Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування

Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Сторінка3/4
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.89 Mb.
1   2   3   4

Політика. Політичні науки
328. РА418824 Воронова Т. В. Трансформація інституту політичного лідерства як чинник демократизації політичного процесу в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Воронова Тетяна Володимирівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара.
Гонча́р Оле́сь (Олекса́ндр) Тере́нтійович (ім'я при народженні - Біличенко Олександр Терентійович; 3 квітня 1918(19180403), Ломівка, Катеринославська губернія, УНР -14 липня 1995, Київ, Україна) - український радянський письменник, літературний критик, громадський діяч.
- Дніпропетровськ, 2015. - 20 с.
329. РА418756 Джілавян А. С. Роль геостратегії неоосманізму в утвердженні регіонального домінування Туреччини в Афразії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Джілавян Ашот Саркісович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 19 с.
330. РА418758 Кулінич Т. О. Ібероамериканський напрямок зовнішньої політики Іспанії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Кулінич Тарас Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
331. РА418974 Рахмайлов Є. В. Рефлексія передумов ідеології фашизму в соціальній філософії Німеччини (друга половина XIX ст.
Зо́внішня полі́тика - сукупність відносин держави з іншими державами світу та міжнародними організаціями. Найважливіший засіб ведення зовнішньої політики - дипломатія.
Соціáльна філосóфія - розділ філософії, покликаний відповісти на питання про те, що є суспільство і яке місце займає в ньому людина.
- перша половина XX ст.) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Рахмайлов Євген Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2015. - 17 с.
332. РА418723 Стельмах В. О. Політична соціалізація молоді країн Вишеградської групи : автореф.
Вишеградська група (Вишеградська четвірка) - угрупування чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини. З'явилась унаслідок зустрічі президентів Польщі Леха Валенси і Чехословаччини Вацлава Гавела та прем'єра Угорщини Йожефа Антала 15 лютого 1991 року в угорському місті Вишеград, після ухвалення Вишеградської декларації.
дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Стельмах Вікторія Олександрівна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ, 2015. - 16 с.
333. РА418849 Щербак В. М. Система рекрутування в політичному менеджменті сучасної України: структурно-функціональний аспект : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Щербак Віктор Михайлович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 23 с.
334. ВА796245 "Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину", міжнародна науково-практична конференція(3 ; 2015 ; Одеса).III Міжнародна науково-практична конференція "Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину", 15-16 жовтня 2015 року / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Одес. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки ; [за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. Д. В. Яковлева]. - Одеса : Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", 2015. - 191 с. - (Чорноморський дослідницький політологічний проект)
335. ВА796071 Буник М.З. Основи аналізу державної політики : навч. посіб. / М. З. Буник ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад держ. упр. при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. - 124 с.
336. ВА796321 Гуманітарний дискурс: політика, управління, влада : колект. монографія / [Арабаджиєв Д. Ю. та ін. ; за заг. ред. О. А. Івакіна, І. В. Шамши, Д. В. Яковлева] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т прав. політології та соціології. - Одеса : Гельветика, 2015. - 467 с.
337. В345423/Т. 1 Донцов, Дмитро Твори. Т. 1: Геополітичні та ідеологічні праці / упоряд., передмова, комент. О. Баган. - Л. : [б.в.], 2001. - 488 с.
338. В355927/1 Корниенко, Вадим Валерьевич Инновационный мегапроект "Новая Украина". Кн. 1: Единый мир и качественно новый мировой порядок. - 2014. - 87 с.
339. ІВ221059 Brandstetter G. Chronologisches Lexikon der europäischen Integration 1945-1995 / Gerfried Brandstetter. - Wien : Verlag Österreich ; Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 1996. - 287 S. : Tab.
340. ІВ221075 Brittan L. Die Europäische Herausforderung : Strategien für den Aufbruch ins nächste Jahrtausend / Leon Brittan ; aus dem Engl. von Peter A. Schmidt. - Bergisch Gladbach : Gustav Lübbe Verl., 1995. - 367 S.
341. В277475/1 Challenges of transition: the post-communist experience(s). Vol. 1/ ed.: Ioan Stanomir, Cristina Manolache, Anamaria Elena Gheorghe ; forew. by Radu Carp. - 2014. - 418 p. : tab. - (Colecţia Academica ; 225) (Ştiinţe politice)
342. ІВ221074 Die Integration der mittel- und osteuropäischen Staaten in die Europäische Union / Gabriele Clemens (Hrsg.). - Hamburg : Lit, 1999. - XII, 252 S. : Tab. - (Osteuropa : Geschichte, Wirtschaft, Politik ; Bd. 1)
343. ІВ221062 Die Reform der Europäische Union : Positionen und Perspektiven anläßlich der Regierungskonferenz / Rudolf Hrbek (Hrsg.). - Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 1997. - 394 S. - (Schriftenreihe des Arbeitskreises Europaische Integration e. V. ; Bd. 41)
344. ІВ221073 Ordnung in Freiheit : Festgabe für Hans Willgerodt zum 70. Geburtstag / Hrsg. von Rolf H. Hasse, Josef Molsberger, Christian Watrin. - Stuttgart ; Jena ; New York : Fischer, 1994. - XV, 452 S. - (Schriften zur Wirtschaftspolitik ; Neue Folge. Bd. 5)


Держава і право. Юридичні науки
345. РА418739 Беланюк М. С. Становлення органів військової юстиції на теренах України (1939-1942 рр.): історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Беланюк Марина Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 21 с.
346. РА418836 Боднар С. В. Рішення адміністративного суду: сутність, особливості, порядок ухвалення і проголошення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Боднар Сергій Вікторович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ, 2015. - 20 с.
347. РА418710 Васильчук С. С. Правове регулювання податкового контролю за справлянням непрямих податків : автореф.
Правове́ регулюва́ння - це упорядкування суспільних відносин здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток.
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Васильчук Світлана Станіславівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2015. - 21 с.
348. РА418780 Владимиренко С. В. Кримінально-правова характеристика погрози або насильства щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Владимиренко Світлана Вячеславівна ; Акад. адвокатури України. - Київ, 2015. - 20 с.
349. РА418856 Гецко В. В. Конституційно-правова відповідальність народних депутатів України та депутатів місцевих рад: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Гецко Вікторія Василівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Ужгород, 2015. - 19 с.
350. РА418813 Гончаренко О. В. Підготовка форматорів до роботи в системі підвищення кваліфікації державних службовців у Франції : автореф.
Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гончаренко Олена Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". - Слов'янськ, 2015. - 20 с.
351. РА418848 Горбань М. Ю. Судова правоконкретизація: загальнотеоретичні аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Горбань Мар'яна Юріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с.
352. РА418751 Грабець І. Н. Адміністративно-правові засади діяльності прокурора щодо протидії адміністративним правопорушенням, пов'язаним з корупцією в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Грабець Ігор Несторович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2015. - 20 с.
353. РА418860 Грошева-Шарапова І. В. Правове регулювання дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Грошева-Шарапова Інна Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 19 с.
354. РА418705 Гуйван О. О. Правова та психологічна характеристика керівництва слідчо-оперативною групою ОВС України під час розслідування кримінальних правопорушень : автореф.
Зло́чин - злодіяння, злий вчинок з точки зору тієї чи іншої системи цінностей, людини, групи людей, чи людства в цілому. Людину, яка чинить злочин, називають «злочинець».
дис. ... канд. юрид. наук : 19.00.06 / Гуйван Олександр Олександрович ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 18 с.
355. РА418729 Гуменна К. Р. Державне управління інвестиційними процесами на регіональному рівні : автореф.
Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Гуменна Катерина Романівна ; Мукачів. держ. ун-т. - Мукачево, 2015. - 20 с.
356. РА418837 Костилєв О. І. Адміністративно-правовий статус патронатної служби міністра : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Костилєв Олександр Іванович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ, 2015. - 16 с.
357. РА418779 Кравчук П. Ю. Використання спеціальних знань під час розслідування грабежів і розбоїв : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кравчук Петро Юрійович ; Держ. фіскал. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2015. - 19 с.
358. РА418778 Лужецька О. Р. Криміналістична характеристика вимагання, пов'язаного із застосуванням насильства над потерпілим : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лужецька Олена Романівна ; Держ. фіскал. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2015. - 18 с.
359. РА418830 Міщук М. О. Проблеми правового регулювання соціального партнерства у трудовому праві України : автореф.
Трудове́ пра́во - самостійна нормовано відокремлена система взаємопов'язаних правових норм, які регулюють суспільно-трудові та пов'язані з ними відносини суспільної організації праці з приводу реалізації права на працю та застосовувати найману працю на підприємствах різних форм власності, з поєднанням суспільно-колективних та особистих інтересів їх суб'єктів.
дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Міщук Михайло Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 36 с.
360. РА418818 Невідома Н. В. Вчинення злочину організованою групою : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Невідома Надія Володимирівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В. В. Сташиса. - Харків, 2015. - 20 с.
361. РА418831 Ніколаєв В. О. Удосконалення механізмів державного управління інформаційно-аналітичною діяльністю : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Ніколаєв Владислав Олександрович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2015. - 20 с.
362. РА418792 Попович Т. П. Правові засоби здійснення демократії у державах Центральної Європи: теоретичні та практичні аспекти : автореф.
Центра́льна Євро́па - політичний та історико-географічний регіон, у який включають колишні соціалістичні країни Європи.
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Попович Терезія Петрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с.
363. РА418822 Пусан К. Б. Адаптація національного законодавства України у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу : автореф.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Пусан Катерина Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 19 с.
364. РА418847 Сирко М. В. Цивільний кодекс Франції 1804 року та його вплив на цивільне законодавство країн Європи (на прикладі Польщі та Румунії) : автореф.
Європа є однією з частин світу, що обіймає частину материка Євразія. Площа Європи становить понад 10,5 млн км², населення - близько 730 млн осіб.
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Сирко Мар'яна Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 24 с.
365. РА418835 Хохуляк В. В. Наука фінансового права: проблеми становлення та розвитку : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07, 12.00.01 / Хохуляк В'ячеслав Віссаріонович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ, 2015. - 32 с.
366. ВА796176 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн : матеріали міжнар.
Кримінальний кодекс України Кримінальний кодекс України (КК України, Закон про кримінальну відповідальність) - прийнятий Верховною Радою України нормативно-правовий акт, у якому встановлені підстави і принципи кримінальної відповідальності, злочинність і караність діянь, підстави звільнення від кримінальної відповідальності і покарання.
наук.-практ. конф., 13-14 жовт. 2011 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Ін-т вивч. проблем злочинності Нац. акад. прав. наук України ; [редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.) та ін.]. - Харків : Право, 2011. - 454 с.
367. В355916/1 Актуальні проблеми юридичної науки. Ч. 1: Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права. Конституційне право. Адміністративне право. Фінансове право. Інформаційне право. Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право.
Сімейне право - це система правових норм, спрямованих на врегулювання особистих немайнових та майнових відносин між: подружжям, батьками та дітьми, усиновлювачами та усиновленими, опікунами, піклувальниками та підопічними, патронатними вихователями та їх вихованцями та інших сімейних відносин між членами сім'ї та родичами.
Циві́льне пра́во (лат. Ius civile; англ. Civil law, нім. Zivilrecht, фр. Droit civil) - галузь права, яка включає в себе норми права, що регулюють майнові та особисті немайнові правові суспільні відносини між рівноправними суб'єктами права - фізичними та юридичними особами, територіальними громадами, державами та іншими суб'єктами публічного права.
Інформаці́йне пра́во - галузь права, сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини, пов'язані з обігом інформації, формуванням і використанням інформаційних ресурсів, функціюванням інформаційних систем з метою забезпечення задоволення інформаційних потреб фізичних та юридичних осіб.
Адміністрати́вне пра́во - це самостійна галузь права, за допомогою якої держава регулює суспільні відносини у сфері державного управління.
Конституці́йне пра́во - галузь права, що являє собою сукупність юридичних норм, які закріплюють основи норм права, основні права, свободи, обов'язки, форму правління і форму державного устрою, організацію, спосіб і процедуру формування, концепцію і порядок діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та інституту виборів.
Філософія права - це розділ філософії та юриспруденції, який займається дослідженням сенсу права, його сутності та поняття, його місця у світі, його цінності та значимості, його ролі в житті людини, суспільства і держави, у долях народів і людства.
Міжнародне приватне право - це сукупність норм внутрішньодержавного законодавства, міжнародних договорів та звичаїв, які регулюють цивільно-правові, трудові та інші приватні відносини, ускладнені іноземним елементом.
Комерційне право. Цивільний, господарський та адміністративний процес. Трудове право. Право соціального забезпечення. - 2015. - 223 с.
Комерційне право або Торгове право - галузь права, яка регулює діяльність в сфері торгового (комерційного) обігу.
Право соціального забезпечення - сукупність правових норм, що регулює специфічним методом суспільні відносини з приводу розподілу частини валового внутрішнього продукту шляхом надання населенню компетентними органами в порядку соціального страхування і соціального забезпечення грошових виплат, медичної та лікарської допомоги, соціальних послуг або пільг за нормами і в порядку, визначеному законодавством, а також відносини з реалізації, захисту та відновленню конституційного права громадян на соціальне забезпечення.

368. В355916/2 Актуальні проблеми юридичної науки. Ч. 2: Земельне право.
Земе́льне пра́во - це галузь права, що поєднує в собі риси багатьох правових систем (сімейне, процесуальне, адміністративне, контрактне тощо) і розглядає питання, хто є повноправним власником і які права стосовно власності має третя особа (право власності, користування; чи існують обмеження, пов'язані з даною нерухомістю).
Аграрне право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика. Судова експертиза. Міжнародне право. Порівняльне правознавство. - 2015. - 207 с.
369. ВА796162 Білозьоров Є. В. Правозахисна функція держави: сутність та механізм здійснення в Україні : монографія / Є. В. Білозьоров, В. І. Вишковська. - Київ : Кандиба Т. П., 2015. - 167 с.
370. В355928/1 Україна. Верховна Рада. Скликання (8). Сесія (1) Верховна Рада України восьмого скликання.
Судо́ва експерти́за (від лат. expertus - той, що знає з досвіду, досвідчений) - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду.
Криміна́льне пра́во - одна з фундаментальних галузей права, законодавства, наука (доктрина) і навчальна дисципліна. Кримінальне право як галузь права - це система (сукупність) юридичних норм, що встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинами, і які покарання підлягають застосуванню до осіб, що їх вчинили.
Екологічне право - комплексна галузь права, яка регулює суспільні екологічні відносини з метою охорони життя і здоров'я громадян, захисту їхніх екологічних прав і свобод, раціонального природокористування і забезпечення якості довкілля в інтересах всього суспільства.
Міжнаро́дне пра́во - це система юридичних принципів і норм договірного і звичаєвого характеру, які виникають у результаті погодження між державою та іншими суб`єктами міжнародного співтовариства і регулює відносини з метою мирного співіснування.
Верховна Рада України Верхо́вна Ра́да Украї́ни (ВРУ) - єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову і складається з чотирьохсот п'ятдесяти народних депутатів України, обраних строком на п'ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
Перша сесія. Т. 1: 27 листопада 2014 року - 3 лютого 2015 року / [редкол.: Слишинський В. І. та ін.]. - 2015. - 854, [1] с.
371. ВА796296 Волкова Н. В. Виконавче провадження : навч.-метод. посіб. для студентів ден. форми навчання ф-ту цивіл. та госп. юстиції / Н. В. Волкова, К. В. Можаровська ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", 2015. - 71 с. - (Навчально-методичні посібники)
372. ВА796195 Волошина С. М. Трудове право України : навч. посіб. / [С. М. Волошина, А. М. Соцький, В. І. Щербина] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Чернівці : Технодрук, 2015. - 187 с.
373. ВА796194 Гловюк І. В. Кримінально-процесуальні функції: теорія, методологія та практика реалізації на основі положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. : монографія / І. В. Гловюк ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Юридична література, 2015. - 711 с.
374. ВА796272 Дробуш І. В. Соціальна функція місцевого самоврядування в Україні та конституційно-правові проблеми її реалізації : [монографія] / І. В.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Дробуш ; [відп. ред. Батанов О. В.] ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : Овід, 2015. - 536 с.
375. ВА796170 Дьомкіна Г. С. "Apostille" чи консульська легалізація? Легалізація та визнання іноземних документів (теорія, практика, техніка) : [наук.-практ. посіб.] / Г. С. Дьомкіна. - Київ : Віпол, 2015. - 318 с. : рис., табл.
376. ВА796210 Етнічні ідентичності в дзеркалі тілесності та практик харчування : [монографія] / Романенко Ю. В. [та ін.] ; Класич. приват. ун-т м. Запоріжжя. - Київ : ДУТ, 2015. - 460 с. : іл.
377. ВС59791 Загиней З. Кримінально-правова герменевтика : монографія / Зоя Загиней. - Київ : АртЕк, 2015. - 380 с.
378. ВА796297 Засади правового регулювання правовідносин у сфері адміністративного судочинства : навч. посіб. / В. О. Заросило [та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Ін-т права ім. князя Володимира Великого.
Володи́мир Святосла́вич (більш відомий як Володимир Великий, давньорус. Володимѣръ Свѧтославичъ; у сагах конунг Вольдемар; також Володимир Святий; 960±3 - 15 липня 1015) - Новгородський князь (970–988), Великий князь Київський (979–1015), правитель і хреститель Київської Русі.
- Київ : Леся, 2015. - 119 с.
379. ВА620860 Збірник матеріалів для спостереження за виборами народних депутатів України / Комітет виборців України. - К. : Факт, 2002. - 212 с.
380. ВА796375 Земельне право України : підручник / [Сідак М. В. та ін.] ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т. - Ужгород : Гельветика, 2014. - 519 с.
381. ВА796357 Інструкція із заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю. - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2014. - 61, [3] с. - (Закони України)
382. ВА796171 Історія розвитку органів влади на території Чернівецької області : монографія / Гакман С. М.
Вогнепа́льна збро́я - зброя, в якій для викидання снаряду (міни, кулі) з каналу ствола використовується сила тиску газів, що утворюються при згорянні метальної вибухової речовини (пороху) або спеціальних горючих сумішей.
Черніве́цька о́бласть - область у південно-західній частині України. Утворена 7 серпня 1940 з північної, переважно українцями заселеної, частини Буковини і сусідньої частини Бессарабії (з Хотином). Розташована у межах Карпат, Передкарпаття (Буковинське Прикарпаття) та Покутсько-Бессарабської височини.
[та ін.] ; [за заг. ред. Добржанського О. В., Круглашова А. М., Ярмистого М. В.]. - Чернівці : Букрек, 2014. - 811 с. : іл., табл.
383. ВА796295 Класичний феномен адміністративного права зарубіжних країн (Росія) : навч. посіб. / Д. О. Беззубов [та ін.] ; [під. ред. В. О. Заросило] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Ін-т права ім. князя Володимира Великого. - Київ : Леся, 2015. - 119 с.
384. ВА796254 Ковальов С. І. Запобігання вчиненню злочинів особами, які перебувають під адміністративним наглядом : монографія / Ковальов С. І. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2015. - 173 с.
385. ВА796255 Корупція в Україні, як побороти цю хворобу : [збірка] / [ред. та упоряд. Л. Кудіна, О. Рязанцева]. - Київ : ГО "Молодіжна Альтернатива", 2015. - 93 с. - (Молоді автори)
386. ВА796122 Кримінальна відповідальність та форми її реалізації : підручник / [Козаченко О. В.
Криміна́льна відповіда́льність - різновид юридичної відповідальності, обов'язок особи, яка вчинила злочин, зазнати державного осуду в формі кримінального покарання. Передбачені Кримінальним кодексом обмеження прав і свобод особи, що вчинила злочин, що індивідуалізуються в обвинувальному вироку суду і здійснюються спеціальними органами виконавчої влади держави.
та ін. ; за ред. Козаченка О. В.] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Миколаїв. ін-т права. - Миколаїв : Іліон, 2015. - 141 с.
387. ВА796271 Литвин С. Й. Компіляція даних (база даних) як особливий об'єкт цивільного права : [монографія] / Литвин Степан Йосипович, Піхурець Олена Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Timpani, 2014. - 334 с.
388. ВА796429 "Тенденції та пріоритети реформування законодавства України", міжнародна науково-практична конференція(2015 ; Одеса).Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тенденції та пріоритети реформування законодавства України" (2-3 жовтня 2015 року). - Одеса ; Херсон : Гельветика, 2015. - 111 с. - (Молодий вчений. Конференція)
389. ВА796166 Модернізація системи державного управління: теорія та практика : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю : до 20-річчя Львів. регіон. ін-ту держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 9 жовт. 2015 р. / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. - 325 с. : рис., табл.
390. ВА620912 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / П. П. Андрушко [та ін.] ; заг. ред. М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренко ; Інститут Генеральної прокуратури України, Український інформаційно-правовий центр. - К.
Прокуратура України Прокурату́ра Украї́ни - єдина централізована система органів державної влади, які відповідно до Конституції та законів України здійснюють обвинувальну, представницьку, контрольно-наглядову функції в державі.
: Форум, 2001. - 393 с.
391. ВА796361 Укpаїна. Закони. Нове антикорупційне законодавство України : зб. законів : офіц. текст. - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2014. - 149 с. - (Закони України)
392. ВА796333 Правовий порадник для журналістів і громадських активістів / [упоряд.: Буртак С. та ін.]. - Київ : Паливода А. В., 2014. - 59 с.
393. ВА796339 Україна. Закони. Про вищу освіту : Закон України : чинне законодавство: (офіц.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
текст). - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2014. - 99 с. - (Закони України)
394. В355772/3 Україна. Закони Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Кн. 3: Статті 22-27. - 2015. - 333 с.
395. ВА796355 Укpаїна. Закони. Про прокуратуру : Закон України : у ред. Закону № 1697-VII від 14 жовт. 2014 р. : офіц. текст. - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2014. - 111 с. - (Закони України)
396. ВА796246 "Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина", всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів(2015 ;
Громадянські свободи - негативні і позитивні повноваження фізичних осіб, як індивідуальні, так і колективні. Свободи найчастіше реалізуються шляхом усунення державного регулювання з тієї чи іншої поведінки особи.
Чернігів).Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів, 14-15 травня 2015 року : тези конф. / [редкол.: Остапенко Л. А. (голова) та ін.]. - Чернігів : ЧНТУ, 2015. - 391 с.
397. ВА795975 Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 жовт. 2015 р. / Нац. юрид ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В. В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України, Громад. орг. "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.) та ін.]. - Харків : Право, 2015. - 522, [1] с.
398. ВА796193 Сірко Р. Б. Відповідальність учасників цивільних правовідносин, що виникають з перевезення вантажів, пасажирів та багажу залізничним транспортом, за законодавством України : монографія / Р. Б.
Переве́зення - переміщення вантажів, товарів або пасажирів. Розрізняють сухопутні (залізничні й автомобільні), водні (річкові й морські), повітряні перевезення, також транспортування рідини та газу виконуються трубопровідним транспортом.
Залізни́чний тра́нспорт (залізни́ця) - вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.
Сірко. - Чернівці : Технодрук, 2015. - 175 с.
399. ВА796334 Стислий юридичний словник-довідник для журналістів і громадських активістів / [упоряд.: Буртак С. та ін.]. - Київ : Паливода А. В., 2014. - 67 с.
400. ВА796294 Судова експертиза : зб. нормат.-прав. актів : станом на 01.10.2015 / Всеукр. громад. орг. "Незалеж. н.-д. експерт. спілка" (ВГО ННДЕС). - Київ : СОВА, 2015. - 343 с.
401. ВА796363 Тагієв С.Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : монографія / С. Р. Тагієв. - Київ : Дакор, 2015. - 439 с.
402. ВА796298 Таликін Є. А. Процесуальна форма господарського судочинства : монографія / Є. А. Таликін. - Луганськ : Ноулідж, 2014. - 653 с.
403. ВА796177 Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення : тези доп.
Криміна́льне судочи́нство - врегульована кримінально-процесуальними нормами діяльність суду з відправлення правосуддя у кримінальних справах.
Права людини - це комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві.
Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).
та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 жовт. 2010 р. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред. канд. юрид. наук, доц. В. В. Жернакова. - Харків : Кроссроуд, 2010. - 570, [1] с.
404. ВА796253 Участь громади в місцевому самоврядуванні в Україні : [збірка] / [ред. та упоряд.: Л. Кудіна, О. Рязанцева]. - Київ : ГО "Молодіжна Альтернатива", 2015. - 73 с. : табл. - (Молоді автори)
405. ВА796344 Ястремська О. М. Публічне адміністрування : навч. посіб. / Ястремська О. М., Мажник Л. О. ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 131 с. : рис., табл.
406. ІВ221116 Approches franco-roumaines face au défi européen(2011 ; Bucureşti).Approches franco-roumaines face au défi européen : actes du Colloque anniversaire du Collège juridique : Bucureşti, 26 novembre 2011 / coord.: Elena Simina Tănăsescu. - Iaşi : Institutul European, 2012. - 213 p. - (Colloquia ; 8)
407. ІВ221064 Lenze A. Europäische Perspektiven einer Reform des Arbeitsförderungsrechts : Möglichkeiten der Umsetzung der im Weißbuch "Wachstum, Wettbewerb, Beschäftigung" vorgeschlagenen beschäftigungswirksamen Maßnahmen ins bundesdeutsche Recht des Arbeitsförderungsgesetzes / Anne Lenze. - Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 1996. - 146 S. - (Schriftenreihe Arbeitsförderungsrecht in Europa ; Bd. 6)
408. ІВ221061 Verstärkte Zusammenarbeit : Flexible Institutionen oder Gefährdung der Integration? / Dimitris Th. Tsatsos (Hrsg.). - Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 1999. - 95 S.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
1   2   3   4