Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНа здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених координаційні сполуки зі спін-кросовером та поліядерні обмінні кластери як основа для створення нових матеріалів з різними функціональними властивостями

На здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених координаційні сполуки зі спін-кросовером та поліядерні обмінні кластери як основа для створення нових матеріалів з різними функціональними властивостями
Дата конвертації21.05.2017
Розмір389 Kb.
ТипРеферат

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Інститут фізичної хімії ім. Л.В.

Фізи́чна хі́мія - галузь науки, що вивчає хімічні явища та процеси на основі загальних принципів фізики з використанням фізичних експериментальних методів.

Націона́льна акаде́мія нау́к Украї́ни (НАН України) - вища наукова самоврядна організація України, що є найбільшим центром наукових досліджень в Україні. У складі НАН України станом на початок 2017 року діють 163 наукових установи та 46 організацій дослідно-виробничої бази, в яких працюють 31129 співробітників, в тому числі 15919 наукових працівників, серед яких 2402 доктори наук та 6814 кандидатів наук. На 01.01.2017 до складу НАН України входять 186 дійсних членів (академіків), 361 членів-кореспондентів та 98 іноземні члени. Керівні органи НАН України розташовані у Києві.

Писаржевського НАН України
Цикл наукових праць

на здобуття щорічної премії Президента України
для молодих вчених

КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ ЗІ СПІН-КРОСОВЕРОМ ТА ПОЛІЯДЕРНІ ОБМІННІ КЛАСТЕРИ ЯК ОСНОВА ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ МАТЕРІАЛІВ З РІЗНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИСЕРЕДЮК Максим Леонідович –

кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса ШевченкаКОЛОТІЛОВ Сергій Володимирович 

кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН УкраїниРеферат
Вступ. Сполуки, магнітні характеристики яких можуть направлено змінюватися під дією зовнішніх факторів, розглядаються як перспективні кандидати для створення матеріалів з різними функціональними властивостями. Для практичного застосування найбільший інтерес викликають системи, що поєднують декілька корисних властивостей, або магнітні властивості яких змінюються у відповідь на певний "зовнішній вплив". Актуальною задачею сучасного молекулярного матеріалознавства є пошук сполук, що характеризуються найбільшою зміною магнітних характеристик (наприклад, переходом з діамагнітного в парамагнітний стани) або здатністю до "відгуку" на немагнітні (діамагнітні) субстрати. Такі системи можуть стати основою для створення мультифункціональних матеріалів, матеріалів з керованими магнітними властивостями, робочих тіл магнітних сенсорів тощо. Варто відзначити, що зміна магнітних характеристик часто супроводжується зміною забарвлення зразку, в деяких випадках – його електропровідності, що також може знайти практичне застосування.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Таким чином, розробка підходів до отримання мультифункціональних сполук та дослідження їх магнітних, рідкокристалічних, оптичних, сорбційних та електропровідних властивостей є актуальною і важливою задачею.

Мета робіт, які представлено в цьому циклі, полягала у встановленні залежності магнітних характеристик комплексів зі спін-кросовером і поліядерних обмінних кластерів від їх будови, у пошуці можливості направленого створення сполук з заданими магнітними характеристиками, а також в розробці підходів до конструювання мультифункціональних систем, що поєднують декілька властивостей (задані магнітні характеристики, рідкокристалічні властивості з контрольованою температурою фазових структурних переходів і спін-кросовером, здатність сорбувати певні субстрати, оптична активність, електропровідність тощо).

Наукова новизна робіт. Одержано та досліджено нові моноядерні та полімерні комплекси заліза(ІІ) на основі гетероциклічних лігандних систем, що поєднують явище спін-кросоверу та рідкокристалічні властивості, та вперше узагальнено та проаналізовано вплив зміни агрегатного стану речовини на параметри спін-кросоверу та продемонстрована кореляція між ними.

Опти́чна активні́сть - здатність речовини повертати площину поляризації світла.

Агрегатний стан Агрегáтний стан - термодинамічний стан речовини, сильно відмінний за своїми фізичними властивостями від інших станів цієї ж речовини. Переходи між агрегатними станами однієї і тої ж речовини супроводжуються стрибкоподібними змінами вільної енергії, ентропії, густини і інших фізичних властивостей.

Вперше запропоновано систему класифікації рідкокристалічних комплексів заліза(ІІ), що проявляють спін-кросовер. Вперше розроблено підходи до отримання пористих координаційних полімерів на основі поліядерних комплексів, будова металвмісного остову яких зберігається в ході реакції. Вперше проведено систематичне дослідження магнітних властивостей таких систем і показано, що магнітні характеристики координаційних полімерів визначаються характеристиками поліядерних блоків в їх складі, що дозволяє створювати координаційні полімери з заданими магнітними властивостями. Встановлено залежність сорбційної ємності пористих координаційних полімерів по водню від їх питомої площі поверхні і об'єму пор.

Пло́ща пове́рхні - площа заданої поверхні. Грубо кажучи, є числовою характеристикою «кількості» поверхні. Вимірюється в квадратних одиницях довжини.

Результати, отримані авторами циклу, знаходяться на рівні кращих світових аналогів, про що свідчить високий рівень публікацій.Опис наукових результатів. В результаті виконання робіт, об'єднаних в цикл, розроблено методи синтезу рідкокристалічних моноядерних комплексів та координаційних полімерів. Зокрема, було отримано гомологічні ряди комплексів заліза(ІІ) на основі трифуркатних лігандів Fe-tren(Cn-PyMe)А, Fe-tame(Cn-PyMe)А та Fe-tach(Cn-Py)А (де n – довжина алкільних ланцюгів, А – аніон) та одновимірні комплекси на основі триазолів (tba) та (Cn-tba); рідкокристалічні комплексні сполуки на основі симетричних триамінів tren (трис(2-аміноелил)амін), tame (2,2,2-трис(амінометил)амін) та tach (цис,цис-1,3,5-триаміноциклогексан) (схема 1).

Структуру більшості координаційних сполук, представлених в циклі наукових праць, досліджено методом рентгеноструктурного аналізу (РСтА), дифрактометрії та спектроскопії EXAFS, проведено магнітні дослідження сполук в температурному діапазоні від 2 до 400 К.

Рентгенострукту́рний ана́ліз - метод дослідження структури речовини, в основі якого лежить явище дифракції рентгенівського випромінювання на тривимірних кристалічних ґратках.

Ко́мплексні сполу́ки або координаці́йні сполу́ки - складні хімічні сполуки, в яких можна виділити центральний атом (комплексоутворювач) і безпосередньо зв'язані з ним молекули або йони - так звані ліганди або аденти.

Схема 1. Деякі органічні ліганди, комплекси з якими досліджувалися в рамках представленої роботи.
Детальні дослідження комплексу Fe-tren(PyMe) дозволили охарактеризувати структурні зміни при спін-кросовері в комплексах подібного типу, які ведуть до зміни геометрії молекули та міжмолекулярних взаємодій, що важливо для розуміння механізму спін-кросоверу.

Міжмолекуля́рні си́ли (рос. межмолекуляpные силы, англ. intermolecular forces) - сили притягання або відштовхування мiж молекулами на малих вiдстанях (порядку 10−7 см). Сюди відносять орiєнтацiйнi, iндукцiйнi, дисперсiйнi сили.

Магнетохімічні дослідження комплексу Fe-tren(C6-Py)СlO4 показали її низькоспіновий характер, тоді як для сполуки Fe-tren(Cn-Py)Cl·sH2O (n = 16, 18, 20) виявлено специфічну залежність сприйнятливості від температури. На основі дифрактометричних вимірювань було встановлено, що для сполук Fe-tren(Cn-Py)Cl·0,5H2O спостерігається синергізм зміни спінового та агрегатного станів комплексу, а зміна структури внаслідок фазового переходу призводить до прояву спін-кросоверу в рідкокристалічній фазі. Визначено, що гістерезис спін-кросоверу в рідкокристалічній фазі обумовлено структурними змінами, яких зазнає ця сполука при нагріванні-охолодженні.

Знайдено, що залежність магнітної сприйнятливості від температури для сполук Fe-tren(Cn-MePy)ClO4 з n = 6, 12, 18 є подібною, та при 146, 120 та 133 K, відповідно, спостерігається спін-кросовер, який супроводжується чітко вираженим термохромізмом (зміна забарвлення від помаранчево-червоного до темно-червоного). Опромінення сполук зеленим лазером призводить до збільшення сприйнятливості внаслідок LIESST-ефекту (Light induced electron spin state trapping). Показано, що перехід комплексу Fe tren(C12 MePy)ClO4 з кристалічного в рідкокристалічний стан також призводить до зміни її магнітної сприйнятливості.

Детальні дослідження фізико-хімічних властивостей серії комплексів заліза(ІІ) на основі ліганду (tame(Cn-MePy)) дозволили охарактеризувати новий тип рідкокристалічних сполук зі спін-кросовером та фазовим переходом вище 300 К. Показано, що ці сполуки проявляють термохромні властивості з переходом забарвлення від фіолетового до світло-червоного в рідкокристалічній фазі.

Полімерні одновимірні комплекси представлено сполуками на основі місткових триазольних лігандів (tba). Методом рентгеноструктурного комплексів Cu-(tba)CF3SO3 і ряду аналогів показано, що в ці сполуки мають полімерну будову, а бідентатні ліганди tba містково з’єднують сусідні іони металів, утворюючи нескінчений одновимірний ланцюг. Дослідження сполук заліза(ІІ) за допомогою спектроскопії EXAFS підтвердило, що вони також мають полімерну будову.

Показано, що сполука Fe-(tba)CF3SO3 знаходиться в низькоспіновій конфігурації при 290 K, що випливає з значення величини χMT. При нагріванні χMT зростає, сягаючи значень, характерних для високоспінової форми цієї сполуки. Визначено, що комплекс Fe-(tba)BF4 також проявляє різкий спін-кросовер з гістерезисом, проте при нижчих температурах. Слід зазначити, що спін-кросовер як в Fe-(tba)CF3SO3, так і в Fe-(tba)BF4 супроводжується вираженим термохромізмом зі зміною забарвлення з безбарвного (високоспінова форма) на фіолетовий (низькоспінова форма).

Дослідження модифікованих комплексів з мезогенними алкільними замісниками в молекулах ліганду tba дозволила одержати рідкокристалічні сполуки Fe-(C12 tba)CF3SO3 та Fe-(Cn tba)ptol (n = 8, 10, 12; ptol = п-толуїлсульфат). Визначено, що при кімнатній температурі сприйнятливість зразків сполук Fe-(Cn tba)ptol вказує на присутність високоспінової фракції, що підтверджується месбауерівською спектроскопією на ядрах 57Fe.

Кімнатна температура (англ. room temperature, позначається часто R. T. або r. t.) - умова виконання досліду чи хімічної реакції, що означає температуру 25°C або бл. 298 K, іноді позначення температури оточення.

Нагрівання цих зразків супроводжується стрімкою зміною забарвлення від фіолетового до безбарвного. Варто зазначити, що температура та різкість переходу, а також ширина петлі гістерезису змінюється при збільшенні n у відповідності до зміни температури фазового переходу, що корелює з довжиною алкільних замісників.

Вперше одержано полімерні координаційні сполуки заліза(ІІ) з PhPy (схема 1), а також рідкокристалічні комплекси на основі Cn-PyPh та тетраціанометалатами нікелю, паладію та платини. Дослідження магнітних властивостей одержаних 2D сполук показало значний кооперативний спін-кросовер для незаміщеного PhPy з широким гістерезисом переходу, який сягає 40 К. За результатами структурних досліджень введення алкільних ланцюгів до складу комплексу призводить до прояву рідкокристалічних властивостей при температурах в області 370–380 К. Показано, що завдяки пластичності сполук можливе механічне формування зразків необхідної форми, товщини, профілю для технічного застосування у якості теромочутливих міток, оптичних індикаторів, сенсорів тощо.

На основі аналізу структурних та магнітних даних запропоновано класифікацію рідкокристалічних комплексів заліза(ІІ), що передбачає три типи: (а) Системи із взаємодією спінового та фазового переходів; (б) Системи, в яких спіновий та фазовий переходи співіснують в одному температурному діапазоні; (в) Системи, в яких обидва переходи відбуваються в різних температурних інтервалах.

Розроблено підхід до створення координаційних полімерів на основі поліядерних "будівельних блоків" – біядерних комплексів міді(ІІ) Cu2(L1H)22 , Cu2(L2H)22 (де L1H2 – основа Шифу з 4,4'-дифенілдіаміну і монооксиму бутандіону, L2H2 – основа Шифу з 1,3-фенілендіаміну і монооксиму бутандіону), триядерних гетерометалічних комплексів заліза(ІІІ)-нікелю(ІІ) або заліза(ІІІ)-кобальту(ІІ) Fe2MO(RCO2)6 (M2 = Co, Ni; R = CH3, CF3, C(CH3)3), пентаядерних комплексів міді(ІІ) типу металокраунів Cu5(L3)42 (де L3H2 – N-гідрокси-3-(гідроксіаміно)-3-імінопропанамід).

Взаємодія біядерного комплексу [Cu2(L1H)2(H2O)2](ClO4)2 з лігандами різної будови призвела до утворення координаційних полімерів [Cu2(L1H)2(N3)2], [{Cu2(L1H)2(CH3CN)2}3{Cr(NCS)6}2]n, [Cu2(L1H)2 {Cr(NCS)4(NH3)2}2]n або нового комплексу Cu2(L1H)2(N3)2(H2O)2. Усі ці комплекси характеризуються антиферомагнітними обмінними взаємодіями, параметри JCu-Cu лежать в межах від –6,4 до –8,9 см-1 для гамільтоніану H = –2JS1S2. На основі біядерного комплексу [Cu2(L2H)2(H2O)(ClO4)]n синтезовано сполуки {[Cu2(L2H)2(bipy)](ClO4)2}n, [Cu2(L2H)2(dpe)2](ClO4)2, [Cu2(L2H)2(CH3OH)2](TTF-CO2)(ClO4) та [Cu2(L2H)2(TTF-CH=CH-py)(H2O)](ClO4)2, де bipy – 4,4'-біпіридил, dpe – транс-1,2-(4-піридил)етилен, TTF-CO2Н – тетратіафульваленілкарбонова кислота, а TTF-CH=CH-py – 3-(4-піридил)етенілтетратіафульвален. Всі сполуки, що містять "будівельний блок" Cu2(L2H)22 , характеризуються феромагнітними обмінними взаємодіями між іонами міді(ІІ), а параметри JCu-Cu лежать в межах від 5,0 до 6,7 см-1. Таким чином, розроблено підходи до створення поліядерних сполук з феромагнітними обмінними взаємодіями, що містять похідні тетратіафульвалену (ТТФ) – потенційні електропровідні компоненти. Показано, що такі ТТФ-вмісні блоки можуть бути електрохімічно окиснені до катіон-радикалу в розчині, що є необхідною умовою досягнення електропровідності.

Досліджено біядерний комплекс Cu2(CH3CO2)4(Verd)2, де Verd = 4-піридил-дифенілвердазильний радикал, в якому неспарені електрони знаходяться на орбіталях різних типів (d-орбіталі іонів металів і π-орбіталі органічних сполук).

Неспа́рений електро́н - електрон у складі атома або молекули, який не входить до складу електронної пари, тобто електрон, що займає атомну або молекулярну орбіталь, на якій немає іншого електрона з протилежним спіном.

Органі́чні сполу́ки - клас сполук, в склад яких входить хімічний елемент Карбон (за винятком карбідів, карбонатної кислоти, карбонатів, оксидів Карбону і ціанідів). Окрім Карбону, вони майже завжди містять Гідроген, досить часто - Оксиген, Нітроген та галогени, рідше Фосфор, Сульфур та інші елементи.

Магнітні властивості цієї сполуки можуть бути інтерпретовані в рамках моделі, що передбачає наявність сильних обмінних взаємодій (i) в межах блоку Cu2 та (ii) в ланцюзі вердазильних радикалів, які зв'язано π-π стекінг-взаємодіями.

Отримано і охарактеризовано новий пористий координаційний полімер [Fe3O(HCO2)6Mn(HCO2)3·3,5HCOOH]n, кристалічна гратка якого складається з 2D-шарів типу "бджолиних сот".

Кристалі́чна ґра́тка - геометрично правильне розміщення атомів (йонів, молекул), властиве речовині, що перебуває в кристалічному стані. Просторові фігури (наприклад, паралелепіпеди) у вершинах яких розміщено атоми, називаються комірками кристалічної ґратки, регулярна нескінченна система геометричних точок (вузлів ґратки), що є ідеально періодичною в трьох вимірах простору; існує 14 основних типів просторових ґраток.

Показано, що десольватація цієї сполуки веде до зміни її магнітної сприйнятливості, а інтерпретація отриманих даних свідчить про дев'ятикратну зміну параметру zJ', що описує взаємодії парамагнітних центрів Fe3О7 і Mn2 .

Досліджено взаємодію триядерних ацетатних, трифторацетатних і півалатних комплексів Fe2MO(RCOO)6(H2O)3 (M2 = Co, Ni, R = CH3, CF3, С(СН3)3) з біпіридином (bipy) і діпіридилетиленом (dpe). Показано, що реакція комплексів Fe2MO(RCOO)6(H2O)3 при R = CH3, CF3 з піридиновим лігандом призводить до руйнування триядерних блоків та утворення непористих координаційних полімерів M2(CH3COO)4(bipy)2 (M2 = Co, Ni), або до координаційних полімерів Fe2MO(CH3СО2)6(bipy)1,5 зі збереженням триядерного блоку. На відміну від ацетатних і трифторацетатних сполук, реакція триядерних півалатів Fe2MO(Piv)6(H2O)3 (M2 = Co, Ni, Piv = півалат) з біпіридином веде лише до формування пористих координаційних полімерів Fe2MO(Piv)6(bipy)1,5. В результаті виконання циклу наукових праць вперше визначено умови формування пористих координаційних полімерів на основі поліядерних блоків зі збереженням будови поліядерного остову.

Зв'язування пентаядерного "будівельного блоку" Cu5(L3)42 трис-оксалатохроматом Cr(C2O4)33- призвело до формування 17-ядерного комплексу {Cu5(L3)4}3{Cr(C2O4)3}2, який кристалізується з утворенням пористої кристалічної гратки, що здатна сорбувати спирти. Магнітні властивості цієї сполуки можуть бути описані як суперпозиція магнетизму обмінних кластерів Cu5 і хромвмісних складових.

На основі результатів дослідження магнетохімічних характеристик широкого ряду обмінних кластерів і координаційних полімерів на їх основі показано, що магнітні властивості таких систем головним чином визначаються властивостями вихідних поліядерних блоків, що дозволяє прогнозувати магнітні властивості координаційних полімерів і супрамолекулярних систем та робить можливим направлений синтез сполук з бажаними магнітними властивостями.

З метою створення оптично-активних сполук з феромагнітним обміном досліджено умови утворення координаційних полімерів міді(ІІ) з рядом α-амінокислот, в тому числі оптично-активним L-проліном (L-Pro). Виділено і охарактеризовано координаційні полімери [Cu(L-Pro)(ClO4)(H2O)2]n та [Cu3(Gly)4(H2O)2(NO3)2]n (Gly = гліцин). Показано, що в обох комплексах реалізуються феромагнітні обмінні взаємодії між іонами міді(ІІ).

На основі аналізу великого масиву експериментальних даних розроблено математичну модель, що описує залежність сорбційної ємності пористих координаційних полімерів по водню від значень їх питомої площі поверхні і об'єму пор.

Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.

Показано, що сорбційна ємність таких сполук по водню прямо пропорційна сумі внесків сорбції на поверхні і сорбції в мікропорах, при цьому внесок сорбції на поверхні домінує, а заповнення поверхні воднем (при 78 К і тиску, за якого досягається максимальна сорбційна ємність) близько до повного моношарового заповнення.

Пряма́ пропорці́йність - стале відношення двох змінних величин. При збільшенні (зменшенні) однієї величини в декілька разів у стільки ж разів збільшується (зменшується) друга величина. Такі величини називаються прямо пропорційними.

Отриманий результат є важливим для створення сорбентів для зберігання водню як перспективного палива, розділення і очистки газів тощо.Практичне значення роботи. Представлений цикл наукових праць має не лише теоретичний, а і практичний інтерес, що обумовлено перспективами створення нових матеріалів на основі синтезованих і охарактеризованих сполук.

Результати дослідження рідкокристалічних властивостей одержаних сполук заліза(ІІ) зі спін-кросовером і рідкокристалічними властивостями відкривають перспективи їх застосування в якості термочутливих міток, індикаторів, матеріалів для дисплеїв, фотоактивних сенсорів, поляризаторів, що базуються на дихроїчному ефекті, тощо. Унікальними особливостями таких систем є можливість поєднання таких рідкокристалічних властивостей, як течкість, одно- та двовимірне упорядкування, чутливість до зовнішніх полів, з властивостями, пов'язаними з присутністю іонів металів (забарвлення, парамагнетизм, здатність до поляризації, тощо).

В результаті досліджень було показано залежність характеристик спінового переходу від таких структурних факторів, як наявність водневих зв'язків та стекінг-взаємодії, та встановлено здатність до структурної реорганізації рідкокристалічних фаз при накладанні зовнішніх електричних та магнітних полів, що відкриває шляхи до створення матеріалів, здатних змінювати забарвлення, діелектричні властивості, магнітну сприйнятливість та інші характеристики, пов'язані зі спіновою конфігурацією іону металу.

В рамках представленого циклу наукових праць показано можливість використання сполук зі спін-кросовером як термохромних індикаторів, що "спрацьовують" при температурі спін-кросоверу, та можливість формування функціональних плівок на їх основі.

Підхід, розроблений в циклі наукових праць, дозволяє "збирати" координаційні полімери з заданими магнітними характеристиками, які визначаються властивостями "будівельних блоків", що є важливим для направленого створення матеріалів з різними функціональними властивостями.

Пористі координаційні полімери, створені в ході виконання циклу наукових праць, можуть знайти використання як сорбенти для збереження або розділення газів, в тому числі паливних газів. Залежність сорбційної ємності пористих координаційних полімерів від величин їх площі поверхні і об'єму пор, встановлена в циклі наукових праць, надає можливість для направленого створення сорбентів, здатних зберігати великі кількості водню (перспективного палива).

Результати з дослідження впливу введення або видалення діамагнітних субстратів на магнітні властивості координаційних полімерів, а також створення метал-радикальних сполук можуть знайти використання для створення активних тіл сенсорів. Підходи до зв'язування феромагнітних сполук і ТТФ-вмісних лігандів або оптично-активних речовин, розроблені в циклі наукових праць, можуть бути використані для отримання електропровідних або оптично-активних феромагнітних матеріалів.

Показано, що термічний розклад поліядерних комплексів може знайти використання для створення каталізаторів реакцій глибокого окиснення органічних субстратів, які можуть бути застосовані для очистки промислових викидів.За темою представленого циклу наукових праць опубліковано 32 статті в провідних міжнародних і вітчизняних фахових наукових журналах. Усі статті опубліковано в журналах з ненульовим імпакт-фактором, зокрема, 12 статей опубліковано в журналах з імпакт-фактором вище 3,5; ще 6 статей – в журналах з імпакт-фактором від 2 до 3,5. Ці роботи знайшли визнання міжнародної і вітчизняної наукової спільноти і широко цитуються в науковій літературі.

Науковий журнал, академі́чний журна́л або науковий журнал, що рецензується або рецензований науковий журнал - журнал, в якому публікуються роботи із певної галузі академічної науки. Статті, що надсилаються до таких журналів, перед публікацією рецензуються незалежними фахівцями, які зазвичай, не входять до складу редакції журналу, а ведуть дослідження в областях, близьких до тематики статті.

Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.

Фактори Херша співавторів циклу (за інформацією з бази даних Scopus) дорівнюють 10 (М.Л.Середюк) і 9 (С.В.Колотілов). Роботи, які увійшли до представленого циклу, було процитовано більше 280 разів.

Результати, наведені в циклі наукових праць, було представлено на міжнародних і вітчизняних конференціях, а матеріали презентацій опубліковано в 14 тезах доповідей. Результати, отримані авторами циклу, знаходяться на рівні кращих світових аналогів, про що свідчить високий рівень публікацій.

Усього авторами циклу опубліковано 27 статей і тези 9 доповідей (М.Л.Середюк) та 51 статтю, тези 68 доповідей, отримано 7 патентів України (С.В.Колотілов). Загальна кількість цитувань робіт авторів становить 449 (за інформацією з баз даних Scopus).
Автори: М.Л. Середюк

С.В. Колотілов

Вчений секретар Інституту фізичної хімії

ім. Л.В.Писаржевського НАН Україниканд. хім. наук Л.Ю. Долгіх
Список публікацій авторів циклу робіт
Статті

1.

Gaspar A.B., Ksenofontov V., Seredyuk M., Gütlich P. Multifunctionality in spin crossover materials // Coord. Chem. Rev. – 2005. – Vol. 249, № 23. – P. 2661-2676.

2.

Seredyuk M., Gaspar A.B., Ksenofontov V., Reiman S., Galyametdinov Y., Haase W., Rentschler E., Gütlich P. Room temperature operational thermochromic liquid crystals // Chem. Mater. – 2006. – Vol. 18, № 10. – P. 2513-2519.

3.

Seredyuk M., Gaspar A.B., Ksenofontov V., Reiman S., Galyametdinov Y., Haase W., Rentschler E., Gütlich P. Multifunctional materials exhibiting spin crossover and liquid-crystalline properties - Interplay between spin crossover and liquid-crystal properties in iron(II) coordination complexes // Hyperfine Interact. – 2006. – Vol. 166, № 1-4. – P. 385-390.

4.

Seredyuk M., Gaspar A.B., Kusz J., Bednarek G., Gütlich P. Variable-temperature X-ray crystal structure determinations of {Fe[tren(6-Mepy)3]}(ClO4)2 and {Zn[tren(6-Mepy)3]}(ClO4)2 compounds: correlation of the structural data with magnetic and Mössbauer spectroscopy data // J. Appl. Crystallogr. – 2007. – Vol. 40, – P. 1135-1145.

5.

Seredyuk M., Gaspar A.B., Munoz M.C., Verdaguer M., Villain F., Gütlich P. Cooperative spin-crossover behaviour in polymeric 1D Fe(II) coordination compounds: [{Fe(tba)3}X2]·nH2O // Eur. J. Inorg. Chem. – 2007. – № 28. – P. 4481-4491.

6.

Seredyuk M., Haukka M., Fritsky I.O., Kozłowski H., Krämer R., Pavlenko V.A., Gütlich P. Bis(3,5-dimethyl-1H-pyrazolyl)selenide – a new bidentate bent connector for preparation of 1D and 2D co-ordination polymers // Dalton Trans. – 2007. – № 29. – P. 3183-3194.

7.

Jahro I.S., Onggo D., Ismunandar, Rahayu S.I., Muñoz M.C., Gaspar A.B., Seredyuk M., Gütlich P., Real J.A. Synthesis, crystal structure and magnetic properties of the spin crossover system [Fe(pq)3]2 // Inorg. Chim. Acta. – 2008. – Vol. 361, – P. 4047-4054.

8.

Seredyuk M., Gaspar A.B., Ksenofontov V., Galyametdinov Y., Kusz J., Gütlich P. Does the solid-liquid crystal phase transition provoke the spin-state change in spin-crossover metallomesogens? // J. Am. Chem. Soc. – 2008. – Vol. 130, № 4. – P. 1431-1439.

9.

Seredyuk M., Gaspar A.B., Ksenofontov V., Galyametdinov Y., Kusz J., Gütlich P. Iron(II) metallomesogens exhibiting coupled spin state and liquid crystal phase transitions near room temperature // Adv. Funct. Mater. – 2008. – Vol. 18, – P. 2089-2101.

10.

Seredyuk M., Gaspar A.B., Ksenofontov V., Galyametdinov Y., Verdaguer M., Villain F., Gütlich P. One-dimensional iron(II) compounds exhibiting spin crossover and liquid crystalline properties in the room temperature region // Inorg. Chem. – 2008. – Vol. 47, № 11. – P. 10232-10245.

11.

Lytvynenko A. S., Kolotilov S. V., Cador O., Gavrilenko K. S., Golhen S., Ouahab L., Pavlishchuk V. V. Porous 2D coordination polymeric formate built up by Mn(II) linking of Fe3O units: influence of guest molecules on magnetic properties // Dalton Trans. – 2009. – P. 3503–3509.

12.

Yakovenko A. V., Kolotilov S. V., Cador O., Golhen S., Ouahab L., Pavlishchuk V. V. Structure, spectral and magnetic properties of 3-(p-pyridyl)-1,5-diphenylverdazyl (p-PyV) and binuclear copper (II) radical complex Cu2(CH3COO)4(p-PyV)2 // Eur. J. Inorg. Chem. – 2009. – P. 2354–2361.

13.

Boldog I., Muñoz-Lara F.J., Gaspar A.B., Muñoz M.C., Seredyuk M., Real J.A. Polynuclear spin crossover complexes: synthesis, structure, and magnetic behavior of [Fe4(µ-CN)4(phen)4(L)2)]4 squares // Inorg. Chem. – 2009. – Vol. 48, № 8. – P. 3710-3719.

14.

Gaspar A.B., Seredyuk M., Gütlich P. Spin crossover in metallomesogens // Coord. Chem. Rev. – 2009. – Vol. 253, № 19-20. – P. 2399-2413.

15.

Gaspar A.B., Seredyuk M., Gütlich P. Spin crossover in iron(II) complexes: Recent advances // J. Mol. Struct. – 2009. – Vol. 924-926, – P. 9-19.

16.

Gütlich P., Bhattacharjee A., Seredyuk M., Gaspar A.B. Mössbauer spectroscopy in molecular magnetism // Hyperfine Interact. – 2009. – Vol. 189, – P. 3-19.

17.

Колотилов С. В., Павлищук В. В. Влияние структурных и термодинамических факторов на сорбцию водорода металло-органическими каркасами // Теор. и эксперим. химия. – 2009. – Т. 45. – С. 67–87.

18.

Колотилов С. В., Павлищук В. В. Роль химического строения металло-органических каркасных соединений в адсорбции водорода // Теор. и эксперим. химия. – 2009. – Т. 45. – С. 265–288.

19.

Seredyuk M., Gaspar A.B., Ksenofontov V., Verdaguer M., Villain F., Gütlich P. Thermal- and light-induced spin crossover in novel 2D Fe(II) metalorganic frameworks {Fe(4-PhPy)2[MII(CN)x]y}·sH2O: Spectroscopic, structural, and magnetic studies // Inorg. Chem. – 2009. – Vol. 48, № 13. – P. 6130-6141.

20.

Seredyuk M., Haukka M., Pavlenko V.A., Fritsky I.O. catena-Poly[[copper(II)-bis[μ-bis(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)selenide]] bis(perchlorate)] // Acta Crystallogr., Sect. E. – 2009. – Vol. 65, № 11. – P. m1396.

21.

Kolotilov S. V., Cador O., Gavrilenko K. S., Golhen S., Ouahab L., Pavlishchuk V. V. Assembly of dinuclear CuII rigid blocks by bridging azido or poly(thiocyanato)chromates: synthesis, structures and magnetic properties of

coordination polymers and polynuclear complexes // Eur. J. Inorg. Chem. – 2010. – P. 1255-1266.22.

Kolotilov S. V., Cador O., Pointillart P., Golhen S., Le Gal Y., Gavrilenko K. S., Ouahab L. A new approach towards ferromagnetic conducting materials based on TTF-containing polynuclear complexes // J. Mater. Chem. – 2010. – P. 9505–9514.

23.

Полунин Р. А., Колотилов С. В., Кискин М. А., Гавриленко К. С., Уаб Л., Еременко И. Л., Новоторцев В. М., Павлищук В. В. Структура и сорбционные свойства координационных полимеров на основе полиядерных карбоксилатных комплексов 3d металлов // Известия Академии Наук, серия химическая. – 2010. – С. 1192-1198.

24.

Mikhalyova E. A., Kolotilov S. V., Cador O., Pointillart F., Golhen S., Ouahab L., Pavlishchuk V. V. Magnetic properties and circular dichroism of 1D chains built from chiral mononuclear and non-chiral trinuclear Cu(II) complexes with α-aminocarboxylates // Inorg. Chim. Acta. – 2010. – P. 3453–3460.

25.

Pavlishchuk A. V., Kolotilov S. V., Zeller M., Thompson L. K.,
Fritsky I. O.,
Addison A. W., Hunter A. D. A triple-decker heptadecanuclear (CuII)15(CrIII)2 complex assembled from pentanuclear metallacrowns // Eur. J. Inorg. Chem. – 2010. – P. 4851–4858.

26.

Seredyuk M., Fritsky I.O., Krämer R., Kozlowski H., Haukka M., Gütlich P. New reaction of 1H-pyrazoles with selenium dioxide: one-pot synthesis of bis(1H-pyrazol-4-yl)selenides // Tetrahedron. – 2010. – Vol. 66, № 45. – P. 8772-8777.

27.

Seredyuk M., Gaspar A.B., Ksenofontov V., Galyametdinov Y., Verdaguer M., Villain F., Gütlich P. Spin-Crossover and Liquid Crystal Properties in 2D Cyanide-Bridged FeII−MI/II Metalorganic Frameworks // Inorg. Chem. – 2010. – Vol. 49, № 21. – P. 10022-10031.

28.

Polunin R. A., Kolotilov S. V., Kiskin M. A., Cador O., Mikhalyova E. A., Lytvynenko A. S., Golhen S., Ouahab L., Ovcharenko V. I., Eremenko I. L., Novotortsev V. M., Pavlishchuk V. V. Topology Control of Porous Coordination Polymers by Building Block Symmetry // Eur. J. Inorg. Chem. – 2010. – P. 5055–5057.

29.

Seredyuk M., Moroz Y.S., Znovjyak K.O., Pavlenko V.A., Fritsky I.O. catena-Poly[[[aquacopper(II)]-bis[μ-bis(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl) selenide-κ2N2:N2']]dichloride monohydrate] // Acta Crystallogr., Sect. E. – 2010. – Vol. 66. – P. m363.

30.

Литвиненко А. С., Михалева Е. А., Колотилов С. В., Павлищук В. В. Влияние спин-орбитального взаимодействия на магнитную восприимчивость гетерометаллических полиядерных комплексов 3d металлов, содержащих ион Co2 // Теор. и эксперим. химия. – 2010. – Т. 6. – С. 403–409.

31.

Канцерова М. Р., Грабовая Н. В., Колотилов С. В., Орлик С. Н. Влияние размера и морфологии наночастиц оксида хрома(III) на их каталитические свойства в реакции глубокого окисления метана // Теор. и эксперим. химия. – 2009. – Т. 45. – С. 353-357.

32.

Seredyuk M., Znovjyak K.O., Moroz Y.S., Pavlenko V.A., Fritsky I.O. catena-Poly[[[aquacopper(II)]bis[µ-bis(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl) selenide]] bis (tetrafluoridoborate) bis(triphenylphosphine oxide) monohydrate] // Acta Crystallogr., Sect. E. – 2010. – Vol. 66. – P. m527.


Тези доповідей

1.

Gaspar A.B., Ksenofontov V., Seredyuk M., Reiman S., Gütlich P. Synergy in spin crossover complexes // The IXth international conference on molecule-based magnets ICMM 2004, Tsukuba, Japan, 4-8 October, 2004. - P. B-012.

2.

Gaspar A.B., Ksenofontov V., Seredyuk M., Reiman S., Gütlich P. Interplay between spin crossover and liquid-crystal properties in iron(II) coordination complexes // The IXth international conference on molecule-based magnets ICMM 2004, Tsukuba, Japan, 4-8 October, 2004. - P. PB-084.

3.

Seredyuk M., Gaspar A.B., Rentschler E., Gütlich P. Spin crossover in iron(II) compounds with liquid crystalline properties // Sixth Seeheim workshop on Mössbauer spectroscopy, Seeheim, Germany, 7-11 June, 2006. - P. C-32.

4.

Seredyuk M., Gaspar A.B., Gütlich P. Spin crossover in metallomesogens of iron(II) // The 11th international conference on molecule-based magnets ICMM 2008, Florence, Italy, 21-24 September, 2008. - P. 233.

5.

Seredyuk M., Gaspar A.B., Gütlich P. Iron(II) complexes exhibiting spin crossover and liquid crystallinity // The 11th international conference on molecule-based magnets ICMM 2008, Florence, Italy, 21-24 September, 2008. - P. 234.

6.

Павлищук А. В., Колотилов С. В., Швец А. В., Зеллер М., Эддисон А., Фрицкий И. О. Структура и сорбционные свойства пористых координационных соединений на основе пентаядерных металлокраунов меди(II) // Тезисы докладов XXIV Международной Чугаевской конференции по координационной химии, Санкт-Петербург, 2009 г. - С.135-136

7.

Seredyuk M., Fritsky I.O., Gaspar A.B., Gütlich P. Spin crossover in iron(II) metallomesogens // Vth Scientific international conference in chemistry "Kiev-Toulouse", Kiev, 2009. - P. 26.

8.

Кискин М. А., Колотилов С. В., Павлищук В. В., Новоторцев В. М., Еременко И. Л. Подходы к синтезу гомо- и гетерометаллических карбоксилатных систем на основе 3d-металлов // Тезисы докладов VI Всероссийской конференции по химии полиядерных соединений и кластеров, Казань, 13-18 сентября 2009 г. – С. 72.

9.

Kolotilov S. V., Ouahab L., Pavlishchuk V. V. Porous coordination polymers with magnetic exchange and porous magnetic nanocomposites // Book of abstracts of 5th International Symposium on Molecular Materials: Electronics, Photonics and Spintronics. Rennes, October 28-31, 2009. - P. 36.

10.

Pavlishchuk A.V., Kolotilov S. V., Zeller M., Shvets O. V., Thompson L. K., Fritsky I. O., Addison A. W. Magnetic and Sorption Properties of Polynuclear Complexes Based on Pentacopper Metallacrown Unit // Book of abstracts of 5th International Symposium on Molecular Materials: Electronics, Photonics and Spintronics. Rennes, October 28-31, 2009. - P. 102

11.

Polunin R. A., Kolotilov S. V., Kiskin M. A., Mikhalyova E. A., Novotortsev V. N., Eremenko I. L., Ovcharenko V. I., Ouahab L., Pavlishchuk V. V. Synthesis, structure, magnetic and sorption properties of coordination polymers containing polynuclear "building blocks" // Book of abstracts of 5th International Symposium on Molecular Materials: Electronics, Photonics and Spintronics. Rennes, October 28-31, 2009. - P. 103

12.

Павліщук В. В., Колотілов С. В., Полунін Р. А., Кіскін М. О., Єременко І. Л., Новоторцев В. М. Сорбційні властивості пористих координаційних сполук з містковими групами тригональної топології по водню // Тези доповідей Наукової звітньої сесії з цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України "Фундаментальні проблеми водневої енергетики". Київ, 2009. - С. 57

13.

Pavlishchuk A. V., Kolotilov S. V., Zeller M., Thompson L. K., Fritsky I. O., Addison A. W., Hunter A. D. Supramolecular architectures and coordination polymers based on metallacrown complexes: Magnetic and sorption properties // 240th ACS National Meeting, Boston, MA, Aug. 2010, Abstract INOR-525, Chemical Abstracts 2010. - 1011342.

14.

Kolotilov S. V., Pavlishchuk V. V. Magnetic and sorption properties of porous coordination polymers, constructed from polynuclear complexes of 3d metals // Book of abstracts of V International Conference “High-Spin Molecules and Molecular Magnets”, September 4-8, 2010, N. Novgorod, Russia - P. O14

Автори: М.Л.Середюк

С.В.Колотілов

Вчений секретар Інституту фізичної хімії

ім. Л.В.Писаржевського НАН України

канд. хім. наук Л.Ю.Долгіх


2012
  • СЕРЕДЮК Максим Леонідович
  • КОЛОТІЛОВ Сергій Володимирович
  • Мета робіт, які представлено в цьому циклі
  • Опис наукових результатів.
  • Практичне значення роботи.
  • Фактори Херша
  • Список публікацій авторів циклу робіт Статті