Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування

Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Сторінка3/5
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.66 Mb.
1   2   3   4   5

Політика. Політичні науки
189. ВС60872 Громадянське суспільство України : звіт за результатами дослідж. / [Л.
Громадя́нське суспі́льство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно включає в себе сім’ю і приватну сферу, тобто "третій сектор" суспільства паралельно з державою та бізнесом.
Паливода та ін. ; упоряд. Л. Паливода] ; Творчий центр ТЦК. - Київ : Творчий центр ТЦК, 2016. - 74 с.
190. В345423/Т. 1 Донцов, Дмитро Твори. Т. 1: Геополітичні та ідеологічні праці / упоряд., передмова, комент. О. Баган. - Л. : [б.в.], 2001. - 488 с.
191. ВА802821 Кремень Т. В. Політична мобілізація в соціально-медійному вимірі : монографія / Тетяна Кремень ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Грамота, 2013. - 255 с.
192. ВА802721 Остапець Ю. О. Електоральні процеси на Закарпатті у контексті загальнонаціональних виборів : монографія / Юрій Остапець ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. політології і держ. упр., НДІ політ. регіоналістики. - Ужгород : Ліра, 2016. - 410 с. : рис., табл.
193. ІВ222545 Building democracies: Ukraine and Japan. Japan's democratization assistance to Ukraine in 2015 / ed.: R. Shiratori, M. Rozumny, K. Hashimoto. - Kyiv : NISS : Phoenix, 2016. - VIII, 564 p. : phot., fig., tab.
194. ІВ222536 Ethics & global political theory: the encyclical letter Caritas in Veritate and critical perspectives on integral human development / Intern. inst. for ethics and contemporary issues ; Edward J. Alam [et al.] ; [ed.: Volodymyr Turchynovskyy, Orysya Bila]. - Lviv : Ukrainian Catholic univ. press, 2016. - 146 p.
195. ІВ222546 Lozhkin B. The fourth republic : why Europe needs Ukraine and why Ukraine needs Europe / Borys Lozhkin ; with contribution from Vladimir Fedorin. - Kyiv : Novyj Druk, 2016. - 243 p. : fig.


Держава і право. Юридичні науки
196. В356269/1, т. 1,2 Ave, Ukraina! Від Декларації про державний суверенітет України до Акту проголошення незалежності України, 1990-2010; 1991-2011.
Державний суверенітет - верховенство держави на своїй території і незалежність у міжнародних відносинах. Верховенство держави означає дію в межах її території тільки однієї публічної влади, яка визначає повноваження усіх державних органів і посадових осіб, а також підлеглість цій владі всього населення території.
Акт проголошення незалежності України Акт проголошення незалежності України - документ, ухвалений позачерговою сесією Верховної Ради УРСР 24 серпня 1991 року, яким проголошено незалежність України та створення самостійної української держави - України.
[Кн. 1], т. 1, 2. - 2011. - 1429 с. : фот.
197. В356269/2, т. 2, 3 Ave, Ukraina! Від Декларації про державний суверенітет України до Акту проголошення незалежності України, 1990-2010; 1991-2011. Кн. 2, т. 2, 3. - 2011. - 1291 с. : фот.
198. В356264/1 Адміністративне право України.
Сувереніте́т - це виняткове право здійснювати владу у певній державі (рідше - на окремій території, над окремою групою осіб) незалежно від будь-кого.
Адміністрати́вне пра́во - це самостійна галузь права, за допомогою якої держава регулює суспільні відносини у сфері державного управління.
Т. 1: Загальне адміністративне право / [В. В. Галунько та ін.]. - 2015. - 269 с. : мал., табл.
199. ВС60928 Адміністративне судочинство України : навч. посіб. / [Н. П. Бортник та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. І. Остапенка ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 233 с.
200. ВА802497 Актуальні проблеми господарського права та процесу : зб.
Адміністрати́вне судочи́нство - діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Змістом адміністративного судочинства є здійснення правосуддя в адміністративних справах шляхом розв'язання публічно-правових спорів.
Господарське право - це галузь права, норми якої регулюють відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності, повязаної із виготовленням та реалізацією продукції, виконанням робіт та наданням послуг для задоволення суспільних потреб та потреб окремих споживачів.
матеріалів круглого столу, 30 жовтня 2015 р., м. Київ / Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака ; [за заг. ред. О. А. Беляневич]. - Київ : НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака, 2015. - 167 с.
201. СО34429 Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали III Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Полтава, 16-18 берез. 2016 р.) / Центр. спілка спожив. т-в України, ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). - Полтава : ПУЕТ, 2016. - 428 с. : рис., табл.
202. ВА802447 Антикорупційні заходи в Україні після Революції Гідності: ключові законодавчі аспекти : [зб. нових законів і постанов] / [ред., авт. передм.] Філіпп Флурі, Валентин Бадрак. - Київ ; Женева : АДЕФ-Україна, 2016. - 223 с.
203. ВА802579 Бернадський Б. В. Охорона державної таємниці як складова частина контррозвідувальної діяльності Департаменту поліції МВС Російської імперії (на прикладі українських губерній) : монографія / Б. В. Бернадський ; Нац. акад. Служби безпеки України.
Держа́вна таємни́ця - інформація у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення якої може завдати шкоди національній безпеці держави і яка спеціально охороняється державою.
Революція Гідності (також Київський Майдан, Майдан у Києві, Євромайдан та Єврореволюція) - політичні та суспільні зміни в Україні з 21 листопада 2013 до лютого 2014 року, викликані спротивом проти відходу політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на Європейську інтеграцію та подальшою протидією цьому курсу.
Росі́йська мова (рос. русский язык) - слов'янська мова, належить до групи східнослов'янських мов разом з українською та білоруською мовами; одна з шести офіційних мов ООН.
Україна Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.
- Київ : Наук.-вид. від. НА. СБ України, 2010. - 273 с.
204. ВА802746 Білоглазова Н. О. Адміністративно-правовий статус центральних банків країн-учасниць Європейського Союзу : монографія / Н. О.
Центра́льний банк - установа (у більшості випадків державний орган), яка регулює діяльність банків у країні, проводить монетарну (грошово-кредитну) та валютно-курсову політику держави (Федеральна резервна система США) або спільноти держав (Європейський центральний банк).
Білоглазова, В. В. Галунько, С. О. Короєд ; НДІ публіч. права. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 175 с.
205. ВА802797 Боделан В. Р. Державне управління громадсько-державним партнерством: теоретико-методологічний аспект : монографія / В. Р. Боделан. - Одеса : Астропринт, 2015. - 264, [3] с. : рис., табл.
206. ВА802708 Бондарчук В. В. Кримінально-правова характеристика діяння, вчиненого в умовах виправданого професійного ризику : монографія / В. В. Бондарчук. - Київ : Логос, 2016. - 149 с.
207. ВС60907 Брез В. И. Право в Украине: обучающий курс. От теории к практике : [учеб. пособие] / В. И. Брез. - Днепропетровск : Акцент, 2016. - 595 с.
208. ВС60950 Брусенцова Я. Застосування земельного законодавства в діяльності органів місцевого самоврядування : [практ.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
посіб.] / Яна Брусенцова ; Швейц.-укр. проект "Підтримка децентралізації в Україні" (DESPRO), Skat-Swiss resource centre and consultancies for development. - Харків : Фактор, 2016. - 102 с. : табл.
209. ВА802545 Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : зб.
Правове́ регулюва́ння - це упорядкування суспільних відносин здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток.
наук. пр. за матеріалами V Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (7-8 квіт. 2016 р.) / [за заг. ред. О. В. Черевка, О. П. Орлюк] ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького [та ін.]. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. - 131 с.
210. СО34433 Гірняк А. Н. Оцінка рівня задоволеності громадян якістю функціонування судів Тернопільської області : аналіт.
Терно́пільська о́бласть (до 1944 року - Тарнопольська область) - адміністративно-територіальна одиниця України з центром у місті Тернопіль. Розташована на Подільській височині, південна межа області проходить по річці Дністер, східна - по Збручу.
звіт / [Гірняк А. Н.] ; USAID від америк. народу, Проект "Справедливе правосуддя", Громад. орг. "Інтелект. штаб громад. сусп-ва". - Тернопіль : Економічна думка, 2016. - 79 с. : рис., табл.
211. СО34439 Грантрайтинг : метод. рек. для органів публіч. влади щодо написання проект. заявок / [О. С. Зінченко та ін.] ; за заг. ред. О. В. Кулініча ; Харків. облдержадмін., Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. - Харків : Золоті сторінки, 2015. - 80 с.
212. ВА802446 Демократический гражданский контроль над сектором безопасности: актуальные источники : [сб. док. : пособие] / [ред., авт. предисл.]: Филипп Флури, Валентин Бадрак. - Киев : АДЕФ-Украина, 2016. - 287 с.
213. ВА802432 Денисюк Н. В. Природоохоронне законодавство та екологічне право.
Екологічне право - комплексна галузь права, яка регулює суспільні екологічні відносини з метою охорони життя і здоров'я громадян, захисту їхніх екологічних прав і свобод, раціонального природокористування і забезпечення якості довкілля в інтересах всього суспільства.
Практикум : навч. посіб. / Денисюк Н. В. ; [за заг. ред. Д. В. Лико] ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Львів : Українські технології, 2016. - 215 с.
214. СО34442 Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи : зб. матеріалів 6-ї Всеукр. наук.-практ. конф. / Нац. агентство України з питань держ. служби [та ін.] ; [за наук. ред. Ю. М. Бардачова та ін.]. - Херсон : Грінь Д. С., 2015. - 198 с.
215. ВА802815 Джумагельдієва Г. Д. Правове забезпечення регіоналізації управління природними ресурсами / Г. Д.
Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.
Джумагельдієва ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. - Київ : Юридична думка, 2016. - 49 с.
216. ВА802734 Дзера О. В. Вибране. Збірник наукових праць. Київська школа цивілістики / О. В. Дзера. - Київ : Юрінком Інтер, 2016. - 871 с.
217. ВА802460 Україна. Закони Екологічне законодавство України : станом на 1 квіт. 2016 р. : відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2016. - 238 с.
218. ВА802448 Задорожній О. В. Міжнародне право у відносинах України та Російської Федерації : монографія / Задорожній Олександр Вікторович ;
Юрінком Інтер - одне з найбільших українських видавництв юридичної літератури. За понад п'ятнадцять років існування Юрінком видав понад п'ятсот найменувань книг із загальним тиражем в кілька мільйонів примірників.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Міжнаро́дне пра́во - це система юридичних принципів і норм договірного і звичаєвого характеру, які виникають у результаті погодження між державою та іншими суб`єктами міжнародного співтовариства і регулює відносини з метою мирного співіснування.
Укр. асоц. міжнар. права, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. міжнар. права. - Київ : К.І.С., 2016. - 559 с. - (Бібліотека кафедри міжнародного права)
219. ВА620860 Збірник матеріалів для спостереження за виборами народних депутатів України / Комітет виборців України. - К. : Факт, 2002. - 212 с.
220. ВА802527 Кондрашов О. М. Трансформація публічного управління в умовах розвитку інформаційного суспільства та глобалізаційних процесів: вітчизняний та закордонний досвід : монографія / Кондрашов Олександр Миколайович ; Акад. муніцип. упр. - Київ : Прінт Ю, 2016. - 624 с. : рис., табл.
221. ВА802585 Кривоченко Л. М. Вибрані праці / Л. М. Кривоченко ; [упоряд.: Р. С. Орловський, О. В. Ус]. - Харків : Право, 2016. - 646, [12] с. : фот.
222. В356257/1 Куриленко, Юлія Володимирівна Спадкування: відповіді та поради. Кн. 1: Нотаріальне оформлення. Заповіт. Спадковий договір. Оподаткування. Алгоритми дій. - 2016. - 114 с.
223. ВА802501 Мальцева О. В. Правове регулювання соціальних конфліктів : навч.
Спадко́вий до́говір - договір, за яким одна сторона (набувач) зобов'язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача.
Соціальний конфлікт - це найвища стадія розвитку суперечностей у відносинах між людьми, соціальними групами, суспільства в цілому, яка характеризується зіткненням протилежно спрямованих інтересів, цілей, позицій суб'єктів взаємодії.
посіб. для студентів ВНЗ / О. В. Мальцева ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". - Маріуполь : ПДТУ, 2016. - 160 с. : табл., рис.
224. ВА802493 "Сучасні тенденції в юридичній науці України", міжнародна науково-практична конференція(2 ; 2016 ; Вінниця).Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції в юридичній науці України" (18-19 березня 2016 року). - Вінниця ; Херсон : Гельветика, 2016. - 111 с. - (Молодий вчений. Конференція)
225. ВА802668 "Реформування правової системи України під впливом євроінтеграційних процесів", всеукраїнська студентська науково-практична конференція(2016 ;
Правова система України - це цілісна, структурно впорядкована за допомогою джерел права та інших юридичних засобів стійка взаємодія суб'єктів національного права, що забезпечує досягнення належного правопорядку як необхідної умови функціонування та розвитку українського суспільства.
Херсон).Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Реформування правової системи України під впливом євроінтеграційних процесів", 18-19 березня 2016 р. / Херсон. держ. ун-т, Юрид. ф-т, Півден. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України ; [редкол.: Стратонов В. М. та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2016. - 175 с.
226. ВА802741 "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", міжнародна науково-практична конференція(2016 ;
Привáтне пр́аво - це сукупність правових норм різних галузей права (підсистема), предметом регулювання яких є відносини у сфері приватних, індивідуальних інтересів юридично рівних суб'єктів за допомогою переважно диспозитивного методу регулювання.
Херсон).Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", 15-23 квітня 2016 р. / Херсон. держ. ун-т, Юрид. ф-т, Півден. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України ; [редкол.: Стратонов В. М. та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2016. - 171 с.
227. ВА802978 "Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії", міжнародна науково-практична конференція(2016 ;
Соціа́льні стосу́нки або суспі́льні стосу́нки - різні взаємодії та зв'язки між окремими людьми або групами людей, які встановлюються в процесі їхньої спільної практичної та духовної діяльності.
Ужгород).Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії", 22-23 квітня 2016 р. / ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т. Ін-т держави і права країн Європи, Центр законотворчості при Юрид.
Європа є однією з частин світу, що обіймає частину материка Євразія. Площа Європи становить понад 10,5 млн км², населення - близько 730 млн осіб.
ф-ті ; [редкол. : Бисага Ю. М. та ін.]. - Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2016. - 179 с.
228. ВА802732 "Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід", міжнародна науково-практична конференція(2016 ; Тернопіль).Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід" (8-9 квітня 2016 року) : тези наук. доп. / Терноп. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т. - Тернопіль : Економічна думка, 2016. - 393 с.
229. ВА802764 Місцеве самоврядування на Донбасі: історія, проблеми та песпективи розвитку як невід'ємної складової місцевого самоврядування в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Красноармійськ, 20 берез. 2015 р. / Укр. миротвор. шк. [та ін.] ; [редкол.: Н. В. Зубар (голова) та ін. ; уклад. О. А. Таненок, С. Д. Петров]. - Красноармійськ ; Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2015. - 193 с.
230. ВС60929 Модель делегування суспільних послуг: польський досвід для України : практ. посіб. / [М. Дадел та ін.] ; Асоц. "Час. Простір. Ідентичність". - Дніпропетровськ : Грані, 2016. - 136 с.
231. ВА620912 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України.
Кримінальний кодекс України Кримінальний кодекс України (КК України, Закон про кримінальну відповідальність) - прийнятий Верховною Радою України нормативно-правовий акт, у якому встановлені підстави і принципи кримінальної відповідальності, злочинність і караність діянь, підстави звільнення від кримінальної відповідальності і покарання.
Загальна частина / П. П. Андрушко [та ін.] ; заг. ред. М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренко ; Інститут Генеральної прокуратури України, Український інформаційно-правовий центр. - К.
Прокурату́ра Украї́ни - єдина централізована система органів державної влади, які відповідно до Конституції та законів України здійснюють обвинувальну, представницьку, контрольно-наглядову функції в державі.
: Форум, 2001. - 393 с.
232. ВА802677 Озерський І. В. Кримінальний процес України : практикум / І. В.
Криміна́льний проце́с (також Кримінальне провадження) - це врегульована нормами кримінально-процесуального права діяльність органів досудового розслідування, слідчого, прокурора, судді і суду з розкриття злочинів, викриття й покарання винних та недопущення покарання невинних, а також система правовідносин, що виникають у перебігу цієї діяльності вказаних органів один з одним, а також з громадянами, посадовими особами, установами, підприємствами, громадськими об'єднаннями й трудовими колективами, які залучаються до сфери кримінально-процесуальної діяльності.
Озерський, А. В. Боровик ; Київ. ін-т бізнесу і технологій. - Київ : Копі-Центр, 2016. - 99 с.
233. ВА802639 Олійник О. С. Кримінально-правова характеристика незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель : монографія / Олійник Олена Сергіївна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. - 218 с.
234. ВА802502 Основи оперативно-розшукової діяльності : навч. посіб. / С. В. Албул [та ін.] ; за заг. ред. С. В. Албула ; Одес. держ. ун-т внутр. справ, Всеукр. асоц. науковців та фахівців у сфері операт.-розшук. діяльності. - Одеса : Букаєв В. В., 2016. - 268 с. : іл. - (Серія: теорія і практика ОРД)
235. ВА802445 Основи судової експертизи : навч.
Судо́ва експерти́за (від лат. expertus - той, що знає з досвіду, досвідчений) - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду.
посіб. для фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію суд. експерта / Харків. НДІ суд. експертиз ім. М. С. Бокаріуса, Одес. НДІ суд. експертиз, Н.-д. центр суд. експертизи з питань інтелект. власності ; [авт.-уклад. : Головченко Л. М. та ін.]. - Харків : Право, 2016. - 925, [1] с.
236. ВА802457 "Харківські кримінально-правові читання", міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів(5 ; 2016 ; Харків).П'яті Харківські кримінально-правові читання : тези доп. та наук. повідомл. учасників міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів (м. Харків, 12-13 трав. 2016 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримін. права, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В. В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України, Громад. орг. "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.) та ін.]. - Харків : Право, 2016. - 348, [1] с.
237. ВС60943 Полуостров страха: хроника оккупации и нарушения прав человека в Крыму / [Сергей Заец. и др. ; под общ ред. О. Скрипник и Т. Печончик]. - Киев : КБЦ, 2016. - 143 с. : ил.
238. ВА802742 Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 8-9 квіт. 2016 р., м. Одеса / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ін-т нац. та міжнар. права, Півден. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України. - Одеса : Міжнар. гуманітар. ун-т, 2016. - 159 с.
239. ВА802584 Практика судів України з кримінальних справ (2014-2015) / Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [уклад. В. І. Тютюгін] ; за заг. ред. акад. НАН України, д-ра юрид. наук, проф. В. Я. Тація. - Харків : Право, 2016. - 796 с.
240. ВА802456 Україна. Закони Про банки і банківську діяльність. - Харків : Право, 2016. - 160, [1] с.
241. В355772/6 Україна. Закони Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Кн. 6: Статті 49-76 / відп. ред. - канд. юрид. наук, арбітраж. керуючий Л. Г. Талан. - 2016. - 626 с.
242. ВА802454 Україна. Закони Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України : станом на 15 квіт. 2016 р. : відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2016. - 84, [1] с.
243. ВА802458 Україна. Закони Про захист прав споживачів : закон України : станом на 22 лют. 2016 р. : відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2016. - 51 с.
244. ВА802765 Про зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, об'єкт "Укриття" та перспективи розвитку зони відчуження : матеріали парламент. слухань у Верховні Раді України 4 берез. 2015 р.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
За́хист прав споживачі́в - гарантований законом контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт з боку держави та громадсько-суспільний рух на його підтримку.
Збро́я ма́сового ура́ження (також збро́я ма́сового зни́щення) - зброя, призначена для нанесення масових втрат або руйнувань на великій площі. У міжнародній англомовній ЗМІ-лексиці також часто як абревіатура ABC-зброя (англ. ABC weapons, від atomic, biological or chemical weapons)
Верхо́вна Ра́да Украї́ни (ВРУ) - єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову і складається з чотирьохсот п'ятдесяти народних депутатів України, обраних строком на п'ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
/ Верховна Рада України, Ком. з питань екол. політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобил. катастрофи ; [редкол.: Борисюк М. М. (голова) та ін.]. - Київ : Парламент. вид-во, 2015. - 319 с. - (Парламентські слухання)
245. ВА802459 Україна. Закони Про прокуратуру : Закон України : станом на 7 квіт. 2016 р. : відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2016. - 137 с.
246. ВА802667 Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи. - Тернопіль ; Київ : Терно-граф, 2016. - 257 с. - (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція")
247. ВА802722 Селіванов А. О. Конституційне правосуддя в Україні (авторський спецкус) : навч.-метод. посіб. / проф. А. О. Селіванов ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків ; Київ : Логос, 2017. - 91, [2] с.
248. ВА802723 Селіванов А. О. Теорія і практика застосування конституційного права України / проф. А. О.
Інститу́т пра́ва - система відносно відокремлених від інших і пов'язаних між собою правових норм, які регулюють певну групу (вид) однорідних суспільних відносин. Інститути права - необхідна ланка в цілісній системі права.
Конституці́йне пра́во України - провідна (фундаментальна) галузь національного права, являє собою сукупність правових норм, перш за все принципів і норм конституції, які закріплюють основи політичної та економічної організації суспільства, форму держави, порядок і принципи формування та компетенцію органів державної влади, основи правового статусу людини і громадянина.
Селіванов. - Київ : Логос, 2016. - 174, [1] с.
249. ВА802503 Сімак С. В. Інституційний розвиток публічно-приватного партнерства: теорія, методологія, механізми державного управління : монографія / Сімак Сергій Васильович ; Акад. муніцип. упр. - Київ : АМУ, 2016. - 388 с. : рис., табл.
250. ВА802455 Україна. Закони Сімейний кодекс України : станом на 15 січ. 2016 р. : відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2016. - 103, [1] с.
251. ВА802687 Сучасні актуальні проблеми права інтелектуальної власності в країнах Центрально-Східної Європи: теорія, методологія та практика : зб.
Центральна та Східна Європа (ЦСЄ) (англ. Central and Eastern Europe (CEE)) - загальний термін для групи країн у Центральній Європі, Південно-Східній Європі та Східній Європі, зазвичай означає колишні комуністичні держави у Європі.
Інтелектуальна власність, скорочено «ІВ» (англ. intellectual property) - результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інш.) або кількох осіб.
наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-метод. семінару, 28 черв. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права, Міжнар. центр прав. та іст.-політ. дослідж. країн Центр.-Сх. Європи ; [редкол.: Бошицький Ю. Л. та ін.]. - Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. - 109 с.
252. ІВ222556 Galuschenko G. V. International investment law and arbitration / G. V. Galuschenko. - Kyiv : Alerta, 2014. - 414 p.
253. ІС15194 Surviving hell: testimonies of victims on places of illegal detention in Donbas : [monitoring rep.] / [Bielousov I. L. et al.] ; [Coalition of public organizations and initiatives Justice for peace in Donbas]. - Kyiv : TsP Komprint, 2015. - 82 p. : fig., phot., tab.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
1   2   3   4   5