Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаХімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва

Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
Сторінка2/5
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.66 Mb.
1   2   3   4   5

Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
81. СТ7963 Зерна абразивні та порода абразивна. Хімічний аналіз карбіду кремнію (ISO 9286:1997, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 17 с. : рис. - (Національний стандарт України)
82. СТ7962 Кокс класу крупності менше ніж 20 мм. Ситовий аналіз (ISO 2325:1986, MOD). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 6 с. - (Національний стандарт України)
83. СТ7961 Мак олійний. Загальні технічні вимоги. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 8 с. - (Національний стандарт України)
84. СТ7944 Матеріали та вироби, які контактують з харчовими продуктами.
Карбі́д кре́мнію (карборунд) - бінарна неорганічна хімічна сполука кремнію з вуглецем. Хімічна формула SiC. У природі зустрічається у вигляді надзвичайно рідкісного мінералу - муассаніту. Порошок карбіду кремнію був отриманий в 1893.
Хімічний аналіз (рос. химический анализ, англ. chemical analysis, нім. chemische Analyse) - сукупність операцій, за допомогою яких встановлюють якісний та (або) кількісний склад речовини. У хімічному аналізі використовують методи, основані на хімічних реакціях досліджуваних речовин (наприклад, гравіметричний і титриметричний аналіз).
Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримки життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з навколишнього середовища, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.
Методи випробування водопоглинання керамічних виробів (EN 1217:1997, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 4 с. : рис. - (Національний стандарт України)
85. СТ7945 Насіння гірчиці. Технічні умови.
Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.
- Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 9 с. : табл. - (Національний стандарт України)
86. ВА802696 Наукові дослідження у товарознавстві сільськогоподарських продуктів : монографія / [В. А. Колтунов та ін.] ; за заг. ред. д-ра с.-г. наук, проф. В. А. Колтунова ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2016. - 236 с. : рис., табл.
87. СТ7965 Папір для гофрування. Технічні умови. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 11 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
88. ВА802605 Семенова С. В. Готовим в мультиварке. Аппетитное мясо и рыба. Говяжьи рулетики и отбивные. Свиные стейки и жаркое. Румяные курица и индейка. Оригинальные запеканки и пироги с рыбой / [Семенова С. В.]. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 95 с. : ил. - (Все будет очень вкусно!)
89. СТ7964 Сіль кухонна. Загальні технічні умови. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 12 с. : табл. - (Національний стандарт України)
90. ВА802510 Яцков М. В. Виробничі процеси та обладнання об'єктів автоматизації : навч.
Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.
посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. "Автоматизоване управління технологічними процесами" / М. В. Яцков, Н. М. Корчик, О. І. Мисіна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2014. - 388 с. : рис., табл.


Соціологія. Демографія
91. ВА802698 Максимова Н. Ю. Соціальна робота з сім'єю : підруч.
Соціа́льна робо́та - галузь наукових знань, академічна дисципліна та професійна діяльність, спрямована на підтримання і надання кваліфікованої допомоги будь-якій людині, групі людей, громаді, що розширює або відновлює їхню здатність до соціального функціонування, сприяє реалізації громадянських прав, запобігає соціальному виключенню.
для студентів ВНЗ / Н. Ю. Максимова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 350 с.
92. ВА802731 "Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії", міжнародна наукова конференція(5 ; 2016 ; Харків).Матеріали V Міжнародної наукової конференції "Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії" : зб. ст. / [за заг. ред. О. С. Черемської, О. М. Кузя] ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : Іванченко І. С., 2016. - 371 с.
93. ВА802743 "Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти", міжнародна науково-практична конференція(2016 ; Херсон).Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти", 15-16 квітня 2016 р. / Херсон. держ. ун-т, Ф-т психології, історії та соціології ; [редкол.: Федяєва В. Л. та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2016. - 147 с.
94. ВА802748 Населення України: демографічні складові людського розвитку : [монографія] / [Аксьонова С. Ю.
За оцінкою Державної служби статистики України, станом на 1 грудня 2016 року чисельність наявного населення України становила 42 603 854 осіб (без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя)
та ін. ; за ред. О. М. Гладуна] ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. - Умань : Сочінський [вид.], 2015. - 178 с. : рис., табл.
95. ВА802646 Система служб соціальної роботи : метод. рек. до самост. роботи для студентів напряму підгот. 6.130102 "Соціальна робота" / Нац. авіац. ун-т ; [уклад. В. М. Санжаровець]. - Київ : НАУ, 2016. - 54, [1] с. : рис., табл.
96. ВА802498 Соціальна робота в контексті соціокультурних змін : матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Київ, 15-16 квіт. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [за ред. О. В. Чуйко]. - Київ : ІМА-прес, 2016. - 191 с.
97. СО34431 Соціальні технології: заради чого? яким чином? з яким результатом? : монографія / [Алексенцева-Тімченко К. С. та ін. ; наук. ред. В. І. Подшивалкіна] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : ОНУ, 2015. - 543 с. : рис., табл.


Історія. Історичні науки
98.
Істо́рія (від дав.-гр. ἱστορία - оповідь, переказ про відоме, досліджене минуле) або діє́пис - наука, яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій.
ВА802440 Антонов-Овсеенко А. А. Проект "Украина". Три войны России с Украиной / Антон Антонов-Овсеенко. - Харьков : Фолио, 2016. - 345, [25] с. : ил.
99. ВА802750 Баукова А. Ю. Антична археологія : навч. посіб. / Анастасія Юріївна Баукова ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івані Франка, 2014. - 345 с.
100. ВС60910 Булик Н. Львівська археологія XIX - початку XX століття: дослідники, наукові установи, музеї : [монографія] / Наталя Булик ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Львів. ін-т економіки і туризму. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України : Львів. ін-т економіки і туризму, 2014. - 304 с. : іл.
101. ВА802332 Водница А. С. Бус-Троянь-Русь / [Водница А. С.]. - Николаев : Яслав, 2007. - 224 с. : ил.
102. ВА802586 Вторжение в Украину: Хроника российской агрессии / Дмитрий Тымчук [и др.] ; Группа "Информ. Сопротивление". - Киев : Брайт Стар Паблишинг, 2016. - 240, [16] с. : фот.
103. ВА802492 Гейко С. В. Часи тривог і сподівань. Єлисаветградщина в епоху Української національної революції (1917-1922) : іст.-краєзнав. нарис / С. В. Гейко. - Кіровоград : Імекс, 2016. - 75 с. : іл.
104. В356261/1 Історичні мідраші Північного Причорномор'я. Т. 1. - 2016. - 351 с. : іл.
105. В356261/2 Історичні мідраші Північного Причорномор'я. Т. 2. - 2016. - 468 с. : іл.
106. ВА802431 Киркевич В. Г. Киев для романтиков / Виктор Киркевич. - Киев : Фолио, 2016. - 504, [2] с. : ил. - (Серия "Библиотека киевлянина")
107. ВА802728 Козюк Є. І. Безкрилі птахи : нариси-спогади / Євген Козюк. - Вінниця : Вінницька газета, 2016. - 59 с. : фот.
108. ВА802541 Морозов Анатолій Георгійович: доктор історичних наук, професор : біобібліогр.
Ві́нниця - місто на березі Південного Бугу, адміністративний центр Вінницької області, Вінницького району, значний історичний осередок східного Поділля, сучасний економічний і культурний центр держави.
Доктор історичних наук - науковий ступінь у деяких пост-радянських країнах. В Україні - вищий науковий ступінь, присуджується на підставі захисту докторської дисертації: надається історику-досліднику після захисту докторської дисертації, яка являє собою закінчену наукову роботу, що розкриває історичну проблему і вводить у науковий обіг нові дефініції.
покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича ;
Максимо́вич Миха́йло Олекса́ндрович (3 вересня 1804(18040915), хутір Тимківщина, Полтавська губернія, Російська імперія - 10 листопада 1873, хутор Михайлова Гора біля с. Прохорівки, Золотоніський повіт, Полтавська губернія, Російська імперія) - видатний український вчений-енциклопедист, фольклорист, історик, філолог, етнограф, ботанік, поет зі старшинського козацького роду Полтавщини, перший ректор університету Св. Володимира. Член Історичного товариства імені Нестора-Літописця.
[уклад.: В. О. Кірєєва, Л. Г. Лисиця, О. З. Силка ; наук. ред. Г. М. Голиш ; авт. вступ. ст.: В. М. Мельниченко, С. В. Корновенко]. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. - 68 с. - (Серія "Бібліографія вчених України" ; вип. 7)
109. ВС60949 Обпалені вогнем Афгану : біогр. нариси, відомості, довідки, спогади, листи, документи і матеріали / [авт.-упоряд.: Горошко С. І. та ін. ; наук. ред. Ю. П. Присяжнюк]. - Жашків : С. І. Горошко [вид.], 2015. - 415 с. : фот.
110. СО34437 Осовський Ю. В. Великобагачанщина : іст.-геогр. нарис / Юрій Осовський ; Обл. газ. "Полтав. думка". - Полтава : АСМІ, 2016. - 100 с. : іл.
111. ВС60893 От бронзы к железу: хозяйство жителей Инкерманской долины : [монография] / [Э. А. Кравченко и др. ; отв. ред. Э. А. Кравченко] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии. - Киев : ИА НАН Украины, 2016. - 315, [1] с. : ил., табл.
112. ВА802709 Потапенко Я. О. П'ята російсько-українська війна: від Майдану до східного фронту (підходи, оцінки, інтерпретації) : [монографія] / Ярослав Потапенко.
Росі́йсько-украї́нські ві́йни - збройні конфлікти між українськими державами або національними рухами з одного боку, та російськими державами з іншого боку, що тривають з перервами із 1658 року по теперішній час.
- Переяслав-Хмельницький : Вид-во КСВ, 2016. - 302 с.
113. СО34436 С любовью о малой родине. Посёлок Бабаи: страницы истории и современность : [сб. очерков] / Николай Приз [и др.]. - Харьков : Золотые страницы, 2015. - 294, [1] с. : фот.
114. ВА802638 Савоста Р. Ю. Каталог азакских дангов XV века. Серебряные монеты Золотой Орды / Роман Савоста. - Николаев : Шамрай П. М., 2016. - 159 с. : ил., табл.
115. ВА802751 Сапожніков Л. О. Криве дзеркало війни. Міфи та загадки Другої світової, 1939-1945 : [докум. детектив] / Леонід Сапожніков. - Київ : Арій, 2016. - 335 с. : іл. - (Таємниці історії)
116. В356237/2 Сиряміна, Наталія Михайлівна Русь-Раса – Земля Аріїв. Кн. 2: Походження індоєвропейських племен. - 2016. - 407 с. : табл., фот.
117. СО34438 Служение долгу и делу: Волчанщина: страницы истории и день сегодняшний / [сост. И. И. Захаров]. - Харьков : Золотые страницы, 2015. - 159 с. : ил.
118. В356254/2 Україна - козацька держава!.
Дру́га світова́ війна́ - наймасштабніша світова війна в історії людства. Почалася 1 вересня 1939 і тривала 2 194 дні до 2 вересня 1945, коли на борту лінкора «Міссурі» підписано капітуляцію Японської імперії перед союзними державами.
Гетьма́нщина або Ві́йсько Запоро́зьке - українська козацька держава на території Наддніпрянщини, Сіверщини, Полісся та Східного Поділля. Веде свій початок від найбільшого козацького повстання в Речі Посполитій - Хмельниччини.
Т. 2. - 2015. - 68 с.
119. ВА802699 Чернов Б. О. Шкільна освіта і наукові дослідження в Райхскомісаріаті "Україна" (1941-1944 рр.) : [монографія] / Б. О. Чернов ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. географії, екології і методики навчання.
Мето́дика (від грец. μέθοδος - «шлях через») навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) - галузь педагогічної науки, що являє собою окрему теорію навчання (приватну дидактику).
- Київ : Міленіум, 2016. - 104 с. : табл., фот.
120. ВА802452 Черный PR Адольфа Гитлера. CССР в зеркале нацистской пропаганды / сост. Александр Гогун. - Киев : К.И.С., 2016. - 421, [47] с. : ил.
121. ІВ222550 Dyagilev V. E. History of Ukrainian culture : textbook for English-speaking students (School of medicine) / V. E. Dyagilev, O. A. Kutya, T. M. Lykhachova ; V. N. Karazin Kharkov nat. univ. - Kharkov : Collegium, 2014. - 125 p. : pict.


Економіка. Економічні науки
122. ВА802682 Бандура З. Л. Облік і аналіз в системі стратегічного управління підприємством : монографія / З. Л. Бандура, В. Р. Шевчук, Л. В. Семенюк ; за наук. ред. проф. О. М. Ковалюка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. - 247 с. : рис., табл.
123. ВА802428 Безгин К. С. Управление процессом создания ценности на предприятии: полисубъектность и коллаборация : монография / К. С. Безгин. - Харьков : НТМТ, 2015. - 287 с. : рис., табл.
124. ВА802538 Беседовський О. М. Інформаційні системи та технології в оподаткуванні : лаб.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
практикум [для студентів напряму підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит"] / Беседовський О. М., Гаврилова А. А., Коц Г. П. ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 267 с. : рис.
125. ВА802426 Бєлікова Н. В. Теорія і практика реформування економіки регіонів України : монографія / Бєлікова Н. В. ; Н.-д. центр індустр. проблем розвитку НАН України. - Харків : Лібуркіна Л. М., 2015. - 383 с. : рис., табл.
126. ВА802673 Близнюк О. П. Управління фінансовими ресурсами підприємств роздрібної торгівлі : монографія / О. П.
Ро́здрібна торгі́вля або рите́йл (від англ. retail - «роздрібний, в роздріб») - тип торгівлі товарами, а також виконання певних послуг, направлених на покупця, яким є кінцевий споживач, фізична чи юридична особа.
Близнюк, А. П. Брезинська, О. М. Іванюта ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : Іванченко І. С. [вид.], 2016. - 253 с. : рис., табл.
127. СО34435 Бюджет города Харькова в контексте финансовой децентрализации (исполнение за 2015 год) : [информ.-аналит. материалы] / [Т. Д. Таукешева и др.] ; Департамент бюджета и финансов Харьк. гор. совета. - Харьков : Золотые страницы, 2016. - 140 с. : рис., табл.
128. ВА802754 Вдовенко Ю. С. Цілі та методи розвитку системи автотранспортних перевезень в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні : монографія / Вдовенко Ю. С. ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Ніжин : Лук'яненко В. В. : Орхідея, 2015. - 344 с. : рис., табл.
129. ВС60902 Воронская Е. А. Налоги в Украине: обучающий курс. От теории к практике : [учебник] / Е. А. Воронская. - Днепропетровск : Акцент, 2016. - 475 с. : табл.
130. ВА802841 "Актуальні проблеми створення інтелектуальних і індустріальних парків", всеукраїнська науково-практична конференція(2016 ; Київ).Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми створення інтелектуальних і індустріальних парків" (м. Київ, 22 лютого 2016 р.) / НДІ публіч. права [та ін.] ; [редкол.: В. В. Галунько та і,н.]. - Київ ; Херсон : Грінь Д. С., 2016. - 133, [1] с.
131. ВА802665 "Стратегії, проблеми та регулювання економічних систем в умовах макроекономічної нестабільності", всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю(2016 ;
Економі́чна систе́ма - сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованої на
Миколаїв).Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Стратегії, проблеми та регулювання економічних систем в умовах макроекономічної нестабільності", 18-19 березня 2016 року / Миколаїв. міжрегіон. ін-т розитку людини ВНЗ "Ун-т "Україна", Каф. туризму та готел.-ресторан. справи. - Миколаїв : Ун-т Україна, 2016. - 155 с. : рис., табл.
132. ВА802438 Гавловська Н. І. Управління інноваційними проектами : навч. посіб. / Гавловська Н. І., Рудніченко Є. М. - Хмельницький : ХНУ, 2016. - 247 с. : рис., табл.
133. ВС60936 Гресь Н. Л. Учебно-ознакомительная практика соискателей высшего образования в сфере бухгалтерского учета : учеб.-метод. пособие / Н. Л. Гресь ; Гос. вуз "Нац. горный ун-т". - Днепропетровск : НГУ, 2015. - 124 с. - (Библиотечка иностранного студента)
134. ВА802507 Державне управління фрілансовою діяльністю в умовах розвитку національного ринку : монографія / Кузьмін О. Є. [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Центр Європи, 2016. - 166 с. : рис., табл.
135. ВА802602 Джошар А. В. Теорія та практика управління власним капіталом (обліково-аналітичний аспект) : монографія / А. В. Джошар ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ : ННЦ "ІАЕ", 2016. - 167 с. : табл., рис.
136. ВА802647 Економічна асоціація України з Європейським Союзом : монографія / [О. І.
Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.
Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.
Шнирков та ін. ; за ред. О. І. Шниркова, В. І. Муравйова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 415 с. : табл.
137. ВС60874 Енциклопедія бухгалтерських проведень : практ. керівництво. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2016. - 94 с. - (Бібліотека "Баланс" ; № 10 травень, 2016)
138. ВА802528 Євсюков Т. О. Класифікація та екобезпечне використання особливо цінних земель : монографія / Т. О. Євсюков. - Київ ; Львів : Ліга-Прес, 2015. - 450 с. : рис., табл.
139. ВА802720 Закутинська І. І. Субурбанізація в просторовому вимірі: Івано-Франківськ і його околиці : [монографія] / Закутинська І. І., Сливка Р. Р. - Київ : Логос , 2016. - 215 с. : рис., табл.
140. СО34446 "Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування", міжнародна науково-практична конференція(1 ; 2016 ; Рівне).Збірник тез I Міжнародної науково-практичної конференції "Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування", 21-22 квітня 2016 року, м. Рівне / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування [та ін.] ; [редкол.: Мошинський В. С. та ін.]. - Рівне : НУВГП, 2016. - 270 с. : рис., табл.
141. ВА802697 Ігнатюк А. І. Економіка галузевих ринків : навч. посіб. / А. І. Ігнатюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 447 с. : рис., табл.
142. ВА802601 Інтегрована звітність підприємств : монографія / В. В. Євдокимов [та ін.] ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2014. - 178 с. : рис., табл.
143. ВС60890 Історія економіки та економічної думки : підручник / [В. В.
Економі́чна істо́рія - розділ науки, в рамках якого вивчаються явища і процеси, пов'язані з еволюційним розвитком і взаємодією господарської діяльності суспільства. Економічна історія займає проміжне положення між історичною та економічною науками, є однією з так званих суміжних наук.
Козюк та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 791 с.
144. ВА802594 Кваша С. М. Формування та функціонування ринку кави в Україні : монографія / С. М. Кваша, М. В. Площик ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : ННЦ "ІАЕ", 2015. - 192 с. : рис., табл.
145. ВА802536 Колесніченко І. М. Інституціональна економіка : навч. посіб. / [І. М. Колесніченко, А. В. Литвиненко] ; за заг. ред. канд. екон. наук, доц. Колесніченко І. М. ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 234 с. : рис., табл.
146. ВА802672 Косова Т. Д. Депозитний ринок: механізми конкурентної політики та пруденційного регулювання фінансово-банківських установ : монографія / Т. Д.
Інституціоналі́зм , або інституціона́льна еконо́міка (англ. institutional economics) - напрям в економічній теорії, який бере в основу аналізу не тільки економічні проблеми, але й пов'язує їх з проблемами соціальними, політичними, етичними, правовими тощо.
Ба́нк (від італ. banco - лавка або стіл) - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.
Косова, І. Ю. Тарасов ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2016. - 292 с. : рис., табл.
147. ВС60948 Лернер Ю. И. Деньги и кредит : учебник / Ю. И. Лернер. - Харьков : Типография Мадрид, 2016. - 303 с. : рис., табл.
148. ВА802681 Лучко М. Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : навч.
Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 369 с. : табл.
149. ВА802593 Маляревський Ю. Д. Організаційно-економічне забезпечення технічного переозброєння промислових підприємств : монографія / [Ю. Д. Маляревський, О. В. Фартушняк, Д. І. Цибулько] ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : Александрова К. М., 2016. - 254 с. : рис., табл.
150. ВА802680 Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст : зб. наук. пр. за матеріалами II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 21-22 квіт. 2016 р.) / Всеукр. громад. орг. "Укр. асоц. маркетингу", ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ) ; [редкол.: Н. В. Карпенко, Н. І. Яловега]. - Полтава : ПУЕТ, 2016. - 124, [1] с.
151. ВА802713 Маркетингове реагування на глобалізаційні виклики : колект. монографія / [Власенко Н. А. та ін. ; голов. ред. Г. Г. Савіна] ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Вишемирський В. С., 2015. - 371 с. : рис., табл.
152. ВА802531 Найденко О. Є. Організація податкового процесу : навч. посіб. / Найденко О. Є., Давискіба К. В. ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 266 с. : рис., табл.
153. В356266/1 Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки. Ч. 1. - 2016. - 159 с. : рис., табл.
154. В356266/2 Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки. Ч. 2. - 2016. - 159 с. : рис., табл.
155. ВС60904 Нова податкова накладна: приклади заповнення : практ. керівництво. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2016. - 94 с. - (Бібліотека "Баланс" ; № 7, квітень 2016)
156. ВС60903 Новая налоговая накладная: примеры заполнения : практ. рук. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2016. - 94 с. - (Библиотека "Баланс" ; № 7, апрель 2016)
157. ВА802530 Орленко О. В. Формування та розвиток круп'яної індустрії України: проблеми теорії і практики : монографія / О. В. Орленко. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 417 с. : рис., табл.
158. СО34452 Основа й опора держави. 20 років Державній казначейській службі України, 1995-2015 : матеріали, присвяч. 20-й річниці створення Держ. казнач. служби України. - Київ : Піраміда, 2015. - 335 с. : фот.
159. ВС60933 Основи міжнародних фінансів : підруч. для студентів ВНЗ / [О. І. Рогач та ін. ; за ред. О. І. Рогача] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 447 с. : табл., рис.
160. ВА802534 Отенко І. П. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. / Отенко І. П., Петряєва З. Ф. ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 418 с. : рис., табл.
161. ВС60971 Петрович Й. М. Управління інноваційними проектами : навч. посіб. / Й. М. Петрович, І. І. Новаківський ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф., заслуж. діяча науки і техніки України Й. М. Петровича ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 313 с. : рис., табл.
162. ВА802977 Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи : зб. наук. пр. за матеріалами III Міжнар. наук.-практ. конф. : Секція 1. "Інноваційні біотехнології та обладнання в харчовій промисловості", Секція 2.
Харчова промисловість - галузь переробної промисловості, сукупність виробництв харчових продуктів у готовому вигляді або у вигляді напівфабрикатів, а також тютюнових виробів, мила і миючих засобів, парфюмерно-косметичної продукції.
"Економіка та управління підприємствами і галузями агропродовольчого комплексу", 4 листоп. 2015 р. / під заг. ред. М. П. Сичевського, д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НААН України ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т продовол. ресурсів. - Київ : ННЦ "ІАЕ", 2015. - 196 с. : рис., табл.
163. ВА802795 Пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування рисівницьких господарств на основі використання круп'яних культур у рисових зрошувальних системах / [Дудченко В. В. та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рису. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 98 с. : рис., табл.
164. ВА802509 Прохорова В. В. Управління конкурентною стійкістю підприємств : [монографія] / В. В. Прохорова, С. П. Кобець ; Укр. інж.-пед. акад. - Харків : УІПА, 2016. - 197 с. : табл., рис.
165. ВА802712 Ресурси розвитку регіону: фінансові аспекти : колект. монографія / [Бездітко Ю. М. та ін.] ; під ред. д-ра екон. наук, проф. М. А. Коваленка ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Вишемирський В. С., 2016. - 207 с. : рис., табл.
166. ВА802591 Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : монографія / [Лупенко Ю. О. та ін.] ; за ред. М. Й. Маліка ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ : ННЦ "ІАЕ", 2016. - 429 с. : табл., рис.
167. ВА802589 Саблук П. Т. Агроекономічні трансформації в Україні: напрями та перспективи розвитку : монографія / П. Т. Саблук. - Київ : Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", 2016. - 368 с.
168. В356255/1 Соціальні та економічні проблеми підприємницької діяльності. Т. 1. - 2015. - 112 с. : рис.
169. В356255/2 Соціальні та економічні проблеми підприємницької діяльності. Т. 2. - 2015. - 84 с.
170. ВА802427 Стадник В. В. Трансформування промислового підприємства в інноваційно-активне на основі розвитку персоналу : [монографія] / Стадник В. В., Гризовська Л. О. - Хмельницький : ХНУ, 2016. - 197 с. : рис., табл.
171. ВС60951 Станкус Т. Бюджетний процес / Державні закупівлі в органах місцевого самоврядування : [практ.
Державні закупівлі, або Публічні закупівлі - закупівля замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти або від імені публічної установи.
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».
посіб.] / Тетяна Станку, Вікторія Матвєєва ; Швейц.-укр. проект "Підтримка децентралізації в Україні" (DESPRO), Skat-Swiss resource centre and consultancies for development. - Харків : Фактор, 2016. - 107 с. : табл.
172. ВА802663 "Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах європейської інтеграції", міжнародна науково-практична конференція(1 ;
Європейська інтеграція - це процес політичної, юридичної, економічної (а в деяких випадках - соціальної та культурної) інтеграції європейських держав, у тому числі й частково розташованих в Європі. На даний момент європейська інтеграція досягається в основному за рахунок розширення Європейського Союзу та Ради Європи.
2016 ; Дніпропетровськ).Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах європейської інтеграції", 21-22 квітня 2016 року, м. Дніпропетровськ / ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т" [та ін.] ; [редкол.: Чуприна Н. М. (голова) та ін.]. - Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. - 292 с. : рис., табл.
173. ВА802604 Ткаченко Т. І. Виставковий бізнес : монографія / Т. І. Ткаченко, Т. П. Дупляк ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2016. - 243 с. : табл., рис.
174. ВА802782 Третяк А. М. Землеустрій в Україні: впорядкування землеволодінь і землекористувань та організація території сільськогосподарських підприємств : монографія / Третяк А. М., Третяк В. М. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2016. - 199 с. : рис., табл.
175. ВА802539 Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення : матеріали II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2016 / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Навч.-наук. ін-т економіки і менеджменту, Рада молодих вчених ІНЕМ. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 227 с. : рис., табл.
176. ВА802603 Федун І. Л. Основи економічної теорії : навч. посіб. / І. Л. Федун, В. Г. Чепінога, Р. П. Смоленюк ; Хмельниц. екон. ун-т. - Київ : Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", 2016. - 252 с. : схеми
177. ВА802674 Феофанов Л. К. Кольорова металургія: історія економічного розвитку та методичні підходи до ціноутворення на продукцію : монографія / Л. К.
Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.
Економі́чна тео́рія - наука, що вивчає проблему вибору в умовах обмеженості ресурсів для максимального задоволення потреб людей. Складається з багатьох шкіл і направлень. Економічна теорія розвивається і доповнюється новими даними з часом, тому її розвитком в історичній перспективі займається такий напрямок, як історія економічних вчень.
Кольоро́ва металу́ргія (рос. цветная металлургия, англ. non-ferrous metallurgy; нім. NE-Metallurgie f, Buntmetallurgie f, Metallhüttenwesen n, Nichteisenhüttenwesen n, Nichteisenmetallurgie f) - галузь важкої промисловості, підприємства якої видобувають і збагачують руди, виробляють та обробляють кольорові метали, рідкісні й дорогоцінні метали та їх сплави, видобувають природні алмази та іншу мінеральну сировину. До кольорової металургії належать також заготівля й переробка вторинних кольорових металів. Основні види продукції кольорової металургії - руди, концентрати, метали і сплави кольорових металів, порошки, хім. сполуки кольорових металів, вироби з кольорових металів і сплавів тощо; попутна продукція - мінеральні добрива, будівельні матеріали та інш.
Феофанов, І. В. Феофанова, Ю. В. Подмешальська ; Запоріз. держ. інж. акад. - Запоріжжя : ЗДІА, 2016. - 350 с. : рис., табл.
178. ВА802662 Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 трав. 2016 р. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т інновац. та післядиплом. освіти, Каф. економіки та моделювання ринк. відносин ; [редкол.: Журавльова Т. О. (голова) та ін.]. - Одеса : Бондаренко М. О., 2016. - 363 с. : рис., табл.
179. ВА802783 Хоменко І. О. Методологічні основи кластеризації транспортної галузі : монографія / І. О. Хоменко ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Київ : Кондор, 2015. - 299 с. : рис., табл.
180. ВА802689 Шатоха В. І. Сталий розвиток чорної металургії : монографія / Шатоха В. І.
Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.
Чо́рна металургі́я - одна з найважливіших галузей важкої промисловості, яка охоплює виробництво чорних металів та спорідненої сировини і напівфабрикатів.
- Дніпропетровськ : Дріант, 2015. - 182 с. : рис., табл.
181. ВА802508 Шевченко О. В. Розвиток торговельної документації в Україні: документознавчий аспект : монографія / О. В. Шевченко ; Харків. держ. акад. культури. - Полтава : Копі-центр, 2016. - 304 с. : табл., рис.
182. СО34448 "Добробут націй в умовах глобальної нестабільності", міжнародна науково-практична конференція(6 ; 2016 ; Одеса).Шоста міжнародна науково-практична конференція "Добробут націй в умовах глобальної нестабільності" / [за заг. ред. Якубовського С. О., Ломачинської І. А., Кириченко М. В.] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Програма ім. Жана Моне.
Жан Моне (*9 листопада 1888, Коньяк, Шаранта - †16 березня 1979, Париж) - економіст, що почав свою кар’єру на чолі родинного коньячного виробництва в містечку Коньяк. У 1930-х роках він був заступником Генерального секретаря Ліги націй, а 1940 подав Черчілові ідею про франко-британський союз.
- Одеса : ОНУ, 2016. - 81 с. : рис., табл.
183. ВС60873 Энциклопедия бухгалтерских проводок : практ. рук. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2016. - 94 с. - (Библиотека "Баланс" ; № 10 май, 2016)
184. ВА802571 Юринець З. В. Формування інноваційних стратегій: теорія, методологія, практика : монографія / Зорина Юринець. - Львів : Сполом, 2016. - 411 с. : рис., табл.
185. ІВ222605 Frankel L. P. See Jane Lead : 99 ways for women to take charge at work and in life / Lois P. Frankel. - New York ; Boston : Warner business books, 2007. - XX, 273 p.
186. ІВ222544 Kaminskyi A. B. Portfolio management : [teaching materials and course guide for master students majoring in economics and finance] / Andrii Kaminskyi ; Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv. - Kyiv : Znannia, 2015. - 214 p. : fig., tab.
187. ІВ222547 Quantitative methods in accounting and finance / Ternopil nat. econ. univ. ; ed. by Ruslan Motoryn, Edward Nowak. - Ternopil : [s. n.], 2016. - 243 p. : fig., tab.
188. ІВ222603 Sidhu I. Doing both : How Cisco captures today's profit and drives tomorrow's growth / Inder Sidhu. - Upper Saddle River, NJ : FT press, 2010. - XIX, 197 p. - (New York times bestseller)


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
1   2   3   4   5