Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНа шляху до

На шляху до
Сторінка1/5
Дата конвертації07.06.2017
Розмір0.67 Mb.
  1   2   3   4   5

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА імені ЛЕСІ УКРАЇНКИ для дорослих м. Києва

ВІДДІЛ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ТА

ІНФОРМАЦІЙНОЇ РОБОТИ
На шляху до європейських

соціальних стандартів


https://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=ab7cea3f9e247cd9ea3921d28e30cbe7&n=33&h=170


Бібліографічний покажчик

Київ, 2015Бібліографічний покажчик «На шляху до європейських соціальних стандартів» присвячено євроінтеграційним процесам України в галузі економіки, освіти, охорони здоровя, транспорту. Розглядаються передумови та наслідки європейської інтеграції, реалізація соціального захисту населення та шляхи запровадження європейських соціальних стандартів в Україні.
Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).
Європейська інтеграція - це процес політичної, юридичної, економічної (а в деяких випадках - соціальної та культурної) інтеграції європейських держав, у тому числі й частково розташованих в Європі. На даний момент європейська інтеграція досягається в основному за рахунок розширення Європейського Союзу та Ради Європи.


Покажчик містить матеріали про економічну привабливість Євросоюзу для України, високі стандарти життя громадян країн Євросоюзу, продуктивність, конкурентоспроможність економіки, європейську систему соціального захисту та прав людини, їх практичну реалізацію.
Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.
Права людини - це комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві.

При складанні бібліографічного покажчика використано електронні каталоги бібліотек :

Публічної бібліотеки імені Лесі Українки http://luсl.
Електро́нний катало́г (скор.: е-каталог, англ. e-catalog) - каталог на електронному носії, який подає переважно зміст паперового каталогу та містить інформацію про продукти й послуги для клієнтів або ділових партнерів.
luсl.kiev.ua/

Національної парламентської бібліотеки України : http: // www.nplu.kiev.ua/

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : http://www.nbuv.gov.ua/
Видання розраховане на широке коло користувачів бібліотеки.

Укладач : Ж. П. Копитко


Редактор : О.М. Трубайчук

Відповідальна за випуск : М.О. Залепа

Телефон для довідок : 486-01-46

e-mail : lubiblukr.net
© Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих м. Києва

Передмова
Головним питанням внутрішньої політики розвинутих країн світу є вирішення соціальних проблем та підвищення добробуту населення. Основним інструментом реалізації державної соціальної політики в Україні є розробка і впровадження соціальних програм.

Як відзначає академік Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України Е.

Соціа́льна програ́ма - комплекс узгоджених заходів за цілями, строками, ресурсами та виконавцями у масштабах визначеної території та галузі соціальної сфери, що спрямовані на вирішення комплексу соціальних проблем.
Соціа́льна полі́тика - комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.
Внутрішня політика - політика, що проводиться в межах держави. Охоплює економіку, політичні партії, вибори президента і парламенту.
Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.
До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
Лібанова, декларовані Україною прагнення юридичної і фактичної європейської інтеграції, мають на меті і формування європейського способу життя, і перехід на відповідну модель розвитку.

В Україні діють державні соціальні стандарти, що обов'язково враховуються при розробці програм економічного та соціального розвитку України.

У Законі України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» державні соціальні стандарти визначені як «встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних соціальних гарантій».

Соціа́льна но́рма - система уявлень, що становить певний шаблон поведінки, що розділяється членами соціальної групи і необхідна для здійснення сумісних узгоджених дій.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Закон також стверджує, що базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, встановлений законом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти.

Соціальні гарантії - матеріальні і юридичні запоруки, які забезпечують реалізацію соціально-економічних і соціально-політичних прав членів суспільства. До основних Г. с. відносяться право на працю, право на відпочинок, право на житло, право на освіту й меддопомогу тощо.
Прожитко́вий мі́німум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

Державні соціальні стандарти застосовуються у різних сферах нашого життя. Зокрема це доходи населення, соціальне обслуговування, житлово-комунальне господарство, транспорт та зв’язок, охорона здоров’я і спорту, побутове обслуговування, торгівля та громадське харчування, соціальна робота з дітьми, тощо.

Трети́нний се́ктор еконо́міки або сфера послуг - один із трьох секторів економіки в рамках гіпотези трьох секторів, який включає економічну діяльність, пов'язану з послугами.
Сфера ресторанного господарства - це сфера надання послуг. Послуга харчування - є результатом економічної діяльності ресторанного підприємства, спрямована на задоволення найрізноманітніших потреб гостей.
Соціа́льна робо́та - галузь наукових знань, академічна дисципліна та професійна діяльність, спрямована на підтримання і надання кваліфікованої допомоги будь-якій людині, групі людей, громаді, що розширює або відновлює їхню здатність до соціального функціонування, сприяє реалізації громадянських прав, запобігає соціальному виключенню.
Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.

Стандартизація соціальних прав передбачає право на працю, професійну підготовку, умови праці, свободу професійних об’єднань, право працівників на інформацію, право дітей та підлітків, працюючих жінок, сім’ї, інвалідів та осіб похилого віку, право на безоплатну медичну допомогу, соціальне забезпечення.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

Потужним носієм сучасних європейських цінностей є Європейський Союз – фінансово-економічна й політична структура, що передбачає певний рівень єдності її членів.


Європейський Союз у системі міжнародних міжурядових організацій є однією з найдосконаліших і найефективніших структур.

Високі стандарти життя громадян, продуктивність, конкурентоспроможність виробництва, верховенство права у всіх сферах суспільного життя, практична реалізація прав і свобод людини, громадянина і багато інших досягнень роблять Європейський Союз привабливим для тих, хто не є його членом.

Громадянські свободи - негативні і позитивні повноваження фізичних осіб, як індивідуальні, так і колективні. Свободи найчастіше реалізуються шляхом усунення державного регулювання з тієї чи іншої поведінки особи.
Верхове́нство пра́ва - це фундаментальний правовий принцип і правова доктрина, яка передбачає, що жодна людина не є вище закону, що ніхто не може бути покараним державою, крім як за порушення закону, і що ніхто не може бути засудженим за порушення закону іншим чином, ніж у порядку, встановленому законом.

Метою створення системи соціальних стандартів в європейській практиці є моніторинг рівня життя населення для дійсних членів Європейського Союзу, та орієнтування нових членів Європейської Співдружності та країн, які прагнуть досягти рівня розвитку європейських країн у процесі здійснення соціальної політики та соціалізації своїх економік.

Рі́вень життя́ - характеристика економічного добробуту населення, що вимірюється як реальний дохід на душу населення та кількість населення за межею бідності. Часто також приймаються до уваги доступ до системи охорони здоров'я, економічна нерівність, рівень освіти, доступ до певних товарів, очікувана тривалість життя при народженні.
Європа є однією з частин світу, що обіймає частину материка Євразія. Площа Європи становить понад 10,5 млн км², населення - близько 730 млн осіб.
Акаде́мік або ді́йсний член акаде́мії (рос. академик, англ. academician, нім. Akademiker) - дійсний член академії як корпорації вчених, обраний її загальними зборами. Зазвичай, академіками без уточнення називають членів національної академії наук, академіками (з вказівкою академії) називають дійсних членів інших академій.

Перша група соціальних стандартів була розроблена у 1961 році, отримала назву Європейської соціальної хартії і вступила в дію у 1965 році, у Протоколах до неї держави-члени Ради Європи домовились забезпечити для свого населення визначені у цих документах соціальні права з метою підвищення життєвого рівня та соціального добробуту свого населення. Європейська соціальна хартія містить гарантії захисту 31 права людини.

Аналізуючи права, що гарантуються Європейською Соціальною Хартією і права, що гарантуються Конституцією України, можна бачити, що рівень соціального захисту і спектр гарантій, що надається громадянам країн Європейського Союзу вище, ніж аналогічні права в Україні.

В України, що прагне до євроінтеграції, законодавство стосовно соціальної політики також має відповідати європейським соціальним цінностям. На сучасному етапі необхідно провести аналіз понять національного соціального законодавства на предмет відповідності їх міжнародним нормам, привести норми і нормативи соціального забезпечення українського законодавства до стандартів, які визначені в Європейській соціальній хартії, Європейському Кодексі соціального забезпечення.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Соціальне забезпечення за стандартами Ради Європи і Європейського Союзу включає крім соціального забезпечення інші форми соціального захисту – державну соціальну допомогу, а також спеціальний особливий (додатковий) захист для окремих категорій населення.

Соціа́льна допомо́га - це грошова допомога й допомога в натуральній формі, що здебільшого фінансується з бюджету та добровільних пожертвувань і сплачуються людям, які перебувають у нужді, як на основі перевірки їхнього доходу та засобів існування, так і за певними критеріями без перевірки доходу.

В Європейському Союзі значна увага приділяється подальшому розвиткові соціального діалогу на європейському рівні й залученню країн Центральної та Східної Європи до соціальних програм Євросоюзу.

Східна Європа - політичний та історико-географічний регіон Європи.

Світові тенденції в покращені рівня освіти також є актуальними для України. Створення європейського єдиного освітнього простору – Болонської системи освіти забезпечує молоді полегшення пошуку роботи, працевлаштуванні в майбутньому, це запровадження нової модульної оцінки рівня знань, зміна системи вступу у вищі навчальні заклади, нова система присудження кваліфікаційних рівнів, тощо.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.

Таким чином, коли ми говоримо, що рухаємося в Європу, це означає, що ми, насамперед, запозичуємо високі стандарти соціальної політики, дбаємо про впровадження в Україні справді європейського рівня життя.

Подолання відставання України від країн Європейського Союзу диктує необхідність послідовного впровадження принципів соціальної ринкової економіки, яка характеризується розвиненими ринковими відносинами, високим рівнем економічного розвитку, політичною демократією, гарантованим доступом до системи освіти та охорони здоров’я, розвиненою системою соціального захисту.

Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.
Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.

Водночас соціальна ринкова економіка в Європейському Союзі не є чимось статичним, вона пристосовується до економічних, політичних, соціальних і технологічних змін.

Існування соціальних стандартів, що відображають якість життя дозволяє здійснювати ефективну соціальну політику, закладаючи необхідні для виконання умови в бюджет. Соціальна політика є ефективною тільки тоді, коли базується на дієвій системі стандартів, відповідальності за їх виконання, проведенні аналізу причини тих чи іншихявищ,диспропорцій.

Високі рівні соціальних стандартів стануть реально досяжними лише тоді, коли буде сформована відповідна їм матеріальна база.

Основне призначення соціальних стандартів – «підтягування» малозабезпечених прошарків суспільства до рівня середнього класу. Ефективна система соціальних стандартів є обов’язковою передумовою формування потужного середнього класу та ліквідації глибокого розшарування суспільства.

Отже, назріла потреба впровадження в практику соціального управління не соціальних мінімумів, а якісної системи соціальних стандартів з позиції нормальної життєдіяльності людини.

Соціальні стандарти – це ідеологія життя, яка вже давно є базовим принципом в Європейських країнах.

Усього на території Європи станом на 2008 рік - 45 незалежних країн та 6 залежних територій.

Методичні підходи до визначення норм і нормативів соціального забезпечення суттєво відрізняються у вітчизняній та європейській практиках.

У більшості європейських країн аналогом українського прожиткового мінімуму є межа бідності, що визначається виходячи з величини середньої заробітної плати.

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Саме такий показник використовують у Франції, Німеччині, Іспанії та Великій Британії. Водночас, наприклад у Польщі, крім межі бідності розраховують також показники прожиткового та соціального мінімуму, що визначають, відповідно, обсяг коштів, необхідний для біологічного існування людини та для її життя з урахуванням базових соціальних потреб.

Більшість європейських країн, так само як Україна, законодавчо визначають величину мінімальної заробітної плати. Проте цей показник в Європейському Союзі є лише лімітом, менше якого людина не може отримувати за свою роботу, а не основою для розрахунку зарплат працівників бюджетної сфери, як це відбувається в нас. Окремі категорії зарплат визначають за своїми чіткими правилами, що дає державі змогу точково впливати на умови оплати праці тих чи інших груп населення.

Більшість соціальних виплат в Україні прив’язано до розміру прожиткового мінімуму і не є новиною той факт, що на український прожитковий мінімум або мінімальну заробітну плату навіть фізично вижити досить важко.

Тим часом у Євросоюзі аналогічні показники зазвичай складаються з двох частин: меншої, що становить обсяг коштів, достатній для фізичного існування, та набагато більшої, яка має задовольнити базові соціальні потреби людини та забезпечити їй мінімально прийнятний рівень життя в соціумі.

В основу соціальної політики нашої держави покладені соціальні мінімуми. На відміну від соціального мінімуму, соціальний стандарт – це гарантія високого рівня і якості життя, який держава зобов’язується забезпечити громадянам.

Як відомо, якість життя – це індикатор, за яким оцінюють успішність країни. Для розроблення ефективних соціальних стандартів необхідно виробити чітку соціальну стратегію держави. Державні бюджети потрібно формувати з точки зору соціальних стандартів.

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Тобто, бюджетна політика має бути спрямована на всебічне врахування інтересів пересічної людини, громадянина.
Бюдже́тна полі́тика - це сукупність державних заходів, спрямованих на зміцнення доходної частини державного бюджету, посилення соціальної направленості видатків бюджету, створення умов макроекономічної стабілізації.

Створення системи соціальних стандартів та гарантій в Україні дозволить активніше впливати на соціальний захист населення, а також регулювати й контролювати рівень життя населення.

Досягнення високого рівня життя населення, аналогічного рівню в країнах Європи є можливим для України за умови імплементації Європейських соціальних стандартів у свою практику.

В Україні сформовано нормативно-правову базу й інституційний механізм адаптації. На часі завершення цього процесу та наступна імплементація законодавчих актів.

Підвищення соціальних стандартів – необхідний і закономірний крок.І для того, щоб соціальні стандарти перестали бути лише важками на терезах політичного торгу та врешті-решт змогли задовольнити хоча б базові потреби українців, вони мають бути наповнені новим європейським змістом.


http://player.myshared.ru/902916/data/images/img36.jpg

Соціальна політика європейського суспільстваhttp://www.slaviza2.13672.aqq.ru/uploads/posts/2015-03/1425632602_obschestvo.jpg


 1. Антропов, В. Модели социальной защиты в странах ЕС // Мировая экономика и между-народные отношения. – 2005. – № 11.– С. 70-77.
 1. Ахмедов, Р. Ш. оглу Особенности формирования системы социальной защиты - исторический ракурс / Ахмедов Рашад Ширин оглу // Економіка та держава. – 2014. – № 10. – С. 104-106.

Стаття присвячена питанням формування системи соціального захисту, основні етапи розвитку системи соціального захисту в розвинутих країнах Європи, США, Росії, Азербайджану.
Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП). 1. Барсуков А. В. Соціальна політика країн ЄС // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. – № 2. – С.49-53. 1. Боков, О. Вдосконалення методології визначення прожиткового мінімуму в контексті досвіду країн Європейського Союзу /

О. Боков // Україна : аспекти праці. – 2013. – № 1. – С. 40-44.

У статті розглянуто проблемні питання щодо методології визначення прожиткового мінімуму в Україні, проведено аналіз досвіду європейських країн у застосуванні соціальних норм та стандартів.


 1. Бутирська, І. В. Соціальна політика Європейського союзу : виклики та можливості / І. В. Бутирська // Держава і право : збірник наук. праць. Вип. 60. – К., 2013. – С. 491-498.

У статті досліджується соціальна політика Європейського Союзу, вироблення нової соціальної моделі, формування загальноєвропейського соціального законодавства і права.


 1. Верланов, С. Стандарти економічних та соціальних прав людини у Європейському Союзі та Раді Європи : взаємозв'язок і співвідношення / С. Верланов // Право України. – 2008. – № 5. – С. 137-141. 1. Черленяк, І. І. Про методику дослідження ідентифікації європейських соціальних стандартів / Іван Іванович Черленяк // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 4. – С. 121-128.

У статті розглянуто задачу формування методики ідентифікації системи європейських соціальних стандартів.


 1. Филюк, Г. Рівень добробуту населення України в контексті світових стандартів / Г. Филюк // Україна : аспекти праці. – 2006. – № 7. – С. 42-45.
 1. Хорошаєв, Є. С. Правове регулювання соціального забезпечення в ЄС / Є. С.
  За оцінкою Державної служби статистики України, станом на 1 квітня 2017 року чисельність наявного населення України становила 42 522 767 осіб(без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя)
  Правове́ регулюва́ння - це упорядкування суспільних відносин здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток.
   Хорошаєв // Держава і право : збірник наук. праць. Юридич. і політич. науки. Вип. 39. – 2008. –

С. 591-599.


 1. Ярова, Л. В. Соціальна база європейського суспільства : проблеми і перспективи / Л. В. Ярова // Держава і право. – 2012. – № 55. – С. 502-508.
 1. Ярова, Л. В. Особливості проведення соціальної політики у постфранкістській Іспанії / Л. В. Ярова // Держава і право. – 2011. – № 54. – С. 583-588.

http://www.nashagazeta.ch/sites/default/files/articles0/2013-05-02_102933.jpg

  1   2   3   4   5 • Передмова Головним питанням внутрішньої політики
 • Законі України
 • Соціальна політика європейського суспільства