Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій

Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
Сторінка5/7
Дата конвертації19.04.2017
Розмір1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Політика. Політичні науки
384. РА424105 Бучин М. А. Еволюція демократичних принципів виборів та особливості їхньої реалізації в Україні : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Бучин Микола Антонович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 40 с.
385. РА424308 Жиган Д. Ф. Політико-правові засади застосування політичних технологій у виборчому процесі : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Жиган Дмитро Федорович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2016. - 20 с.
386. РА424292 Заводовський І. А. Українсько-білоруські відносини як чинник безпеки Балто-Чорноморського регіону : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 21.01.01 / Заводовський Ілля Анатолійович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ, 2016. - 19 с.
387. РА424307 Крицкалюк Н. І. Інституціоналізація громадянського суспільства як чинник становлення демократії в Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Крицкалюк Назар Іванович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2016. - 20 с.
388. РА424112 Мирош М. В. Суспільно-географічні засади політичної активності в Західному регіоні України в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мирош Марія Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 20 с.
389. РА424249 Михалюк Н. Ю. Діяльність Ради Європи у сфері сприяння демократії в Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Михалюк Назар Юрійович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 20 с.
390. РА424270 Шкробанець О. І. Формування громадської думки в Україні і Російській Федерації у контексті євроінтеграційного курсу на початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Шкробанець Олена Ігорівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 24 с.
391. ВА804098 "Європейська інтеграція та національна ідентичність: інституційний і ціннісний виміри", українсько-польський науковий форум(2 ; 2016 ; Львів).II Українсько-польський науковий форум "Європейська інтеграція та національна ідентичність: інституційний і ціннісний виміри" : [матеріали форуму] / Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [ред.: О. Горбач, К. Сігідус]. - Львів ; Olsztyn : Сорока Т. Б., 2016. - 483 с.
392. В356321/1 Гулиев, Ариф Джамиль оглы Украино-азербайджанские отношения: право, политика, дипломатия. Т. 1. - 2014. - 655, [16] с. : фот.
394. ВА803580 Теорія міжнародних відносин.
Теорія міжнародних відносин - вивчення міжнародних відносин з теоретичної точки зору; ця наука намагається забезпечити концептуальну основу, на якій можна аналізувати міжнародні відносини.
Міжнародні відносини та світова політика : навч. посіб. / [М. П. Требін та ін.] ; за ред. проф. М. П. Требіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2016. - 538, [1] с.
395. ВА804080 Цивілізаційні виклики для сучасної України : монографія / [О. В. Дашевська та ін. ; за заг. ред. Д. В. Прошина] ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ : Ун-т ім. А. Нобеля, 2016. - 125, [8] с. : іл.
396. ІВ222919 Mykhaylenko V. V. A glossary of political terms on cross-cultural principles: English-Ukrainian / Valery V. Mykhaylenko, Max V. Mykhaylenko. - Chernivtsi : Druk Art, 2016. - 347 p.
397. ІВ222913 Palyvoda L. Defining civil society for Ukraine: research report / L. Palyvoda [et al.] ; ed. by D. O. Stodilka. - Kyiv : CCC creative center, 2016. - 74 p.


Держава і право. Юридичні науки
398. РА424164 Буханевич О. М. Теоретико-правові та праксеологічні засади надання адміністративних послуг в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Буханевич Олександр Миколайович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ, 2016. - 42 с.
399. РА424173 Вовк Т. В. Дія міжнародних договорів у країнах англосаксонської правової системи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Вовк Тарас Володимирович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ, 2016. - 20 с.
400. РА424162 Євмін А. М. Касаційне оскарження судових рішень у кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Євмін Анатолій Миколайович ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. - Ірпінь, 2016. - 18 с.
401. РА424178 Карп'юк М. В. Насильницькі злочини проти власності за кримінальним правом України та Республіки Польща: порівняльний аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Карп'юк Мар'яна Василівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2016. - 20 с.
402. РА424280 Кастарнов Д. Б. Доказування обставин, які характеризують особу обвинуваченого (підозрюваного), у кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кастарнов Дмитро Борисович ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2016. - 20 с.
403. РА424024 Койчева О. С. Рахункова палата як суб'єкт фінансового контролю : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Койчева Ольга Семенівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2016. - 24 с.
404. РА424290 Кравченко Н. С. Суб'єкти доказування цивільного позову в кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кравченко Наталія Станіславівна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2016. - 21 с.
405. РА424324 Лещенко В. В. Організаційно-правовий механізм державного регулювання системи банківського нагляду в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Лещенко Віктор Володимирович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
406. РА424163 Максимів О. Д. Теоретичні засади політики України у сфері протидії злочинності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Максимів Ольга Дмитрівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2016. - 20 с.
407. РА424117 Росік Т. В. Роль судової практики в сучасній правотворчості: теоретико-прикладні аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Росік Тетяна Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 20 с.
408. РА424288 Тайлієва Х. Р. Судові рішення у кримінальному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Тайлієва Христина Русланівна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2016. - 22 с.
409. РА424194 Цедік М. Г. Розвиток регіонального форсайту як засобу територіального управління : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Цедік Марія Герасимівна ; Акад. муніцип. упр. - Київ, 2016. - 20 с.
410. РА424236 Чекавська Я. О. Правові засади впровадження в Україні систем екологічного менеджменту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Чекавська Яна Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 18 с.
411. РА424287 Шульга О. В. Затримання уповноваженою службовою особою у кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шульга Олег Володимирович ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2016. - 23 с.
412. РА424025 Яковлєв І. П. Форми і методи публічного адміністрування у державній митній справі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Яковлєв Іван Петрович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2016. - 24 с.
413. ВА803584 Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників : матеріали VII Всеукр. наук. конф. студентів і аспірантів, присвяч. 85-річчю з дня народж. акад. НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. діяча науки і техніки України Ю. М. Грошевого (Харків, 24 трав. 2016 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Д. М. Говорун (голов. ред.) та ін.]. - Харків : Право, 2016. - 302, [1] с.
414. СО34526 Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф., 24 квіт. 2015 р. / Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України ;
Союз юристів України Союз юристів України - сучасна українська громадська організація, що об'єднує діячів правової сфери України.
[редкол.: Ю. Л. Бошицький, Ю. С. Шемшученко. О. В. Чернецька]. - Львів : СПОЛОМ, 2015. - 179 с.
415. ВА796143 Бакумов О. С. Конституційне право громадян України на участь у виборах і референдумах та проблеми його реалізації : монографія / О. С. Бакумов ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2015. - 245, [1] с.
416. ВА803797 Білаш О. В. Кримінально-правова характеристика незаконних дій щодо релігійних споруд або святинь : монографія / Олександр Білаш ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2015. - 209, [1] с.
417. ВА796144 Ващенко Ю. В. Адміністративно-правовий статус енергетичного регулятора в Україні: сучасний стан та шляхи реформування у контексті європейської інтеграції : монографія / Ю. В. Ващенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Юрінком Інтер, 2015. - 286, [1] с.
418. СО34530 Виборчі спори: експертна оцінка якості судових рішень (місцеві вибори 2015 року) : аналіт. звіт / [Т. Калмиков та ін.] ; USAID від америк. народу, Проект "Справедиве правосуддя", Ін-т приклад. гуманітар. дослідж. - Харків : Ін-т приклад. гуманітар. дослідж., 2016. - 64 с. : табл.
419. С11587/3 Володимирська, 15. Історія і практична діяльність міліції міста Києва. Т. 3. - 2016. - 751 с. : фот.
420. ВА803757 Гавриленко О. А. Історія держави і права України : хрестоматія-практикум : навч. посіб. для студентів ВНЗ України напряму підгот. 6.030202 - "Міжнародне право" / О. А. Гавриленко, І. А. Логвиненко, Л. В. Новікова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 346, [1] с.
421. ВС61171 Ганс Гросс : пр. вченого та літ. про нього з фондів Наук. б-ки Чернів. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича : бібліогр. покажч. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Наук. б-ка, Юрид. ф-т ; [уклад.: С. І. Нежурбіда та ін. ; наук. ред.: С. І. Нежурбіда, Є. Д. Скулиш ; авт. вступ. ст.: С. І. Нежурбіда, К. Пробст ; пер.: К. Бруннер, О. Матійчук, Г. Чуйко]. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2015. - 220 с. : іл. - (Серія "Вчені Чернівецького університету")
422. ВА804085 Гутів Б. І. Становлення правових основ соціального захисту в Гетьманщині (друга половина XVII - XVIII ст.) / Богдан Гутів. - Львів : Тріада плюс : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2016. - 79 с.
423. ВА803581 Державний науково-дослідний інститут МВС України: завдання, дослідження, проблеми : довідник / М-во внутр. справ України ; [упоряд.: Проценко Т. О. та ін. ; за заг. ред. В. О. Криволапчука]. - Київ : ДНДІ МВС України, 2016. - 214 с. : фот.
424. ВА804119 Долгий О. О. Гарантії законності у сфері податкової діяльності в Україні: адміністративно-правовий вимір : монографія / Долгий Олександр Олександрович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". - Кам'янець-Подільський : Рута, 2016. - 326, [3] с. : табл.
425. ВА804235 Екологічне право України : навч. посіб. / Андріанова Ж. І. [та ін.] ; [за заг. ред. І. С. Тімуш]. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2016. - 319 с.
426. СО34520 Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. / Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдержадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю. Л. та ін.]. - Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. - 185 с.
427. Р130750 Ємченко І. В. Експертиза в митній справі та міжнародній торгівлі : тест. завдання для студентів спец. "Товарознавство та експертиза в митній справі" ОКР спеціаліст та ОС магістр ден. та заоч. (дистанц.) форм навчання / [Ємченко І. В., Барна М. Ю.] ; Укоопспілка, Львів. торг.-екон. ун-т. - Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. - 43 с.
428. Р130754 Завдання до практичних занять із навчальної дисципліни "Державна служба" для слухачів магістратури за спеціальністю 8.15010002 "Державна служба" всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. А. Г. Кабанець]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 26 с.
430. ВА803747 Здоровко С. Ф. Судова система Франції : монографія / С. Ф. Здоровко, В. І. Сідоров ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 187 с.
431. ВА804244 Земельне право України : практикум / Губарєв С. В. [та ін.]. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2016. - 119 с.
432. ВС61128 Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання яких підвідомче Національній поліції : практ. посіб. / [авт.-уклад.: Т. П. Мінка та ін.]. - Харків : Право, 2016. - 181 с.
433. СО34543 Коротюк О. В. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Алгоритм роботи нотаріуса : практ. посіб. / [О. В. Коротюк, К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов ; за заг. ред. К. І. Чижмарь] ; Ін-т права та післядиплом. освіти М-ва юстиції України. - Київ : ОВК, 2016. - 156 с. : іл.
434. ВА803928 Коротюк О. В. Запити нотаріуса : зразки док. / О. В. Коротюк. - Київ : ОВК, 2016. - 57 с.
435. ВА803929 Коротюк О. В. Постанови про відмову у вчиненні нотаріальних дій : зразки док. / О. В. Коротюк. - Київ : ОВК, 2016. - 95 с.
436. ВА804231 Макушев П. В. Международное право : словарь-справочник : учеб. пособие / П. В. Макушев, А. В. Хридочкин ; Днепропетр. гуманитар. ун-т. - Днепропетровск : Середняк Т. К., 2016. - 414 с.
437. ВА796134 Матат Ю. І. Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання в правозастосовній діяльності : монографія / Ю. І. Матат ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2015. - 174, [1] с.
438. ВС61181 "Применимое право в международном коммерческом арбитраже. Практика применения Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров", международные арбитражные чтения памяти академика Побирченко И. Г.(3 ; 2015 ; Киев).Материалы III Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И. Г. "Применимое право в международном коммерческом арбитраже. Практика применения Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров", 13 ноября 2015 года : [сб. докл.] / Междунар. коммерч. арбитраж. суд и Мор. арбитраж. комис. при Торг.-пром. палате Украины. - Киев : МКАС и МАК при ТТП Украины, 2016. - 177 с.
439. ВА803775 "Юридичні науки: проблеми та перспективи", міжнародна науково-практична конференція(4 ; 2016 ; Київ).Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Юридичні науки: проблеми та перспективи" (20-21 травня 2016 року). - Київ ; Херсон : Гельветика, 2016. - 143 с. - (Молодий вчений. Конференція)
440. Р130755 Методичні рекомендації до виконання практичних завдань і плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Проектний менеджмент у публічному адмініструванні" для студентів спеціальності 8.15010008 "Публічне адміністрування" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. В. І. Мельник]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 38 с. : табл.
441. ВА803739 Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення : зб. матеріалів конф. до 125-річчя від дня народж. В. М. Корецького, 19 лют. 2015, м. Київ / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України [та ін.] ; [редкол.: Шемшученко Ю. С. (голова) та ін.]. - Львів : СПОЛОМ, 2015. - 315 с.
442. СО34542 Мій дім – чужа фортеця: право власності в умовах збройного конфлікту на сході України : [доповідь] / [О. А. Біда та ін. ; за заг. ред. А. П. Бущенка] ; USAID від америк. народу, Ukrainian Helsinki human rights union. - Київ : Румес, 2016. - 125 с. : фот.
444. ВА804112 Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. з підгот. до іспиту / [уклад.: О. Ю. Дудченко та ін. ; відп. ред.: О. О. Овсяннікова, І. В. Юревич]. - Харків : Право, 2016. - 196, [1] с.
445. В356330/2 Панасюк, Олег Терентійович Начатки трудового права. Лекція 2: Поняття трудового права (найменування трудового права, предмет трудового права, метод трудового права, система трудового права, відмежування трудового права від інших галузей, наука трудового права). - 2016. - 73 с.
446. ВА803582 Парламентська коаліція: вітчизняний досвід та європейська практика / [О. Л. Копиленко та ін. ; пер. Т. Л. Гладкова, С. С. Горькавий, Ю. В. Хорт] ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2016. - 256 с.
447. Р130752 Петришина М. О. Міжнародно-правові стандарти у сфері місцевого самоврядування : [наук. доп.] / М. О. Петришина, О. О. Петришин ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. - Харків : Право, 2016. - 41, [1] с. - (Серія "Наукові доповіді")
448. ВА803587 План законодавчого забезпечення реформ в Україні: актуальні питання реалізації : [зб. тез виступів учасників круглого столу] / Ін-т законодавства Верховної Ради України ; [упоряд.: Ю. В. Хорт, О. П. Маруженко]. - Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2016. - 151 с.
449. ВА803740 Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах : зб. матеріалів Міжнар. семінару, 29 лют. - 01 берез. 2016 р. (Львів), 03-04 берез. 2016 р. (Київ) / НАН України, Київ. ун-т права, Всесвіт. орг. інтелект. власності ; [редкол.: Бошицький Ю. Л. та ін.]. - Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. - 191 с.
450. В356048/7 Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. Вип. 7: Матеріали постійно діючого науково-практичного семінару (м. Харків, 27 травня 2016 року) / [редкол.: Гриненко С. О. (голов. ред.) та ін.]. - 2016. - 381 с.
451. ВА804248 Пріоритети розвитку юридичних наук у XXI столітті : матеріали круглого столу (30 трав. 2016 р., м. Київ) / Ф-т підприємництва і права Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну [та ін.] ; [відп. ред.: С. В. Губарєв, О. О. Лов'як, М. І. Кагадій]. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2016. - 124 с.
452. ВА804073 Україна. Закони Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів. - Київ : Парламент. вид-во, 2016. - 52 с. - (Серія "Закони України" ; вип. 13-14)
453. В356326/1 Проблеми державотворення України. Вип. 1. - 2015. - 92 с.
454. В353929/9 Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин. Т. 9: На основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання / [О. Л. Копиленко та ін. ; заг. ред. В. О. Зайчука]. - 2016. - 599 с.
455. ВА803774 Проблеми реалізації та забезпечення ефективності правових реформ : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (16 черв. 2016 р.). - Київ : АртЕк, 2016. - 149 с. - (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція")
456. ВА803965 "Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції", всеукраїнська науково-практична конференція(7 ;
Правова система України - це цілісна, структурно впорядкована за допомогою джерел права та інших юридичних засобів стійка взаємодія суб'єктів національного права, що забезпечує досягнення належного правопорядку як необхідної умови функціонування та розвитку українського суспільства.
2016 ; Дніпропетровськ).Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції. VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 25 березня 2016 р. : тези доп. / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. права. - Дніпропетровськ : Ун-т ім. А. Нобеля, 2016. - 179 с.
457. ВА803892 Робоча програма навчальної дисципліни "Правове забезпечення безпеки суб'єктів господарської діяльності в Україні" для студентів спеціальності 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: В. В. Сергієнко, А. С. Пешкова]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 62 с. : табл.
458. ВА803913 Русанова В. Б. Право на оскарження в суді постанови у справі про адміністративне правопорушення (сутність, гарантії та порядок реалізації) : монографія / В. Б. Русанова ; за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. Н. Б. Писаренко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2016. - 145, [1] с.
459. ВА803578 Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем : монографія / [О. Г. Данильян та ін.] ; за ред. проф. О. Г. Данильяна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2016. - 486, [1] с.
460. В355744/5 Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі.
Інтелектуальна власність, скорочено «ІВ» (англ. intellectual property) - результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інш.) або кількох осіб.
Вип. 5: Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 грудня 2015 р.) / [редкол.: Бошицький Ю. Л. та ін.]. - 2015. - 246 с.
461. ВА803756 Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / [Ю. Л. Бошицький та ін.] ; за заг. ред. проф., заслуж. юриста України Ю. Л. Бошицького ; Київ. ун-т права НАН України. - Львів : СПОЛОМ, 2015. - 439 с.
462. С11215/7 Сучасні проблеми правової системи України. Вип. 7: Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції, 26 листопада 2015 р. / [за ред. Ю. Л. Бошицького та ін.]. - Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. - 346 с.
463. ВА803956 Татулич І. Ю. Цивільна процесуальна форма в суді першої інстанції в Україні : монографія / І. Ю.
Суд першої інстанції - суд, який розглядає справу з початку, безпосередньо досліджує докази і виносить рішення (вирок) по суті.
Татулич ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2016. - 191 с.
464. ВА804111 Теорія держави і права : посіб. для підгот. до держ. іспитів / [Д. В. Лук'янов та ін.] ; за заг. ред. О. В. Петришина. - Харків : Право, 2016. - 195, [1] с.
465. ВА804227 Тихонова О. В. Фінансова безпека України: кримінально-правові та кримінологічні основи : монографія / О. В. Тихонова ; Нац. акад. внутр. справ. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. - 483 с. : рис., табл.
466. ВА803577 Фінансове право : підручник / [Кучерявенко М. П. та ін.] ; за ред. проф. М. П. Кучерявенка. - Харків : Право, 2016. - 438, [1] с.
467. ВА796130 Фінансове право : підручник / [Ю. М. Жорнокуй та ін.] ; за заг. ред. О. М. Бандурки, О. П. Гетманець ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Екограф, 2015. - 495 с.
468. ВА803758 Фінансове та матеріальне забезпечення наукової і науково-технічної діяльності: правове регулювання в Україні : навч.-довід. посіб. / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: М. Г. Вербенський та ін.]. - Київ : ДНДІ МВС України, 2015. - 729 с.
469. ВА804234 Цивільне право України : навч. посіб. / Андріанова Ж. І. [та ін.] ; [за заг. ред. І. С. Тімуш]. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. - 236 с.
470. ВА804247 Цивільно-правове законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. (28 квіт. 2016 р., м. Київ) / Ф-т підприємництва і права Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну [та ін.] ; [відп. ред.: Ж. І. Андріанова та ін.]. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2016. - 119 с.
471. ВА796145 Цимбал Ю. Ю. Психологічні особливості кримінального провадження у формі приватного обвинувачення : монографія / Ю. Ю. Цимбал. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 219 с. : рис., табл.
472. ВА803916 Чаплай І. В. Маркетинг у механізмах державного управління : монографія / І. В. Чаплай, Є. О. Романенко ; Акад. муніцип. упр. - Київ : Персонал, 2016. - 207 с. : рис., табл.
473. ВА803904 Явор О. А. Юридичні факти в сімейному праві України: усталені підходи і новітні тенденції : монографія / О. А.
Сімейне право - це система правових норм, спрямованих на врегулювання особистих немайнових та майнових відносин між: подружжям, батьками та дітьми, усиновлювачами та усиновленими, опікунами, піклувальниками та підопічними, патронатними вихователями та їх вихованцями та інших сімейних відносин між членами сім'ї та родичами.
Явор ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2016. - 351 с.
474. СО34531 Якість роботи судів України: виборчі спори : аналіт. звіт / [В. Кохан та ін.] ; USAID від америк. народу, Проект "Справедиве правосуддя", Ін-т приклад. гуманітар. дослідж. - Харків : Ін-т приклад. гуманітар. дослідж., 2015. - 86 с. : рис., табл.
475. ІВ222915 Butyrskyi A. Economic (commercial) disputes resolution in East European countries : monogr. / Andriy Butyrskyi ; Yuriy Fedkovych Chernivtsi nat. univ. - Chernivtsi : Chernivtsi national university, 2016. - 215 p.
476. ІВ222961 Detay S. Menschenhandel als Herausforderung des Völkerrechts : Diss. / Sonja Detay ; Jur. Fak. der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover, 2015. - 229, XXV S. : Abb.
477. ІВ222906 Issues of application of English language in teaching of criminal legal disciplines : materials of round table (Kyiv, June 23, 2016) / Nat. acad. of internal affairs ; [ed. board: Volodymyr Cherniei et al.]. - Kyiv : National academy of internal affairs, 2016. - 117 p.
478. ІВ222911 The Peninsula of fear: chronicle of occupation and violation of human rights in Crimea / [comp. auth.: Sergiy Zayets et al. ; under the gen. editorship of O. Skrypnyk, T. Pechonchyk]. - Kyiv : KBC, 2016. - 135 p. : color. phot.
1   2   3   4   5   6   7  • Держава і право. Юридичні науки 398. РА424164
  • Вип. 5