Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування

Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Сторінка1/4
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.89 Mb.
  1   2   3   4

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 14.12.

Електронний ресурс - це інформаційні ресурси, які керуються комп'ютером, у тому числі ті, які потребують використання периферійного пристрою, підключеного до комп'ютера. Електронними ресурсами є електронні дані (інформація у вигляді чисел, букв, символів, зображень, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо, або їхні комбінації), електронні програми або об'єднання цих видів в одному ресурсі.
Читальна зала, також читальний зал (англ. Reading room, фр. salle de lecture, нім. Lesesaal) - приміщення в бібліотеці або архіві, що використовується відвідувачами як місце роботи. Читальні зали мають особливе значення у бібліотеках без абонементу, а також архівних установах, оскільки є єдиним місцем, де користувачі можуть ознайомитися з замовленими матеріалами.
2015 до 20.12.2015 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.
Відкритий доступ - це безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових та навчальних матеріалів, що реалізовується для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі, здійснюваний переважно до рецензованих науково-дослідних журналів.


Загальнонаукове та міждисциплінарне знання
1. ВА796203 Самойлов О. Ф. Глобалізація як культурно-історичне явище (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) : [монографія] / Самойлов О. Ф. - Київ : КиМУ, 2015. - 282 с.


Природничі науки в цілому
2. РА418766 Ключко О. М. Наукові основи створення технічних біоінформаційних систем екологічного моніторингу: біофізичний підхід : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Ключко Олена Михайлівна ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. - Київ, 2015. - 39 с. : рис.
3. РА418795 Новіцька Т. В. Природознавство як освітній проект: сучасні трансформації та тенденції : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Новіцька Таміла Валентинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.


Фізико-математичні науки
4. РА418798 Жишкович А. В. Випромінювальна релаксація електронних збуджень у нанорозмірних кристалах фторидів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Жишкович Андрій Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 19 с. : рис.
5. РА418804 Зембик В. В. Зображення скінченновимірних нодальних алгебр : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Зембик Василь Васильович ; НАН України, Ін-т математики. - Київ, 2015. - 19 с.
6. РА418844 Кириленко О. І. Система моніторингу фахових компетентностей з астрономії майбутніх учителів фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кириленко Олена Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
7. РА418731 Колич І. І. Плазмонні спектри наночастинок срібла у діелектричних матрицях : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Колич Ігор Іванович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 24 с. : рис.
8. РА418775 Перетятько А. С. Напіввизначена оптимізація для розв'язування загальних квадратичних задач : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Перетятько Анастасія Сергіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2015. - 20 с.
9. РА418760 Русавський А. В. Структурні, оптичні та механічні властивості тонких плівок a-Si1-xCx(:H) отриманих методом магнетронного розпилення : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Русавський Андрій Вадимович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
10. РА418753 Сірик С. В. Обчислювальні схеми та вагові функції скінченноелементного методу Петрова-Гальоркіна для високоточного моделювання конвективно-дифузійних процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Сірик Сергій Валентинович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 25 с.
11. РА418970 Стойка М. В. Матричні зображення груп та схрещених групових кілець над локальними комутативними кільцями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Стойка Мирослав Вікторович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника".
Васи́ль Семе́нович Стефа́ник (14 травня 1871, Русів (тепер Снятинського району Івано-Франківської області) - 7 грудня 1936) - український письменник, майстер експресіоністичної новели, громадський діяч, політик.
- Івано-Франківськ, 2015. - 20 с.
12. РА418781 Таранюк В. І. Отримання кристалів галогенідів гарнісажним методом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Таранюк Володимир Іванович ; НАН України, Ін-т монокристалів. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
13. РА418774 Шевченко І. В. Методи, моделі та інформаційні технології моніторингу і оптимізації процесу вирощування монокристалів напівпровідників : автореф.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Шевченко Ігор Васильович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2015. - 39 с. : рис.
14. РА418975 Школьний О. В. Теоретико-методичні засади оцінювання навчальних досягнень з математики учнів старшої школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Школьний Олександр Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 42 с.
15. ВА795962 Бєломитцев А. С. Теоретична механіка. Динаміка : тексти лекцій для студентів бакалавр. напрямів 6.050202 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", 6.050502 - "Інженерна механіка", 6.050503 - "Машинобудування" машинобуд. ф-ту / А. С. Бєломитцев ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - 125 с. : рис.
16. ВА796303 Гавриленко В.В. Математичні методи дослідження операцій.
Дослі́дження опера́цій (ДО) - це дисципліна, що займається розробкою й застосуванням методів знаходження оптимальних рішень на основі математичного моделювання у різних областях людської діяльності. ДО тісно пов'язане з системним аналізом, математичним програмуванням, теорією оптимальних рішень.
Динамічне програмування : навч. посіб. з розв'язування задач у Mathcad / Гавриленко В. В., Цуканов І. М., Шумейко О. А. ; Нац. трансп. ун-т, Каф. інформ. систем і технологій. - Київ : НТУ, 2015. - 119 с. : табл.
17. ВА796188 Дешко В. І. Гідрогазодинаміка : навч. посіб. для студентів спец. "Енергетичний менеджмент" / В. І. Дешко, В. О. Виноградов-Салтиков, В. Г. Федоров ; за ред. д-ра техн. наук, проф. В. Г. Федорова ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. - 414 с. : рис.
18. ВА796073 Камінський А. О. Міжфазне передруйнування у кутовій точці межі поділу середовищ : монографія / А. О. Камінський, Л. А. Кіпніс, Т. В. Поліщук. - Умань : Жовтий О. О., 2015. - 147 с. : рис., табл.
19. ВА796388 Класифікація аналогів неперервних функцій : навч.
Непере́рвна фу́нкція - одне з основних понять математичного аналізу. Неперервні функції трапляються набагато частіше, ніж диференційовні, множина всіх неперервних функцій замкнена відносно арифметичних операцій (за винятком ділення) і композиції та утворює чи не найважливіший клас функцій в аналізі.
посіб. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. Карлова О. О. - Чернівці : Рута, 2015. - 116 с.
20. ВА796116 Кривий С. Л. Лінійні діофантові обмеження та їх застосування : [монографія] / С. Л. Кривий ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Чернівці ; Київ : Букрек, 2015. - 224 с. : рис.
21. В355917/2 Кузнецов, Альберт Миколайович Методичні вказівки до застосування диференціальних рівнянь у коливальних процесах.
Диференціа́льні рівня́ння - рівняння, що встановлює залежність між незалежними змінними, числами (параметрами), невідомими функціями та їх похідними. Невідома функція може бути як скалярною, так і векторною.
Ч. 2. - 2015. - 40. [1] с.
22. ВС59773 Л. Н. Усачёв. Избранные труды. Воспоминания / Гос. науч. центр РФ - Физ.-энергет. ин-т им. А. И. Лейпунского ; [сост. и ред.: Б. Д. Кузьминов, Ю. В. Фролов]. - Обнинск : ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ", 2013. - 227 с. : фот.
23. ВА796367 Лебедєва І. Л. Розв'язання завдань з навчальної дисципліни "Оптимізаційні методи і моделі" у середовищі MS Excel-2010 : навч.-практ. посіб. для інозем. студентів / [Лебедєва І. Л., Норік О. Л.] ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 218 с. : рис., табл.
24. В355926/1 Месюра, Володимир Іванович Системи прийняття рішень з нечіткою логікою. Ч. 1: Математичні основи нечіткої логіки. - 2015. - 123 с.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Нечітка логіка (англ. fuzzy logic) - розділ математики, який є узагальненням класичної логіки і теорії множин. Уперше введений Лотфі Заде в 1965 році як розділ, що вивчає об'єкти з функцією належності елемента до множини, яка приймає значення у інтервалі [0, 1], а не тільки 0 або 1.
: рис., табл.
25. ВА796259 Хлопенко Н. Ю. Текстові задачі : навч. посіб. / Н. Ю. Хлопенко ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : НУК, 2014. - 59 с.
26. ВА796161 Шут М. І. Електрика та магнетизм : навч. посіб. для самост. вивч. курсу фізики / М. І. Шут, А. В. Касперський, А. М. Шут ; [за ред. М. І. Шута, А. В. Касперського] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - 240 с. : рис., табл.
27. ІВ221057 Ericksen J. L. Introduction to the thermodynamics of solids / J. L. Ericksen. - London ; New York ; Tokyo : Chapman & Hall, 1991. - XII, 204 p. : fig. - (Applied mathematics and mathematical computation ; 1)
28. ІВ220994 Maran S. P. Astronomy for dummies® / by Stephen P. Maran, PhD. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2005. - XVI, 318, [8] p. : ill., fig. - (For Dummies)
29. ІВ220980 "Laser technologies. Lasers and their application", international scientific and technical conference(2015 ; Truskavets).Materials of international scientific and technical conference "Laser technologies. Lasers and their application" / [ed. by F. Sizov, I. Virt]. - Drohobych : [s. n.], 2015. - 148 p. : fig., tab.


Хімічні науки
30. РА418799 Глікіна І. М. Наукові основи хімічних перетворень органічних сполук в технології аерозольного нанокаталізу : автореф.
Органі́чні сполу́ки - клас сполук, в склад яких входить хімічний елемент Карбон (за винятком карбідів, карбонатної кислоти, карбонатів, оксидів Карбону і ціанідів). Окрім Карбону, вони майже завжди містять Гідроген, досить часто - Оксиген, Нітроген та галогени, рідше Фосфор, Сульфур та інші елементи.
дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.04 / Глікіна Ірина Маратівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 32 с. : рис.
31. РА418762 Гуцул Р. М. Синтез та властивості похідних 3-аміноізохінолін-1(2Н)-ону та 5,13-дигідро-11Н-ізохіно[3,2-b]хіназолін-11-ону : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Гуцул Роман Мирославович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с. : іл.
32. РА418947 Кобзар О. Л. Потенційні інгібітори протеїнтирозинфосфатаз на основі тетраазамакроциклів і фулеренів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.10 / Кобзар Олександр Леонідович ; НАН України, Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
33. ВА795966 Дмитрий Николаевич Стражеско, 1913-1978 : биобиблиография / [авт. вступ. ст. В. В. Стрелко ; сост.-ред. В. Г. Ильин]. - Киев : [б. и.], 2014. - 76 с. : фот. - (Серия "Ведущие ученые Института" / Ин-т физ. химии им. Л. В. Писаржевского НАН Украины)
34. ВА796304 Мустяца О. Н. Основи електрохімії : навч. посіб. для студентів напряму підгот. 6.060101 "Будівництво"; фах. спрямування - "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" / О. Н.
Будіве́льні констру́кції (англ. building structure, structural unit) - основні конструктивні елементи будівлі або споруди, що виконують тримальні, загороджувальні або сумісні функції.
Мустяца ; Нац. трансп. ун-т. - Київ : НТУ, 2015. - 243 с. : рис., табл.
35. ІВ221063 Amino acid molecules fragmentation by low-energy electrons / Alexander V. Snegursky, Jelena Tamuliene, Liudmila G. Romanova, Vasyl S. Vukstich. - New York : Novinka, 2014. - XII, 99 p. : tab. - (Chemistry research and application)
36. ІВ221122 Găinar I. Chemical thermodynamics theory and applications / Ioan Găinar, Daniela Bala. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2005. - 151 p. : fig.


Науки про Землю
37. РА418851 Лебідь Т. В. Тривимірні магнітні моделі земної кори Дніпровсько-Донецького та Азово-Чорноморського нафтогазоносних регіонів України : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Лебідь Тетяна Володимирівна ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. - Київ, 2015. - 19 с.
38. РА418957 Поліщук Б. В. Методи опрацювання космічних зображень високого розрізнення для класифікації лісів (на прикладі Прикарпатського регіону) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Поліщук Богдан Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 24 с. : рис., табл.
39. РА418730 Роганов В. Ю. Моделювання хвильових полів для анізотропних середовищ на основі методу Хаскела-Томсона : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Роганов В'ячеслав Юрійович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
40. ВА796220 Актуальні проблеми гідрогеології : матеріали II наук. конф. (м. Харків, 4-6 листоп. 2015 р.) / Ін-т геол. наук НАН України [та ін.] ; [редкол.: М. О. Азаренков та ін.]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 148 с. : рис., табл.
41. ВА796197 Географічне прогнозування : навч. посіб. для студентів геогр. спец. ВНЗ / [уклад.] Гришко С. В. - Мелітополь : Люкс, 2015. - 123 с. : рис.
42. ВА796287 Гончар А. І. Дослідження та прогнозування геосистем / Анатолій Іванович Гончар ; НАН України, Наук.-техн. центр панорам. акуст. систем. - Запоріжжя : НТЦ ПАС НАН України, 2015. - 119 с. : іл.
43. ВА796258 Гопченко Є. Д. Максимальний стік дощових паводків у Передкарпатті : монографія / Є. Д. Гопченко, М. В. Гопцій ; Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : ТЕС, 2015. - 125 с. : рис., табл.
44. ВА795971 Екологічні проблеми північно-західного Причорномор'я : бібліогр. покажч. літ. за 2012-2014 рр. / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; [упоряд. Н. П. Лошкарьова ; наук. ред і авт. вступ. ст. В. І. Михайлов]. - Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2015. - 213, [25] с. : іл.
45. ВА796374 Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини [та ін.
Тичи́на Павло́ Григо́рович (11 січня 1891(18910123), Піски, Козелецький повіт, Чернігівська губернія, Російська імперія - 16 вересня 1967, Київ, Українська РСР, СРСР) - український поет, перекладач, публіцист, громадський діяч.
] ; [редкол.: Совгіра С. В. (голов. ред.) та ін.]. - Умань : Сочінський [вид.], 2015. - 123 с. : рис., табл.
46. СО33930 Попов Ю. І. Поля солоності північно-західної частини Чорного моря (1955-2005 рр.) : довід. посіб. / Попов Ю. І., Рубан І. Г. ; Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : ТЕС, 2015. - 114 с. : карти, табл.
47. В277469/1 Babakova, Larysa Mykhailivna Profession-oriented texts for GIS students. P. 1. - 2015. - 106 p.
48. ІС14973 Magyarország földtani atlasza országjáróknak : 1: 200000 / szerk.: Budai Tamás, Gyalog László. - Budapest : Magyar állami földtani intézet, 2010. - 276 old. : kép.


Біологічні науки
49. РА418714 Бєлан С. С. Стан популяцій рідкісних видів рослин на заплавних луках басейну річки Псел (Сумська область) : автореф.
Басе́йн рі́чки (або річкови́й басе́йн), сто́чище - частина суходолу, з якого відбувається природний стік води в річку (річкову систему). Аналогічно географи означають басейни інших водних об'єктів: зокрема, басейн озера та басейн моря.
дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Бєлан Світлана Сергіївна ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. - Київ, 2015. - 22 с. : рис.
50. РА418809 Ликова І. О. Морфофункціональні особливості травної системи куликів (Charadrii) як мігрантів : автореф.
Травна́ систе́ма, або травний тракт, або травна трубка - система органів у багатоклітинних тварин, призначена для переробки і видобування з їжі поживних речовин, всмоктування їх в кров і виділення з організму неперетравлених залишків (кінцевих продуктів життєдіяльності).
дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / Ликова Ірина Олександрівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. - Київ, 2015. - 24 с. : рис.
51. РА418952 Лихова О. О. Фенотипові характеристики пухлинних клітин in vitro та in vivo за умов їх трансдукції рекомбінантним бакуловірусом з геном ІНТЕРФЕРОНУ-БЕТА : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.01.07 / Лихова Олександра Олександрівна ; НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. - Київ, 2015. - 24 с. : табл., рис.
52. ВА796218 Актуальні проблеми ботаніки та екології : матеріали міжнар. конф. молодих учених [присвяч. 120-річчю від дня народж. Д. К. Зерова, м. Полтава, 15-20 верес. 2015 р.] / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного [та ін.] ; [редкол.: Є. Л. Кордюм та ін.]. - Полтава : [б. в.], 2015. - 164 с.
53. ВА796067 Екологічні проблеми київських водойм і прилеглих територій : [монографія] / О. В. Романенко [та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України О. В. Романенка ; НАН України, Ін-т гідробіології. - Київ : Наукова думка, 2015. - 189, [18] с. : кольор. іл., табл. - (Проект "Наукова книга")
54. ВА796219 Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах та дендропарках : матеріали міжнар.
Ботані́чний сад́ - науково-дослідницький та культурно-просвітницький заклад, в якому проводиться накопичення колекцій флори з метою її вивчення, збереження, культивування й акліматизації; пошук і добір рослин, перспективних для створення зелених насаджень і здійснення інших видів господарської діяльності; робота щодо збереження генофонду рослинного світу.
наук. конф., присвяч. 80-річчю від дня заснування Нац. ботан. саду ім. М. М. Гришка, 15-17 верес. 2015 р. / НАН України, Від-ня заг. біології, Рада ботан. садів та дендропарків України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка ; [відп. ред. Н. В. Заіменко]. - Київ : Фітосоціоцентр, 2015. - 295 с.
55. ВС59780 Лук'янцева Г. В. Фізіологія людини : навч. посіб. для самост. роботи студентів з індивід. графіком навчання та заоч. форми навчання / Г. В. Лук'янцева. - Київ : Олімпійська література : НУФВСУ, 2014. - 181, [2] с. : рис.
56. ВА796215 Сергій Іванович Кузнецов : біобібліографія / НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка ; [відп. ред. Ю. О. Клименко ; уклад.: Л. О. Ісакова та ін. ; авт. вступ. ст. Ф. М. Левон]. - Київ : НБС ім. М. М. Гришка, 2015. - 73 с. : фот.
57. ІВ221151 Despopoulos A. Color atlas of physiology / Agamemnon Despopoulos, Stefan Silbernagl ; plates by Ruediger Gay a. Astried Rothenburger ; transl. by Suzyon O'Neal Wandrey. - Stuttgart ; New York : Thieme, 2003. - XIII, 436 p. : plates. - (Thieme flexibook)
58. ІВ221069 Palm H. W. Marine fish parasitology in Hawaii / Harry W. Palm, Rodney A. Bray. - Hohenwarsleben : Westarp & partner digitaldruck, 2014. - XII, 301 p. : fig., plate
59. ІВ221068 Schlüter U. Pflanze als Baustoff / Uwe Schlüter. - Berlin ; Hannover : Patzer, 1996. - 319 S. : Abb. - (Ingenieurbiologie in Praxis und Umwelt)


Енергетика. Радіоелектроніка
60. РА418754 Габінет А. В. Способи підвищення ефективності передачі потокового відео в однорангових мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Габінет Артем Вікторович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
61. РА418967 Домарєв Д. В. Метод інформаційно-аналітичної підтримки управління інформаційною безпекою на основі структуризації оцінок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Домарєв Дмитро Валерійович ; Держ. ун-т телекомунікацій. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
62. РА418790 Каплієнко Т. І. Інформаційна технологія динамічного планування та моніторингу процесу розроблення web-орієнтованих інформаційних систем : автореф.
Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Каплієнко Тетяна Ігорівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон, 2015. - 22 с. : рис.
63. РА418875 Філіпова Н. Ю. Прийом та випромінення звуку циліндричним електропружним перетворювачем з узгоджувальним шаром : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Філіпова Наталія Юріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 22 с. : рис.
64. РА418747 Хоменко В. Г. Теоретичні та методичні засади розроблення дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю : автореф.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.
дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Хоменко Віталій Григорович ; Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2015. - 40 с. : рис.
65. РА418755 Шатило Я. Л. Методи підвищення ефективності функціонування комплексів технічного захисту інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Шатило Ярослав Леонідович ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
66. ВА796350 Адаптивна оптика : навч.
Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.
Адапти́вна о́птика (від лат. adapto - пристосовую та грец. οπτική - наука про зір) - динамічна оптична система, спроможна виправляти хвильовий фронт електромагнітного випромінювання, що спотворюється на шляху його поширення від джерела до приймача.
посіб. / [Васюра А. С. та ін.] ; за ред. С. В. Павлова ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 280 с. : рис., табл.
67. ВА796179 Бугрім Л. І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Автоматика та автоматизація турбоагрегатів" / Л. І. Бугрім, І. С. Білюк ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : НУК, 2015. - 70 с. : рис., табл. - (Методичні вказівки)
68. ВА796152 Використання подрібнених відходів деревини та рослинної сировини в лісопромисловому комплексі : монографія / Озарків І. М. [та ін.] ; Нац. лісотехн. ун-т України. - Львів : ЗУКЦ, 2015. - 119 с. : рис., табл.
69. ВА796368 Віддалений та віртуальний інструментарій в інжинірингу : монографія / [А. В. Пархоменко та ін.] ; за заг. ред. д-ра Карстена Хенке ; Co-funded by the Tempus programme of the European Union, Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : Дике Поле, 2015. - 248 с. : рис., табл.
70. ВА796289 Гавриленко В.В. Офісні інформаційні технології "Програмування у середовищі MS Excel" : навч. посіб. [для студентів НТУ, які навчаються за напрямом "Комп'ютерні науки"] / Гавриленко В. В., Парохненко Л. М., Москаленко Н. В. ; Нац. трансп. ун-т, Каф. інформ. систем і технологій. - Київ : НТУ, 2015. - 154, [1] с. : рис., табл.
71. ВА796288 Гавриленко В.В. Теорія розпізнавання образів : навч.
Ди́ке По́ле (лат. Loca deserta, пол. Dzikie Pola, Beauplan Dzikie Pole) - у вузькому розумінні історична назва нерозмежованих і слабо заселених причорноморських степів між середньою і нижньою течією Дністра на заході, нижньою течією Дону і Сіверським Дінцем на сході, від лівої притоки Дніпра - Самари і верхів'їв притоків Південного Бугу - Синюхи та Інгула на півночі, до Чорного і Азовського морів та Криму на півдні, у широкому розумінні - назва всього Великого Євразійського Степу, який також називали Великою Скіфією в часи античності чи Великою Тартарією в часи середньовіччя у європейських і Дешт-і-Кипчак у східних (переважно перських) джерелах.
Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.
Тео́рія розпізнава́ння о́бразів - розділ кібернетики, що розвиває теоретичні основи й методи класифікації і ідентифікації предметів, явищ, процесів, сигналів, ситуацій і т. п. об'єктів, які характеризуються кінцевим набором деяких властивостей і ознак.
посіб. для студентів Нац. трансп. ун-ту, що навчаються за напрямом "6.050101 Комп'ютерні науки" / Гавриленко В. В., Іванченко Г. Ф., Шевченко Г. С. ; Нац. трансп. ун-т, Каф. інформ. систем і технологій. - Київ : НТУ, 2015. - 75 с. : рис.
72. ВА796290 Лут М. Т. Технічні засоби і системи обліку електричної енергії : [навч.
Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.
посіб. для студентів ВНЗ] / М. Т. Лут, І. П. Радько. - Київ : Компринт, 2015. - 438 с. : рис., табл.
73. ВА796112 Луценко Г. В. Комп'ютерні технології управління проектами : навч.-метод. посіб. для студентів ун-тів / Г. В. Луценко. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. - 84 с. : рис.
74. В355909/1 "Комп'ютерне моделювання та оптимізація складних систем", всеукраїнська науково-технічна конференція (1 ; 2015 ; Дніпропетровськ) Матеріали І Всеукраїнської науково-технічної конференції "Комп'ютерне моделювання та оптимізація складних систем", 3-5 листопада 2015 року, м. Дніпропетровськ. Ч. 1. - 2015. - 269 с. : рис., табл.
75. В355909/2 "Комп'ютерне моделювання та оптимізація складних систем", всеукраїнська науково-технічна конференція (1 ; 2015 ; Дніпропетровськ) Матеріали І Всеукраїнської науково-технічної конференції "Комп'ютерне моделювання та оптимізація складних систем", 3-5 листопада 2015 року, м. Дніпропетровськ. Ч. 2. - 2015. - 213 с. : рис., табл.
76. В355879/1 Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з курсу "Комп'ютерні мережі". Ч. 1/ [уклад.: М. О. Подустов та ін.]. - 2015. - 47 с. : рис., табл.
77. ВА796349 Моделі, методи та засоби аналізу надійності програмних систем : монографія / [В. С. Яковина та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 218 с. : рис., табл.
78. ВА796299 Наумова Н. М. Основи інформатики та обчислювальної техніки.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
MS World, MS Excel : навч. посіб. [для студентів ден. форми навчання напряму "Право", фах. спрямування "Транспортне право"] / Н. М. Наумова ; Нац. трансп. ун-т. - Київ : НТУ, 2014. - 123 с. : рис., табл.
79. ВА796335 Осадчук В. С. Прилади з від'ємним опором : лаб. практикум / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Жагловська ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 62 с. : рис.
80. ВА796124 Проблеми інформатики та моделювання : тезиси 15-ої міжнар. наук.-техн. конф. (14-18 верес. 2015 р.) / НАН України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - 123 с.
81. ВА796126 Проблеми інформатики та моделювання : тезиси 14-ої міжнар. наук.-техн. конф. (22-28 верес. 2014 р.) / НАН України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", РВНЗ "Крим. гуманітар. ун-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 57 с.
82. ВА796125 Проблемы информатики и моделирования : тезисы 13-й междунар. науч.-техн. конф. (23-29 сент. 2013 г.) / Нац. акад. наук Украины, Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т", РВУЗ "Крым. гуманитар. ун-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2013. - 81 с. : рис.
83. ВА796336 Семеренко В. П. Системне програмне забезпечення.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Системне об'єктно-орієнтоване програмування мовою С . Курсове проектування. Самостійна та індивідуальна робота студентів : навч. посіб. / В. П. Семеренко ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 194 с. : рис., табл.
84. ВА796264 Тудоран В. А. Людино-машинна взаємодія : навч. посіб. / В. А. Тудоран ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : НУК, 2015. - 162 с. : рис., табл.
85. ІВ221039 Anderson F. Xcode 5 start to finish. iOS and OS X development / Fritz Anderson. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2014. - XXII, 591 p. : fig. - (Developer's library)
86. ІВ220986 Baig E. C. iPad® for dummies® / by Edward C. Baig and Bob "Dr. Mac" LeVitus. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2013. - XXII, 358 p. : fig. - (For Dummies)
87. ІВ221037 Bauer P. Photoshop® CS5 for dummies® / by Peter Bauer. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2010. - XVI, 412 p. : ill. - (For Dummies)
88. ІВ221038 Bauer P. Photoshop® CS6 for dummies® / by Peter Bauer. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2012. - XIV, 418 p. : ill. - (For Dummies)
89. ІВ220991 Blum R. Linux® command line and shell scripting bible / Richard Blum, Christine Bresnahan. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2011. - XXVII, 812 p. : fig., tab. - (Bible)
90. ІВ220987 Bove T. iLife® '11 for dummies® / by Tony Bove. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2011. - XIV, 434 p. : fig. - (For Dummies)
91. ІВ221036 Burd B. Beginning programming with Java® for dummies® / by Barry Burd, author of Java 2 for dummies. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2012. - XVIII, 436 p. : fig. - (For Dummies)
92. ІВ220993 Byrnes D. AutoCAD® 2012 for dummies® / by David Byrnes : forew. by Heidi Hewett, AutoCAD techn. marketing manager. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2011. - XXII, 534 p. : fig., tab. - (For Dummies)
93. ІВ221045 Carlson J. The iPad for photographers. Master the newest tool in your camera bag / Jeff Carlson. - [S. l.] : Peachpit press, 2013. - XVIII, 218 p. : ill.
94. ІВ221047 Chambers M. L. MacBook® for dummies® / by Mark L. Chambers. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2013. - XVI, 440 p. : fig. - (For Dummies)
95. ІА24528 Chisnall D. Objective-C : phrasebook / David Chisnall. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2012. - XVI, 367 p. - (Developer's library)
96. ІВ220972 Communications management for academia-industry cooperation in IT-engineering : training / V. V. Kazymyr [et al.] ; ed. by V. S.Kharchenko ; Chernihiv nat. univ. of technology, Nat. aerospace univ. "KhAI". - Chernihiv ; Kharkiv : [KhAI], 2015. - 132 p. : tab., fig.
97. ІВ221046 Dexter M. Joomla! ™ Programming / Mark Dexter, Louis Landry. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2012. - XXV, 558 p. : fig.
98. ІВ221000 Fletcher D. Digital photography lighting for dummies® / by Dirk Fletcher. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2011. - XVI, 348 p. : fig., tab. - (For Dummies)
99. ІВ221007 Forta B. Sams teach yourself SQL in 10 minutes / Ben Forta. - Indianapolis, Indiana : Sams, 2013. - XII, 274 p. - (Sams teach yourself)
100. ІВ220999 Fuller L. U. Access® 2010 for dummies® / by Laurie Ulrich Fuller and Ken Cook. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2010. - XVI, 438 p. : fig., tab. - (For Dummies)
101. ІВ221012 Gookin D. Laptops for dummies® / by Dan Gookin. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2013. - XX, 358 p. : fig. - (For Dummies)
102. ІВ220995 Gookin D. Laptops for dummies® / by Dan Gookin. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2010. - XVIII, 342 p. : fig., tab. - (For Dummies)
103. ІВ221011 Gookin D. PCs for dummies® / by Dan Gookin. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2013. - XIV, 346 p. : fig. - (For Dummies)
104. ІВ220992 Gookin D. PCs for dummies® / by Dan Gookin. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2010. - XVIII, 366 p. : fig., tab. - (For Dummies)
105. ІВ221001 Gookin D. Word 2010 for dummies® / by Dan Gookin. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2010. - XVIII, 390 p. : fig. - (For Dummies)
106. ІВ221055 Gruman G. Mac OS® X Lion™ Bible / Galen Gruman. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2011. - XLIV, 819 p. - (Bible)
107. ІВ221023 Gupta A. Java EE7 essentials : enterprise developer handb. / Arun Gupta. - Sebastopol, CA [etc.] : O'Reilly, 2013. - XVI, 343 p. : fig., tab.
108. ІВ221053 Gärtner M. ATDD by example. A practical guide to acceptance test-driven development / Markus Gärtner ; forew. by Kent Beck and Dale Emery. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2013. - XXIII, 212 p. - (The Addison-Wesley signature series. A Kent Beck signature book)
109. ІВ221048 Harvey G. Excel® 2010 for dummies® / by Greg Harvey, PhD. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2010. - XVIII, 390 p. : fig. - (For Dummies)
110. ІВ221013 Harvey G. Excel® 2013 for dummies® / by Greg Harvey, PhD. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2013. - XII, 394 p. : fig. - (For Dummies)
111. ІВ221054 Harwani B. M. The Android™ tablet developer's cookbook / B. M. Harwani. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2013. - X, 563 p. : fig. - (Developer's library)
112. ІВ221020 Hinton M. J. Windows® 8 for seniors for dummies® / by Mark Justice Hinton. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2012. - X, 374 p. : fig. - (For Dummies)
113. ІВ221015 Horstmann C. S. Java SE 8 for the really impatient / Cay S. Horstmann. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2014. - XV, 215 p. : fig.
114. ІВ221050 Horton I. Ivor Horton's beginning Visual C ® 2012 / Ivor Horton. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2012. - XL, 942 p. : fig.
115. ІВ221021 Jelen B. Excel 2013 pivot table data crunching / Bill Jelen, Michael Alexander. - Indianapolis, Indiana : Que, 2013. - XIV, 417 p. : fig. - (MrExcel library)
116. ІВ221028 Josuttis N. M. The C standard library : a tutorial and ref. / Nicolai M. Josuttis. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2012. - XXVII, 1099 p.
117. ІВ220998 Kelby S. The iPhone book : how to do the most important, useful & fun stuff with your iPhone / Scott Kelby & Terry White. - [Berkeley] : Peachpit press, 2011. - XVII, 326 p. : ill.
118. ІВ220985 Kent P. Search engine optimization for dummies® / by Peter Kent. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2011. - XX, 432 p. : fig. - (For Dummies)
119. ІВ221002 Khalil M. Storage implementation in vSphere® 5.0 : technology deep dive / Mostafa Khalil, VCDX. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : VMware, 2013. - XIX, 617 p. : fig., tab.
120. ІВ221043 King J. A. Canon® EOS Rebel T3i/600D for dummies® / by Julie Adair King. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2011. - XII, 386 p. : fig., ill. - (For Dummies)
121. ІВ221049 King J. A. Digital photography for dummies® / by Julie Adair King. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2012. - XII, 320 p. : fig. - (For Dummies)
122. ІВ221024 Knittel B. Windows 8 in depth / Brian Knittel, Paul McFedries. - Indianapolis, Indiana : Que, 2013. - XXV, 1069 p. : fig., tab.
123. ІВ221042 Leonhard W. Windows® 7 all-in-one for Dummies® : 8 books in 1 / by Woody Leonhard. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2009. - XXII, 862 p. : fig. - (For Dummies)
124. ІВ221017 Levine J. R. The Internet for dummies® / by John R. Levine and Margaret Levine Young. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2012. - XXIV, 376 p. - (For Dummies)
125. ІВ221019 LeVitus B. Mac OS X Lion for dummies® / by Bob "Dr. Mac" LeVitus. - Hoboken, NJ : Wiley, 2011. - XVI, 464 p. : fig. - (For Dummies)
126. ІВ221052 Lippman S. B. C primer / Stanley B. Lippman, Josée Lajoie, Barbara E. Moo. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2012. - XXVII, 938 p. : fig.
127. ІВ221051 Love R. Linux kernel development : a thorough guide to the design and implementation of the Linux kernel / Robert Love. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2010. - XXVI, 440 p. : tab., fig. - (Developer's Library)
128. ІА24529 Lutz M. Python pocket reference : Python in your pocket / Mark Lutz. - Beijing [etc.] : O'Reilly, 2014. - VII, 254 p. : tab.
129. ІВ221034 McNamara J. Netbooks for dummies® / by Joel McNamara. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2010. - XVIII, 360 p. : fig. - (For Dummies)
130. ІВ220967 Methods of effective protection of information flows : [monograph] / [B. Shevchuk et al.] ; ed. by Valeriy Zadiraka, Yaroslav Nykolaichuk. - Ternopil : Terno-graf, 2014. - 307 p. : fig., tab.
131. ІВ221029 Microsoft® Exchange Server 2013 unleashed / Rand Morimoto [et al.] ; techn. ed. by Ed Crowley. - Indianapolis, Indiana : Sams, 2013. - XVIII, 912 p. : fig. - (Unleashed)
132. ІВ220997 Microsoft® SharePoint® 2010 Business intelligence unleashed / Steven Mann [et al.]. - Indianapolis, Indiana : Sams, 2011. - XIV, 326 p. : fig. - (Unleashed)
133. ІВ221022 Neuburg M. iOS 7 programming fundamentals. Objective-C, Xcode, and Cocoa basics / Matt Neuburg. - Sebastopol, CA [etc.] : O'Reilly, 2014. - XVII, 400 p. : fig.
134. ІВ221004 Overland B. C for the impatient / Brian Overland. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2013. - XXIX, 688 p. : tab., fig.
135. ІВ221026 Professional C# 2012 and .NET 4.5 / Christian Nagel [et al.]. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2013. - LVII, 1523 p. : fig. - (Professional)
136. ІВ221006 Rao S. Sams teach yourself C in one hour a day / Siddhartha Rao. - Indianapolis, Indiana : Sams, 2012. - XXII, 743 p. : fig. - (Sams teach yourself)
137. ІВ221008 Rathbone A. Windows® 8 for dummies® / by Andy Rathbone. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2012. - XVI, 416 p. : fig. - (For Dummies)
138. ІВ221010 Richter J. Windows® Runtime via C# / Jeffrey Richter, Maarten van de Bospoort. - Redmond, Washington : Microsoft Press, 2013. - XXI, 292, [2] p. : fig., tab. - (Professional)
139. ІВ220978 Roienko A. A. Circuits theory and microelectronics : tutorial / A. A. Roienko ; Nat. aerospace univ. named after N. E. Zhukovsky "Kharkov aviation inst.". - Kharkov : KhAI, 2014. - 99 p. : fig.
140. ІВ221005 Sadalage P. J. NoSQL distilled : a brief guide to the emerging world of polyglot persistence / Pramod J. Sadalage, Martin Fowler. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2013. - XIX, 164 p. : fig.
141. ІВ221040 Sadun E. The Core iOS developer's cookbook : completely updated for iOS 7 and Xcode 5 / Erica Sadun, Rich Wardwell. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2014. - XXV, 640 p. : fig. - (Developer's library)
142. ІВ221003 Sahlin D. Digital portrait photography for dummies® / by Doug Sahlin. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2010. - XIV, 318 p. : fig., tab. - (For Dummies)
143. ІВ221033 Sellers G. OpenGL® superBible : comprehensive tutorial and ref. / Graham Sellers, Richard S. Wright, Jr., Nicholas Haemel. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2014. - XLVII, 796 p. : fig.
144. ІВ221032 Smith J. McC. Elemental design patterns / Jason McC. Smith ; forew. by Grady Booch. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2012. - XXIV, 333 p. : fig.
145. ІВ221041 Stallings W. Network security essentials: applications and standards / William Stallings. - Boston [etc.] : Pearson Education, 2014. - XVII, 427 p. : fig.
146. ІВ221035 The Java® language specification. Java SE 7 edition / James Gosling [et al.]. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2013. - XXVII, 644 p.
147. ІВ220971 Tool-based support of university-industry cooperation in IT-engineering : monograph / Lytvynov, V. V. [et al.] ; Chernihiv nat. univ. of technology. - Chernihiv : Chernihiv nat. univ. of technology, 2015. - 106, [1] p. : tab., fig.
148. ІВ221031 Vance S. Quality code : software testing principles, practices, and patterns / Stephen Vance. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2014. - XIX, 231 p.
149. ІВ221030 Walkenbach J. Excel® 2013 formulas / by John Walkenbach. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2013. - XXVI, 836 p. : tab., fig. - (Mr. Spreadsheet's bookshelf™)
150. ІВ221016 Walkenbach J. Excel® 2013 power programming with VBA / by John Walkenbach. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2013. - XXVI, 1074 p. : fig. - (Mr. Spreadsheet's bookshelf™)
151. ІВ221018 Wang W. Office 2013 for dummies® / by Wallace Wang. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2013. - XXII, 406 p. : fig. - (For Dummies)
152. ІА24527 Wenz C. PHP and MySQL™ : essential code and commands : phrasebook / Christian Wenz. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2013. - X, 340 p. : fig. - (Developer's library)
153. ІВ221025 Windows Server® 2012 unleashed / Rand Morimoto [et al.] ; techn. ed. by Tyson Kopczynski. - Indianapolis, Indiana : Sams, 2013. - XXII, 1624 p. : fig. - (Unleashed)


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
  1   2   3   4