Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій

Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
Сторінка4/7
Дата конвертації19.04.2017
Розмір1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Економіка. Економічні науки
273. РА424175 Авраменко О. О. Грошово-кредитна політика України в системі забезпечення економічної безпеки : автореф.
Економічна безпека - це складна багатофакторна категорія, яка дозволяє зберігати стійкість до зовнішніх та внутрішніх загроз, характеризує здатність національної економіки до розширеного самовідтворення для задоволення потреб громадян, суспільства і держави на якомусь визначеному рівні.
Монетарна полі́тика (англ. Monetary Policy) - політика держави, через яку уповноважена державою інституція контролює обсяг пропозиції грошей з метою встановлення цінової стабільності, сприяння економічному зростанню, дотриманню рівня безробіття населення на низькому рівні.
дис. ... канд. екон. наук : 21.04.01 / Авраменко Олекандр Олександрович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ, 2016. - 24 с. : рис.
274. РА424253 Безпарточний М. Г. Концептуальні засади функціонування та розвитку підприємств роздрібної торгівлі : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Безпарточний Максим Григорович ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. - Львів, 2016. - 41 с. : рис.
275. РА424281 Бляхарчук М. О. Формування облікової політики в системі управління підприємством : автореф.
Ро́здрібна торгі́вля або рите́йл (від англ. retail - «роздрібний, в роздріб») - тип торгівлі товарами, а також виконання певних послуг, направлених на покупця, яким є кінцевий споживач, фізична чи юридична особа.
Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Бляхарчук Марія Олександрівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2016. - 21 с. : рис., табл.
276. РА424106 Вознюк М. А. Формування регіональної інвестиційної політики у сфері енергозбереження (методологія та методи реалізації) : автореф.
Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Вознюк Микола Андрійович ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України". - Львів, 2016. - 39 с. : рис., табл.
277. РА424262 Гетьман О. О. Трансформація організаційних структур підприємств будівельної галузі в процесі їх розвитку : автореф.
Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гетьман Ольга Олександрівна ;
Ольга Олександрівна Романова (1 (13) червня 1882 - 24 листопада 1960) - остання Велика княгиня, молодша дочка імператора Олександра III Олександровича і імператриці Марії Федорівни - після Миколи, Олександра, Георгія, Ксенії та Михайла.
Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". - Дніпропетровськ, 2016. - 22 с. : рис., табл.
278. РА424102 Гришина Н. В. Підвищення ефективності використання потенціалу малого підприємництва у забезпеченні стійкого економічного зростання : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гришина Наталія Володимирівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2016. - 21 с. : рис.
279. РА424031 Діденко О. М. Регулювання банківської діяльності в контексті узгодження інтересів держави та бізнесу : автореф.
Економі́чне зроста́ння - зміна результатів функціонування економіки. Розрізняють такі типи економічного зростання.
Ба́нк (від італ. banco - лавка або стіл) - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.
дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Діденко Оксана Миколаївна ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2016. - 40 с. : табл., рис.
280. РА424053 Добрянська Т. І. Механізми забезпечення сталого розвитку водогосподарського комплексу України : автореф.
Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Добрянська Тетяна Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 20, [1] с. : рис.
281. РА424120 Думановська С. В. Мотиваційний механізм в системі управління розвитком сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Думановська Світлана Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2016. - 24 с. : рис., табл.
282. РА424167 Дюжев В. Г. Теоретико-методичні засади підвищення інноваційної сприйнятливості підприємств до технологій нетрадиційної відновлювальної енергетики : автореф.
Мотиваційний механізм - сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, які зацікавлюють людину у здійсненні певної економічної діяльності з метою задоволення потреб і реалізації інтересів.
Відно́влювана енерге́тика (англ. renewable energetics) - енергетична галузь, що спеціалізується на отриманні та використанні енергії з відновлюваних джерел енергії.
дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Дюжев Віктор Геннадійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 40 с. : рис., табл.
283. РА424291 Залізнюк В. П. Формування ефективної маркетингової стратегії експортної діяльності підприємства в умовах євроінтеграції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Залізнюк Вікторія Петрівна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. - Київ, 2016. - 24 с.
284. РА424273 Зубко К. Ю. Оцінка і прогнозування еколого-економічних збитків впливу будівельної галузі на довкілля : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Зубко Катерина Юріївна ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2016. - 20, [1] с.
285. РА424258 Каширнікова І. О. Управління інноваційним потенціалом будівельного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Каширнікова Ірина Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". - Дніпропетровськ, 2016. - 21 с. : рис., табл.
286. РА424104 Колесников В. І. Розвиток сільських територій регіонів України в умовах євроінтеграційних процесів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Колесников Вячеслав Ігорович ; Акад. муніцип. упр. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
287. РА424313 Мартиненко М. В. Методологічне забезпечення розвитку системи організаційних знань у структурі професійної освіти працівників промисловості : автореф.
Україна - унітарна держава, регіонами якої є 24 області, 1 автономна республіка (АР Крим) і 2 міста зі спеціальним статусом: Київ і Севастополь.
Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.
дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / Мартиненко Марина Вікторівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків, 2016. - 40 с. : рис., табл.
288. РА424278 Матвійчук І. О. Формування системи антикризового управління на засадах диверсифікації діяльності підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Матвійчук Іванна Олегівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2016. - 21 с. : рис.
289. РА424296 Олексенко О. О. Педагогічні умови підготовки майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності до міжкультурної комунікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Олексенко Олена Олексіївна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка.
Олекса́ндр Петро́вич Довже́нко (29 серпня (10 вересня) 1894(18940910), хутір В'юнище, нині у межах смт Сосниця - 25 листопада 1956, Передєлкіно, Московська область) - український радянський письменник, кінорежисер, кінодраматург, художник, класик світового кінематографу.
- Глухів, 2016. - 23 с.
290. РА424284 Панасюк О. Ю. Особливості управління соціально-економічним розвитком сільських територій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Панасюк Олеся Юріївна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
291. РА424044 Пашечко О. А. Еколого-економічні засади раціонального використання відновних джерел енергії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Пашечко Оксана Анатоліївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2016. - 20 с. : рис.
292. РА424266 Пінчук С. С. Науково-методичні основи оцінки ефективності функціонування підприємств залізничного транспорту : автореф.
Залізни́чний тра́нспорт (залізни́ця) - вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пінчук Світлана Станіславівна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. - Київ, 2016. - 24 с. : рис., табл.
293. РА424035 Пластун О. Л. Прогнозування цін на фінансових ринках на основі біржової інформації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Пластун Олексій Леонідович ; Укр. акад. банк. справи. - Суми, 2016. - 38 с. : рис.
294. РА424161 Платонов О. І. Економічна безпека транспортних підприємств у мультимодальних перевезеннях вантажів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Платонов Олег Ісаакович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. - Київ, 2016. - 24 с. : рис.
295. РА424333 Помазун О. М. Моделі та інформаційні технології підтримки прийняття рішень з управління бізнес-процесами підприємства : автореф.
Бі́знес-проце́с (англ. Business Process) - будь-яка діяльність, що має вхідний продукт, додає вартість до нього, та забезпечує вихідний продукт для внутрішнього або зовнішнього споживача. Зміст 1 Опис 2 Моделювання та симуляція 3 Автоматизація та комп'ютеризація бізнес-процесів 4 Див.
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Помазун Оксана Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана".
Ге́тьман Вади́м Петро́вич (нар. 12 липня 1935, с. Снітин, Лубенський район, Полтавська область, Українська РСР, СРСР - пом. 22 квітня 1998, Київ, Україна) - український політик та фінансист. Вбитий у 1998 році.
- Київ, 2016. - 20 с. : рис.
296. РА424114 Почтарук І. С. Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності вугільної промисловості регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Почтарук Інна Станіславівна ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України". - Львів, 2016. - 20 с. : рис.
297. РА424041 Прокопенко Т. О. Інформаційні технології управління організаційно-технологічними об'єктами в умовах невизначеності та ризиків : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Прокопенко Тетяна Олександрівна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2016. - 44 с. : рис.
298. РА424055 Сахарнацька Л. І. Формування організаційно-економічного механізму екологізації лісового комплексу регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Сахарнацька Людмила Іванівна ; Мукачів. держ. ун-т. - Мукачево, 2016. - 20 с. : табл.
299. РА424101 Сукач О. О. Управління витратами на оплату праці підприємств машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Сукач Ольга Олексіївна ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса, 2016. - 21 с. : табл.
300. РА424045 Трусова Т. С. Засоби макроекономічного розвитку туристичного підприємництва в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Трусова Тетяна Сергіївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2016. - 20 с. : рис.
301. РА424122 Федусенко А. О. Методи та моделі інформаційної системи оперативного управління логістикою вантажоперевезень у будівництві : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Федусенко Анатолій Олександрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2016. - 22 с. : рис.
302. РА424272 Циганенко О. В. Стратегії соціо-еколого-економічного розвитку міських територій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Циганенко Олена Василівна ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2016. - 22 с. : табл., рис.
303. РА424046 Шелюк А . А. Науково-методичні засади формування системи депозитного менеджменту банку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Шелюк Асіят Ашурбєківна ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2016. - 23 с. : рис.
304. РА424310 Ярмоліцька О. В. Економічні засади інноваційно-інвестиційного відтворення основних виробничих засобів підприємств залізничного транспорту : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ярмоліцька Ольга Василівна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. - Київ, 2016. - 23 с. : рис.
305. РА424301 Ястребова О. В. Планування витрат на інвестиційні проекти з урахуванням їх ефективності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ястребова Олена Валеріївна ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2016. - 20 с. : табл.
306. ВА804100 "Актуальні проблеми економіки та фінансів", міжнародна науково-практична конференція(6 ; 2016 ; Київ).VI Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми економіки та фінансів", 30 червня 2016 : зб.
Інвестиційний проект - це сукупність поєднаних в одне ціле намірів і практичних дій з метою здійснення інвестиційних вкладень, з метою забезпечення визначених конкретних фінансових, економічних, виробничих і соціальних заходів з метою отримання прибутку.
Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.
тез. наук. робіт / Міжнар. наук. журн. (Intern. sci. j.), Фінанс.-екон. наук. рада ; [редкол.: Тарасенко І. О. (голова) та ін.]. - Київ : Спринт-Сенрвіс, 2016. - 64 с.
307. ВА803803 Антохов А. А. Регіональна економіка та інтелектуалізація суспільства: інноваційні аспекти взаєморозвитку : [монографія] / Андрій Анатолійович Антохов ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Львів : БОНА, 2016. - 418 с. : рис., табл.
308. ВА803808 Бабайлов В. К. Менеджмент: наука и практика : учебник / В. К. Бабайлов ; Харьк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харьков : ХНАДУ, 2015. - 275 с. : рис.
309. ВА804105 Безкровний О. В. Соціальне страхування : навч.
Соціа́льне страхува́ння - фундаментальна основа державної системи соціального захисту населення, що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих працездатними членами суспільства.
посіб. / О. В. Безкровний, В. І. Аранчій, В. І. Лихопій ; Полтав. держ. аграр. акад. - Полтава : ПДАА, 2016. - 219 с. : рис., табл.
310. ВА803725 Бойко-Гагарін А. С. Музейний маркетинг : [рек. матеріали] / Бойко-Гагарін А. С. ; Нац. музей історії України. - Київ : НАКККіМ, 2016. - 67, [1] с.
311. ВС61160 Все об эксплуатации автомобиля на предприятии : практ. рук. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2016. - 95 с. - (Библиотека "Баланс" ; №14, июль 2016)
312. ВА803902 Гавкалова Н. Л. Ринок цінних паперів: особливості та фінансове забезпечення його функціонування : монографія / Гавкалова Н. Л.
Націона́льний музе́й істо́рії Украї́ни (НМІУ) - провідний історичний музей України. Заснований у 1899 році в Києві, з 1944 року розташовується у будівлі на Старокиївській горі. У музеї історії України зберігаються етнографічні, археологічні, нумізматичні колекції, стародруки, твори живопису і скульптури та інші історичні експонати.
Фо́ндовий ри́нок (ри́нок ці́нних папе́рів) - частина ринку капіталів, де здійснюються емісія, купівля і продаж цінних паперів.
, Шутєєва О. Ю. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 183 с. : рис., табл.
313. ВА804039 Гросул В. А. Управління конкурентним потенціалом підприємств роздрібної торгівлі : монографія / В. А. Гросул, М. В. Афанасьєва, А. В. Янчев ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2016. - 204, [40] с. : рис., табл.
314. ВА803732 Гуцаленко Л. В. Обліково-контрольне забезпечення операційної та інвестиційної нерухомості сільськогосподарських підприємств : [монографія] / Гуцаленко Л. В., Дубініна М. В., Яремчук Н. Ф. - Миколаїв : Швець В. М., 2016. - 280 с. : рис., табл.
315. ВА803753 Дикань О. В. Організаційно-економічний інструментарій забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств залізничного транспорту : монографія / Дикань Олена Володимирівна ;
Олена Володимирівна (рос. Елена Владимировна), повне ім'я Олена Володимирівна Російська, також Олена Володимирівна Романова (рос. Елена Владимировна Российская, Елена Владимировна Романова), (нар. 17 січня 1882 - пом. 13 березня 1957)
Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків : УкрДУЗТ, 2016. - 443 с. : рис., табл.
316. ВА803924 Дорошук Г. А. Управління організаційним розвитком: теоретичні та концептуальні основи : монографія / Г. А. Дорошук ; за ред. проф. Харічкова С. К. ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса : Бондаренко М. О., 2016. - 195 с. : рис., табл.
317. Р130743 Доценко Н. В. Основы управления проектами : учеб. пособие по лаб. практикуму / Н. В. Доценко, И. А. Гончар, Т. И. Бондарева ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков : ХАИ, 2016. - 39 с. : рис., табл.
318. ВА803804 Екологічний вектор модернізації економіки та освіти - європейський контент сталого розвитку регіонів : [монографія] : за матеріалами наук.-практ. круглого столу "Економіко-екологічна складова сталого розвитку регіону в освітніх процесах Запоріжжя", 25.03.2016 / [Банах В. А. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Метеленко Н. Г. ; Запоріз. держ. інж. акад., Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Запоріжжя ; Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. - 457 с. : рис., табл.
319. ВА803799 Економіка довкілля і природних ресурсів : монографія / [Дзядикевич Ю. В.
Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.
та ін.] ; за наук. ред. д-ра техн. наук Ю. В. Дзядикевича ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : Астон, 2016. - 391 с. : рис., табл.
320. Р130741 Економіка підприємств торгівлі та ресторанного господарства : плани семінарів та метод. вказівки для самост. роботи студентів напряму підгот. 6.030507 "Маркетинг" всіх форм навчання / Укоопспілка, Львів. торг.-екон. ун-т ; [уклад.: Міценко Н. Г., Ільчук О. О.]. - Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. - 43, [1] с. : табл.
321. ВА803918 Ефремов С. Оптимизация бизнеса в кризис: практические шаги : практ. советы по ведению бизнеса в условиях кризиса или нестабильности экономики / Сергей Ефремов, Александр Максюта. - Харьков : Фактор, 2016. - 191, [1] с. : ил.
322. ВА803925 Жаворонкова Г. В. Стратегічне управління економічною безпекою: держава, регіон, аграрна сфера : монографія / Г. В. Жаворонкова, В. О. Жмуденко, В. О. Жаворонков. - Умань : Сочінський М. М. [вид.], 2016. - 355 с. : рис., табл.
323. ВА803738 Зачосова Н. В. Формування системи економічної безпеки фінансових установ : монографія / Н. В. Зачосова ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю . А., 2016. - 374 с. : рис., табл.
324. ВА803572 Зінченко М. А. Фінансові потоки місцевих бюджетів України: теорія та практика управління : [монографія] / Зінченко М. А. ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : Кримполіграфпапір, 2016. - 258 с. : рис., табл.
325. ВА803816 Іванов С. В. Вплив збройного конфлікту (війни, бойових дій) на вартість підприємства : монографія / Іванов С. В. ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті [та ін.]. - Дніпропетровськ : Герда, 2015. - 183 с. : рис., табл.
326. ВА803579 Каныгин Ю. М. Физическая экономия как альтернатива политэкономии. Энергия прогресса / Ю. Каныгин. - Киев : Арий, 2016. - 271, [4] с. : фот.
327. ВА803571 Капінос Г. І. Управління якістю : навч. посіб. / Г. І. Капінос, І. В. Грабовська. - Київ : Кондор, 2016. - 277 с. : рис., табл.
328. ВА803802 Ковальчук Г. О. Технології навчання економічних дисциплін в системі неперервної освіти (теоретико-методичний аспект) : монографія / Ковальчук Г. О. ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2013. - 510 с. : рис., табл.
329. ВА803917 Кожушко Л. Ф. Основи менеджменту і маркетингу : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Будівництво" / Л. Ф. Кожушко, Т. О. Кузнецова, О. Ю. Судук ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2016. - 291 с. : рис., табл.
330. ВА803745 Кононова К. Ю. Інформаційна економіка: моделювання еволюційних процесів : монографія / К. Ю. Кононова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 310 с. : рис., табл.
331. ВА804118 Крикун О. А. Управление качеством : учеб. пособие / О. А. Крикун ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2013. - 377 с. : рис.
332. ВА803787 Логістика : навч. посіб. / [Мельникова К. В. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Ястремської О. М. ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 271 с. : рис., табл.
333. ВА803574 Луців О. Р. Конкурентна стратегія підприємства в умовах невизначеності : монографія / Луців Ольга Романівна ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". - Тернопіль : Астон, 2016. - 199 с. : табл., рис.
334. ВА803901 Малярець Л. М. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Економетрика" в середовищі MATLAB : навч. посіб. / Малярець Л. М., Ковальова К. О. ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 190 с. : рис., табл.
335. ВА803967 "Маркетингове управління конкурентоспроможністю", міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів(7 ; 2016 ; Дніпропетровськ).Маркетингове управління конкурентоспроможністю. VII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів, 25 березня 2016 р. : тези доп. / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. маркетингу (Україна) [та ін.] ; [за наук. ред. І. В. Тараненко]. - Дніпропетровськ : Ун-т ім. А. Нобеля, 2016. - 179 с. : рис., табл.
336. В356310/10 "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", ювілейний міжнародний молодіжний форум (20 ; 2016 ; Харків) Матеріали 20-го ювілейного Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", 19-21 квітня 2016 р. Т. 10: Конференція "Актуальні проблеми економічної кібернетики та економічної безпеки". - 2016. - 128 с. : рис., табл.
337. ВА803779 "Актуальні питання економічних наук", міжнародна науково-практична конференція(3 ; 2016 ; Київ).Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання економічних наук" (13-14 травня 2016 року). - Київ ; Херсон : Гельветика, 2016. - 127 с. - (Молодий вчений. Конференція)
338. ВА804102 "Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи", міжнародна науково-практична Інтернет-конференція(7 ; 2016 ; Харків).Матеріали VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи", 7-8 квітня 2016 року / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка ; [редкол.: В. І. Жила та ін.]. - Харків : ХНТУСГ, 2016. - 329 с.
339. ВА803908 "Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах трансформації національної економіки", всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених(11 ; 2016 ; Львів).Матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах трансформації національної економіки", Львів, 21-22 квітня 2016 року / Львів. комерц. акад. [та ін.]. - Львів : Вид-во ЛКА, 2016. - 164 с. : рис., табл.
340. ВА803905 Матюшенко І. Ю. Євроінтеграція України в системі міжнародної економічної інтеграції : навч. посіб. / І. Ю. Матюшенко, С. В. Беренда, В. В. Рєзніков ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 495 с. : рис., табл.
341. ВА803950 Мельник В. М. Фіскальні ефекти управлінської діяльності в оподаткуванні : монографія / В. М. Мельник, Н. М. Крючкова, Д. С. Степанова ; ПВНЗ "Європ. ун-т". - Тернопіль : Астон, 2015. - 201 с. : рис., табл.
342. ВА803894 Методичні рекомендації до виконання практичних завдань і плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Економічний аналіз" для студентів напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена КУзнеця ; [уклад. Є. П. Кожанова]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 66 с. : табл.
343. Р130747 Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Облік і аналіз персоналу" для студентів спеціальності 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. С. В. Мішина]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 31 с. : табл.
344. СТ8087 Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 14 с. - (Національний стандарт України)
345. ВС61150 Организация бухгалтерского учета на предприятии от А до Я : практ. рук. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2016. - 95 с. - (Библиотека "Баланс" ; № 13, июль 2016 г.)
346. ВС61154 Організація бухгалтерського обліку на підприємстві від А до Я : практ. керівництво. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2016. - 95 с. - (Бібліотека "Баланс" ; № 13, липень 2016 р.)
347. ВА803731 Організація міжнародних автомобільних перевезень вантажів : навч. посіб. / [Пономарьова Н. В. та ін.] ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2014. - 179 с. : рис., табл.
348. ВА803800 Основи охорони праці та безпека життєдіяльності : навч. посіб. / [О. В. Полярус та ін.] ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2015. - 403 с. : рис., табл.
349. ВА804067 Охорона праці в деревообробній промисловості : навч. посіб. / С. О. Апостолюк [та ін.]. - Київ : Основа, 2003. - 487 с. : рис., табл.
350. ВА803715 Практикум з дисциплін "Основи охорони праці", "Охорона праці в галузі" : навч. посіб. / В. В. Іванишин [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. В. В. Іванишина та канд. техн. наук, доц. М. П. Супровича ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, Інж.-техн. ф-т, Каф. охорони праці та фіз. виховання. - Кам'янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. - 303 с. : рис., табл.
351. ВА803966 "Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкового середовища", всеукраїнська науково-практична конференція(5 ; 2016 ; Дніпропетровськ).Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкового середовища. V Всеукраїнська науково-практична конференція, 28 березня 2016 р. : тези доп. / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. економіки підприємства та міжнар. бізнесу. - Дніпропетровськ : Ун-т ім. А. Нобеля, 2016. - 130 с. : рис., табл.
352. ВА804037 Прокопець Л. В. Аудит персоналу : зб. тестів і практ. завдань / Л. В. Прокопець, Л. Д. Водянка ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2016. - 55 с.
353. Р130740 Робоча програма навчальної дисципліни "Лабораторний практикум: бухгалтерський облік з використанням 1С: Бухгалтерії" для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. І. Г. Волошан, А. О. Литвиненко]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 42 с. : табл.
354. ВА803909 Робоча програма навчальної дисципліни "Організація бухгалтерського обліку" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. А. А. Пилипенко]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 59 с. : табл.
355. ВА803910 Робоча програма навчальної дисципліни "Організація туризму (організація туристичних подорожей)" для студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм" усіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: О. О. Стрижак, А. В. Кравцова]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 63 с. : табл.
356. Р130744 Робоча програма навчальної дисципліни "Системний аналіз соціально-економічних процесів" для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Раєвнєва О. В., Чанкіна І. В., Бобкова О. Ю.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 43 с. : табл.
357. Р130745 Робоча програма навчальної дисципліни "Статистичний аналіз ризиків та методи їх оцінювання" для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Раєвнєва О. В., Дериховська В. І.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 47 с. : табл.
358. ВА803583 Розвиток аграрного бізнесу в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. за участю інозем. студентів, 15-17 квіт. 2016 р., м. Тернопіль / Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т аграр. економіки і менеджменту ; [редкол.: Язлюк Б. О. (голова) та ін.]. - Тернопіль : Астон, 2016. - 220, [1] с. : рис.
359. СТ8089 Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організацій. Загальні принципи та настанова. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 19 с. : рис. - (Національний стандарт України)
360. ВА803719 Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону: передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / [Є. П. Качан та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, д-ра екон. наук, проф., заслуж. діяча науки і техніки України, О. М. Десятнюк, д-ра екон. наук, проф. ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 439 с. : рис., табл.
361. ВА803931 Страхування : робоч. зошит студента / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад.]: Пікус Р. В. [та ін.]. - Київ : Компринт, 2016. - 101 с.
362. ВА803936 Сучасні технології управління розвитком підприємств України: механізми, реалії, перспективи : колект. монографія / [Балук Н. Р. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. В. Гринько ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ : Біла К. О. [вид.], 2016. - 503 с. : рис., табл.
363. ВА803923 Теоретико-методичні засади формування організаційного забезпечення управління економічною безпекою машинобудівного підприємства : [монографія] / [О. В. Халіна та ін.] ; за заг. ред. А. М. Штангрета ; Укр. акад. друкарства. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2016. - 249 с. : рис., табл.
364. ВА803780 "Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи", міжнародна науково-практична конференція(23 ; 2016 ; Чернівці).Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи. XXIII Міжнародна науково-практична конференція, 20-22 травня 2016 року / Чернів. облрада [та ін.]. - Чернівці : Рута, 2016. - 171 с. : рис., табл.
365. ВА796147 Транспортний комплекс України : нац. доп. / [Берестеннікова О. М. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Котлубай О. М. ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2014. - 176 с. : рис., табл.
366. ВС61161 Усе про експлуатацію автомобіля на підприємстві : практ. керівництво. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2016. - 95 с. - (Бібліотека "Баланс" ; № 14, липень 2016)
367. ВА803922 Фінансова безпека машинобудівного підприємства: методичні засади формування та забезпечення : [монографія] / [Х. О. Мандзіновська та ін.] ; за заг. ред. проф. А. М. Штангрета ; Укр. акад. друкарства. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2016. - 238 с. : рис., табл.
368. ВС61149 Фінансово-економічна безпека суб'єктів господарювання в умовах децентралізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (30 жовт. 2015 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [відп. ред. Глущенко В. В.]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 179 с. : рис., табл.
369. ВА804091 Чотирьохрівневе забезпечення соціально-економічного розвитку в умовах євроінтеграційних процесів (держава, регіон, галузь, підприємство) : монографія каф. екон. теорії / [С. М. Шкарлет та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. Ф. Савченка, канд. екон. наук Т. Л. Шестаковської ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів : ЧНТУ, 2016. - 319 с. : рис., табл.
370. ВА803576 Чуркіна І. Є. Діалектика трансформації бюджетної системи України в умовах глобалізації : монографія / І. Є. Чуркіна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". - Тернопіль : Астон, 2015. - 367 с. : рис., табл.
371. ВА803817 Шевчук О. А. Система державного фінансового контролю: формування та розвиток в Україні : монографія / О. А.
Бюдже́тна систе́ма Украї́ни - складається з державного бюджету України та місцевих бюджетів. До місцевих бюджетів належать бюджети обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування.
Державний фінансовий контроль - комплекс цілеспрямованих заходів органів, їх підрозділів чи службових осіб, які здійснюють державний фінансовий контроль у межах повноважень, встановлених законодавством України, з метою упередження, виявлення та припинення фінансових правопорушень на підконтрольному об'єкті щодо його фінансово-господарської діяльності, а також забезпечення законності, фінансової дисципліни та ефективності формування і витрачання коштів, у тому числі бюджетних, та інших активів у процесі володіння, розпорядження, використання і відчуження державного майна, відшкодування збитків та встановлення міри відповідальності у разі порушення фінансового, у тому числі бюджетного, законодавства.
Шевчук ; Держ. фіскал. служба України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. - Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2016. - 377 с. : рис., табл. - (Серія "Податкова та митна справа в Україні" ; т. 65)
372. ВА796148 Шершун М. Економіка лісового господарства : навч.
Лісове господарство Лісове́ господа́рство - галузь матеріального виробництва, що вивчає, веде облік і відтворення, охорону і захист лісів, а також регулювання їх використання в цілях задоволення потреб в лісових ресурсах.
посіб. / Микола Шершун, Марія Плескач ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 183 с. : рис., табл.
373. ВА804092 Юринець З. В. Самоменеджмент : підручник / Зорина Юринець ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : СПОЛОМ, 2015. - 359 с. : рис., табл.
374. ВА804043 Янчева Л. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління капіталом підприємств торгівлі: теорія та практика : монографія / Л. М. Янчева, Н. Б. Кащена, Г. Л. Чміль ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2016. - 323 с. : рис., табл.
375. ІС15219 "Organization, technology and management in construction", international conference(12 ; 2015 ; Primošten).12th international conference "Organization, technology and management in construction", 02 - 05 September 2015, Primošten, Croatia : book of abstracts / Croatian assoc. for construction management, Univ. of Zagreb, Fac. of civil engineering ; ed.: Anita Cerić [et al.]. - Zagreb : Croatian association for construction management, 2015. - 93 s. : phot.
376. ІВ222769 "Uprava u digitalno doba: otvoreni podaci", forum za javnu upravu(8 ; 2015 ; Zagreb).8. forum za javnu upravu. Tema: Uprava u digitalno doba: otvoreni podaci, Zagreb, 4. ožujak 2015 / Friedrich-Ebert-Stiftung, Inst. za javnu upravu ; [ured.: doc. dr. sc. Anamarija Musa] . - Zagreb : [s. n.], 2015. - 52 s. : sl.
377. ІВ222759 Dragun T. Hrvatska Poštanska Banka u Braniteljskom bankarskom skupu / Dr.Tomislav Dragun. - Zagreb : Ognjište, 2012. - 157 s. : fot. - (Knjižnica "Na bunaru" ; knj. 1)
378. ІР8847 Free trade agreements and SME: the case of Ukraine / Institute for economic research and policy consulting. - Kyiv : Institute for economic research and policy consulting, 2015. - 32 p. : tab.
379. ІВ222775 Policy responses to precarious work in Asia / ed. by Hsin-Huang Michael Hsiao, Arne L. Kalleberg, Kevin Hewison. - Taipei : Institute of sociology, Academia Sinica, 2015. - IX, 260 p. : fig., tab.
380. ІВ222908 Socio-economic guidelines of fiscal policy : monogr. / Ternopil nat. econ. univ. ; [Piotr Jacek Bialowąs et al.] ; ed. by dr of economics, prof. Andrzej Gospodarowicz, dr of economics, prof. Andriy Krysovatyy . - Ternopil : TNEU, 2016. - 239 p. : fig., tab.
381. ІС15216 Sto godina u službi gospodarstva: Zagrebački velesajam, 1909.-2009. : / ured. Ante Gavranović (gl. ured.), Zlatko Rebernjak ; prijev. na engl. Jeremy White. - Zagreb : Zagrebački velesajam, 2009. - 175 s. : il., fot.
382. ІВ222784 The transoceanic exchange / ed. by Te-Lan Chu. - [Taipei] : Academia Sinica, [2013]. - XIII, 252 p. : ill., tab. - (Papers from the fourth international conference on sinology)
383. ВА803615 Ачкоски Б. Проблеми на земјишните односи во Република Македонија и општина Прилеп / Благоја Ачкоски. - Прилеп : Друштво за наука и уметност - Прилеп, 2015. - 159 c. : табл.

1   2   3   4   5   6   7