничих телефонних станцій
2

ДЖ - дистанційне живлення

ДПП - допоміжний підсилювальний пункт

ЗЛ - з'єднувальні лінії

ЗМ - звукове мовлення

ІП - інформаційний пункт

КБС - контролер базової станції

КВП - пункт контрольно-вимірювальний

КМР - комутатор мережі радіодоступу

КнПС - пункт сигналізації кінцевий (початковий, призначення)

КС - прикінцева станція сільської телефонної мережі

КЧ - контрольна частота

ЛОП - лінійний оптичний підсилювач

ЛС - ланка сигналізації

МАК - мультисервісний абоненський концентратор

МЗТС - міжзонова транзитна станція

ММП - мережа магістральна первинна

МЦК - міжнародний центр комутації

НПП - підсилювальний пункт, що не обслуговується

НРП - регенераційний пункт, що не обслуговується

ОП ВОСП - оптичний підсилювач ВОСП

ОпО ЦСК - опорне обладнання цифрової системи комутації

ОПП - підсилювальний пункт, що обслуговується

ОПС - опорна станція

ОПсС - опорна підсилювальна станція проводового мовлення

ОПТС - опорно-транзитна станція

ПДС - первинне джерело синхронізації

ПК - персональний комп'ютер

ПкМС - прикінцева міжміська станція

ПкП - прикінцевий пункт

ПкС - прикінцева станція

ПМ - проводове мовлення

ПМК - пункт мультиплексування та кроскомутації

ППС - пристрій синхронізації первинний

ПРВВ - пункт регенерації та вводу-виводу каналів

ПРСС - пристрій розмножування сигналів синхронізації

ПС - підстанція

ПсС - підсилювальна станція проводового мовлення

ПС-В - пристрій синхронізації ведений

ПС-М - пристрій синхронізації місцевого вузла

ПС-П - пристрій синхронізації провідний

ПС-СЦІ - пристрій синхронізації обладнання СЦІ

ПС-Т - пристрій синхронізації транзитного вузла

ПЦІ - плезіохронна цифрова ієрархія

ПЩ - проміжний щит переключення

РАТС - районна автоматична телефонна станція

РЗЛ - реле з'єднувальних ліній

Д
3


СТУ Б А.2.4-40:2009

ДСТУ Б А.2.4-40:2009

PC - рухома станція

РТ - радіотермінал

РЦУ - регіональний центр управління

СП - система передавання

СРК - система передавання зі спектральним розділенням каналів

СТМ - сільська телефонна мережа

СЦІ - синхронна цифрова ієрархія

ТМ - телевізійне мовлення

ТП - трансформаторна підстанція

ТПО - трансформаторна підстанція однопроменевого живлення

ТПС - транзитний пункт сигналізації

ТрП - транзитний пункт

ТС - транзитна станція

ТЧ - тональна частота

УВАТС - установсько-виробнича АТС

ФВЧ - фільтр високих частот

ФНЧ - фільтр низьких частот

ЦАТС - цифрова автоматична телефонна станція

ЦВСС - цифровий вузол спецслужб

ЦКМЗ - центр комутації мобільного зв'язку

ЦКРЗ - центр комутації рухомого зв'язку

ЦКСМ - центр комутації стільникової мережі

ЦС - центральна станція сільської телефонної мережі

ЦСП ІКМ - цифрова система передавання з імпульсно-кодовою модуляцією

ЦСПМ - центральна станція проводового мовлення

ЦУ - центр управління

ACD - Automated Call Distributor

AG - Access Gateway

ATM - Asynchronous Transfer Mode

BS - Base Station

BSC - Base Station Controller

CM - Combiner

CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing

DCN - Data Communications Network

DDF - Digital Distribution Frame

DNU - Do not use

DPC - Destination Point Code

DSL - Digital Subscriber Line

DSLAM - DSL Access Multiplexer

DWDM - Dence Wavelength Division Multiplexing

E - Ethernet

ETSI - European Telecommunications Standard Institute

FE - Fast Ethernet

FTTH - Fiber To The Home

GbE - Gigabit Ethernet

GPS - Global Positioning System


4

ДСТУ Б А.2.

Digital subscriber line (DSL, на початку - digital subscriber loop) - сімейство технологій, що дозволяють значно розширити пропускну здатність абонентської лінії місцевої телефонної мережі шляхом використання ефективних лінійних кодів і адаптивних методів корекції викривлень лінії на базі сучасних досягнень мікроелектроніки і методів цифрової обробки сигналу.
4-40:2009

IAD - Integrated Access Device

IP - Internet Protocol

ISDN - Integrated Service Digital Network

ITU-T - International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization sector

IVR - Interactive Voice Response

LM - Local Manager

LNC - Local Node Clock

LSR - Label Switching Router

MD - Mediation Device

MDF - Main Distribution Frame

MG - Media Gateway

MPLS - Multiprotocol Label Switching

MS - Mobile Station

MSC - Mobile Service Switching Center

NE - Network Element

NM - Network Manager

ODF - Optical Distribution Frame

OPC - Origination Point Code

OS - Operations System

P2P - Point-to-Point

PDH - Plesiochronous Digital Hierarchy

PON - Passive Optical Network

PRC - Primary Reference Clock

PRS - Primary Reference Source

QA - Q-Adapter

QL - Quality Level

RM - Regional Manager

SASE - Stand Alone Synchronization Equipment

SDH - Synchronous Digital Hierarchy

SEC - SDH Equipment Clock

SEP - Signalling End Point

SG - Signalling Gateway

SL - Signalling Link

SSU - Synchronization Supply Unit

SSw - Softswitch

STM - Synchronous Transport Module

STP - Signalling Transfer Point

TDM - Time Division Multiplexing

TMN - Telecommunication Management Network

TNC - Transit Node Clock

TRP - Transponder

TSC - Transit Service Switching Center

VC - Virtual Container

WDM - Wavelength Division Multiplexing

WS - Workstation
5

ДСТУ Б А.2.4-40:20095 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Споруди та пристрої, що проектуються, зображують на планах та схемах розвитку та побу-­
  дови телекомунікаційних мереж із застосуванням умовних графічних зображень, які встановлені
  цим стандартом.

 2. Розміри умовних зображень не регламентуються, вибираються в залежності від насиче-­
  ності схем, масштабів планів та з урахуванням забезпечення чіткості зображень.
  Координати (рос. координаты, англ. coordinates; нім. Koordinaten f pl) - числа, величини, що визначають положення точки у просторі.
  Масштаб, мірило (від нім. Maß - міра, і нім. Stab - палка) - відношення розмірів об'єкта, виконаних без спотворень, до інших номінальних значень. Масштаб це число, що може бути більше 1, якщо розміри об'єкту ненадійні, креслення дрібних деталей) - це називають масштабом збільшення, або менше 1 (плани будинків, топографічні та географічні карти, карти зоряного неба) - масштаб зменшення.


Зображення діючих споруд та пристроїв виконують суцільною тонкою лінією, а проектованих -суцільною або штриховою лінією у 2-3 рази товще ніж зображення діючих.

За необхідності біля зображень, для яких в таблицях відсутні додаткові вимоги, на схемах та планах наводяться типи станції, апаратури та пристроїв, їх ємність, порядкова нумерація та інші параметри.5.3 Приклади застосування умовних зображень на схемах організації зв'язку з використанням
цифрових та аналогових систем передавання, синхронізації та управління наведені в додатках А,
Б, В, Г.

Абетковий покажчик умовних зображень та бібліографія наведені в додатках Д, Е.

Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.
Бібліогра́фія (грец. βιβλιον - книжка і γραφω - пишу) - галузь знання про книгу, газету або інший бібліотечний документ, завданнями якої є: виявлення, облік, опис, систематизація і якісний аналіз творів друку; складання різних бібліографічних посібників, які полегшують і сприяють кращому використанню друкованої продукції з науковою, практичною і виховною метою; розробка принципів і методів бібліографування друкованих творів і організації бібліографічної роботи. 1. Застосовані умовні зображення, які не увійшли в цей стандарт, необхідно пояснювати на
  креслениках.

 2. Умовні графічні зображення споруд та пристроїв цифрових мереж наведені у таблицях
  1-10, а діючих аналогових мереж -у таблицях 11-14.

 3. Аналогове обладнання для розвитку телекомунікаційних мереж на даний час вже не засто-
  вують, тому у таблицях 11, 12, 14 відсутні зображення проектованих споруд та пристроїв.

6


23

24

27

28

29

ДСТУ Б А.2.4-40:2009ДОДАТОК Е

(довідковий)БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Закон України "Про телекомунікації" від 18.11.2003 p. № 1280-IV

 2. КНД 45-074-97 Системи передавання цифрові. Норми на параметри основного цифро-­
  вого каналу і цифрових трактів первинної мережі зв'язку України

 3. КНД 45-076-98 Системи автоматизованого телефонного зв'язку для мереж загального
  користування. (САТфЗ). Основні положення

 4. КНД 45-159-2004 Міжстанційна система сигналізації № 7 для телефонної мережі загаль-­
  ного користування України. Структура. Основні положення

 5. КНД 45-162-2000 Правила технічної експлуатації первинної мережі ЄНСЗ України. Час-­
  тина 2. Правила технічної експлуатації апаратури, обладнання, трактів та каналів передавання

 6. Стандарт підприємства. Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком".
  Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
  Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
  Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
  Відкрите акціоне́рне товари́ство (ВАТ) - організаційно-правова форма товариства, акції якого можуть вільно розповсюджуватись шляхом підписки або купівлі-продажу на біржі. ВАТ мають право випускати будь-які акції: іменні та на пред'явника, прості та привілейовані.
  Технічні вимоги
  до мережі синхронізації транспортної мережі СЦІ ВАТ "Укртелеком".
  Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.
  - Київ, 2002

 7. Державний комітет зв'язку та інформатизації України. Концепція побудови та структур-­
  на схема мережі синхронізації України.
  Інформатиза́ція - сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.
  Конце́пція (лат. conceptio - розуміння) - система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум.
  - Київ, 2002

 8. Державний комітет зв'язку та інформатизації України. Концепція конвергенції телефон­-
  них мереж і мереж з пакетною комутацією в Україні. - Київ, 2003

 9. Бакланов І. SDH → NG SDH: практический взгляд на развитие транспортных сетей. Мет-
  ротек. - Москва, 2006

 10. Гольдштейн Б.С, Фрейнкман В.А. Call-центры и компьютерная телефония. СПб:БХВ -
  Санкт-Петербург, 2002

 11. Гольдштейн А.Б., Гольдштейн Б.С. Softswith, СПб:БХВ - Санкт-Петербург, 2006

 12. Гольдштейн А.Б., Гольдштейн Б.С. Технология и протоколы MPLS. СПб:БХВ - Санкт-Петер-­
  бург, 2005

 13. Давыдкин П.Н., Колтунов М.Н., Рыжков А.В. Тактовая сетевая синхронизация. Эко-трендз. -
  Москва, 2004

 14. Росляков А.В., Самсонов М.Ю., Шибаева И.В. Центры облуживания вызовов (Call Centre).
  Эко-трендз. - Москва, 2002

 15. Росляков А.В., Самсонов М.Ю., Шибаева И.В. ІР-телефония. Эко-трендз. - Москва, 2001

 16. Стеклов В.К., Кільчицький Є.В. Основи управління мережами та послугами телекомунікацій.
  - Київ "Техніка", 2002

 17. Шмалько А.В. Цифровые сети связи: основы планирования и построения. Эко-трендз. -
  Москва, 2001

 18. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Затвер-­
  джені Міністерством екології та природних ресурсів України.
  Міністерства - центральні органи виконавчої влади, покликані формувати та реалізувати державну політику у відповідних сферах суспільного життя (секторах державного управління), їх очолюють міністри, які за посадою є членами Кабінету міністрів і відповідно до цього мають статус політичних діячів (політиків).
  По́слуги - це дії, результат яких споживається в процесі їх надання. Вони становлять собою діяльність індивіда на користь іншої особи. «Цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті».
  Топографія (від дав.-гр. τόπος - місце; γράφω - пишу) - науково-технічна дисципліна, що займається географічним та геометричним вивченням місцевості з наступним створенням та уточненням топографічних карт на основі аеро- та космічних фотознімків.
  Приро́дні ресу́рси Украї́ни - частина природних ресурсів Землі, що належать Українському народу.
  - Київ, 2001 рік

 19. ГОСТ 21.406-88 Система проектной документации для строительства. Проводные средства
  связи. Обозначения условные графические на схемах и планах

 20. СТ СЭВ 160-75 ЕСКД СЭВ Обозначения условные графические линий електроснабжения и
  связи

 21. ДСТУ 4196:2003 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби.
  Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.

  Кабельні розподільчі системи. Частина 1. Характеристики системи. Методи вимірювання

 22. ДСТУ 4201:2003 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби.
  Кабельні розподільчі системи. Частина 6 - Оптичне обладнання. Загальні технічні вимоги. Методи
  вимірювання (MOD)

 23. ГОСТ 28324-89 Сети распределительные приемных систем телевидения и радиовещания.
  Классификация приемных систем, основные параметры и технические требования

 24. Волков СВ. Сети кабельного телевидения. - М.: Горячая линия - Телеком, 2004. - 616 с.

72

ДСТУ Б А.2.4-40:2009 1. Національні стандарти України.
  Стандартиза́ція - діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
  Національна стандартизація. ДСТУ 1.1:2003, ДСТУ 1.2:2003,
  ДСТУ 1.5:2003, ДСТУ 1.6:2004, ДСТУ 1.11:2004

 2. Рекомендація ITU-T G.811 (09/97) Timing characteristics of primary reference clocks (Характе-­
  ристики первинних пристроїв синхронізації)

 3. Рекомендація ITU-T G.812 (06/98) Timing requirements of slave clocks suitable for use as node
  clocks in synchronization networks (Вимоги до сигналів на виходах ведених пристроїв синхронізації,
  що є придатними для використання на вузлах мережі синхронізації)

 4. Стандарт ETSI EN 300 462-7-1 V1.1.2 (2001-06) Transmission and Multiplexing (TM);
  Transmission - вільний BitTorrent-клієнт з простим, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом для UNIX-подібних операційних систем. Має менший функціонал, ніж більшість інших клієнтів, проте забезпечує основні можливості роботи з BitTorrent-мережами при малій витраті системних ресурсів.
  Generic
  requirements for synchronization networks; Part 7-1: Timing characteristics of slave clocks suitable for
  synchronization supply to equipment in local node applications (Передача та мультиплексування; за­-
  гальні вимоги до синхронізації мереж; частина 7-1: Характеристики синхронізації ведених при­-
  строїв, що є придатними для забезпечення синхронізації обладнання місцевого вузла)

 5. Рекомендація ITU-T G.813 (08/96) Timing characteristics of SDH equipment slave clocks (SEC)
  (Характеристики ведених пристроїв синхронізації (SEC), що входять до складу обладнання СЦІ)

73

ДСТУ Б А.2.4-40:2009Код УКНД 01.080.30; 01.080.50

Ключові слова: умовні графічні зображення, споруди та пристрої проводового електрозв’язку, цифрові та аналогові мережі, системи синхронізації, сигналізації та управління, проводове звукове мовлення,кабельне телебачення.

74


Скачати 201.45 Kb.

 • ПРОВОДОВІ ЗАСОБИ ЗВЯЗКУ. УМОВНІ ГРАФІЧНІ
 • ПРОВОДОВІ ЗАСОБИ ЗВЯЗКУ. УМОВНІ ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ НА СХЕМАХ ТА ПЛАНАХ
 • ПРОВОДНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ. УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА СХЕМАХ И ПЛАНАХ
 • 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1.1
 • 2 НОРМАТИВНІ
 • 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
 • 4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ
 • 5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • ДОДАТОК Е
 • Код УКНД 01.080.30; 01.080.50 Ключові слова